Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK

opublikowano 5 stycznia 2021

Roman Stencel

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , m. +48 502 532 405


Na podstawie n/w Uchwał Władz współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców tj:

 1) XXI Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/, Uchwała nr 9 / NZDS / XXI z 30 marca 2019,

2) XII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,
Uchwała nr
ZDXII – 51 / IV / 2019 z 6 kwietnia 2019,

3) Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/,
Uchwała nr 347 z 4 lipca 2019.

oraz postanowień Regulaminu

19 lipca 2019 roku na obradach w hotelu Złoty Młyn w Polichnie k. Piotrkowa Tryb. obowiązki Rzecznika Praw PPOSK powierzono Romanowi Stenclowi /OIGOSK/ na czteroletnią kadencję: sierpień 2019 - sierpień 2023

protokół z powołania TUTAJ (kliknij)


From: Krzysztof Gotto [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday,
August 27, 2019 8:43 AM
To: Roman Stencel
Subject: Gratulacje

Gratuluje Panu wyboru na Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK.

Właśnie przeczytałem informację na portalu I-instruktor.

Moim zdaniem właściwa osoba na właściwym miejscu.

Krzysztof Gotto

Dyrektor Wydziału Komunikacji
Urząd Miejski
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 57  @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.koszalin.pl

-  -  -  -  -  -  -

 


Koszalin 19 kwietnia 2021

Zarząd

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

strategiczna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1

Działając w imieniu i z umocowania uchwałami organów statutowych współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
-
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,

- Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/
link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia

w związku z opublikowaniem (vide załączony PrtScr) nowego Regulaminu Portalu OSK z 31 marca 2021 www.portalosk.pl , który zgodnie z §4 ust.1 pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

pełna treść wystąpienia TUTAJ (kliknij)

Odpowiedź PWPW SA z 7 maja 2021 TUTAJ (kliknij)


Komunikat
Z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            19 maja 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się inauguracyjne obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK,
Krzysztof Bandos     
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański   
- prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Roman Stencel wyjaśnił, że wprowadzane przez Rząd RP ograniczenia zgromadzeń w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że pierwsze obrady Rady okazały się możliwe dopiero dzisiaj.

Rzecznik zreferował sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz poinformował o wnioskach i wystąpieniach w bieżącym roku.

W wielowątkowej dyskusji wskazywano oraz omawiano obszary i problemy, których wyeliminowaniem powinien zająć się Rzecznik w 2021r.
Ostatecznie uwzględniając ograniczone możliwości Rzecznika i Rady oraz fakt, że w n/w regulaminach i wzorcach wielu WORD-ów zamieszczone są niekorzystne dla przedsiębiorców klauzule, które wydają sie nie mieć podstaw prawnych - zdecydowano o poddaniu analizie teksty regulaminów, wzorce wniosków i oświadczeń dotyczące prowadzenia egzaminów państwowych pojazdem osk, w trybie art.53 ust.4a uokp.
Na 31 lipca 2021 zakreślono termin pozyskania w/w dokumentów z wszystkich 43 WORD-ów przydzielając każdej
z 3 osób po 14 wskazanych WORD-ów.

Odnosząc się do bieżących zagadnień nurtujących środowisko osk dyskutowano:

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij)


 Komunikat
z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            6 listopada 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się drugie w 2021 roku obrady w trybie
§11 regulaminu Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK),
Krzysztof Bandos        
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański   
- prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

1. Informacja o Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP,
2. Informacja o działalności Rzecznika PPOSK w 2021r,
3. Uchwała ws. niektórych regulacji Ustawy z 14 października 2021 ws. zmiany Ustawy o transporcie drogowym… w szczególności odnośnie:

a) Art.1  W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) wprowadza się następujące zmiany:
pkt.3 po art. 39a dodaje się art. 39aa w brzmieniu:

 Art.  39aa. 2. Szkolenie  osób  wykonujących  przewóz  drogowy  na  stanowisku kierowcy  może  być  prowadzone  przez  wojewódzkie  ośrodki  ruchu  drogowego w  ramach szkolenia  okresowego  w  zakresie  bloku  programowego  określonego odpowiednio do  kategorii  prawa  jazdy C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E, D  i D+E.

b)  Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art.31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

4. Analiza wymogów i treści dokumentów określonych przez poszczególne WORD-y, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,

5. Wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań,

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij) 


Koszalin (miasto), 2021-11-15

 Dane adresatów

BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Warszawa ul. Wilcza 46

WNIOSEK

Wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym

                                                                 Treść dokumentu

Sz. P. Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
00-679 Warszawa ul. Wilcza 46
ePUAP ID RzecznikMSP/skrytka ESP
 
Prośba o interwencję w sprawie
...

Niniejszym zwracam się z prośbą o interwencję i wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw Dz. U 2021 poz, 1997

Art.33 powinien otrzymać brzmienie
Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 Uzasadnienie w załączonym piśmie opatrzonym podpisem elektronicznym 
Z poważaniem
Roman Stencel
 

Załączniki:

  1. RzecznikMSP-Wniosek20211115InterwencjaArt33Ustawy20211014zm,uotd-sig.pdf
  2. WspolnaProsba20211010OrgSpolOSK-oPoprawkiUstawy,oTDz20210917pe.pdf
  3. UstawaTD20010906zm,Sejm20210917UchwalaSenatu20211008-14poprawek.pdf
  4. UstawaTD20010906zm20211014elearning.pdf

Podpisy elektroniczne
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisuData złożenia podpisu: 2021-11-15T17:50:54ZPodpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: 
ePUAP-UPP71654072

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Identyfikator adresata: RzecznikMSP
Rodzaj identyfikatora adresata: 
ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: 
ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2021-11-15T18:51:15.960
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-11-15T18:51:15.960
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: 
DOK103615152

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 103615152

pełna treść wniosku TUTAJ (kliknij)

Odpowiedź Biura Rzecznika MSPz 17 grudnia 2021 TUTAJ (kliknij)


Komunikat

z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            8 lipca 2022 w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelarskim "Górski" 97-320 Wolbórz  Proszenie 1B odbyły się trzecie (pierwsze w 2022r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada 11 regulaminu).

W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel            
- Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK),
Krzysztof Bandos        
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,

zaproszeni goście:
Krzysztof Szymański                               - prezes PIGOSK,
Jan Szumiał                                                  
- prezes PFSSK,
Grzegorz Łapeta i Cezary Drozdowski          - wiceprezesi PFSSK,
Franciszek Saługa                                             - sekretarz GSOS Katowice

 Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:
1.
sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2021r,
2. problematyka kadencji członkóRady opiniodawczo - doradczej Rzecznika PPOSK i uchwała ws uzupełnienia  Regulaminu działania Rzecznika Praw PPOSK,
3. analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski dotyczące usunięcia niedozwolonych klauzul i wymogów z treści dokumentów wymaganych przez poszczególne WORD-y do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,
4. wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań,
5. Inne.

I. Roman Stencel zaprezentował sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK z działalności w 2021 roku.
link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia

II. Roman Stencel przedstawił problematykę upływu kadencji Rzecznika Praw PPOSKiczłonków Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika PPOSK oraz uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały ws uzupełnienia Regulaminu działania Rzecznika Praw PPOSK,

Proponowane zmiany regulaminu mają na celu:
1) wyeliminowanie wątpliwości odnośnie konkretnego terminu upływu kadencji Rzecznika Praw PPOSK i członka Rady,
2) wprowadzenia możliwości prowadzenia przez rzecznika spraw za odpłatnością na wniosek nie spełniający wymogu §1, co da szansę na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności rzecznika i rady,
3) powiązanie opłat określonych regulaminem z corocznie aktualizowaną kwotą wynagrodzenia minimalnego za pracę.
4) uregulowanie terminu upływu kadencji członka Rady w okolicznościach niezgodności uchwały powołującej z regulaminem,
5) doprecyzowanie okoliczności w razie wystąpienia których ustaje członkostwo w Radzie przed upływem kadencji.

Po dyskusji, w której wypowiadali się wszyscy uczestnicy obrad, a R. Stencel wyjaśniał podnoszone wątpliwości - na podstawie §1 porozumienia z 28.12.2018 ws współpracy pomiędzy PFSSK- PIGOSK- OIGOSK, link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-pigosk-i-oigosk

prezesi J. Szumiał, K. Szymański i R. Stencel jednomyślnie (§3 ust.8 w/w porozumienia) zaakceptowali treść Aneksu nr.1 do Regulaminu działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego osk i (lub) os

III. Analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski o usunięcie z tekstów regulaminów, wzorców wniosków i oświadczeń wymaganych przez WORD-y do prowadzenia egzaminów państwowych pojazdem osk w trybie art.53 ust.4 i ust.4a uokp zabronionych prawem klauzul oraz niedopuszczalnych żądań składania oświadczeń...
 

IV. Wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań.

1. Rada z satysfakcją konkluduje wysoką skuteczność pracochłonnych działań w omawianym obszarze.

2. Rada niniejszym wyraża podziękowanie Dyrektorom WORD-ów, którzy w imię konstruktywnej i perspektywicznej współpracy ze środowiskiem ośrodków szkolenia kierowców - usunęli z dokumentów mankamenty prawne wskazane we wnioskach reprezentantów tego środowiska.

3. Na podstawie §11 regulaminu oraz w oparciu o w/w analizy Rada podjęła jednomyślną uchwałę...

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij)


Wniosek wysłany ePUAP do MSWiA Mariusza Kamińskiego ws wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego prawnie programu szkolenia strażaka OSP przygotowującego do egzaminu państwowego na kat.C pr. jazdy

 

Od: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK1)

Do: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (/MSWIA/SkrytkaESP);

Koszalin (miasto), 2022-08-04

Dane adresatów

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Warszawa Mokotów (dzielnica m.st. Warszawy)
ul. Stefana Batorego 5

WNIOSEK

Wniosek o usunięcie z obrotu prawnego Programu szkolenia na kat. C pr jazdy strażaka OSP

Treść dokumentu
Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 5 ePUAP ID MSWIA/skrytka ESP 

Wniosek Działając w imieniu i z umocowania uchwałami organów statutowych współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
- Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/ KRS 0000133194,
- Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/ KRS 0000256376,
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/ KRS 0000276855 

Na podstawie art.221 i art.241 kpa proszę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego obarczonego wadą prawną Programu szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o DMC powyżej 3,5 t. dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z 3 czerwca 2022 - opracowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w załączeniu.

 Uzasadnienie w załączonym piśmie, sygn. RzPPPOSK01/MSWiA20220804 opatrzonym podpisem elektronicznym. 

z poważaniem Roman Stencel

podpis elektroniczny
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-08-04T16:54:27Z

 pełna treść wniosku TUTAJ (kliknij)

Odpowiedź z 22 sierpnia 2022

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego

DOLiZK-OL-5501-150/2022                                                                                  Warszawa, dnia 22 sierpnia 2022 roku

                                                                                                                            

Pan Roman Stencel

Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Szanowny Panie Rzeczniku,

Nawiązując do wniosku z dnia 4 sierpnia 2022 roku sygn. RzPPPOSK01/MSWiA20220804 w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego Programu szkolenia przygotowującego do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o DMC powyżej 3,5 t. dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z 3 czerwca 2022 - opracowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, poniżej przekazuję stanowisko, które zostało skonsultowane z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

„Program szkolenia przygotowującego do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych” został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490, ze zm.). Właściwa komórka merytoryczna Komendy Głównej PSP przygotowała (do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) program przedmiotowego szkolenia z uwagi na to, że za szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych odpowiada Państwowa Straż Pożarna. Ze względu na delegację ustawową, program ma charakter wewnętrzny, realizowany przez Państwową Straż Pożarną jedynie dla określonej grupy odbiorców,
a treści programowe nie stoją w sprzeczności z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1885). Docelowo program szkolenia Państwowa Straż Pożarna ma realizować przy pomocy swoich wykwalifikowanych pracowników (dodatkowe etaty w szkołach PSP i ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich PSP) na własnych placach manewrowych (rozbudowa infrastruktury zgodnie z przyjętymi uregulowaniami prawnymi - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - Dz. U. poz. 1206, ze zm.). Powyższe wynika z długoterminowego planu rozwoju placówek edukacyjnych PSP, w zakresie kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz samochodami uprzywilejowanymi, jako ośrodków w pełni przygotowanych do samodzielnego prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Uwzględniając powyższe, jak również dążąc do osiągnięcia jak najwyższego poziomu szkolenia i wyszkolenia kierowców - strażaków ratowników OSP, w ww. programie wskazano, że zajęcia mogą prowadzić instruktorzy techniki jazdy. Państwowa Straż Pożarna wychodzi z założenia, że określając kryteria do realizacji treści programowych, uwzględnia i określa jakościowo najwyższe, ale zgodne z prawem parametry. Obejmuje to kadrę dydaktyczną, w tym przypadku złożoną z instruktorów techniki jazdy. Nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, a jedynie wskazuje na docelowe rozwiązanie przygotowywane przez Państwową Straż Pożarną. Dotyczy to również taboru samochodowego przeznaczonego do szkoleń, gdzie limit wieku pojazdu został określony na okres 7 lat. 

Podsumowując, w opinii resortu spraw wewnętrznych i administracji, nie ma podstaw do uwzględnienia Państwa wniosku, przede wszystkim z uwagi na to, że przedmiotowy program (i jego wykorzystanie) przeznaczony jest na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.

Z poważaniem
Edyta Muszyńska
Zastępca Dyrektora
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 Pismo polemiczne z 23 sierpnia 2022

Od: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK1)
Do: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (/MSWIA/SkrytkaESP);
Koszalin (miasto), 2022-08-23
 Dane adresatów

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Warszawa Mokotów (dzielnica m.st. Warszawy)
ul. Stefana Batorego 5

INFORMACJA

Dotyczy pisma z 22.08.2022 znak DOLiZK-OL-5501-150/2022

Treść dokumentu

Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 5
ePUAP ID MSWIA/skrytka ESP

Dotyczy: pisma znak DOLiZK-OL-5501-150/2022
Informacja
 

Nawiązując do mojego wniosku z 4 sierpnia 2022 sygn. RzPPPOSK01/MSWiA20220804 oraz odpowiedzi z 22.08.2022 pismo znak DOLiZK-OL-5501-150/2022 sygnowane podpisem elektronicznym Z-cy Dyr. Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pani Edyty Muszyńskiej niniejszym podnoszę i wskazuję jn:
I. oświadczam, że pisma znak DOLiZK-OL-5501-150/2022 nie mogę traktować jako zawiadomienia o odmowie załatwienia wniosku, o którym mowa w art.238 §1 w związku z art.247 kpa i nie wywołuje ono skutków prawnych.
II. oczekuję na przesłanie w terminie ustawowym zawiadomienia o sposobie lub odmowie załatwienia wniosku z 04.08.2022 spełniającego merytoryczne wymogi określone przepisem art.238 §1 kpa.

Uzasadnienie w załączonym piśmie sygn. RzPPPOSK02/MSWiA20220823 opatrzone podpisem elektronicznym

 Z poważaniem
Roman Stencel
Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 

Załączniki:
1.
InterwencjaRzPPOSKwMSWiA-ProgramSzkolenia,katCdlaOSP20220804inf20220823-sig.pdf

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-08-23T16:03:05Z
Podpis elektroniczny

pełna treść pisma Rzecznika  Praw PPOSK z 23.08.2022 TUTAJ (kliknij)

 

 -  -  -  -  -  -

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Ministra
BM-WKA-051-2-117/2022                                                                                              
Warszawa, dnia 26 września 2022 r.

Roman Stencel
Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

W nawiązaniu do Pana wniosku z 23 sierpnia 2022 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego Programu szkolenia przygotowującego do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o DMC powyżej 3,5 t. dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z 3 czerwca 2022 - opracowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wniesionej we wspomnianym wniosku.

Uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 21 października 2022 r.
z uwagi na konieczność podjęcia dodatkowych czynności w sprawie.

Jednocześnie zgodnie ze wspomnianym artykułem uprzejmie informuję o przysługującym Panu prawie do wniesienia ponaglenia, przewidzianego w art. 37 ust. 1 Kpa.

                                                                                                        Anna Wilanek-Kińska, zastępca dyrektora
                                                                             /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Pozytywna odpowiedź Biura MSWiA z 21 października 2022, pismo znak BM-WKA-051-2-117/2022

 Komunikat / protokół

z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców POSK

            7 lipca 2023 w Hotelu "Porto" Radomsko odbyły się czwarte (pierwsze w 2023r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK II kadencji [2024 – 2027], dalej Rada 11 regulaminu).

W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel      - Rzecznik Praw PPOSK II kadencji (dalej Rzecznik Praw PPOSK),
Krzysztof Bandos  - członek Rady, członek Stow. MOST Skierniewice wskazany uchwałą XXIV ZDS PFSSK z 17.03.2023,
Michał Szypura     - członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą WZC PIGOSK nr 7/2023 z 24.03.2023.

zaproszeni goście:
Krzysztof Szymański                            - prezes PIGOSK,
Grzegorz Łapeta                                   - prezes PFSSK,
Franciszek Saługa                                - sekretarz PFSSK,
Mirosław Jambor                                  - prezes OT10 OIGSOK w Częstochowie

 

 

 

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

  1.      .  sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2022r,
  2.        sprawozdanie z działalności w bieżącym roku 2023,
  3.        dyskusja i przyjęcie Aneksu nr.2 ws zmian Regulaminu Działania Rzecznika Praw PPOSK,
  4.        wyartykułowanie obszarów inicjatyw Rzecznika Praw POSK na pierwszy rok II kadencji 2024-2027,

I. Roman Stencel zaprezentował obszerne sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK z działalności w 2022 roku.
link RzecznikPPOSK-sprawozdanie2022-sig.pdf (izbaosk.eu)

IIRoman Stencel przedstawił i omówił problematykę i wystąpienia Rzecznika Praw PPOSK w 2023 roku.

1. 19 stycznia 2023 razem z członkiem Rady Rzecznika Praw PPOSK kol. Krzysztofem Bandosem stawiliśmy się w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto.
SR Poznań rozpoznawał zażalenie z 12 listopada 2022 na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Poznaniu z 31.10.2022 ws odmowy wszczęcia śledztwa sygn. akt 4243-5.Ds.3564.2022 o czyn z art.231 §1 kk.
/Zawiadomienie z 28.09.2022 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyr. WORD Poznań/
Niestety sąd nie uwzględnił naszej argumentacji i skargę oddalił, co skutkuje prawomocnością postanowienia prokuratora z 31.10.2022 o odmowie wszczęcia śledztwa.

2. 17 marca 2023 w Hotelu Złoty Młyn Polichnona XXIV Zebraniu Delegatów Stowarzyszeń PFSSK zaprezentowałem sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2022 roku.

3. 30 marca 2023 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze rozpoznawał zażalenie z 20 listopada 2022 na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Zielonej G. z 28.10.2022 ws odmowy wszczęcia śledztwa sygn. akt 4258-5.Ds.2316.2022 o czyn z art.231 §1 kk.
/Zawiadomienie z 29.09.2022 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyr. WORD Zielona G/

4. 10 czerwca 2023 wystąpiłem zwnioskiem do RzMSP o inicjatywę zmian w przepisie art.55 upp.
Uwzględniając niżej przywołane literalne brzmienie tytułu art.55 upp tj. zastosowaną tam liczbę pojedynczą „organu” -uprawniona wydaje się być teza o prawnym ograniczeniu czasu trwania kontroli jednego organu w roku kalendarzowym.

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Art.  55.  [Czas trwania kontroli]

1.  Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

1) mikro przedsiębiorców - 12 dni roboczych;

2) małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;

3) średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;

4) pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych


III. Roman Stencel przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały ws. przyjęcia Aneksu nr. 2 zmieniającego Regulamin działania Rzecznika Praw PPOSK.
Proponowane zmiany regulaminu mają na celu wdrożenie solidarnego finansowania przez sygnatariuszy działalności Rzecznika Praw PPOSK i obrad Rady z uwagi na fakt, iż w I kadencji działalność ta i obrady były finansowana przez OIGOSK i PIGOSK (R. Stencel zaprezentował szczegółowe zestawienie wydatków) a także z braku wpływów ze źródeł określonych przepisem §6 pkt.1-2 regulaminu.

Po dyskusji, w której wypowiadali się wszyscy uczestnicy obrad - na podstawie §1 porozumienia z 28.12.2018 ws współpracy pomiędzy PFSSK- PIGOSK- OIGOSK, link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-pigosk-i-oigosk

prezesi G. Łapeta, K. Szymański i R. Stencel jednomyślnie (§3 ust.8 w/w porozumienia) zaakceptowali treść Aneksu nr.2 do Regulaminu działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego osk i (lub) os o poniższej treści:

Aneks nr.2

Do Regulaminu działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy Prowadzącego OSK i (lub) OS

Na podstawie §1 porozumienia z 28.12.2018 ws współpracy pomiędzy PFSSK- PIGOSK- OIGOSK postanawia się jn:
…..

IV. Wyartykułowanie obszarów inicjatyw Rzecznika Praw PPOSK na pierwszy rok II kadencji

Jednomyślnie zdecydowano o niewskazywaniu szczegółowych obszarów inicjatyw na pierwszy rok II kadencji. Rzecznik Praw PPOSK będzie na bieżąco analizować oraz ewentualnie interweniować ws. zgłaszanych problemów.

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij) 

 


  Komunikat / protokół

z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców pOSK

             14 stycznia 2024 w Hotelu "Złoty Młyn" Polichno odbyły się piąte (pierwsze w 2024r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PpOSK II kadencji [2024 – 2027], dalej Rada (§11 regulaminu).

 W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK II kadencji (dalej Rzecznik Praw PPOSK),
Krzysztof Bandos          - członek Rady, członek Stow. MOST Skierniewice wskazany uchwałą XXIV ZDS PFSSK z 17.03.2023,
Krzysztof Szymański    - reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa Michała Szypurę, członka Rady wskazanego uchwałą WZC PIGOSK nr 7/2023 z 24.03.2023,
Grzegorz Łapeta           - prezes PFSSK jako zaproszony gość

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

1. sprawozdanie Rzecznika Praw PpOSK z działalności w 2023r oraz finansowe,
2. zaopiniowanie sprawozdania Rzecznika przez Radę,
3. wyartykułowanie obszarów inicjatyw Rzecznika Praw POSK na 2024 rok.

Ad.1 Roman Stencel zaprezentował i szczegółowo omówił sprawozdanie Rzecznika Praw PpOSK z działalności w 2023 roku oraz wpływu opłat i kwot poniesionych wydatków.
link
RzecznikPPOSK-sprawozdanie2023-sig.pdf (izbaosk.eu)

Ad.2 i 3 Rada opiniodawczo - doradcza Rzecznika Praw PpOSK jednomyślnie podjęła uchwałę o poniższej treści ...

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij)

 


Regulamin Rzecznika Praw PPOSK tekst jednolity, (kliknij)

Sprawozdania z działalności Rzecznika Praw PPOSK:

- w 2019 roku, (kliknij)

- w 2020 roku, (kliknij)

- w 2021 roku, (kliknij)

- w 2022 roku, (kliknij)

- w 2023 roku, (kliknij)