2020-09-28 Wspólny wniosek PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Premiera Morawieckiego, MI i MZ o zawieszenie obowiązku uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów ...

opublikowano 29 września 2020 godz. 19:00Dotyczy: działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19

            Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie

  Wniosek

W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców /OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – na podstawie art.241 w związku z art.221 kpa zwracamy się z wnioskiem o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zawieszenie nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestnictwa i przedstawienia organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3 z uwzględnieniem art. 38a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami - w okresie obowiązywaniastanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

uzasadnienie  [kliknij]


Warszawa, dnia 29 września 2020 r.

DSO.SWA.571.4072.2020.LMD (2)

Ministerstwo Infrastruktury
Za pośrednictwem skrytki ePUAP

Ministerstwo Zdrowia
Za pośrednictwem skrytki ePUAP

Szanowni Państwo,

Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu przekazuje
na podstawie art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek podpisany przez Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie – Pana Krzysztofa Bandosa, Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie – Pana Krzysztofa Szymańskiego, Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s
w Koszalinie – Pana Romana Stencela, w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej[1].

            Mając na uwadze powyższe Departament prosi o rozpatrzenie wniosku i udzielenie Zainteresowanym odpowiedzi, a także przekazanie jej kopii do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołując się na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem
Jarosław Michalak
Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Departament Spraw Obywatelskich
/podpisano cyfrowo/

Do wiadomości:

Pan Roman Stencel
Z prośbą o poinformowanie pozostałych Zainteresowanych
/OIGOSK1/skrytka


Odnośnie zawieszenia nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestnictwa i przedstawienia organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3 z uwzględnieniem art. 38a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami - w okresie obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Treść [kliknij]


Kolejne wystąpienie z 2 listopada 2020 do Premiera Mateusza Morawieckiego z powiadomieniem Rzeczników Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Praw Obywatelskich  Treść [kliknij]


 Odpowiedź negatywna z 5 listopada 2020 wiceministra Rafała Webera  Treść [kliknij]


Odrzucenie Skargi - pismo dyrektora DTD Bogdana Oleksiaka z 9 listopada 2020   Treść [kliknij]


 Wniosek z 16 listopada 2020 o interwencję Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  Treść [kliknij]


 Interpelacja nr 15370 z 24.11.2020 Pana Jana Szopińskiego Posła SLD na Sejm RP
link https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/posel.xsp?id=374&type=A

  Treść interpelacji:

Panie Ministrze,

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późn. zm.) zwracam się z interpelacją w sprawie podjęcia pilnych działań dotyczących instruktorów i wykładowców nauki jazdy zagrożonych wykreśleniem z ewidencji w 2021r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami nakłada w art. 37 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 38 ust. 5 pkt 2 i 3 odpowiednio na instruktora nauki jazdy oraz na wykładowcę obowiązek corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego oraz do dnia 7 stycznia każdego roku przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach w roku ubiegłym. Należy zauważyć że art. 46 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy nakłada na starostę obowiązek wykreślenia z ewidencji odpowiednio instruktora lub wykładowcę, jeżeli ten nie przedłoży we skazanym terminie przedmiotowego zaświadczenia. 

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę odnotowanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i osób przebywających na kwarantannie oraz  wprowadzanie ograniczeń liczby osób biorących udział w spotkaniach, w obecnej sytuacji wiele osób zobligowanych ustawą o kierujących pojazdami do odbycia corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego nie będzie miała możliwości tego zrobić.
To przy obecnym stanie prawnym będzie skutkowało masowym wykreślaniem instruktorów i wykładowców z ewidencji w styczniu 2021 r., ponieważ przesłanka zawarta w art. 46 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt 3 nakłada na organ działanie obligatoryjne.
Jest to ogromne zagrożenie dla branży szkoleniowej, która od kilku lat zmaga się z niedoborem instruktorów (wykładowców) na rynku.

Jakie zatem działania zamierza podjąć Minister Infrastruktury w celu rozwiązania zaistniałego problemu i czy warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów (wykładowców) nauki jazdy faktycznie muszą odbywać się corocznie?

[kliknij] video z wystąpienia Posła Szopińskiegow Sejmie 27 listopada 2020

 

Odpowiedź z 28 grudnia 2020 na Interpelację Posła Jana Szopińskiego

 

MINISTER INFRASTRUKTURY                                                                    Warszawa, dnia 28 grudnia 2020r.
Znak sprawy: DTD-5.054.33.2020

Szanowna Pani Elzbieta Witek
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 15370 posła Jana Szopińskiego, w sprawie instruktorów i wykładowców nauki jazdy zagrożonych wykreśleniem z ewidencji w 2021 r. przedstawiam następującą informację.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie zabraniają przeprowadzania tego typu szkoleń przez podmioty do tego uprawnione oraz nie ograniczają liczby osób biorących udział w takich szkoleniach. Wcześniejsze przepisy również w żaden sposób nie ograniczały odbywania takich szkoleń.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) mogą być nadal realizowane według programu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).

Na tej podstawie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zawieszenia obowiązku dostarczenia do dnia 7 stycznia 2021 roku staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, także z tego powodu, że warsztaty takie odbywają się przez cały rok i znaczna część instruktorów oraz wykładowców takie szkolenia już odbyła. W przypadku zawieszenia obowiązku odbycia przedmiotowych warsztatów, należałoby również zastanowić się nad zawieszeniem pozostałych szkoleń realizowanych przez podmioty szkolące, co wydaje się niezasadne.

W sytuacji gdy jakaś osoba zostanie skreślona z ewidencji instruktora lub wykładowcy, ze względu na niedostarczenie wymaganego zaświadczenia do starosty w określonym terminie, osoba ta zgodnie z art. 46 ust. 7 ww. ustawy będzie mogła uzyskać ponowny wpis po odbyciu przedmiotowych warsztatów.

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców muszą dobywać się corocznie, ponieważ dzięki nim ta grupa zawodowa utrzymuje niezbędny wysoki poziom wiedzy i umiejętności potrzebne do wykonywania ich odpowiedzialnego zawodu.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber Sekretarz Stanu