29 września 2018 Słupsk: Orzeczenie Zespołu Orzekającego Sądu Koleżeńskiego OIGOSK ws sygn. akt SK/1/2018

opublikowano: 29-09-2018 godz. 20:50


    Orzeczenie Zaoczne

 Słupsk 29 września 2018r

sygn. akt SK/1/2018

 

Zespół Orzekający w składzie:

Janusz Szambelan       - sędzia przewodniczący

Damian Miszke            - sędzia, protokolant

Marian Kottas              - sędzia


Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2018r pozwu zarządu OIGOSK z 10.02.2018r, z udziałem powoda Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego OIGOSK powołany postanowieniem SK w pełnym składzie z 15.08.2018 nr
2PS(koresp) - SK/1/2018

I. Uznaje pozwanego JP winnym czynów i zachowań wyszczególnionych w pozwie i wymierza:

1. karę zasadniczą nagany - na podstawie art.25 ust.1 lit. b statutu,

2. Karę dodatkową opublikowania orzeczenia na stronie internetowej OIGOSK- na podstawie art.25 ust.2 lit. a statutu i § 21 ust.1 regulaminu SK.

II.  Zasądza od obwinionego koszty sądowe w kwocie 100 PLN / sto / - na podstawie § 20 ust.1 regulaminu SK.

III. Wobec nieobecności na rozprawie męża zaufania i pozwanego prawidłowo zawiadomionego – wydano orzeczenie zaoczne na podstawie §17 ust.2 regulaminu SK.

Scan pełnego tekstu orzeczenia TUTAJ  (opublikowany 20181129 po uprawomocnieniu się orzeczenia)