WSA Szczecin wyrokiem z 21marca 2024 stwierdził nieważność Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XLI/477/23 z 08.03.2023 ws określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy...

opublikowano 9 kwietnia 2024 23:30

 Pełna treść Wyroku z 21 marca 2024 TUTAJ (proszę kliknąć)


 17 kwietnia 2023r

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70-561Szczecin ul. Staromłyńska 10 ePUAP ID WSASZ/SkrytkaESP

za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

 

organ samorządu województwa:Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
70-383 Szczecinul.Adama Mickiewicza 41, UMWZP /SkrytkaESP

skarżący:

1) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855

   75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 OIGOSK1/skrytka, reprezentowana przez Romana Stencla - prezesa

2) Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Szczecinie, KRS 0000047657
70-461 Szczecin ul. Józefa Piłsudskiego 34 /U1, reprezentowana przez Romana Stencla - pełnomocnika

Skarga

            Na podstawie art.90 ust.1 Ustawyz 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /dalej uosw/,
art.3 §2 pkt.5,art.50 §1, art.51, art.53 §2a i art.54 §1 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo postępowania przed sądami administracyjnymi /dalej ppsa/ skarżymy Uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego /dalej SWZ/ nr XLI/477/23 z 08.03.2023 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Na podstawie art.147 §1 ppsawnosimy o stwierdzenie nieważności w/w uchwały XLI/477/23 z 08.03.2023 - w zakresie dotyczącym opłat za egzaminy państwowe prowadzone pojazdem niepozostającym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego /dalej WORD/ z uwagi na wskazane w uzasadnieniu ewidentne uchybienia prawne oraz uchybienia zasadom sprawiedliwości społecznej.

Uzasadnienie

W styczniu br. rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie projektów uchwał sejmików poszczególnych województw, których przedmiotem jest ustalenie wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy (art.56a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami, dalej uokp).

Wnioskiem z 31.01.2023 / w załączeniu/ zwróciliśmy się w trybie przepisów kpa, między innymi do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

We wniosku domagamy się od SWZ wywiązania się z obowiązku określonego przepisem art.56a ust.2 ustawy o kierujących pojazdami /dalej uokp/, cyt.
2. W uchwale, o której mowa w ust.1, uwzględnia się koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.”

Pismem WP-II.0001207.17.2023.AE.z 17.03.2023 Pani Maria Ilnicka - Mądry przewodnicząca SWZ przesłała przywołaną poniżej uchwałę nr XLI/476/23 z 08.03.2023 ws. rozpatrzenia wniosku… zawierającą postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku z 31.01.2023.

W uzasadnieniu uchwały SWZ nr XLI/476/23 wskazano, że przepis art.56a ust.1 uokp „nie upoważnia Sejmiku WZP do wprowadzenia w drodze uchwały zasad obejmujących zwolnienia z opłat, różnicowania ich lub wprowadzania ulg od opłat dla poszczególnych grup osób

Powyższa konkluzja jest ewidentnie chybiona albowiem we wniosku domagamy się uwzględnienia rzeczywistych kosztów prowadzenia egzaminów w poszczególnych kategoriach prawa jazdy, a nie zastosowania ulg.
Ponadto obowiązek uwzględnienia kosztów rzeczowo-osobowych prowadzenia egzaminów państwowych nałożony przepisem
art.56a ust.2 uokp w sposób oczywisty skutkuje zróżnicowaniem wysokości opłaty chociażby z uwagi na fakt znaczących różnic nakładów koniecznych do spełnienia prawnych wymogów infrastrukturalnych w poszczególnych kategoriach prawa jazdy ( powierzchnie placu manewrowego, ceny pojazdu itp.)

Pełna treść skargi z 17 kwietnia 2023 TUTAJ (proszę kliknąć)

 

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Szczecin , 2023-06-16

WEZWANIE

Pismo-wezwanie

Treść dokumentu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 10
WYDZIAŁ II tel. 91 48 49 255 , fax. 91 48 49 270

Pan

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 / 5

ePUAP: stencelR1/Skrytka ESP

WEZWANIE

W wykonaniu zarządzenia sędziego z dnia 13 czerwca 2023 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Koszalinie na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego uchwała nr XLI/477/23 z dnia 8 marca 2023 r. na podstawie art. 57 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259 ze zm.) w związku z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) wzywa stronę skarżącą Ogólnopolską Izbę Gospodarczą OSK w Koszalinie, reprezentowaną przez Prezesa Romana Stencla w tym również jako pełnomocnika skarżącego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie do sprecyzowania skargi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w zakresie określenia naruszenia własnego interesu prawnego lub uprawnienia uchwałą Sejmiku Województwa nr XLI/477/23 z dnia 8 marca 2023 r., w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.), poprzez wskazanie konkretnego przepisu prawa materialnego, z którego strona skarżąca wywodzi swój indywidualny interes prawny lub konkretne uprawnienie, jak również tego, że interes ten bądź uprawnienie zostały naruszone poprzez zapisy zaskarżonej uchwały.

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2023-06-16T08:58:50.243Z
Podpis elektroniczny

 

24 czerwca 2023r

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70-561Szczecin ul. Staromłyńska 10 ePUAP ID WSASZ/SkrytkaESP

Sygn. Akt. IlSA/Sz 453/23

organ samorządu województwa: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego /dalej SWZ/
70-383 Szczecinul.Adama Mickiewicza 41, UMWZP /SkrytkaESP

skarżący:

1) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855

   75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 OIGOSK1/skrytka, reprezentowana przez Romana Stencla - prezesa

2) Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Szczecinie, KRS 0000047657
70-461 Szczecin ul. Józefa Piłsudskiego 34 /U1, reprezentowana przez Romana Stencla – pełnomocnika OIGOSK1/skrytka

Pismo procesowe skarżących

Działając w imieniu skarżących, wykonując wezwanie Sądu w przedmiocie sprecyzowania skargi (pobrane 17 czerwca 2023 z aplikacji ePUAP, vide UPD), oświadczam że:

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kryterium naruszenia interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi z art. 90 u.s.w., oznacza, że skarżone zachowanie organu samorządowego musi naruszać interes prawny skarżącego charakteryzujący się konkretnością, indywidualnością (osobistym charakterem), aktualnością (realnością) i obiektywizmem.

Skarżący są organizacjami społecznymi (izbą gospodarczą oraz stowarzyszeniem).
Zgodnie z regulacjami ich statutów [art.5 ust.1 i ust.13, art.7 ust.1-4 statutu OIGOSK oraz §7 pkt.2 i pkt.10, §9, §10, §11 statutu SOSK] - zrzeszającymi i reprezentującymi interesy swoich członków tj.

  • przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  • instruktorów nauki jazdy,
  • obywateli, którzy jako członkowie wspierający utożsamiają się z celami statutowymi i wspierają działalność

Celami statutowymi w/w organizacji społecznych jest również działalność na rzecz ochrony praw konsumentów i praw osób szkolonych, dlatego jako przykładowe załączam fotografie wniosku / upoważnienia skarżących do działania w imieniu niektórych osób szkolonych, a wszystkie oryginały przekażę, prześlę do sądu.

Wysokość opłat za egzamin, w tym także brak jej zróżnicowania w przypadku prowadzenia egzaminu praktycznego pojazdem WORD lub pojazdem innego dysponenta, w tym będącego we władaniu ośrodka szkolenia kierowców udostępnianego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niewątpliwe godzi w konkretny i indywidualny interes majątkowy skarżących, a ścisłej – w interesy prawne członków zrzeszonych w skarżących organizacjach społecznych, a także w interesy prawne niezrzeszonych konsumentów w tym osób szkolonych, których ochrona praw jest również celem statutowej działalności skarżących.

Określenie w zaskarżonej uchwale wysokości opłaty egzaminacyjnej w zawyżonej wysokości, bez uwzględnienia niższych kosztów rzeczowych związanych z przeprowadzaniem egzaminu z wykorzystaniem pojazdu niepozostającego w dyspozycji WORD (a będącego własnością ośrodka szkolenia kierowców) godzi w uprawnienie członków skarżących do uwzględnienia tychże niższych kosztów wynikające z przepisu prawa materialnego – art. 56a ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.
W związku z faktem, iż zaskarżona uchwała weszła w życie i opłaty w wysokości nią ustalonej są faktycznie pobierane – nie ulega wątpliwości iż interes prawny i uprawnienia osób reprezentowanych przez skarżących zostały faktycznie naruszone przez zapisy zaskarżonej uchwały.

Dodatkowo nadmienić należy, że legitymacja skargowa w przypadku skargi wnoszonej na podstawie art.90 nie została ograniczona do określonej kategorii podmiotów, np. do osób fizycznych. Przyjęte rozwiązanie oznacza również, iż uprawnienie do wniesienia skargi nie jest ograniczone tylko do osób tworzących daną wspólnotę terytorialną i mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danej jednostki samorządowej, ale obejmuje każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone. W orzecznictwie kwestię zakresu legitymacji skargowej ujmuje się szeroko. Przykładowo, w postanowieniu z dnia 28 września 1999 r., IV SA 1733/97, LEX nr 48250, NSA przyjął możliwość wniesienia na podstawie art. 101 u.s.g. (analogicznie art. 90 u.s.w.) skargi np. przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akty prawa miejscowego organów samorządu województwa są także: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna (art. 50 § 1 p.p.s.a.), a w doktrynie przyjmuje się, iż legitymacja tych podmiotów nie jest uzależniona od spełnienia przesłanek materialnoprawnych, gdyż składają skargi w sprawach dotyczących interesów innych osób (por. A. Faruga [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012, art. 90, art. 91).

Odnosząc się do odpowiedzi na skargę z 16 maja 2023 podnoszę i wskazuję jn...

Pełna treść odpowiedzi z 24 czerwca 2023na wezwanie sądu  TUTAJ (proszę kliknąć)