2013-02-23 Walne Zebranie Członków oddziału Macierzystego / OT1/ OIGOSK

opublikowano 2013-02-26

23 Luty 2013r w sali konferencyjnej koszalińskiego ratusza odbyło się Walne Zebranie Członków oddziału macierzystego Izby.

 Struktura członkowska OT1

 

Wspierających (13 instruktorów + 4 innych)  bez prawa głosu

17

Zwyczajnych

75

Quorum:  75/ 2 = 38 osób

38

 

W zebraniu uczestniczyło lub było reprezentowanych przez pełnomocników: 

41 członków zwyczajnych i członków wspierających.

  PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 23.02.2013r

1. Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowe ).

2. Do Prezydium zebrania zgłoszono 2 osoby; Zenona Giętkowskiego,  Janusza Tokarskiego - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
Zenon Giętkowski – przewodniczący
Janusz Tokarski – sekretarz

3. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT1, który przyjęto w formie aklamacji.

1) Powitanie uczestników przez prezesa 
2) Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osoby )
3) Wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby)
4) Sprawozdanie zarządu z działalności w 2012R
5) Sprawozdanie skarbnika OT1 za 2012R
6) Komunikat KW o zdolności WZC do podejmowania uchwał /quorum/ 
7) Wybory Delegatów OT1 (15 +3) na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK 06.04.2013 w Łysomicach.
8) Uchwała rekomendacyjna dla kandydatów do Zarządu OIGOSK
9) Oferta Szkoły Jazdy B-eLka Lech Żymierski odnośnie pośrednictwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych osk
10) problematyka obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych Przemysław Piwowarczyk 
11) nowe zasady księgowania w koszty wydatków dokumentowanych rachunkami, fakturami; Rejestr dowodów księgowych Bogdan Grochowski 
12) Oferta portalu http://www.ekursanci.pl  Sebastian Świętoń 
13) Obowiązki informacyjne osk w świetle uokp z 05.01.2011 i rozporządzeń (potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli UM K-lin)
14) problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli ZORD)
15) Inne:

4. Następnym punktem zebrania był wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby). Zgłoszono 2 osoby; Grzegorz Lau, Jarosław Bubnowicz  - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;
Jarosław Bubnowicz – przewodniczący
Grzegorz Lau – członek komisji

5. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2012 rok przedstawił sekretarz zarządu – Edward  Suski ( w załączeniu do protokołu ).

6. Sprawozdanie skarbnika OT-1 za 2012 rok przedstawił Jarosław Bubnowicz – skarbnik OT-1 ( w załączeniu do protokołu ).
    
7. Komisja Wyborcza stwierdziła obecność na sali 36 członków zwyczajnych i  3 pełnomocnictwa, co ogółem stanowi 39 głosów (wymagane kworum do podejmowania  uchwał – 38 głosów ).

8. Wybory Delegatów OT1 na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK w Łysomicach 06.04.2013 r. ( 15 osób ).
Zgłoszono 16 n/w kandydatur, które zaakceptowano w formie aklamacji.

1)  Bernecki Edward,
2)  Bubnowicz Jarosław,
3)  Gawlik Jan,
4)  Giętkowski Zenon
5) Hardek-Szylak Jadwiga
6) Kociak WQiesław,
7) Kociszewski Jerzy,
8) Małecki Zdzisław,
9) Pawlicki Mirosław,
10) Suchocki Wojciech,
11) Suski Edward,
12) Świętoń Ryszard,
13) Tarczoń Stanisław,
14) Taruć Maciej,
15) Żymierski Lech,
16) Kwolek Anna – delegat rezerwowy

9. Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały rekomendacyjnej dla kandydatów  z OT-1 do Zarządu OIGOSK.
Prezes Roman Stencel przedstawił konieczność uzupełnienia składu Zarządu OIGOSK  ze względu na rezygnację kolegi Marka Wójcika ze stanowiska skarbnika Zarządu.
Uzasadnił konieczność zajęcia wolnego miejsca w Zarządzie przez  naszego kandydata. Następnie przedstawił kandydata w osobie Zenona Giętkowskiego i  krótko uzasadnił swoją decyzję. Więcej kandydatur nie było.
Jednogłośnie podjęto uchwałę rekomendującą kandydowanie Zenona Giętkowskiego do Zarządu OIGOSK.

10. Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę. 

11. Po przerwie kol. Lech Żymierski przedstawił ofertę swojego OSK w zakresie  pełnej obsługi innych OSK w wypełnianiu obecnych obowiązków  teleinformatycznych   względem starostw oraz możliwość szkolenia teoretycznego  kandydatów na kierowców z innych OSK.

12. Przemysław Piwowarczyk – właściciel firmy PROSPER, przedstawił swoją ofertę  sprzedaży  kas fiskalnych i obsługi OSK w tym zakresie.

13. Nowe zasady księgowania w koszty wydatków dokumentowanych rachunkami,  fakturami oraz zmiany w zakresie faktur VAT przedstawił Bogdan Grochowski.

14. Ofertę portalu e-kursanci.pl przedstawił Sebastian Świętoń.

15. Prezes Stencel przywitał przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach; dyr.Wydz.Komunikacji – Andrzej Byszewski, inspektorzy – Marek Frątczak i Andrzej Rybicki. Dyrektor A. Byszewski został uhonorowany przez Zarząd OT-1 dyplomem za dotychczasową , bezkonfliktową współpracę z naszą Izbą. Następnie dyr . Byszewski odpowiedział na pytania przedstawione wcześniej przez zarząd OT-1 oraz zobowiązał się do odpowiedzi na pytania zadane przez OSK drogą elektroniczną. Następnie inspektor Marek Frątczak zajmujący się bezpośrednio nadzorem i kontrolą OSK, przedstawił metodykę postępowania wobec OSK i zaznaczył, że w sprawach wątpliwych sprawy zawsze będą rozpatrywane z korzyścią dla OSK.

16. Przewodniczący  zebrania przywitał przybyłych przedstawicieli ZORD w Koszalinie w osobach; dyr.Eugeniusz Romanów oraz egzaminator nadzorujący – Lesław Bazylak.  Dyr. Romanów przedstawił obecne problemy ZORD w zakresie obsługi teleinformatycznej i braku możliwości egzaminowania w pełnym zakresie. Zaznaczył, że w najbliższych dniach będzie zmuszony podjąć w tym temacie odpowiednią decyzję umożliwiającą przeprowadzanie wszystkich egzaminów. Następnie zwrócił uwagę na bardzo niską zdawalność kandydatów na kierowców po 19 stycznia z teorii ( około 14% ). Wzrosła również liczba negatywnych ocen egzaminów na placu manewrowym do 36%. Również wydłużył się czas oczekiwania na egzamin praktyczny do około 20 dni. Następnie przedstawił najbliższe plany ZORD w zakresie inwestycji ;
- przetarg na budowę miasteczka ruchu drogowego i toru na kat. A
- wiosną przetarg na zakup ( nie wynajem) pojazdów do egzaminowania:     B + E     – 1 pojazd
                                                                        B      - 12 pojazdów
                                                                        T      -  1 pojazd
Po przetargu, w kwietniu 2014 roku będzie realizowana wymiana pojazdów zakupionych w ramach w/w przetargu.
Prezes Stencel zapytał o stanowisko jakie prezentują dyrektorzy WORD-ów na projekt  ustawy umożliwiający tworzenie miejsc egzaminowania w dodatkowych miastach w Polsce. Dyrektorzy WORD-ów nie popierają tego projektu. 
Leszek Bazylak omówił najczęściej występujące błędy podczas egzaminów praktycznych oraz przyczynach ich przerwania na placu manewrowym. Stwierdził również, że obecne pytania egzaminacyjne nie są trudne, lecz jego zdaniem punktacja za poszczególne pytania mogłaby być inna. Dyr. Romanów nadmienił , że ZORD nie ma wglądu do bazy pytań i z tego względu nie może się ustosunkować do treści i poprawności oraz trudności tych pytań. Obecnie ZORD dysponuje już bazą pytań w języku angielskim i niemieckim. Następnie prezes Stencel przedstawił slajdy różnych skrzyżowań o ruchu okrężnym i poprosił o przedstawienie poprawnego sygnalizowania i jazdy na tych skrzyżowaniach według oceny egzaminatorów. Pan Bazylak omówił poprawną sygnalizację i jazdę na tego typu skrzyżowaniach.

17. Sprawy inne;
- Jadwiga Hardek-Szylak zaproponowała rozpatrzenie przez zarząd możliwości dodatkowego dofinansowania członkom OT-1  planowanego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego do Turcji w wysokości 500 zł ze środków OT1. Prezes zobowiązał się do rozpatrzenia tej sprawy na najbliższym posiedzeniu zarządu. 
            
            Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i
            zakończył zebranie członków OT-1 w Koszalinie.


                                                                Przewodniczący zebrania – Zenon Giętkowski
                                                                                                                                                                                     
W załączeniu;
- lista obecności
- pełnomocnictwa
- protokół komisji wyborczej
- sprawozdanie zarządu za 2012 r.
- sprawozdanie skarbnika OT-1 za 2012 r.

 


autor fotografii: Zdzisław Małecki