2012-07-20 Łowicz: III spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk

uczestnicy spotkania

 

 20 lipca 2012 w Łowiczu staraniem i wysiłkiem logistycznym wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa ( dziękujemy )

 Odbyło się trzecie spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk:

PFSSK   / KRS 0000133194:      Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos,  Marek Stasiak                      
PIGOSK     / KRS 0000256376:      Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak               
KIEROWCA.PL / KRS 0000261135:       Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski          
OIGOSK   / KRS 0000276855:      Roman Stencel; Zbigniew Popławski

Obradowano pod przewodnictwem Romana Stencla – prezesa OIGOSK. 
Przedmiotem obrad były propozycje środowiska osk dotyczące zmian ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami.

Bezpośrednim impulsem do zorganizowania w/w na wstępie spotkania - była informacja dyr. Andrzeja Bogdanowicza  o
zainicjowaniu procedury zmiany uokp w trybie przedłożenia rządowego! 
W efekcie  4 – godzinnej żywiołowej, emocjonalnej, ale jednocześnie bardzo rzeczowej i merytorycznej dyskusji – postanowiono wystąpić do dyr. DTD MTBiGM
Andrzeja Bogdanowicza  o rozważenie zmian  uregulowań prawnych dotyczących:

I. Pojazdy używane do egzaminów państwowych na prawo jazdy (art. 53 ustawy / art. 1 pkt. 8 projektu ustawy).

„art.53.1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców wskazanego przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.”

II. Ośrodek szkolenia kierowców dysponujący poświadczeniem o spełnianiu dodatkowych wymogów tzw. SuperOSK  (art. 31 ustawy / art. 1 pkt. 2 projektu ustawy).

 Generalnie postulowane zmiany mają umożliwić ośrodkom szkolenia kierowców ubieganie się o poświadczenie spełniania dodatkowych wymogów w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

III. Podmioty organizujące 3 –dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców nauki jazdy (art. 35.6 ustawy / art. 1 pkt. 3 i 6 projektu ustawy).

 „Art. 35. 6. Organizacje społeczno-zawodowe o zasięgu ogólnopolskim zrzeszające ośrodki szkolenia kierowców jako członków zwyczajnych, organizują 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust.3 pkt. 2 lit. c, zapewniając udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

 IV. Informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (art. 27.1 pkt.1 ustawy / art. 1 pkt. 1a projektu ustawy).

„Art.27 ust.1.1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia teoretyczne, wraz z listą uczestników kursu;”

 V. Przepisy przejściowe  (art. 128 ustawy / art. 1 pkt. 9 projektu ustawy).

„art. 128. 3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art.103 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany: 
1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art.28 ust.4 pkt. 5, 8 i 9 – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 
2) dostosować  ośrodek szkolenia kierowców do wymogu, o którym mowa w art.26 ust.9 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt.6 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy; 
„3) dostosować  ośrodek szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art.28 ust.2 pkt.2 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt. 8 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców , przez co najmniej jednego instruktora w każdej kategorii zakresu szkolenia objętego wpisem do rejestru, o którym mowa w art.28 ust.1   – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”

VI. Rzetelna Cena (art. 1 pkt. 1b , 4 i 5 projektu ustawy).

Postulowane zmiany w tytułowej dziedzinie mają na celu przeciwdziałanie skutkom obserwowanego na rynku od lat -  patologicznego zaniżania cen za szkolenie na kursach na prawo jazdy. 
Wobec „oporów administracji państwowej” odnośnie postulatu środowiska osk - wprowadzenia ceny urzędowej 
( mim. cena za 1 godz. szkolenia) – jest to alternatywna propozycja, której urzeczywistnienie niewątpliwie wprowadzi mechanizmy i procedury „porządkujące” w omawianej dziedzinie.

 VII. Zatwierdzanie katalogu pytań egzaminacyjnych (art. 1 pkt. 7 projektu ustawy).

 „art.51. 2a Cześć teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana przy użyciu katalogu pytań egzaminacyjnych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

 VIII. Przepisy przejściowe: umożliwienie przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy osobom, które w dniu wejścia ustawy w życie są w trakcie szkolenia lub je ukończyło, ale nie przystąpiły do egzaminu państwowego (art. 134.5 ustawy / art. 1 pkt. 11 projektu ustawy).

 „5. Osoby nie spełniające wymogu minimalnego wieku, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.6 i pkt.7 lit. b oraz będące w dniu wejścia w życie ustawy uczestnikami kursów na prawo jazdy odpowiedniej kategorii prawa jazdy, po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu państwowego, a po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymują uprawnienie do kierowania pojazdem z ograniczeniem ważności jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - do czasu osiągnięcia przez posiadacza prawa jazdy dolnej granicy wieku określonej w art.8”

 IX. Prawa nabyte do uprawnień kat. B1 (art. 133 ustawy / art. 1 pkt. 10 projektu ustawy).

„art.133. 4. Posiadacze praw jazdy kat. B1 wydanych przed wejściem ustawy w życie, zachowują uprawniają do kierowania pojazdami określone w art.88 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”


Konkretne szczegółowe propozycje zmian uregulowań prawnych wraz z obszernym uzasadnieniem zamieszczono projekcie ustawy o zmianie ustawy z 05012011 o kierujących pojadzami.