Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK

opublikowano 5 stycznia 2021

Roman Stencel

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , m. +48 502 532 405


Na podstawie n/w Uchwał Władz współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców tj:

 1) XXI Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/, Uchwała nr 9 / NZDS / XXI z 30 marca 2019,

2) XII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,
Uchwała nr
ZDXII – 51 / IV / 2019 z 6 kwietnia 2019,

3) Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/,
Uchwała nr 347 z 4 lipca 2019.

oraz postanowień Regulaminu

19 lipca 2019 roku na obradach w hotelu Złoty Młyn w Polichnie k. Piotrkowa Tryb. obowiązki Rzecznika Praw PPOSK powierzono Romanowi Stenclowi /OIGOSK/ na czteroletnią kadencję: sierpień 2019 - sierpień 2023

protokół z powołania TUTAJ (kliknij)


From: Krzysztof Gotto [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday,
August 27, 2019 8:43 AM
To: Roman Stencel
Subject: Gratulacje

Gratuluje Panu wyboru na Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK.

Właśnie przeczytałem informację na portalu I-instruktor.

Moim zdaniem właściwa osoba na właściwym miejscu.

Krzysztof Gotto

Dyrektor Wydziału Komunikacji
Urząd Miejski
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 57  @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.koszalin.pl

-  -  -  -  -  -  -

 


Koszalin 19 kwietnia 2021

Zarząd

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

strategiczna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1

Działając w imieniu i z umocowania uchwałami organów statutowych współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
-
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,

- Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/
link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia

w związku z opublikowaniem (vide załączony PrtScr) nowego Regulaminu Portalu OSK z 31 marca 2021 www.portalosk.pl , który zgodnie z §4 ust.1 pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

pełna treść wystąpienia TUTAJ (kliknij)

Odpowiedź PWPW SA z 7 maja 2021 TUTAJ (kliknij)


Komunikat
Z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            19 maja 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się inauguracyjne obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK,
Krzysztof Bandos     
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański   
- prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Roman Stencel wyjaśnił, że wprowadzane przez Rząd RP ograniczenia zgromadzeń w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że pierwsze obrady Rady okazały się możliwe dopiero dzisiaj.

Rzecznik zreferował sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz poinformował o wnioskach i wystąpieniach w bieżącym roku.

W wielowątkowej dyskusji wskazywano oraz omawiano obszary i problemy, których wyeliminowaniem powinien zająć się Rzecznik w 2021r.
Ostatecznie uwzględniając ograniczone możliwości Rzecznika i Rady oraz fakt, że w n/w regulaminach i wzorcach wielu WORD-ów zamieszczone są niekorzystne dla przedsiębiorców klauzule, które wydają sie nie mieć podstaw prawnych - zdecydowano o poddaniu analizie teksty regulaminów, wzorce wniosków i oświadczeń dotyczące prowadzenia egzaminów państwowych pojazdem osk, w trybie art.53 ust.4a uokp.
Na 31 lipca 2021 zakreślono termin pozyskania w/w dokumentów z wszystkich 43 WORD-ów przydzielając każdej
z 3 osób po 14 wskazanych WORD-ów.

Odnosząc się do bieżących zagadnień nurtujących środowisko osk dyskutowano:

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij)


 Komunikat
z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            6 listopada 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się drugie w 2021 roku obrady w trybie
§11 regulaminu Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK),
Krzysztof Bandos        
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański   
- prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

1. Informacja o Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP,

2. Informacja o działalności Rzecznika PPOSK w 2021r,

3. Uchwała ws. niektórych regulacji Ustawy z 14 października 2021 ws. zmiany Ustawy o transporcie drogowym… w szczególności odnośnie:

a) Art.1  W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) wprowadza się następujące zmiany:
pkt.3 po art. 39a dodaje się art. 39aa w brzmieniu:

 Art.  39aa. 2. Szkolenie  osób  wykonujących  przewóz  drogowy  na  stanowisku kierowcy  może  być  prowadzone  przez  wojewódzkie  ośrodki  ruchu  drogowego w  ramach szkolenia  okresowego  w  zakresie  bloku  programowego  określonego odpowiednio do  kategorii  prawa  jazdy C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E, D  i D+E.

b)  Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art.31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

4. Analiza wymogów i treści dokumentów określonych przez poszczególne WORD-y, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,

5. Wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań,

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij) 


Koszalin (miasto), 2021-11-15

 Dane adresatów

BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Warszawa ul. Wilcza 46

WNIOSEK

Wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym

                                                                 Treść dokumentu

Sz. P. Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
00-679 Warszawa ul. Wilcza 46
ePUAP ID RzecznikMSP/skrytka ESP
 
Prośba o interwencję w sprawie
...

Niniejszym zwracam się z prośbą o interwencję i wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw Dz. U 2021 poz, 1997

Art.33 powinien otrzymać brzmienie
Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 Uzasadnienie w załączonym piśmie opatrzonym podpisem elektronicznym 
Z poważaniem
Roman Stencel
 

Załączniki:

  1. RzecznikMSP-Wniosek20211115InterwencjaArt33Ustawy20211014zm,uotd-sig.pdf
  2. WspolnaProsba20211010OrgSpolOSK-oPoprawkiUstawy,oTDz20210917pe.pdf
  3. UstawaTD20010906zm,Sejm20210917UchwalaSenatu20211008-14poprawek.pdf
  4. UstawaTD20010906zm20211014elearning.pdf

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2021-11-15T17:50:54Z
Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: 
ePUAP-UPP71654072

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Identyfikator adresata: RzecznikMSP
Rodzaj identyfikatora adresata: 
ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: 
ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2021-11-15T18:51:15.960
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-11-15T18:51:15.960
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: 
DOK103615152

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 103615152

pełna treść wniosku TUTAJ (kliknij)

Odpowiedź Biura Rzecznika MSPz 17 grudnia 2021 TUTAJ (kliknij)

 


Regulamin Rzecznika Praw PPOSK, (kliknij)

Sprawozdania z działalności Rzecznika Praw PPOSK:

- w 2021 roku, (kliknij)

- w 2020 roku, (kliknij)

- w 2019 roku, (kliknij)