2014-10-06 wniosek do min. Zb. Rynasiewicza o uwzględnienie uwag do projektu Rozporządzenia MIR w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami…

opublikowano 07-10-2014 22:50

 

 

  Szanowny Pan Zbigniew Rynasiewicz
  Sekretarz Stanu
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa

 

dotyczy: DTD-V-020-9(3)TP/2014, NK: 255451/14 z 22 września 2014

/ uwagi do projektu Rozporządzenia MIR w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami/

Szanowny Panie Ministrze odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie znak jw.
Jako statutowi reprezentanci czterech n/w wiodących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, nawiązując do wystąpienia z
3 września 2014r, w którym „podnosimy” kwestię działania przez pełnomocnika w procedurach udostępniania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w systemie teleinformatycznym starosty.

Niniejszym postulujemy zmiany brzmienia n/w jednostek redakcyjnych projektu rozporządzenia:

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie albo właściwie umocowany pełnomocnik, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust.3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

§ 6. 1. W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy:

1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:

a) poprawności ich wypełnienia, kompletności oraz zgodności z dokumentem tożsamości lub jego kserokopią, jeżeli dokumenty przedkłada właściwie umocowany pełnomocnik,

§ 7. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt.3, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy lub właściwie umocowanemu pełnomocnikowi, uwzględniając sposób w jaki został przekazany wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Uzasadnienie tutaj

 

Roman Stencel