2018-10-11 Uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Koszalin o oddaleniu kolejnego (3) wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego o zastosowanie wobec OIGOSK środków prawnych określonych w art.13 ust.2 uoizg

opublikowano 22-10-2018 22:50

 

 

 

 

 

 

    Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 14.09.2018 ODDALIŁ trzeci już wniosek Wojewody Zachodonio

p. Krzysztofa Kozłowskiego o zastosowanie wobec OIGOSK środków prawnych określonych w art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych /uoizg/, cyt.

Art. 13. 1. W razie stwierdzenia, że działalność izby gospodarczej jest niezgodna z prawem lub statutem, minister właściwy ze względu na przedmiot działania izby lub wojewoda właściwy dla siedziby izby może wystąpić do właściwych organów izby o usunięcie tych nieprawidłowości w określonym terminie albo wystąpić do sądu o zastosowanie środków określonych w ust. 2.

2. Sąd na wniosek organu określonego w ust. 1 może:

1) udzielić upomnienia właściwym organom izby;

2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę organów izby;

3) rozwiązać izbę, jeżeli jej działanie rażąco narusza Prawo lub postanowienie statutu.

3. Stosowanie wobec izby gospodarczej środków określonych w ust. 2 należy do właściwego, ze względu na siedzibę izby, sądu rejestrowego.

4. Do postępowania sądowego w sprawach rozpoznawanych przez sąd określony w ust. 3 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

 

Na wnioski Wojewody Zachodniopomorskiego inicjowane działaniami między innymi:

Jerzego Wojtanowicza            - Kraków ( b. członek wykluczony z OIGOSK uchwałą Zarządu 1/20160925 )

Zbigniewa Popławskiego        - Łódź ( b. członek wykluczony z OIGOSK uchwałą Zarządu 1/20160517 )

Zbigniewa Gryglasa                 - Łódź ( członek wspierający - instruktor )

Adama Próchnickiego            - Siedlce (reprezentant b. członka wykluczonego z OIGOSK uchwałą Zarządu 2/20160312)


Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w latach 2016 - 2018 prowadził postępowania ze skarg w/w i udziałem OIGOSK jako uczestnikiem:

Data wniosku

wnioskodawca

Sygn. akt

Treść wniosku

rozstrzygnięcie

20161011

Wojewoda Z

8917/16/624

Zastosowanie art.13 ust.2 uoizg

20161103 / zarządzenie: zwrócić wniosek

20161230

Wojewoda Z

89/17/199

Zastosowanie art.13 ust.2 uoizg

20170309 / postanowienie: oddalić wniosek

20170808

Wojewoda Z

8171/17/399

Zastosowanie art.13 ust.2 uoizg

20180914 / postanowienie: oddalić wniosek

20180220

J. Wojtanowicz,
J. Zabielski + 3 ww.

8171/17/399

Dopuszczenie do postępowania

20180717 / postanowienie: odmówić dopopuszczenia

 

Przywoływane obiektywne rozstrzygnięcia sądowe bezspornie dowodzą (wbrew opiniom i tezom w/w adwersarzy) - iż kwestionowane i kontestowane uchwały, działania organów OIGOSK są w pełni zgodne z prawem ogólnym i wewnętrznym!


Roman Stencel