2015-06-15 Wspólne uwagi współprac. organizacji społ. środ. osk nt projektu rozporządz. MIR ws. egzaminowania

opublikowano 15 czerwca 2015 19:30

 

 

 

 

Pan Paweł Olszewski
Sekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Dotyczy: Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami…

 

W imieniu niżej wymienionych organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców o zasięgu ogólnopolskim. Odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie znak DTD-V-0210-2(3)/TP/2015 NK 142578/15 niniejszym przesyłamy i prosimy o uwzględnienie następujących uwag do projektu rozporządzenia.

 scan pisma z uwagami

tekst projektu rozporządzenia