WORD Kielce – PANA kontroluje opinie z badania rocznych sprawozdań finansowych

opublikowano 19 listopada 2020  13:50

 

 

 

 

 

 

 

 

L.dz. 14 / 2020                                                                                                                                          Koszalin 17 sierpnia 2020

Polska Izba Biegłych Rewidentów
00-175 Warszawa  al. Jana Pawła II 80
telefon: (22) 637 30 81-83  fax: (22) 637 30 84  e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                W imieniu Zarządu OIGOSK zwracam się z uprzejmą prośbą o wdrożenie postępowania sprawdzająco - kontrolnego w przedmiocie rzetelności, zgodności z prawem i przestrzegania zasad etyki zawodowej treści sprawozdań z badania Rocznych sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2018r i 2019r dalej zwanego WORD - sporządzonych przez  biegłego rewidenta nr 12053.

uzasadnienie
Naszym zdaniem Pan A Sz w sprawozdaniach sporządzonych 12 lutego 2019 i 6 marca 2020 potwierdził nieprawdę poprzez zamieszczenie w w/w sprawozdaniach wzmianki o treści cyt. " Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa

"Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływow pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z poźn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
-
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa;
-
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości."

Albowiem tak ogólnie sformułowane oświadczenie oznacza, że biegły rewident zbadał i potwierdza zgodność rocznego sprawozdania finansowego WORD Kielce ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki finansowej tj. z:

więcej TUTAJ (kliknij)

 PANA pismem z 12 grudnia 2022 znak DP.4011.40.2020.EM poinformowała OIGOSK o zakończeniu postępowania dyscyplinarnego i wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o wydanie orzeczenia skazującego biegłego rewidenta Artura Szymańskiego w trybie art.335 kpk, vide poniższa fotografia.