2013-12-12 komunikaty z procedowania w 2014r projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami / druk 1957/

 

 

 

 

 

26 czerwca 2014 Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Ustawę przekazano Prezydentowi, który zgodnie z Konstytucją ma 30 dni na jej podpisanie.
Zakładając, że ustawa zostanie opublikowana w sierpniu br.
à większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie we wrześniu / październiku 2014r!

Zainicjowany przez liderów OIGOSKjednolity głos środowiska osk, artykułowane i przekonywująco uzasadniane problemy przez uczestniczących w negocjacjach i procedowaniu, głównie: Romana Stencla, Zbigniewa Popławskiego i Zbigniewa Gryglasa wspieranych przezzgodnie współpracujących przedstawicieli organizacji społecznychskupiających osk - „zaowocowały” oczekiwanymi efektami w postaci uwzględnienia w uchwalonej 26.06.2014 nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami zdecydowanej większości postulatów, bo 12 z 14 wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp z 20.06.2013, który w 2013r wynegocjował z MTBiGM tzw. zespół roboczy powołany 18 marca 2013r oraz wiele innych, z których najważniejsze wzmiankujemy:

ustawa z 26 czerwca2014 o zmianie uokp, art.1:

pkt.    9) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

pkt. 11) w art.23 ust. 4 otrzymuje brzmienie;

pkt. 13) w art. 24 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie;

pkt. 15) w art. 26 w ust. 5 pkt 1 i 4 ust.7 otrzymują brzmienie;

pkt. 16) w art. 27 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie, dodaje się pkt.2a, uchyla się pkt. 3 i 4, ust. 6 otrzymuje brzmienie;

pkt. 17) w art. 31 w ust. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie;

pkt. 19) w art. 33  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu;

pkt. 20) w art. 35 ust.6 otrzymuje brzmienie;

pkt. 21) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu;

pkt. 22) w art. 38 pakiet istotnych zmian dotyczących wykładowcy;

pkt. 23) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

pkt. 26) w art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie;

pkt. 27) w art. 46 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu;

pkt. 32) w art. 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie;

pkt. 32) w art. 53 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu;

    art. 7;

Najistotniejsze postulaty środowisk osk uwzględnione w uokp, tutaj.


zmienione przepisy wchodzą w życie
:

I. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy,

  1. art. 26: w zakresie formy zatrudniania instruktorów;
  2. art. 27: w zakresie zawiadamiania starosty o rozpoczęciu kursu oraz zniesienie obowiązku informowania o egzaminie wewnętrznym i wydaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu;
  3. art. 31: w zakresie ubiegania się o poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów / OSKsdw / na poszczególne kategorie uprawnień do szkolenia;
  4. art. 33 i 38: w zakresie wpisywania z urzędu do ewidencji uprawnień instruktorów i wykładowców, a także zmodyfikowanych wymagań od wykładowców;
  5. art. 35 w zakresie możliwości prowadzenia przez WORD-y kursów kwalifikacyjnych i warsztatów dosk. zawodowego instruktorów, wykładowców
  6. art. 45 w zakresie rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej osk „ wielokrotne nie przedstawienie informacji o rozpoczęciu kursu”
  7. art. 53 w zakresie prowadzenia egzaminupojazdem ośrodka szkolenia kierowców „Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”
  8. art. 63a w zakresie „zaliczania” ukończenia warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów  również egzaminatorom. „egzaminatora posiadającego uprawnienia instruktora lub wykładowcy obowiązek, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu marszałkowi województwa, w trybie art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6.”

II. po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy,
pakiet ograniczeń do wydania prawa jazdy oraz procedury wydawania praw jazdy wydanych za granicą oraz dotyczące Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

III. z dniem 1 stycznia 2015r

„Art. 23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”;

„Art. 50 ust.2 pkt.5. Nie może być egzaminowana osoba nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1, informacji o ukończeniu takiego szkolenia – nie dotyczy części teoretycznej egzaminu państwowego

opublikował R. Stencel 03.07.2014 14:45

 


29 maja 2014 16:00 – 17:30 kolejna Senacka Komisja tym razem Gospodarki Narodowej obradowała nad ustawą z 09.05.2014 o zmianie uokp / druk senacki 638/

Link do nagrania obrad komisji : http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/

Tutaj poprawki współpracujących organizacji społecznych środowiska osk wysłane do przewodniczącego KGN Senatora Marka Ziółkowskiego

Przewodniczący KGN upewnił się, ze strona rządowa akceptuje poprawki prezentowane w sprawozdaniu z obrad KST i AP w dniu 20 maja 2014, co potwierdził min. Zbigniew Rynasiewicz.

Jednogłośnie KGN przyjęła naszą propozycję zmiany w art. 1 pkt 15 ustawy

dodać lit. c) w brzmieniu:

„7. Zajęcia, o których mowa w art.23 ust.3, są prowadzone pod nadzorem instruktora lub wykładowcy związanego stosunkiem prawnym z ośrodkiem szkolenia kierowców, o którym mowa w art.26 ust.2”

W konsekwencji zmian, regulacje art. 26 uokp będą następujące:

Art. 26.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest prowadzone przez:

1) ośrodek szkolenia kierowców – jednostkę orga­nizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkole­nia kierowców;

2) jednostkę wojskową – w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczy­pospolitej Polskiej;

3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w zakresie szkolenia osób na po­trzeby tych służb.

2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wyłącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kie­rowania pojazdami silnikowymi.

„4. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem jest prowadzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem lub upoważniony przez niego ośrodek szkolenia kierowców, działający w imieniu i na zasadach określonych dla podmiotu wykonującego przewozy tramwajem.”,

5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą:

1) instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowa­dzący ośrodek szkolenia kierowców – w za­kresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2– odpowiednio do posiadanych uprawnień;

2) nauczyciel posiadający uprawnienia instruktora – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;

3) osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Rato­wnictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.[6])) – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4;

4) instruktor – w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.

6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez wykładowcę.

7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są prowadzone pod nadzorem instruktora związanego stosunkiem prawnym z ośrodkiem szkolenia kierowców, o którym mowa w art.26 ust.2.

8. Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wy­łącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, odpowiednio do posiadanych uprawnień.

9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:

1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym – dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;

2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu mane­wrowym – dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

Odnośnie proponowanych zmian w art.1 pkt 16 dotyczących likwidacji obowiązku wystawiania każdorazowo postaci papierowej zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dyrektor Twardowski oświadczył, że problem ten zostanie wyeliminowany stosowną modyfikacją rozporządzenia w sprawie szkolenia, w którym precyzyjnie określone zostaną okoliczności w razie wystapienia których, będzie obowiązek wystawienia papierowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

W kwestii zmian art.1 pkt 17 dotyczących art. 31 uokp tj. wymogów dla pojazdów OSKsdw - min. Zbigniew Rynasiewicz okazał się niestety nieugięty!

 

Odnośnie proponowanych zmian w art.1 pkt 56
Senator
Ziółkowski zobowiązał MIR i BL do przygotowania zmian na posiedzenie plenarne Senatu celem wyeliminowania prezentowanych wątpliwości oraz niejednoznaczności.

Prezes KSD WORD p. Łukasz Kucharski podjął kolejną, tym razem skuteczną ( mimo naszych protestów i negatywnej opinii MIR) próbę uzyskania akceptacji dla postulatu KSD WORD zm. art. 35 uokp w zakresie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych kandydatów na instruktorów i instruktorów również przez WORD.

Przypuszczam jednak, że poprawka nie „przejdzie” w Senacie lub ewentualnie zostanie odrzucona przez Sejm.

Art. 35.

1. Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić:

„1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia;”,

2) jednostka wojskowa – w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jednostka organizacyjna służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb;

4) podmiot wykonujący przewozy tramwajem – w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem.

„5) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

 


 

20 maja 2014 18:00 obradowała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 nad ustawą z 9 maja 2014 o zmianie uokp.

Tutaj postulaty zmian wysłane do komisji senackiej, które nie zostały uwzględnione podczas procedowania w Sejmie.

Informację o posiedzeniu senackiej komisji ST i AP opublikowano na witrynie internetowej Senatu dopiero 19.05.2014 14:00

Dlatego z oczywistych względów w dziale B zgłoszenia wskazano że uprawnionym do reprezentowania OIGOSK w pracach nad ustawą jest kol. prezes Krzysztof Szymański, który zadeklarował uczestnictwo w obradach Komisji!


 9 maja 2014 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Link do stenogramu z obrad Sejmu
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/0C3CD39626CCED88C1257CD3005C0BAF/%24File/67_c_ksiazka.pdf

 

6 maja 2014r Sejmowa Komisja Infrastruktury /INF/ obradująca pod przewodnictwem posła /PO/ Stanisława Żmijana procedowała poprawki zgłoszone przez kluby poselskie podczas II czytania projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957 i 2292/.

 Rekomendację Komisji INF otrzymało 16 z 19 poprawek zgłoszonych podczas II czytania na plenarnych obradach Sejmu w dniu 23 kwietnia 2014.

Link do transmisji video:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=46A747485D9678B5C1257CC50045AAC9

 

 

 

 

9 kwietnia 2014r Sejmowa Komisja Infrastruktury /INF/ obradująca pod przewodnictwem posła /PO/ Stanisława Żmijana przez cztery godz. 12:00 - 16:00 procedowała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/.

Komisja między innymi przyjęła pakiet poprawek zaproponowanych przez posła /PO/ Arkadiusza Litwińskiego wspieranego przez posła /PO/ Andrzeja Kanię akceptowanych przez MIR, a skutkujących możliwością samodzielnego przyswajania wiedzy teoretycznej ( tzw. metodą eksternistyczną ) w zakresie kursu na prawo jazdy.

Link do transmisji video:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=57B0C4FD14F82996C1257CAF003CC58A

 

 

 

 

 


 

20 marca 2014r na VI posiedzeniu podkomisja nadzwyczajna Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/, obradująca pod przewodnictwem posła /SLD/ Leszka Aleksandrzaka zakończyła procedowanie z udziałem przedstawicieli strony społecznej.

Link do transmisji video:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#1276062AAA9ECB27C1257C9B004C3BF5

 

1 kwietnia br. zaplanowano i zrealizowano tzw. „czyszczące” posiedzenie podkomisji.

link: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#5B4C92B5E91F9748C1257CA1005E2362

 

Następnie nad sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej obradować będzie Komisja Infrastruktury, a efekty tych obrad zostaną zaprezentowane w tzw. drugim czytaniu na plenarnych obradach Sejmu.

O czym, otwierając obrady jednoznacznie wypowiada się przewodniczący pos. Aleksandrzak, vide transmisja.

Tak więc, (co cieszy) prezentowany poniżej terminarz procedowania nadal jest aktualny!

zredagował Roman Stencel 2014-03-23 21:00

 


 

Podkomisja nadzwyczajna na V posiedzeniu w dniu 12 marca2014r zaakceptowała odwieczny postulat środowiska ośrodków szkolenia kierowców sankcjonujący ustawową możliwość prowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. AM; A1; A2; A; B; BE również pojazdami osk.Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

Tak więc, wieloletnia „walka” zbliża się do zwycięskiego końca!
Najprawdopodobniej odbędą się jeszcze dwa posiedzenia podkomisji 20 marca i 1 kwietnia ( dotąd rozpatrzono 59 z 92 poprawek )
Następnie nad sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej będzie obradować  (np. 8 maja) Sejmowa Komisja INF  po czym projekt ustawy zostanie skierowany do drugiego czytania  (np. 25 czerwca) na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Po uchwaleniu przez Sejm zostanie przekazany do Senatu i na końcu do podpisu Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Reasumując jest realna szansa uchwalenia i wejścia w życie zmian uokp wyszczególnionych w omawianym projekcie jeszcze w 2014r.
Naturalnie wszystko zależy od Parlamentarzystów i determinacji Min. Zbigniew  Rynasiewicza, oczywiście będziemy nieustająco mobilizować do zakończenia prac w jak najkrótszym terminie!

Link do transmisji video:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#F1CD8067A1AB022FC1257C90003915A9

Fragment przyjętego pakietu poprawek nr 54 – 57
w art. 53:
a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:
„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B i B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, na ich wniosek włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy
jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.”

zredagował Roman Stencel 2014-03-13 9:00

 

 

Fot.  wiceprezes Zbigniew Gryglas

 


 

 

19 lutego 2014r odbyło się IV posiedzenie powołanej 12.12.2013r podkomisji nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/. Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

 

Link do transmisji video z obrad podkomisji

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FB0DC8F0F520760EC1257C7C0049441A

Odnośnie n/w postulatów organizacji społecznych środowiska osk podkomisja:

pkt.1 w art. 9 dodaje się ust. 3 ( kwalifikacja wstepna + rozpoczęcie szkolenia )  zaakceptowała

pkt.2 a) art. 23 ust.3 (e-learning tylko dla niepełnosprawnych odrzuciła

pkt.2 b) art. 23 ust.4 (egzamin wewnętrzny ) zaakceptowała

pkt.3 art. 24 pkt 1 lit. d (adnotacja „L” ) zaakceptowała

pkt.4 art. 26 ust. 5 pkt.1 i 4 (zatrudnienie instruktora ) zaakceptowała

pkt.5 a) art. 27 ust. 1 pkt.1 (informacja o rozpoczęciu pierwszych zajęć teoretycznych) zaakceptowała

pkt.5 b) art. 27 ust. 6 (potwierdzenie informacji profilem zaufanym ePUAP) zaakceptowała

pkt.6 art. 31 ust. 1 (pakiet wymogów OSKsdw ) zaakceptowała

pkt.7 w art. 33 dodaje się ust. 3a (wpisuje z urzędu uprawnienia instruktora)    zaakceptowała

pkt.8 a) art. 35 ust. 1 pkt.1 (jaki podmiot szkoli instruktorów nauki jazdy) zaakceptowała

pkt.8 b) art. 35 ust. 6 (warsztaty instruktorów nauki jazdy) [MIR przygotuje zmodyfikowane brzmienie]

pkt.8 c) art. 27 ust. 6 (ograniczenie geograficzne prowadzenia szkoleń i warsztatów inst..) odrzuciła

pkt.9 w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a (warsztaty instruktorów nauki jazdy) zaakceptowała

pkt.10 art. 38 (pakiet wymogów wykładowcy) zaakceptowała

pkt.11 po art. 38 dodaje się art. 38a (warsztaty instruktora z upr. egzaminatora) zaakceptowała

pkt.12 art. 44 ust. 4 pkt 2 lit b (konsekwencja zmiany z pkt.5a) zaakceptowała

pkt.13 art. 45 w ust. 2 pkt 2 (wielokrotne nie zgłoszenie kursu) zaakceptowała

pkt.14 w art. 46 dodaje się ust. 6 (ponowne wpisanie instruktora do ewidencji) zaakceptowała

Na 12 marca br. wyznaczono kolejne posiedzenie podkomisji, na którym prawdopodobnie zostanie zakończone procedowanie projektu ustawy.

Jednak „zawrotne” tempo procedowania odbywa się kosztem debaty oraz szczegółowej analizy poszczególnych zagadnień.

 

 

 

 

zredagował: Roman Stencel

20.02.2014 22:20


 

05 i 06 lutego 2014r odbyło się III posiedzenie tzw. techniczne powołanej 12.12.2013r podkomisji nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/. Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

 Linki do transmisji video z obrad podkomisji

 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#6C67B235EBE0784CC1257C6D004610A3

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=FC3CC8FB31F30FF0C1257C6E00330324#

 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy druk 1957 na posiedzeniach technicznych w dniach:
05 i 06 luty 2014r , odnośnie postulatów zgłoszonych przez współpracujące organizacje społeczne środowiska osk przyjęła następujące stanowiska:

1. W art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: [ BL: wykracza poza przedłożenie/ przyjęto do dalszego procedowania]

„3. Wymagania dotyczące minimalnego wieku osób do kierowania pojazdami kategorii C, C+E, D, D+E, o których mowa w ust 1 i 2, stosuje się również do osób, które jednocześnie z rozpoczęciem kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej rozpoczynają szkolenie na prawo jazdy tych kategorii. Prawo jazdy dla tych osób może być wydane po ukończeniu odpowiedniej kwalifikacji.

 

2. w art. 23:    [ BL: wykracza poza przedłożenie/ przyjęto do dalszego procedowania]

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku osób niepełnosprawnych mających orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub osób głuchoniemych wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.”

 b) ust 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.”

 3. w art. 24 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: / przyjęto do dalszego procedowania /

 d)  posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju;”

 

4. w art. 26 w ust. 5:   / przyjęto do dalszego procedowania /

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 1)   instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 – odpowiednio do posiadanych uprawnień;”

 b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 „4) instruktor - w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.”

 

5. w art. 27:    [ BL: wykracza poza przedłożenie / przyjęto do dalszego procedowania ]        

a) w ust. 1:

 -   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych dla danego kursu;”,

 -   dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

 

2a) Prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, w którym uwzględnia się terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć.”

 -   uchyla się pkt 3,

 -   uchyla się pkt 4.

 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 „6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawąz dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

 

6. w art. 31:       [ BL: wykracza poza przedłożenie/ przyjęto do dalszego procedowania ]    

    1. w ust. 1

 -  uchyla się pkt 2,

 -  w pkt 3:

 - - lit. b otrzymuje brzmienie:

 „b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań przy czym:

 - co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,

 - pojazd ten w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,”

 - - w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

 „- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań,”

 -  w pkt 4 lit b otrzymuje brzmienie:

 „b)  jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań oraz”

 

7. w art. 33 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: / przyjęto do dalszego procedowania /

 „3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:

 1)    A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2

 2)    B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1,

 3)    C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,

 4)   C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D -  wpisuje jej z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E,

 5)    B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”

 

8. w art. 35: [ BL: wykracza poza przedłożenie ? / przyjęto do dalszego procedowania ]    

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia;”

 b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 „6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D lub wojewódzki ośrodek ruchu drogowego spełniający wymagania o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3-5, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

 c) po ust.7 dodaje się nowy ust.8 w brzmieniu: [ odrzucono ]    

 „8. Przepisy art.26 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów, kursów uzupełniających dla instruktorów i zajęć w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców”

 

9. W art. 37 w ust. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: przyjęto do dalszego procedowania /w brzmieniu

 „1a. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby, która ukończyła kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców i uzyskała uprawnienia w tym samym roku, w którym byłaby zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”

 

10. w art. 38 : / przyjęto do dalszego procedowania /

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 7–8 oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;”

 b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 „3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2

 2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1,

 3) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,

 4) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D -  wpisuje jej z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E,

 5) B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”

 c) dodaje się ust 6 w brzmieniu:

 „6. Obowiązek o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby, która uzyskała uprawnienia w tym samym roku, w którym byłaby zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”

 d) dodaje się ust 7 w brzmieniu:

 „7. Wymóg o którym mowa w art. 33 ust.1 pkt 7 w odniesieniu do wykładowcy uznaje się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje instruktora

 11. po art. 38 dodaje się nowy art. 38a w brzmieniu: / przyjęto do dalszego procedowania / w brzmieniu MIR

 „38a. W przypadku instruktora lub wykładowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 38 ust.5 pkt.2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu staroście, w trybie art. 37 ust. 1 pkt 3 lub art. 38 ust.5 pkt.3 zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 62 ust. 3.”

 12. w art. 44 w ust. 4 w pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie: [ BL: wykracza poza przedłożenie/ przyjęto do dalszego procedowania ]    

 „b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,”

13. art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   [ BL: wykracza poza przedłożenie/ przyjęto do dalszego procedowania ]    

 2)   wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1;”

 14. Postulujemy również o rezygnację z dodania w art. 46 uokp nowego ust.6 ( art.1 pkt.5 lit. b projektu ustawy) [odrzucono skreślenie / ale będzie procedowana w brzmieniu proponowanym przez osk]
„6. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.”

 15. art. 50 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: / przyjęto do dalszego procedowania /

 „5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub której profil kandydata na kierowcę nie zawiera informacji o ukończeniu wymaganego szkolenia – jeżeli są wymagane;”

 16. w art. 53: / przyjęto do dalszego procedowania /

a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:

 4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A B i B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”

 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, na ich wniosek włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.

 17. Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: / przyjęto do dalszego procedowania /

 „art.53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców,
o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w egzaminie państwowym.

 2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, odmówić udostępnienia pojazdu. O odmowie udostępnienia pojazdu ośrodek szkolenia kierowców zawiadamia w przedmiotowym terminie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

 3. W przypadku jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miał być przeprowadzony egzamin państwowy, nie udostępnił pojazdu we wskazanym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu, dodatkowy koszt przeprowadzenia egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.

 4. W przypadku jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana na ten sam dzień ma wyznaczony termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego, i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

 18. Po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: / przyjęto do dalszego procedowania /

 „art. 54a 1. Wyposażenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 w przypadku pojazdów ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 53 ust. 4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców dostarczający pojazd.

 2. wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie go bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

 3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

 

19. Po art. 63 dodaje się nowy art. 63a w brzmieniu: / przyjęto do dalszego procedowania / w brzmieniu WORD

 „63a. W przypadku egzaminatora, posiadającego uprawnienia instruktora lub wykładowcy, obowiązek o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu Marszałkowi województwa, w trybie art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 35 ust. 6

 

20. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowymw art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 – za wyjątkiem działalności o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.” [ BL: wykracza poza przedłożenie / ODRZUCONO]      

 

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolne_postulaty_zmian_uokp%28druk%20sejmowy1957%29.pdf

 

Na 20 pkt. z postulatami /14.01.2014r/ współpracujących organizacji społecznych środowiska osk - wg. opinii Biura Legislacyjnego Sejmu, w/w 8 pkt. wykracza poza przedłożenie projektu!

 Jednak decyzją podkomisji, aż 19 w/w pkt. będzie poddanych dalszemu procedowaniu.

 

Opracował: Roman Stencel

06.02.2014 16:50

 

 


 

23 stycznia 2014r odbyło się II posiedzenie powołanej 12.12.2013r podkomisji nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/. Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

Z uwagi na zgłoszenie przez stronę społeczną i MIR licznych ( ok. 100 ) uwag i postulatów zmian uokp, z których część wzajemnie się wyklucza - zaakceptowano propozycję przewodniczącego aby Biuro Legislacyjne przygotowało zestawienie poprawek ze wskazaniem autora i oceną które z nich ewentualnie wykraczają poza przedłożenie i w konsekwencji nie będą procedowane.

tutaj postulaty współpracujących organizacji społecznych LOK; PFSSK; PIGOSK; OIGOSK

Przewodniczący L. Aleksandrzak zapowiedział dwa posiedzenia podkomisji przy okazji najbliższego zwołania Sejmu: pierwsze tzw. techniczne mające na celu ustalenie zakresu procedowania - na podstawie opracowania i opinii BL. Na drugim zaś ma rozpocząć się właściwe procedowanie poszczególnych jednostek reakcyjnych ustawy, w tym przyjętych postulatów zmian.

Na wniosek n/w, opracowanie BL zostanie przed kolejnym posiedzeniem ( prawdopodobnie 5, 6 lutego 2014 r) udostępnione również stronie społecznej.

Po posiedzeniu dyr. DTD p. Łukasz Twardowski poinformował o propozycji sekretarza stanu w MIR p. Zbigniewa Rynasiewicza spotkania z „grupą roboczą”, która w okresie marzec – czerwiec 2013r wypracowała w resorcie transportu tzw. projekt zmian uokp z 20.06.2013.

W kuluarowych bezpośrednich rozmowach min. Zb. Rynasiewicz potwierdził zaproszenie do MIR celem dodatkowych uzgodnień i doprecyzowania stanowisk przed kolejnym posiedzeniem podkomisji.

Dyr. Ł. Twardowski jeszcze w czwartek o godz. 16:02 e-mail poinformował o terminie spotkania w MIR tj.
środa
29 stycznia br. godz. 12:00.

Zredagował: Roman Stencel

Opublikowano: 2013-01-25 19:50

 


 

 09 stycznia 2014r odbyło się posiedzenie powołanej 12.12.2013r podkomisji nadzwyczajnej  Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/. Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

transmisja z obrad, link
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#58C2CC74DD9E8631C1257C45002B34B0

W posiedzeniu uczestniczyli:

ze strony rządowej

Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w MIiR

Łukasz Twardowski po Dyrektora DTD MIiR

ze strony społecznej

KSD WORD Warszawa – Łukasz Kucharski (Łódź), Andrzej Szklarski (W-wa), Aleksander Kowalewicz (Poznań)

LOK Warszawa – Grzegorz Jarząbek i Jarosław Jarzyński

PFSSK Warszawa - Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos, Wojciech Szemetyłło

PIGOSK Piastów – Jan Domasik i Wojciech Góra

KIEROWCA.PL Warszawa – Włodzimierz Zientarski, Michał Łydka, Krzysztof Ledzion

OIGOSK Koszalin – Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas i Adam Próchnicki

OZPTD Stobno– Maciej Wroński

Stowarzyszenie Psychologów Transportu – Andrzej Markowski

Izba Gospodarcza Zakładów Komunikacji Miejskiej -  Marcin Żabicki, Dorota Minorczyk ( Tramwaje Warszawskie)

 

Po wielowątkowych, obszernych wypowiedziach przede wszystkim przedstawicieli strony społecznej.

Przewodniczący Aleksandrzak poprosił o przesłanie w terminie do 16 stycznia br. postulatów zmian z przywołaniem konkretnych jednostek redakcyjnych ustawy, które zostaną następnie przekazane do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania pod względem zgodności z zasadami przebiegu procesu legislacyjnego.

Zaniepokoiło nas stwierdzenie legislatora, że przedłożenie ma określony zakres i składane propozycje powinny generalnie mieścić się w nim.

Jednak zwracam uwagę, że na zadane przez kol. wiceprezesa Zbigniewa Popławskiego wprost pytanie poseł  Aleksandrzak potwierdził, że propozycje zmian wypracowane przez zespół roboczy we współpracy z MTBiGM prezentowane w projekcie z 20.06.2013r zostały przekazane i są aktualnie analizowane przez BL.

Po posiedzeniu podkomisji rozmawialiśmy z dyr. DTD MIR p. Łukaszem Twardowskim.

 

Wyartykułowałem obawy odnośnie uwzględnienia w procedowaniu tego komisyjnego projektu wypracowanych, uzgodnionych postulatów, propozycji organizacji społecznych środowiska osk prezentowanych w projekcie z 20 czerwca 2013r.

Dyrektor Twardowski uspokajał… twierdząc, że jego zdaniem nie ma takich zagrożeń.

Czy rzeczywiście? okaże się już za ok. dwa tygodnie  ( planowane pos. Sejmu 22,23,24 stycznia 2014 r)

 

Zredagował R. Stencel

Autor większości fotografii: wiceprezes Zbigniew Gryglas

opublikowano: 10.01.2014 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 grudnia 2013r odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/. Obrady prowadził przewodniczący poseł Stanisław Żmijan.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#294496694A2AB299C1257C3900378747

W posiedzeniu uczestniczyli:

ze strony rządowej

Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w MIiR

Łukasz Twardowski po Dyrektora DTD MIiR

ze strony społecznej

KSD WORD Warszawa – Łukasz Kucharski

PFSSK Warszawa - Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos

PIGOSK Piastów – Jan Domasik i Czesław Swaryczewski

KIEROWCA.PL Warszawa – Włodzimierz Zientarski, Michał Łydka i Dariusz Piorunkiewicz

OIGOSK Koszalin – Roman Stencel, Zbigniew Popławski i Zbigniew Gryglas

OZPTD Stobno– Maciej Wroński

Zwracam uwagę, że minister Rynasiewicz w wypowiedzi jednoznacznie wskazuje, że prace nad tym projektem ustawy powinny również rozwiązać problemy środowiska ośrodków szkolenia kierowców i stworzyć przyjazne rozwiązania, warunki

Powołano i ukonstytuowała się nadzwyczajna podkomisja w składzie:

Andrzej Kania, Arkadiusz Litwiński, Bożenna Bukiewicz (PO),

Bogdan Rzońca i Krzysztof Tchórzewski (PiS),

Leszek Aleksandrzak (SLD) - przewodniczący,

Bartłomiej Bodio (PSL),

Henryk Kmiecik (Twój Ruch).

 

 

 

autor fotografii: Zbigniew Gryglas

opublikowano 13 grudnia 2013 22:50