2021-10-10 Wspólny wniosek współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK ws. koniecznych poprawek w procedowanej Ustawie z 17.09.2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym...

opublikowano 11 października 2021 22:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pan Rafał Weber
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4-6

Dotyczy: Ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …

Statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców realizując ustalenia ze spotkania w dniu 09.10.2021 z dyrektorem DTD Bogdanem Oleksiakiem, wnoszą o wprowadzenie następujących poprawek i uzupełnień:

1. Art.39aa ust.2 powinien otrzymać brzmienie:

„2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być prowadzone w formie stacjonarnej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.”

2. Postulujemy również wyszczególnić w procedowanej ustawie wymogi jakie powinne spełniać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego dla prowadzenia szkolenia okresowego, analogicznie jak określono w art.35 ust.6 ustawy o kierujących pojazdami wymogi jakie musi spełnić wojewódzki ośrodek ruchu drogowego aby mógł prowadzić warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.

3. Art.32apowinien otrzymać brzmienie:

„Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024r.”

Z poważaniem, podpisy cyfrowe
Krzysztof Bandos,            prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,

Krzysztof Szymański,      prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie,
Roman Stencel,                prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Uzasadnienie TUTAJ