2013-12-12 Piastów spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi SuperOSK

opublikowano 17.12.2013 18:15

 

 

 

 

 

 

12 grudnia 2013r w siedzibie PIGOSK ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów odbyło się spotkanie liderów organizacji środowiska osk tj. LOK; PFSSK; PIGOSK i OIGOSK z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 uokp tzw. SuperOSK.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, a reprezentowanych było 20 SuperOSK.

W efekcie ok. 2,5 godz. dyskusji jednomyślnie zdecydowano o wystąpieniu z oficjalnym pismem do przewodniczącego Sejmowej Komisji INF (do wiadomości p. Minister Elżbiety Bieńkowskiej).

Pełny tekst wystąpienia tutaj.

Główne tezy wystąpienia to:

 1. postulat odrzucenia proponowanych regulacji wyszczególnionychn/w jednostkach redakcyjnych komisyjnego projektu ustawy  / druk 1957 /:
 2. art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ] tj. nadanie również WORD-om kompetencji do prowadzenia warsztatów dosk. zawod. instruktorów
 3. art.1 pkt.5) lit. b tiret drugie [  po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu] tj. obowiązek uczestnictwa w warsztatach organizowanych wyłącznie przez WORD.
 1. postulat o akceptację
 2. art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ]
  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”
 3. ograniczenia geograficzne, o których mowa w art. 26 ust.9 i art. 28 ust.10 uokp cyt.
  „Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego”
  powinny mieć zastosowanie do wszystkich kompetencji ośrodków szkolenia kierowców w tym i SuperOSK, określonych ustawą o kierujących pojazdami / uokp/.
 1. regulacji wypracowanych oraz uzgodnionych przez stronę społeczną z resortem transportu i wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia 20 czerwca 2013r, co obiecał Pan na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w dniu 17 września br.

Grzegorz Jarząbek,     prezes LOK

Krzysztof Szymański,  prezes PFSSK

Jan Domasik,              prezes PIGOSK

Roman Stencel,           prezes OIGOSK

 

 

 

 

 

 

 autor fotografi Zbigniew Gryglas, wiceprezes OIGOSK