2019-07-19 Polichno obrady statutowych reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia z 28.12.2018 o współpracy: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK

Opublikowano 30 lipca 2019 godz. 20:10

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikat

            Z inicjatywy prezesa OIGOSK w Hotelu Złoty Młyn w Polichnie 19 lipca 2019 obradowali przedstawiciele współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018.

W obradach uczestniczyli członkowie:

1)  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/:

  • Krzysztof Bandos    - prezes,
  • Jarosław Kliś              - sekretarz,
  • Grzegorz Łapeta       - przewodniczący KR

2)  Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie /PIGOSK/:

  • Krzysztof Szymański              - prezes,
  • Zbigniew Uszczyński               - wiceprezes

3)  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie /OIGOSK/:

  • Roman Stencel         - prezes,
  • Piotr Berent                - wiceprezes

Przedmiotem obrad była następująca tematyka:

1. Sfinalizowanie inicjatywy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK poprzez przyjęcie Regulaminu Działania oraz wyłonienia osoby Rzecznika PP OSK.
W trybie §3 w/w porozumienia jednomyślnie przyjęto Regulamin Działania, a pełnienie funkcji Rzecznika PP OSK na czteroletnią kadencję 2019 - 2023 powierzono kol.
Romanowi Stenclowi, który wyłączył się z procedury wyłaniania osoby rzecznika.
Stosownie do postanowień regulaminu przy Rzeczniku PP OSK działa Rada opiniodawczo-doradcza.
Radę stanowią wskazani przedstawiciele, po jednym z każdego podmiotu - sygnatariusza porozumienia o współpracy.

2. Dyskusja dot. kontynuacji współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Egzaminatorów oraz Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD.
link: http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/439-2019-03-25-piastow-spotkanie-przedstawicieli-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-z-przedstawicielami-ksd-word

Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował przebieg rozmowy telefonicznej 17.07.2019 z wybranym 24 czerwca 2019 nowym prezesem KSD Word p. Markiem Staszczykiem. Po dyskusji zdecydowano o kontynuowaniu współpracy i zorganizowaniu kolejnego spotkania we wrześniu-październiku br.

3. Dyskusja i ewentualne odniesienie się do materiałów ws ISZIE prezentowanych na IV Kongresie Instruktorów 14.06.2019 Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.
Obszernie dyskutowano nad zaprezentowanymi materiałami ws Samorządu Zawodowego Instruktorów. Egzaminatorów.

4. Zdecydowano o zorganizowaniu wspólnej konferencji nt. nowego rozporządzenia MI ws egzaminowania ( wejście w życie 1 lipca 2019) oraz szczegółowej analizy szans realizacyjnych zaproponowanej przez FZWD struktury organizacyjnej SZIE i wynikająca z tej struktury symulacja kosztu jej utrzymania.

5. Zdecydowano o kontynuacji obchodów Dnia Instruktora 7 sierpnia 2019 pomimo negatywnej decyzji Senackiej Komisji ds petycji.

6. Dyskutowano o konieczności zmian regulaminu Konkursu Instruktor ROKU...

Szczegółowe konkluzje zamieszczono w protokole z obrad.

treść niniejszego komunikatu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaakceptowali:

Krzysztof Bandos - prezes

Krzysztof Szymański - prezes

Roman Stencel - prezes