2012-12-10 Łysomice: V spotkanie leaderów 5 organizacji społecznych środowiska osk

 

 

 

 10 grudnia 2012 w hotelu MONET Łysomice k. Torunia z inicjatywy prezesa OIGOSK
odbyło się piąte spotkanie leaderów n/w organizacji społecznych środowiska osk:

LOK       / KRS 0000086818:      Jarosław Jarzyński,  
PFSSK              / KRS 0000133194:      Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos,  
PIGOSK            / KRS 0000256376:      Jan Domasik; Wojciech Góra,               
KIEROWCA.PL / KRS 0000261135:       Michał Łydka; Jerzy Kociszewski; Jerzy Marks,          
OIGOSK           / KRS 0000276855:       Roman Stencel; Zbigniew Popławski 
Obradowano pod przewodnictwem prezesa OIGOSK - Romana Stencla

Tematyka obrad
1.Dyskusja nad poprawą wzajemnych relacji, zaufania i mobilności korespondencji oraz uzgadniania stanowisk.
2.Ostateczna redakcja tekstu wspólnego komunikatu odnośnie Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakup samochodów do szkolenia i egzaminowania.
3.Wyartykułowanie wspólnego stanowiska odnośnie braku jakiejkolwiek reakcji na zgłoszone dotąd postulaty organizacji społecznych środowiska osk, w tym ocena zwodniczych obietnic dyr. Andrzeja Bogdanowicza oraz bezprecedensowej ekspansji monopolistycznej PWPW wspieranej przez urzędników starostw.
(http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wniosekMTBiGMzmuokp20072012.pdf ) 
4.Przyjęcie planu dalszych wspólnych  działań i przedsięwzięć


Ad.1
Wielowątkowo, wnikliwie i obszernie przedyskutowano różnorodne aspekty wizerunkowo - reprezentacyjne i uwarunkowania statutowe poszczególnych organizacji w zakresie sposobu reprezentacji, udzielania pełnomocnictw oraz wymogów członkowskich czy aspiracji do reprezentowania określonych grup, kręgów społecznych.
Uczestnicy zadeklarowali poprawę dyscypliny terminowej  konsultacji prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej.

 

Ad.2
Z wyjątkiem PFSSK i PIGOSK reprezentanci pozostałych 3 organizacji potwierdzili zasadność i konieczność  opublikowania komunikatu wskazującego na zagrożenia i sprzeczność z globalnym, perspektywicznym interesem osk  utopijnej idei Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakupu pojazdów do egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.

 

Ad.3
Po dyskusji zdecydowano, że na obecnym etapie zostaną  wysłane do adresatów n/w dotychczasowych wystąpień monity o zajęcie stanowiska -  odnośnie:
• Wniosku wspólnego z 08.05.2012 do min. Sławomira Nowaka wysłanego przesyłką poleconą 18.05.2012  w którym wyartykułowano poparcie dla opatrzonego ponad 1 150 podpisami listu otwartego z 24.02.2012  nt.
- egzaminów wewnętrznych w osk 
- zainicjowania zm. uokp skutkujących możliwością przeprowadzania egzaminów państwowych samochodami podstawianych przez ośrodki szkolenia lub w dyspozycji osoby egzaminowanej
- wprowadzenia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-MTBiGM(scan).pdf 
• Wniosku wspólnego z 15.05.2012 do min. Sławomira Nowaka wysłanego ePUAP 23.05.2012  w którym prosimy o ustosunkowanie się do wyartykułowanych wątpliwości interpretacyjnych i niejednoznaczności niektórych regulacji uokp
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny%20wniosek%20do%20MTBiGMzmuokp15052012.pdf 
• Wniosku wspólnego z 20.07.2012 do dyr. Andrzeja Bogdanowicza  o uwzględnienie postulatów zm. uokp złożonego w kancelarii głównej MTBiGM 24.07.2012
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wniosekMTBiGMzmuokp20072012.pdf 
• Wniosku wspólnego z 29.10.2012 do min. Sławomira Nowaka wysłanego ePUAP 05.11.2012  w którym prosimy o ustosunkowanie się do legalności działań i etycznego aspektu wspierania przez starostwa powiatowe  / organy władzy publicznej /  masowej kampanii akwizycyjnej PWPW promującej jako „jedyne słuszne” oprogramowanie, aplikację do pobierania danych oraz aktualizacji PKK jak i przesyłania staroście za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji określonych uokp i rozporządzeniem.
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny-wniosekdoPWPW25062012ePUAP.pdf

 

Ad.4
• konsekwentne domaganie się i uświadamianie parlamentarzystów o konieczności zmian art. 53 ust.1 
„art.53.1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców wskazanego przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.”

• postulowanie i dążenie do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej (INF) ds. transportu drogowego i drogownictwa, której przewodniczy pos. PiS Jerzy Szmyt ( NO) nt. nieścisłości i wątpliwości interpretacyjnych oraz postulowanych we wniosku z 20.07.2012 zmian uokp.

• kontynuowanie cyklicznych spotkań  przedstawicieli organizacji społecznych środowiska osk oraz konsultowanie bieżących problemów celem artykułowania wspólnych stanowisk, opinii.


zredagował 
Roman Stencel prezes OIGOSK
Upubliczniono po akceptacji przedstawicieli: LOK; PFSSK; PIGOSK; KIEROWCA.PL