Zdawalność egzaminów w WORD-ach kat.B narastająco

Przypominamy, że 10 stycznia 2006 weszło w życie Rozporządzenie MI z 27.10.2005, w sprawie szkolenia, egzaminowania…Dz.U 217, które sprawiło, że wyjechaliśmy z „placów” na drogi!

 Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że po 2005r o około 5% zmalała średnia zdawalność egzaminów państwowych na Kat. B prawa jazdy.

W latach 2006 - 2008 wskaźnik globalnej zdawalności egzaminów kat. B utrzymywał się na poziomie ok. 32,50%

 

2009r wystąpił znaczący spadek tego wskaźnika bo o ponad 1,50% do wyskości ok.31%.

 

Poniższy wykres dowodzi o stabilności niskiej wysokości  średniego globalnego  wskaźnika zdawalności egzaminów praktycznych kat. B w latach 2009 - 2012.
Skokowy wzrost w 2014r o ok 3% średniej zadawalnosci egzaminów praktycznych kat. B jest prawdopodobnie skutkiem nowej metodologii, algorytmu wyliczania względnego wskaźnika zdawalnosci za pierwszym podejsciem zastosowanego przez dostawcę (
Hewlett-Packard w konsorcjum z PWPW) nowego systemu teleinformatycznego dla Word-ów.

W 2018r "wyhamowała" tendencja wzrostowa zdawalności egzaminów praktycznych kat. B.
Tylko dane statystyczne w wariancie za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w OSK mogą być jednym z obiektywnych mierników oceny efektywności szkolenia oraz stopnia przygotowania kursantów do egzaminu państwowego! 
Dane statystyczne w wariancie wszystkie podejściatzw. "Global" uwzględniają również egzaminy osób podlegających sprawdzeniu kwalifikacji ( przekroczenie limitu 24 pkt. za naruszenia przepisów ruchu drogowego; po zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami na okres przekraczający rok; itp.)


Jednak wartości tych wskaźników nadal są istotnie niższe od wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy w krajach Europy Zachodniej ( 60% - 70% )!

Jedną z istotnych przyczyn tego jest archaiczny, niesprawiedliwy system kryteriów oceny wykonania zadań egzaminacyjnych określonych rozporządzeniem ws egzaminowania. Przykładowo wskazuję na funkcjonujące "od zarania dziejów" jedno z nich, cyt. aktualny przepis § 28 ust.1 pkt.2 rozp. MIB z 24 lutego 2016 Dz.U poz. 232:

"Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli - dwukrotnie nieprawidlowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne"!


Dlatego środowiska branżowe i reprezentujące je organizacje społeczne postulują i dążą do koniecznych zmian systemowych w tym i w zakresie zadań egzaminacyjnych oraz obiektywnych kryteriów oceny ich wykonania, a także wdrożenia narzędzi mających na celu sprawiedliwą kompleksową ocenę zachowań osoby egzaminowanej.

 

 

 

Poniższe zobrazowanie graficzne dokumentuje boleśnie odczywany w środowisku branżowym dramatyczny spadek liczby egzaminów praktycznych kat. B w stosunku do 2012r:


- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2015r - 22,39% = 466 346 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2016r - 26,47% = 441 799 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2017r - 32,24% = 407 113 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2018r - 29,42% = 424 075 / 600 860

 

  

DziesięćWORD-ów z górnej i dolnej "półki"
Ranking Word-ów wg. średniej zdawalności egzaminów praktycznych kat. B
wariant "Pierwsze Podejście" narastająco w okresie 10 lat: 2009 - 2018

 

 Wiecej Tutaj

 


  

Zdawalność państwowych egzaminów teoretycznych kat. B

 

 

Dziesięć WORD-ów z górnej i dolnej "półki" / uporządkowanie wg. Pierwszego podejścia

Ranking Word-ów wg. średniej zdawalności egzaminów teoretycznych kat. B  
Narastająco w okresie 6 lat: 2013 - 2018 

 

Wiecej Tutaj 

 


 

Informacje statystyczne o egzaminach praktycznych kat. B, w których
uczestniczył INSTRUKTOR


Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują systematyczny wzrost liczby egzaminów z udziałem instruktora, a także znacząco większą zdawalność takich egzaminów, bo w 2018 roku o ok. 11,50%.

W 2018r odnotowaliśmy zmniejszenie o ok. 330 liczby egzaminów z udziałem instruktora.

Szkoda, że udział egzaminów, w których uczestniczy instruktor to tylko ok. 0,60% ogólnej liczby egzaminów praktycznych kat.B. Jednak i tutaj widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa.

 

 

Szczegółowe dane statystyczne o egzaminach z udziałem instruktora w poszczególnych kat. prawa jazdy przedstawia poniższe zestawienie 

 

 

Dane statystyczne o skargach na przebieg egzaminów kat.B prawa jazdy narastająco przedstawia poniższy wykres.

 

Wyraźna jest malejąca tendencja liczb składanych i pozytywnych rozstrzygnięć skarg.

 

W 2018 roku wskaźniki te nieco wzrosły.

 

 

  

legenda:                                                

L egz- liczba egzaminów praktycznych kat. B x 10 mln

L  skarg- liczba skarg w roku x 10 tyś

śr Wsk skarg na 10 tyś. egzamin praktycznych kat. B x 100

P - śr wskaźnik skarg rozpatrzonych pozytywnie

% zdawalności egzaminów kat. B "Global" (P/L)

 

 


 Wnioskiem z 3 stycznia 2019 w trybie art.10 ust.1 uodip zwróciliśmy się do wszystkich 49 Word-ów o przesłanie oprócz standardowych danych statystycznych o egzaminach państwowych na prawo jazdy również informacji o egzaminach praktycznych prowadzonychw 2018r pojazdem nie pozostającym w dyspozycji WORD tj. np. pojazdem o którym mowa w art.53 ust.4 i ust.4a uokp.

W stosunku do 2017r wystąpiła znacząca porawa dyscypliny udostępnienia wnioskowanej informacji o dysponencie pojazdu, którym prowadzono egzamin.
Wg. stanu na 3 maja 2019 szczegółowej informacji nie udzielił tylko Word Jelenia Góra !
Dlatego 18 marca 2019 wystąpiliśmy ze skargą do WSA Wrocław w trybie art.21 uodip i Rozdziału 2 uppsa.
Aktualnie jest prowadzone postępowanie pod sygn. akt IV SAB/Wr 68/19!

W efekcie sugestii prawnika, który na podstawie udzielnego pełnomocnictwa reprezentuje Word Jelenia Góra w sądowym postępowaniu skargowym sygn. akt jw. -
dopiero w dniu 14 maja 2019 informatyk Przemysław Kalbrun po kilkukrotnych konsultacjach przesłał tabele T1 i T2 zawierające kompatybilne dane liczbowe prezentowane zgodnie z wzorcami określonymi wnioskiem! 

Wskazane we wniosku podstawy prawne dotyczące dysponenta pojazdu, którym prowadzony jest egzamin, determinują jn:

1.   W kol. 1 tabel T1 i T2Liczba egzaminów prowadzonych pojazdem WORD” powinny być wyszczególnione egzaminy prowadzone pojazdem w dyspozycji Word na podstawie dowolnego tytułu prawnego ( własność, najem, leasing itp.)

2.   W  Tabeli T1 kol.3  (art. 54. 5 pkt. 2: pojazd bez pedału , dźwigni sprzęgła) wyszczególniamy tylko egzaminy z kodem 78 z wyłączeniem  egzaminów osób niepełnosprawnych ( pkt.3)
3.  W  Tabeli T1 kol.2 (art. 54. 5 pkt.1) Wszystkie egzaminy osób niepełnosprawnych prowadzone pojazdem wymagającym dostosowania, , w tym bez pedału, dźwigni sprzęgła -  powinny być wyszczególnione wyłącznie w kol.2

4.   W  Tabeli T2 kol.3  powinni być wyszczególnione egzaminy prowadzone pojazdem osk w trybie art.53 ust.4a uokp, tylko wówczas, gdy osoba egzaminowana złożyła wniosek, a przedsiębiorca prowadzący osk złożył oświadczenie o udostępnieniu pojazdu na egzamin (art. 53a.1).

5.  Generalnie zasadą powinno być: zaewidencjonowanie egzaminu w jednej kolumnie (tj. zakwalifikowanie do konkretnej podstawy prawnej) - wyklucza uwzględnianie tego egzaminu w innych tytułach! W przypadku kiedy pokrywają się tytuły prawne  np.  egzamin  prowadzony  w trybie art. 53 ust. 4a  (pojazd osk ) jest  pojazdem bez pedału (dźwigni ) sprzęgła wyszczególnianym jednocześnie w kol. 3 T1, to powinno się zamieścić stosowną wzmiankę , np:  kat. A  z 108 egzaminów wyszczególnionych w kol.3 T2  - 1 prowadzono  pojazdem bez  pedału sprzęgła  wyszczególnionym w kol.3 T1

6. Liczby egzaminów prezentowane w T1 i T2 obejmują wszystkie tytuły w zakresie dysponenta pojazdu, którym prowadzony był egzamin. Dlatego celem przeprowadzenia weryfikacji poprawności tych danych należy porównać i analizować łącznie dane wyszczególnione w T1 i T2.
W konsekwencji  w kategoriach, w których nie nakładają się tytuły prawne różnica T1 powinna wynikać z danych zamieszczonych w T2 i na odwrót.

W załącznikach prezentuję zbiorcze dane  za 2017r i 2018r opracowane na podstawie informacji pozyskanych z poszczególnych Word-ów. 

Zwracam uwagę na znacznie wyższą zdawalność egzaminów praktycznych kat. B prowadzonych pojazdami osk, bo w 2018r o7,66% ( 42,27- 34,61 ), a także tendencję wzrostową liczby egzaminów prowadzonych pojazdem osk w odniesieniu do liczby egzaminów prowadzonych pojazdami w dyspozycji Word ( udział)!

więcej:

TUTAJ 2017r

TUTAJ 2018R

 zredagował i opublikował: Roman Stencel