2020-06-01 Wspólny wniosek do min R. Webera o zmianę przepisów Rozporządzenia MI z 28 czerwca 2019 ws egzaminowania...

opublikowano  1 czerwca 2020 21:30

Pan Rafał Weber

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

/ ID ePUAP: MIIB /

Wniosek
o zmianę przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r ws egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami , … Dz. U 2019 poz. 1206

W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – na podstawie art. 241 w związku z art.221 kpa zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w tytułowym rozporządzeniu następujących zmian:

1. w §5 pkt.2) wykreślić - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe
§5 pkt. 2) być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4)), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123) oraz w art. 61 i art. 62 ustawy- dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe;

2. §12 ust.3 uchyla się pkt.3:
3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1)przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2)najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3)dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia
;
4)w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – ruszenie w niewłaściwym kierunku."

 

3. w § 37
a) tytuł ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor w okresach półrocznych przekazuje informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:”

b) w ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
" 1) starostom w wariancie za pierwszym podejściem po ukończeniu szkolenia podstawowego – w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze;

 

4. Załącznik 2 tabela nr 2 i nr 10 Zadanie (poz) nr 2 - „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” realizowane ciągnikiem siodłowym z naczepą – wymiary stanowiska manewrowego wyszczególnione w tabeli 10 proponujemy zmodyfikować jn:

5. Załącznik 2 tabela nr 4 poz. nr 3 dotyczącaZadań nr 3,4 z tabeli 2 - proponujemy w kol.3 „Kryteriadodać lit. d) w brzmieniu:
d) przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem kierunek wjazdu w lewo lub w prawo obiera osoba egzaminowana

3

3,4

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska,
d) przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem kierunek wjazdu w lewo lub w prawo obiera osoba egzaminowana.

6. Załącznik 2 tabela nr 2 Zadanie (poz) nr 3 - „Parkowanie skośne
– wymiary stanowiska manewrowego wyszczególnione w tabeli 11 poz.1 w opisie lit. c proponujemy liczbę 12 m zastąpić liczbą 13 m jn.

7. Załącznik 2 tabela nr 2 Zadanie (poz) nr 4 - „Parkowanie prostopadłe
– wymiary stanowiska manewrowego wyszczególnione w tabeli 11 poz.2 w opisie lit. c proponujemy liczbę 16 m zastąpić liczbą 18 m jn.

Uzasadnienie TUTAJ (kliknij)