2014-09-05 wniosek do ministra Zbigniewa Rynasiewicza o opinię w sprawie działania poprzez pełnomocnika w procedurach składania wniosku o PKK

opublikowano 06-09-2014 11:20

 

 

 

Pan Zbigniew Rynasiewicz
  Sekretarz Stanu
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa

wniosek
o opinię w sprawie działania poprzez pełnomocnika przy składaniu wniosku o PKK

Szanowny Panie Ministrze korzystając z przepisów art.241, 248 i 249 w związku z art.221 kpa oraz art.6 ustawy z 30.05.1989 o izbach gospodarczych Dz. U. 1989 nr 35 poz.195 - wymienione w podpisie współpracujące organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców zwracają się z prośbą o opinię nt.

Czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie może działać przez pełnomocnika (art.32 kpa) przy wykonywaniu czynności, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U poz. 1005:

  1. § 5 ust.1 „…składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty…”;
  2. § 7 ust.1 Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 3, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy;
  3. § 8 ust.1 „…po otrzymaniu od osoby…”;
  4. § 10 ust.1 pkt.2 „…Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie… bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku”;

Czy może charakter w/w czynności wymaga osobistego działania tej osoby, o czym mowa w art.32 kpa?
/ art.32: Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania./

Uzasadnienie tutaj

R. Stencel

 

Odpowiedź MIR, pismo DTD-V-1144/OSK-4/JZ/2015 z 16 stycznia 2015, tutaj