Rozporządzenie MI z 01.04.2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących prewóz drogowy

DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 53 POZ. 314 z dnia 2 kwietnia 2010 r


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 
z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy2)
(Dz. U. 53 poz. 314 z dnia 2 kwietnia 2010 r.)

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;
  2)   szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;
  3)   szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
  4)   szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;
  5)   wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;
  6)   sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego;
  7)   wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  2)   osobie szkolonej - rozumie się przez to osobę odbywającą szkolenie w ramach: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego i zajęć w ramach szkolenia okresowego.

Rozdział 2 

Ośrodek szkolenia

§ 3. 1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, powinien:
  1)   spełniać wymagania określone dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653);
  2)   posiadać następujące wyposażenie dydaktyczne:
a)  filmy lub inne dostępne pomoce dydaktyczne prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia,
b)  środki audiowizualne do prezentowania filmów lub odpowiednie urządzenia do wizualizacji prezentowanych zagadnień, o których mowa w lit. a - jeżeli w ramach wyposażenia, o którym mowa w pkt 1, nie posiada takich urządzeń lub środków;
  3)   posiadać środki łączności zapewniające porozumiewanie się osoby szkolonej z instruktorem pozostającym na zewnątrz pojazdu.
2. Miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, powinno składać się z następujących elementów infrastruktury:
  1)   co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej;
  2)   płyty poślizgowej stanowiącej co najmniej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni;
  3)   toru szkoleniowego.
3. Elementy infrastruktury, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 77, poz. 458).

§ 4. 1. Pojazdy używane do prowadzenia szkolenia powinny:
  1)   odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.4)) oraz w § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; nie wymaga się oznaczenia pojazdu tablicą barwy niebieskiej z literą "L" w przypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii;
  2)   być wyposażone w:
a)  system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu,
b)  system kontroli trakcji oraz
c)  system stabilizacji toru jazdy.
2. W pojazdach używanych w trakcie szkolenia podczas zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych powinna istnieć techniczna możliwość wyłączania przez instruktora systemów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdział 3 

Warunki prowadzenia szkolenia

§ 5. Opracowując program szkolenia, uwzględnia się odpowiednio:
  1)   zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2)   zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie:
  1)   części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz
  2)   części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
a)  C, C+E, C1 i C1+E lub 
b)  D, D+E, D1 i D1+E
- zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.
2. Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.
3. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzone w formie zajęć szkolnych dla uczniów powinno uwzględniać zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Szkolenie w ramach:
  1)   kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin;
  2)   kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin.
2. Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
  1)   część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;
  2)   część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a)  zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin,
b)  zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin jazdy indywidualnej, oraz
c)  zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 4 godziny jazdy indywidualnej.
3. Dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
  1)   część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
  2)   część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a)  zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny,
b)  zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz
c)  zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.
4. W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy, 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia.

§ 8. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin.
2. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz minimum 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 odpowiednio lit. a albo lit. b.
3. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin.
4. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a, oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 odpowiednio lit. a albo lit. b.

§ 9. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:
  1)   C, C+E, C1 i C1+E lub
  2)   D, D+E, D1 i D1+E
- zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

§ 10. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:
  1)   zajęcia w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego określonych w lp. 1 tabeli, trwające 21 godzin;
  2)   zajęcia w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w lp. 2-20 tabeli, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.

§ 11. 1. Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, trwa 35 godzin, i obejmuje zajęcia, o których mowa w § 10, realizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.
2. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane odrębnie dla każdego modułu szkolenia okresowego.
3. Osobie szkolonej, która odbyła szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka szkolenia wystawia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego. Zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, datę przeprowadzenia szkolenia, tytuł modułu szkolenia okresowego oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy zajęcia były realizowane.

§ 12. 1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7-11, prowadzi się jako:
  1)   wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych albo
  2)   ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzone w sali ośrodka szkolenia.
2. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zapewnić co najmniej:
  1)   przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce;
  2)   przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia;
  3)   zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć;
  4)   przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik;
  5)   możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4.
3. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
4. Przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi nie mogą być dłuższe niż 15 minut, a łączny czas trwania przerw w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 90 minut.

§ 13. 1. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. W przypadku szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje się na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, po zakończeniu przez osobę szkoloną cyklu tych zajęć.

§ 14. 1. W ośrodku szkolenia, oddzielnie dla każdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego, prowadzi się dziennik zajęć teoretycznych i kartę zajęć praktycznych.
2. Dziennik zajęć, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  1)   imiona i nazwiska osób szkolonych;
  2)   listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach;
  3)   wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym:
a)  czas trwania przeprowadzonych zajęć,
b)  terminy przeprowadzenia zajęć,
c)  temat przeprowadzonych zajęć,
d)  imię, nazwisko i podpis wykładowcy przeprowadzającego zajęcia.
3. Karta zajęć praktycznych, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
  1)   imię i nazwisko osoby szkolonej,
  2)   wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym:
a)  liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
b)  terminy przeprowadzenia zajęć,
c)  temat przeprowadzonych zajęć,
d)  imię, nazwisko i podpis instruktora przeprowadzającego zajęcia.
4. Dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.
5. W ośrodku szkolenia, w którym jest prowadzone szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć, prowadzi się rejestr wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 3. W rejestrze umieszcza się numer zaświadczenia, datę jego wydania, imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, temat modułu szkolenia okresowego, kategorię prawa jazdy, dla której zajęcia były realizowane.
6. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu.

Rozdział 4 

Szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych oraz wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia

§ 15. 1. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", składająca się z trzech członków, z których wojewoda wskazuje jednego do pełnienia funkcji przewodniczącego.
2. Powoływanie członków komisji powinno odbywać się z poszanowaniem zasady bezstronności i braku konfliktu interesów.
3. Jeden z członków komisji jest obowiązany posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w transporcie drogowym wykonywanym na podstawie ustawy. Drugi członek komisji jest obowiązany posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców.
4. Wojewoda określa regulamin pracy komisji.
5. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego albo zajęć szkolnych dla uczniów kierownik ośrodka szkolenia albo dyrektor szkoły przesyła odpowiednio do właściwego wojewody albo dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.
2. Wojewoda po otrzymaniu wniosku przekazuje go przewodniczącemu komisji, który na jego podstawie przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzenia testu wojewoda informuje ośrodek szkolenia.
3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po otrzymaniu wniosku przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzenia testu dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora szkoły.
4. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach liczących nie więcej niż 20 osób.
5. Członkowie komisji przed przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego dokonują sprawdzenia, w ośrodku szkolenia, czy wszystkie osoby umieszczone na liście osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego spełniają wymagania określone w art. 39b i art. 39b2 ustawy.
6. Listy osób, o których mowa w ust. 2, mogą być przygotowane na podstawie więcej niż jednego wniosku i mogą dotyczyć osób, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia, w różnym czasie i w zakresie różnych bloków programowych
7. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 6 i 7 ustawy.

§ 18. 1. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:
  1)   test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
  2)   test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.
2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
4. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
  1)   16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
  2)   5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
5. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.
6. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
7. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
8. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.

§ 19. 1. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.
3. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych przed tą samą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Rozdział 5 

Opłaty

§ 20. Wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wynosi 400 zł.
Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Do dnia 14 lipca 2011 r. za spełniającego wymagania określone w § 3 ust. 2 uznaje się przedsiębiorcę, który posiada infrastrukturę określoną w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 3.

§ 22. Świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 23. Do szkoleń prowadzonych w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych niezakończonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się zasady dotychczasowe.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2010 r.5)

______
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)   Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246.
4)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393 oraz z 2009 r. Nr 75, poz. 639.
5)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246).

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUŁÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO I ZAJ?? ODBYWANYCH W RAMACH SZKOLENIA OKRESOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr ..............1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

grafika