2012-08-09 Warszawa: IV spotkanie leaderów 6 organizacji środowiska osk

 http://dane.izbaosk.eu/images/20120809spot.jpg

 

 

 

9 sierpnia br. w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia KIEROWCA.PL) odbyło się kolejne spotkanie liderów organizacji branży szkoleń kierowców. Do grupy czterech organizacji (OIGOSK, KIEROWCA.PL, PFSSK, PIGOSK) dołączyli LOK oraz PZM. Jednym z punktów zebrania było wypracowanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Zbigniew PopławskiZbigniew Gryglas ), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Wojciech SzemetyłłoDariusz Gil), Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Włodzimierz ZientarskiJerzy KociszewskiKrzysztof Ledzion), Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Jan DomasikWojciech GóraCzesław SwaryczewskiMarek Stasiak), LOK (Grzegorz Jarząbek) oraz PZM (Bogdan Ratajczak umocowany pełnomocnictwem prezesa).

LOK i PZM na wspólnych obradach

W pierwszej części spotkania powitano przedstawicieli LOK i PZM i zaproszono ich do wspólnych obrad w sprawach ważnych dla branży szkoleń kierowców. Zarówno przedstawiciel LOK, jaki PZM wyrazili chęć uczestnictwa.

 Obie organizacje zdecydowały się również poprzeć treść przekazanych 24 lipca do ministerstwa wspólnych postulatów zmian w Ustawie o kierujących.

W dalszej części spotkania dyskutowano nad zasadami współpracy pomiędzy organizacjami. Włodzimierz Zientarski wyszedł z pomysłem powołania formalnego porozumienia i występowania na zewnątrz jako jedno ciało. Zdania były tu jednak podzielone. Wątpliwości w tej sprawie zgłosiły: PIGOSK i PFFSK). Zdaniem tych organizacji na przeszkodzie stać mogą m.in. statuty poszczególnych organizacji. - Nie oznacza to oczywiście, że nie chcemy działać wspólnie – mówił Domasik. – Nie widzę jednak możliwości podpisania dziś jakichkolwiek deklaracji w tej sprawie. W podobnym tonie wypowiadał się również Wojciech Szemetyłło. Wspomniał on, że nie widzi zasadności w tworzeniu nowej organizacji, bowiem łączyłoby się to z powołaniem odpowiednich struktur itp. Jerzy Kociszewski sprostował jednak, że nie chodzi o powołanie nowej organizacji, ale jedynie o utworzeniu nieformalnego porozumienia sześciu organizacji. Krzysztof Ledzion dodał, że podobnie funkcjonuje forum transportu, które nie posiadając osobowości prawnej, skupia organizacje transportowe i reprezentuje je w ministerstwie.

Zbigniew Popławski podkreślił, że łączenie się ma cel i że w jedności będzie siła: - Podkreślałem, że takie zdanie w tym zakresie ma prezes OIGOSK. Przypomniałem również, że Czesław Swaryczewski na pierwszym naszym spotkaniu w Piastowie wypowiedział się o ograniu nas przez stronę rządową i aby do tego nie doszło ponownie celowe jest łączeni się i wypowiadanie się jednym głosem - wspomina.

Zientarski przekonywał, że fakt zawarcia porozumienia na podobnych zasadach mogłoby w znacznym stopniu pomóc w forsowaniu w ministerstwie wspólnych postulatów. – Władza powinna sama chcieć się oprzeć na wiedzy, którą prezentują branżowcy z poszczególnych organizacji – argumentował Zientarski. – Jak będą widzieli, że wszyscy mówimy jednym głosem, to będziemy inaczej traktowani. Zgodził się z tym Zbigniew Gryglas, który stwierdził, że porażka, którą ponieśli szkoleniowcy podczas procedowania ustawy o kierujących wynikała właśnie z faktu, że nie było mówienia jednym głosem.

Ostatecznie Kociszewski zaproponował, że Stowarzyszenie KIEROWCA.PL przygotuje propozycję zawarcia porozumienia, które zostanie przedstawiona zarządom organizacji i wówczas zapadną ostateczne decyzje. Do tego czasu będą odbywały się spotkania i ustalane wspólne stanowiska w sprawach branży, jednak każda z organizacji będzie występować z nimi na zewnątrz samodzielnie.

Uwagi do rozporządzenia

Kolejna część spotkania miała charakter merytoryczny i dotyczyła projektu rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które resort przekazał niedawno do konsultacji społecznych (termin przekazania uwag do ministerstwa mija 14 sierpnia).

Efektem dyskusji nad projektem było wypracowanie trzech uwag, które po opracowaniu mają zostać przekazane do resortu. Pierwsza dotyka §5.1, który dotyczy opłat za uczestnictwo w kursie. Zebrani zauwazyli, że sztywna cena za kurs (100 zł za kurs teoretyczny i 200 zł za szkolenie) wyklucza jakąkolwiek konkurencję wśród podmiotów przeprowadzających te szkolenia (WORD-y). Ustalono, że w zapis powinien brzmieć: „§5.1 Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi do 100 zł. 2. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi do 200 zł.”

Kolejna uwaga dotyczy załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia, który zawiera precyzyjny program kursu doszkalającego. Zajęcia trwać mają dwie godziny, czyli dwa razy po 45 minut. Tu pojawiła się wątpliwość, czy w takim czasie możliwe jest zrealizowanie przedstawionych w projekcie zagadnień (jest ich 6). Na realizację jednego tematu musiałoby wystarczyć zaledwie 15 minut. Zauważono również, że program jest przedstawiony zbyt hasłowo, a niektóre zagadnienia w dużym stopniu przenikają się tematycznie. Do resortu ma więc być przekazana uwaga, aby poprawić podział tematów i zweryfikować, czy czas trwania kursu jest wystarczający na ich realizację.

Ostatnia uwaga odnosi się do zawartego w załączniku nr 2 programu praktycznego szkolenia. Chodzi o zapis: „Podczas wykonywania przez osobę szkoloną ćwiczeń instruktor techniki jazdy siedzi na prawym przednim fotelu pojazdu. W pojeździe mogą znajdować się dodatkowe dwie osoby szkolone. Osoby szkolone zmieniają się za kierownicą pojazdu po wykonaniu poszczególnych ćwiczeń.” Po dyskusji zebrani doszli do wniosku, że zważywszy na bezpieczeństwo osób szkolonych, zajęcia te powinny mieć charakter indywidualny, a więc w samochodzie powinien znajdować się jedynie instruktor i osoba szkolona.

Przypominamy, że kursy dokształcające będą musieli odbywać wszyscy kierowcy w trakcie okresu próbnego, dlatego warto przyjrzeć się projektowanym regulacjom w tym zakresie.

Co dalej z autami OSK na egzamin?

Pod koniec zebrania Zbigniew Popławski nawiązał jeszcze do spotkania, które odbyło się 24 lipca 2012 w siedzibie MTB i GM, na którym wraz z członkami zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD dyskutowano na temat dopuszczenia możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami OSK.

Popławski wspomniał tu o niepokojącym zjawisku wypożyczania samochodów do WORD-ów przez dilerów po szokująco niskich cenach (za 1 grosz!). Przedsiębiorcy ci dając WORD-om takie warunki, liczą na zwiększenie sprzedaży samochodów do ośrodków nauki jazdy. Te oczywiście nabywają te samochody po normalnych cenach. W związku z tym padła propozycja, aby przed kolejnym spotkaniem w resorcie, które jest planowane na początku września, zorganizować konferencję prasową, na której wyrażony zostanie sprzeciw branży w tej sprawie. Szczegóły mają być jeszcze omówione.

 

Źródło: http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/1615