WORD Częstochowa – PANA kontroluje opinie z badania rocznych sprawozdań finansowych

opublikowano  24 listopada 2020  17:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L.dz. 16 / 2020                                                                                                                       Koszalin 23 sierpnia 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

01-217 Warszawa ul. Kolejowa 1

ePUAP ID: PANA /Skrytka ESP

                W imieniu Zarządu OIGOSK zwracam się z uprzejmą prośbą o wdrożenie postępowania sprawdzająco - kontrolnego w przedmiocie rzetelności, zgodności z prawem i przestrzegania zasad etyki zawodowej treści sprawozdań z badania Rocznych sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2018r i 2019r dalej zwanego WORD - sporządzonych przez Panią Zofię S biegłą rewident nr 5342.

uzasadnienie

Uważamy, że Pani Zofia S w sprawozdaniach sporządzonych 28 lutego 2019 i 3 lutego 2020 potwierdziła nieprawdę poprzez zamieszczenie w w/w sprawozdaniach wzmianki o treści cyt. " Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi WORD przepisami prawa i statutem WORD”, vide poniższe fotografie stosownych fragmentów sprawozdań z badania.
….

Sprawozdania biegłego rewidenta z badania Rocznego Sprawozdania Finansowego stanowi jedno z istotnych przesłanek do podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa w przedmiocie np. przyznania nagrody rocznej dyrektorowi badanej Jednostki finansowanej z majątku tego podmiotu.
Dlatego z oczywistych względów społecznych opinia biegłego rewidenta dotycząca Rocznego Sprawozdania Finansowego powinna być jednoznaczna w treści i nie budzić wątpliwości.

Wskazując na powyższe na podstawie art.147 w związku z art.172 ust.1 i 2 oraz art.173 Ustawy z 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - wnosimy jak na wstępie.

więcej TUTAJ (kliknij)