2023-09-13 Uwagi wspolpracujących organizacji społecznych PFSSK, PIGOSK, OIGOSK do projektu Rozporzadzenia MI ws egzaminowania osob ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami

 opublikowano 15-09-2023 16:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Załącznik nr 1 tabela nr 3 poz. 5.1 dotyczącaZadania nr 6 z tabeli 1- proponujemy aby w kol.3 „Kryteriazamieścić treść w poniższym brzmieniu:

Tabela nr.3

Poz.

Zadania z tabeli 1

Kryteria oceny

5.1

6

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A oraz prowadzonego pojazdem wyposażonym w elektryczny hamulec postojowy.

 

Uzasadnienie

Już od kilku lat produkowane pojazdy coraz liczniej są wyposażane w elektryczny hamulec pomocniczy powiązany z systemem wspomagającym ruszanie na wzniesieniu.
Specyfika działania elektrycznego hamulca pomocniczego uniemożliwia wykonanie zadania „Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
(załącznik 1 tabela 1 poz. 6) w sposób określony kryteriami wyszczególnionymi w projekcie rozporządzenia, vide załącznik nr 1 tabela 3 poz. 5,1.

Tabela nr.1

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Rysunek nr 5.

AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E

 

W skutek kwestionowanej regulacji wykluczane są ze szkolenia i egzaminowania pojazdy wyposażone w elektryczny hamulec pomocniczy.

Wykluczenie to istotnie ogranicza zbiór dostępnych dla OSK i WORD-ów pojazdów, umożliwiających wykonanie również zadania „ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu” w sposób określony projektem opiniowanego rozporządzenia.

Z powyższych oczywistych względów oraz uwzględniając coraz powszechniej stosowane w samochodach urządzenia będące skutkiem postępu technicznego - uprzejmie prosimy o akceptację i wdrożenie do systemu prawnego proponowanych zmian.

z poważaniem

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,KRS0000133194
Grzegorz Łapeta – prezes

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie,KRS 0000256376
Krzysztof Szymański– prezes

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855
Roman Stencel– prezes

Pełna treść uwag TUTAJ (kliknij)

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP114421589
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Identyfikator adresata: MIIB
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID
Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2023-09-14T21:38:01.214
Data wytworzenia poświadczenia: 2023-09-14T21:38:01.214
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK163593443