2007r Sprawozdania z posiedzeń podkomisji Sejmowej do rozpatrzenia projektu uokp

W dniach 09/10/05.2007 odbyły się posiedzenia Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds rozpatrzenia projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 1571/
Środowisko OSK było reprezentowane przez:
1. OIGOSK z/s w Koszalinie / Stencel; Popławski; Zarzyński /
2. PIGOSK z/s w Warszawie / Igielski; Swaryczewski /
3. PFSSK z/s w Warszawie / Szymński; Uszczyński/
4. KSD WORD / Barański; Cisło Piotr; Oliferuk; Matuszewski Tomasz /
 
ponadto w posiedzeniach brali udział przedstawiciele:
- przewoźników drogowych,
- Polskiej Izby Gospodarczej Transportu,
- Stowarzyszenia Psychologów Transportu,
- Stowarzyszenia "DROGA i BEZPIECZEŃSTWO"
- inni
 
w/w stanowili tzw. stronę społeczną.
 
Strona Rządowa była reprezentowana przez:
* Piotr Stomma  wiceminister,
* Andrzej Boganowicz    - po. dyrektora DD i TD,
* Tomasz Piętka            - inspektor w DD iTD.
 
Twórca projektu ustawy mec. Maciej Wroński uczestniczył w posiedzeniu drugiego dnia jako ekspert zaproszony przez przewodniczącego podkomisji posła Jana Tomakę / PO/ albowiem wygrał konkurs i zrezygnował z pracy w MT.
 
W posiedzeniach uczestniczyło do 4 posłów z 9 - osobowej podkomisji, obrady prowadził poseł Jan Tomaka.
Przez cały czas obecny bł również poseł Bronisław Dutka / PSL/
 
Biuro legislacyjne Sejmu było reprezentowane przez  Henryka Dąbrowskiego.
-------------------------------------------------------------
W pierwszym dniu 09.05.2007 udzielono głosu przedstawicielom strony społecznej.
Większość uczestników wypowiedziało się w tym wszyscy z w/w przedstawicieli OSK.
Chodziło ( jak stwierdził przewodniczący ) o wysondowanie opinii generalnych środowisk co do proponowanych w projekcie zmian.
Bardzo mocno i zgodnie podkreślaliśmy, podnosiliśmy kwestię egzaminowania na pojazdach OSK.
 
Drugiego dnia 10.05.2007 rozpoczęto tzw. "procedowanie" tj. szczegółowe czytanie poszczególnych art. i ustępów projektu.
Dyr. Bogdanowicz poinformował o koniecznych autopoprawkach wynikających z wejścia w międzyczasie w życie dyrektywy 2006/126/WE z 20.12.2006.w sprawie praw jazdy ( w załączeniu)
 
Wielokrotnie zabierałem głos wskazując na konkretne braki i niespójności. Większość ich uwzględniono na tym etapie, aprzerwano na art. 12.
Przewodniczący Tomaka i mec. Wroński dziękowali n/w za aktywne uczestnictwo i wnikliwe zapoznanie się z projektem ustawy
skutkującym wychwyceniem ewidentnych braków.
W efekcie OIGOSK z/s w Koszalinie mocno merytorycznie i pozytywnie zaistniała w świadomości posłów, strony rządowej i pozostałych uczestników.
 
Oto niektóre z dotychczas przyjętych (przypominam, że przerwano na art.12) nowych uregulowań:
  1. będzie nowe prawo jazdy kat. AM ( motorowery) kat,.A2 ( motocykle o mocy <= 35 kW i stosunku mocy do masy 0,20 kW/kG),
  2. prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,BE będą wydawane na okres max. 15 lat ale nie dłużej niż określony w orzeczeniu lekarskim [ art.7 ust.2 lt.a) dyrektywy ],
  3. prawa jazdy kat. C1,C,C1+E,C+E,D1,D,D1+E,D+E będą wydawane na okres max. 5 lat ale nie dłużej niż określony w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym [ art.7 ust.2 lt.b) dyrektywy ],
  4. do 2013 roku nastąpi wymiana wszystkich praw jazdy w trakcie której zostaną określone w/w terminy ważności praw jazdy 
W drugim dniu wręczyliśmy uczestnikom posiedzenia 5 nr SZKOŁY JAZDY, który z perturbacjami, ale jednak " na czas" dotarł do Sejmu.
Zamieszczona w tym numerze miesięcznika problematyka akurat w pełni "kompatybilnie" wpisywała się w obrady.
Dlatego zaobserwowaliśmy uważną lekturę czasopisma przez większość obecnych na posiedzeniu.
Załączam również:
skład podkomisji nadzwyczajnej ds rozpatrzenia projektu ustawy o kierujących pojazdami:
Lp.    Nazwisko Imię        Partia
1    Andrzej Adamczyk        PiS   31-135 Kraków
2    Grzegorz Tobiszowski    PiS   41-709 Ruda Śląska
3    Jacek Tomczak            PiS   61-817 Poznań
4    Krzysztof Gadowski        PO   44-335 Jastrzębie
5    Jan Walenty Tomaka        PO   35-010 Rzeszów
6    Bronisław Dutka                PSL   34-600 Limanowa
7    Andrzej Fedorowicz        LPR   15-423 Białystok
8    Wojciech Romaniuk        Samoobrona   21-500 Biała Podlaska
9    Witold Klepacz                SLD   41-200 Sosnowiec
 
 
Przesłane posłom z podkomisji nadzwyczajnej postulaty zmian:
 
- katalog głównych postulatów zmian, który został przesłany wszystkim posłom z podkomisji nadzwyczajnej
Koszalin 06.05.2007
Panowie  Posłowie 
Nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia 
Rządowego projektu  ustawy  o kierujących  pojazdami


Dla przypomnienia: W grudniu 2001 r opublikowano raport NIK  DTL-41000/2001 o wynikach kontroli prawidłowości szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania praw jazdy. W okresie od 26.02 do 19.06.2001 kontrolą NIK objęto: 10 UW,  21 starostw, 20 WORD-ów oraz wykorzystano ustalenia kontroli 44 OSK przeprowadzonych przez starostów ich nadzorujących. 
Nad ustaleniami raportu NIK dwukrotnie debatowała Sejmowa  stała podkomisja ds transportu 20-03-2002 i 01-10-2002 .                
W listopadzie 2002 r opublikowano projekt „ NOWEGO SYSTEMU UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI”  autorstwa Sekretariatu KR BRD , a opracowanego w zespole kierowanym przez mec. Macieja Wrońskiego. W okresie czterech lat (2003 – 2006) ten pierwotny projekt ulegał istotnym zmianom, a dzisiaj przybrał formę projektu ustawy o kierujących pojazdami. 

Niniejszym sygnalizujemy Panom Posłom kilka istotnych kwestii - zmianę regulacji, których postulujemy:
I.    Art. 11 ust.4 projektu: „Prawo jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E oraz D+E jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.”  w związku z przepisem art. 34 ust.5: Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo dla osób w wieku:
do 55 lat – co 4 lata;
powyżej 55 do 65 lat – co 2 lata;
powyżej 65 lat – corocznie.
Przepis ten dla wszystkich osób posiadających prawo jazdy w/w kategorii będzie skutkować koniecznością wymiany co 5 lat prawa jazdy. Natomiast instruktorzy nauki jazdy już w wieku 55 – 65 lat będą zmuszeni co dwa lata wymieniać prawa jazdy, a w wieku pow. 65 lat corocznie! Naturalnie ponosząc konieczne opłaty ( dzisiaj ok. 80 zł ). Taki restrykcyjny zapis w stosunku do tej grupy nie ma uzasadnienia, gdyż ważność legitymacji instruktora przedłuża się na okres wynikający z terminu ważności badań lekarskich i psychologicznych ( patrz art. 36 )

II.    Art.26.9 projektu:.Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1.
1. Przepisu nie stosuje się do:
1)  nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym – dla szkolenia w zakresie prawa jazdy dowolnej kategorii;
2)  nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym – dla szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E lub D+E;
3)  jazdy osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B z osobą towarzyszącą, przeprowadzanej w ramach kursu rozszerzonego.

Dlaczego możliwość posiadania placu manewrowego w powiecie sąsiednim ograniczono tylko do wyższych kategorii? Jest to oczywista niesprawiedliwość szczególnie w powiatach grodzkich otoczonych powiatem ziemskim często zdarza się, że OSK posiada plac manewrowy  na terenie powiatu ziemskiego kilkanaście / kilkaset metrów od granicy powiatów i co w takich okolicznościach nie będzie spełniał wymogów ???

III.    Art. 27. 1 projektu:. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie w formie kursu jest obowiązany:
1)    przedstawić staroście najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których prowadzone będą zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;
2)    prowadzić dokumentację kursu;
3)    przekazywać staroście, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczeń o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
W sytuacji kiedy:
•    zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone wyłącznie na terenie powiatu w którym OSK jest wpisany do rejestru; 
•    starosta ma obowiązek co najmniej corocznie przeprowadzić kontrolę w OSK; 
•    starosta ma prowadzić analizę statystyczną p. art. 42 ust.1 pkt 6) (zadawalności egzaminów; skarg i naruszeń przepisów ruchu drogowego ) 
    Nie rozumiemy czemu ma służyć ta biurokratyczna mitręga przed którą wzbraniają się również starostowie!

IV.    Art.28 ust.2.Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)    posiada infrastrukturę wymaganą w stosunku do ośrodka szkolenia kierowców, a w szczególności:
a)    salę wykładową, pomieszczenie biurowe i punkt obsługi interesantów,
b)    plac manewrowy oraz
c)    pojazd przeznaczony do nauki jazdy
– odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia;
Jakim celom ma służyć wymóg posiadania punktu obsługi interesantów ś Biuro nie wystarczy? Przy pozostawieniu tego zapisu starości będą wymagać, aby OSK dysponował trzema odrębnymi pomieszczeniami tj: salą wykł, biurem i punktem obsługi interesantów.

V.    Art. 43.1.Przedsiębiorca prowadzący szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest obowiązany sprawować wewnętrzny nadzór i ustanowić w tym celu, na swój koszt, doradcę do spraw pedagogicznych.
Wprowadzenie obowiązku aby każdy OSK zatrudniał doradcę do spraw pedagogicznych jest rozwiązaniem irracjonalnym skutkującym poważnym wzrostem kosztów szkolenia.
Nie potępiamy w ogóle proponowanej instytucji doradcy pedagogicznego jednak obowiązek jego zatrudnienia należałoby ograniczyć do OSK, w których źle się dzieje, a wskazuje na to analiza, o której mowa w art. 42 ust.1 pkt.6)

VI.    Art. 56..2 pkt.1)  Praktyczna część egzaminu państwowego jest prowadzona pojazdem wskazanym przez osobę zdającą, na jej koszt, jeżeli:1)  osoba, która ukończyła kurs rozszerzony, złożyła w tej sprawie wniosek;

Postulujemy, aby rozszerzyć możliwość przeprowadzenia egzaminu pojazdem wskazanym przez osobę zdającą, na jej koszt dla wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły kurs kat. B w OSK dysponującym poświadczeniem o spełnieniu dodatkowych wymogów, o którym mowa w art. 31.1 projektu ustawy.

VII.    Art. 65.2 pkt.1)  Marszałek Województwa rozpatruje skargi zainteresowanych osób dotyczące egzaminu państwowego;
Należałoby wprowadzić obowiązek odpowiedzi na skargę w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia, o których mowa w kpa i na które służy zażalenie do organu wyższego stopnia. W ten sposób byłaby zagwarantowana dwuinstancyjność postępowania. Dzisiaj marszałek w odpowiedzi na skargę zajmuje pisemne stanowisko, na które stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy!

VIII.    Art. 92. 4.  Osoba obowiązana do uczestnictwa w kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywa go:
1)    w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, w którym złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy – dotyczy osób, o których mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 4 pkt 1;
Ograniczenie możliwości nieodpłatnego uczestniczenia w kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego tylko do WORD, w którym osoba zadała egzamin będzie w wielu przypadkach poważną, kosztowną dolegliwością. Przykładowo osoba która zdała egzamin w Krakowie a normalnie przebywa np. w Koszalinie ( student ) będzie musiał podróżować specjalnie w celu odbycia kursu do Krakowa. Skoro ma być określony rozporządzeniem jednolity program takiego kursu, to dlaczego nie umożliwić osobie odbycia kursu w wybranym przez nią najbardziej dogodnym WORD?
II wariant modyfikacji tego zagadnienia mógłby polegać na wyłączeniu z opłaty za egzamin kosztu tego szkolenia poprzez wprowadzenie odrębnej opłaty i tym samym nie byłoby przeszkód, aby kurs ukończyć w dowolnym WORD!

IX.    Art. 121.  pkt3) lit. e projektu: w art. 100c w ust. 1 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14)     marszałkowi województwa.”,
„15)     wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 100a ust.3 pkt 1,2,3,4,5,6 i 7.”,
        propozycja dodania pkt. 15)

Postulat udostępniania WORD-om danych z centralnej ewidencji kierowców zmierza do wyeliminowania często dzisiaj zdarzających się kontrowersyjnych i kłopotliwych sytuacji kiedy osoba, która ukończyła szkolenie np. w Zielonej Górze a na egzamin rejestruje się np. w WORD Warszawa – ma trudności w zarejestrowaniu się na egzamin państwowy, gdyż WORD w swoim systemie komputerowym nie posiada danych o ośrodku szkolenia i instruktorze, które prowadziły szkolenie, a więc nie ma możliwości zweryfikowania danych zamieszczonych w dostarczonych przez osobę dokumentach.

X.    Skutki finansowe wdrożenia projektu ustawy dla osoby ubiegającej się o prawo jazdy  kat. B:

 

 

teoria

praktyka

razem

Ceny obowiązujące dzisiaj za egzamin kat.B

22

112

134

wzrost cen z tytułu:

1

Egzamin poza obszarem zabudowanym

 

30

30

2

Realizowany przez WORD w 5-7 mc. kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego [ art. 90 ust. 2 pkt.1 lit.a) ]

50

 

50

3

Zwiększenie wynagrodzenia egzaminatorów

 

 

20

ogółem prawdopodobna cena egzaminu po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami

72

142

234

Ceny ( średnio ) obowiązujące dzisiaj za szkolenie kat.B 1 osoby

1200


wzrost cen z tytułu:

1

Zwiększenie wymiaru szkolenia [ str. 18 uzasadnienia projektu ] np. 5 godz.

200

2

Punkt obsługi interesantów [ art. 28 ust. 2 pkt.1 lit.a) ]

20

3

Poświadczenie spełnienia przez OSK dodatkowych wymogów [ art. 31 ust. 1]

 

4

skrócenie okresu badań lekarskich i psychologicznych dla instruktorów nauki jazdy [ Art. 34 ust. 5 i 6 ]

5

5

Coroczne trzydniowe warszaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów [ art. 37 ust. 1 pkt.1) ]

10

6

Doradca pedagogiczny [ art. 43 ust.1 ]

20

7

Realizowane przez STJ w 5-7mc. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym [ art. 90 ust. 2 pkt 1 lit. b)

100

 

ogółem prawdopodobna cena szkolenia kat. B po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami

1555


OGÓŁEM WYDATEK związany z uzyskaniem prawa jazdy kat. B

 

dziś

ustawa

1

Badanie lekarskie

50

50

2

koszt szkolenia

1200

1555

3

koszt egzaminu

134

234

4

koszt wydania prawa jazdy

74

74

Ogółem

1458

1913

 


W dniu 11.06.2007 przesłałem posłom z podkomisji postulaty OIGOSK z/s w Koszalinie, które prezentuję poniżej:

 

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
75-211 KOSZALIN  ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
tel/faks +48 94 346 44 87 ; +48 502 532 405
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ; www.izbaosk.eu 
NIP 669 243 99 55; REGON 320335046; KRS 276855
Koszalin 09.06.2007
l.dz. 43/2007
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 Komisja Infrastruktury
Pan Poseł Jan Tomaka
Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami /druk nr 1571/
faks: 022 621 22 65

I. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zobligowanie strony rządowej, aby na najbliższym posiedzeniu podkomisji zaprezentowała nowe brzmienie n/w przepisów, do czego zobowiązał się dyr. Bogdanowicz na poprzednich posiedzeniach:

I.1. Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie w formie kursu jest obowiązany: 
    1) przedstawić staroście najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których prowadzone będą zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;  

Przypominamy, że w trakcie „procedowania” projektu ustawy przedstawiciele środowiska ośrodków szkolenia kierowców / OSK / postulowali o wykreślenie tego obowiązku jako nadmiernie uciążliwego i pozbawionego sensu w sytuacji, kiedy:
•    infrastruktura OSK musi być położona na terenie powiatu { patrz art.28 ust.3 }, w którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców { patrz art.28 ust.1 },
•    przedsiębiorca we wniosku o wpis do w/w rejestru podaje szczegółowe dane „ adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców lokali biurowych, sal wykładowych, punktów obsługi klienta i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów” { patrz art.28 ust.5 pkt.5 }
•    Art. 66.5. ustawy z 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje Przedsiębiorcę „zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych”. 
•    Kursy są rozpoczynane w godz. wieczornych, gdy urzędy nie pracują.

Ponadto wymóg ten nie jest spójny z przepisem art. 27. 3 pkt.1 lit a), który dopuszcza uczestniczenie w mim. 80%  zajęć przewidzianych w programie. Skoro tak, to możliwe jest, że osoba nie będzie uczestniczyć w początkowych zajęciach, a w takiej sytuacji nie będzie wyszczególniona w liście uczestników rozpoczynających kurs i w konsekwencji przekazywana staroście lista nie będzie zupełną!
Dlatego ponawiamy postulat wykreślenia pkt.1) w Art. 27. 1, a przynajmniej wykreślenia wyrazów: „wraz z listą uczestników kursu” (skreślenie spowoduje konieczność zmian art.44 ust.3 i 45 ust.2)

I.2. Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie w formie kursu jest obowiązany: 
    3) przekazywać staroście, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczeń o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
a)    imię i nazwisko,
b)    datę i miejsce urodzenia,
c)    numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,
d)    adres zamieszkania,
e)    zakres ukończonego kursu,
f)    imię i nazwisko instruktora, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

Zdaniem przedstawicieli OSK wymóg określony w pkt. 3) art. 27.1 będzie skutkował jedynie biurokratyczną mitręgą, albowiem przekazywane staroście dane są wielokrotnie dublowane, gdyż występują w:
1.    Książce Ewidencji Osób Szkolonych [ przechowywaną w OSK przez 10 lat lub archiwizowaną przez starostę ],
2.    Zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia,
3.    Systemie informatycznym WORD.
Nadto wskazujemy, że powszechnym zjawiskiem jest, iż osoby z tego samego kursu kończą szkolenie ( uzyskują pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego ) w różnych terminach, a więc starostowie byliby „zalewani” cząstkowymi informacjami, których ewidencjonowanie i archiwizowanie byłoby dużym obciążeniem skutecznie paraliżującym realne kontrole OSK w ramach sprawowanego nadzoru.
Nie bez znaczenia w tej sprawie jest, że przedstawiciele starostw negatywnie wypowiadają się o propozycjach Art. 27. 1 pkt.1) i 3)
{ patrz opinia pracowników UM Lublin z 13.03.2007 }.

Z powyższych względów ponawiamy postulat wykreślenia pkt.3) w Art. 27. 1 (skreślenie spowoduje konieczność zmian art.44 ust.3 i 45 ust.2)

I.3. Art. 34. 5.Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo dla osób w wieku: 
1)    do 55 lat – co 4 lata;
2)    powyżej 55 do 65 lat – co 2 lata;
3)    powyżej 65 lat – corocznie.
Orzeczenia: lekarskie i psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, o których mowa w powyższym przepisie dotyczą badań predyspozycji osoby do wykonywania określonych czynności, które w odróżnieniu od cech psychomotorycznych wymaganych do kierowania pojazdami nie ulegają tak znacznym, istotnym zmianom wraz ze zmianą wieku osoby!

Ponadto zgodnie z przepisem Art. 34. 6. badania te uznaje się za równoznaczne wstępnym i okresowym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.

Dlatego oczywistym i naturalnym jest, że okresy ich wykonywania powinny być skorelowane z okresami określonymi w kodeksie pracy lub ( i ) rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie tego kodeksu.
Wskazujemy, że dla kierowców wykonujących transport drogowy ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [ art. 39 j i k ] określa tego rodzaju badania (brak lub istnienie przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy) następująco:
1)    do 60 lat – co 5 lat;
2)    powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.
Nie znajdujemy uzasadnienia, dlaczego instruktor miałby być badany częściej?
Uwzględniając, że instruktor podlega dwóm rodzajom badań lekarskich i psychologicznych ( istnienie lub brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem / do wykonywania czynności instruktora ), to należy doprecyzować, które badania determinują okres ważności legitymacji instruktora tj. analogicznie jak to zastosowano wobec egzaminatorów [ art.61.1 ]

Reasumując ten fragment wywodu postulujemy, aby art. 34.5 i 36 otrzymały brzmienie:
art. 34.5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo dla osób w wieku: 
1)    do 65 lat – co 5 lat;
2)    powyżej 65 lat – co 30 miesięcy.
Art. 36.1. Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ust.1 i 4.
Art. 36.2. Starosta przedłuża ważność legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ust.1 i 4  po przedstawieniu przez instruktora kolejnych ważnych orzeczeń.

II. Ponawiamy postulaty zmian n/w przepisów projektu ustawy i wnosimy o powrót do ich procedowania:

II.1 Art. 22.3. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu wewnętrznego jest udział w dodatkowych zajęciach.

Zdaniem środowiska OSK nie ma żadnych przeszkód formalnych i prawnych aby egzaminy wewnętrzne przeprowadzać po zakończeniu każdego etapu szkolenia ( teoretyczne, praktyczne ), a stworzenie takiej możliwości uelastyczni oraz usprawni proces szkolenia. Ponadto uwzględnienie propozycji OSK umożliwiłoby poddanie osoby państwowemu egzaminowi teoretycznemu, co proponujemy w dalszej części. Za takim rozwiązaniem optują również urzędnicy ze starostw { patrz opinia pracowników UM Lublin z 13.03.2007 }.

Możliwość wcześniejszego egzaminu państwowego z teorii w okolicznościach, kiedy dzisiaj osoby wyczekują na egzamin ( z powodu niewydolności WORD-ów) nawet dwa miesiące z pewnością skróciłoby ten destrukcyjny okres wyczekiwania, usprawniłoby proces egzaminowania oraz poprawiłoby efekty szkolenia jak i wzrosłyby szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Z powyższych względów proponujemy następujące brzmienie Art. 22.3:
3. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po zakończeniu szkolenia, o którym mowa w ust.2 pkt.1 i 3, a następnie po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust.2 pkt.2 albo po zakończeniu wszystkich zajęć, o których mowa w ust.2 pkt.1-3.        W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu wewnętrznego jest udział w dodatkowych zajęciach. 
Przyjęcie propozycji będzie wymagać również n/w zmian:
1)    Art. 22.3. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy kategorii B może rozpocząć jazdę z osobą towarzyszącą, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego z wszystkich części szkolenia i otrzymaniu od ośrodka szkolenia kierowców zaświadczenia o dopuszczeniu do jazdy z osobą towarzyszącą. 
2)    Art. 26.7. Zajęcia, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1(ś) w zakresie wewnętrznego egzaminu teoretycznego, mogą być prowadzone przez wykładowcę.
3)    Art. 27.3. pkt. 2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego z wszystkich części szkolenia.
4)    Art. 27.5. pkt. 1) instruktor prowadzący zajęcia z osobą, której dotyczy zaświadczenie lub wykładowca prowadzący zajęcia z osobą, która była szkolona tylko teoretycznie. Zmiana tego przepisu wydaje się być konieczna niezależnie od umożliwienia przeprowadzania egzaminów po poszczególnych etapach szkolenia, albowiem w przypadku uzyskania 3 - krotnie negatywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego osoba musi być poddana dodatkowemu szkoleniu teoretycznemu, które zgodnie z art. 26.7. może przeprowadzić wykładowca i co potwierdza się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

II.2 Plac manewrowy OSK

Propozycja projektu ustawy skutkująca obowiązkiem prowadzenia szkolenia w zakresie kat. A1,A2,A,AM,B1,B na placu manewrowym usytuowanym wyłącznie na terenie powiatu, w którym OSK został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców              [ art.26.9 ] - jest krzywdząca i niesprawiedliwa szczególnie dla OSK, których infrastruktura położona jest w powiatach grodzkich otoczonych powiatami ziemskimi. Wiele OSK mających siedzibę w powiecie grodzkim posiada place manewrowe usytuowane tuż za granicą administracyjną powiatu grodzkiego. Zaakceptowanie tej regulacji będzie skutkować nie spełnieniem przez nie wymogów i wykreśleniem OSK z rejestru po wejściu ustawy w życie! Tym bardziej, że jak wiadomo powiaty grodzkie stanowią zurbanizowane aglomeracje miejskie, w których coraz trudniej o plac manewrowy spełniający odpowiednie wymogi lub też pozyskanie go wiąże się z dużymi obciążeniami finansowymi! A te przecież przełożą się wprost na wzrost kosztu i tym samym ceny szkolenia, którą zapłaci kursant.
Prezentowany przez stronę rządową kontrargument, jakoby dopuszczenie lokalizacji placu manewrowego na terenie powiatu sąsiadującego utrudni nadzór starosty, w naszej ocenie nie wydaje się być przekonywujący! Albowiem ewentualnie chodzi o przejazd na kilkudziesięciokilometrowej trasie ( max. 30 km ) w przypadku kilku OSK wpisanych do rejestru danego starosty. 
Dziwna i kontrowersyjna jest to argumentacja w sytuacji, kiedy w zakresie szkolenia na pozostałe kat. prawa jazdy strona rządowa bezproblemowo dopuszcza taką możliwość!

Biorąc pod uwagę powyższe racjonalne i faktyczne względy proponujemy, aby n/w przepis otrzymał brzmienie:
Art. 26.9. pkt.2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym.

II.3 Doradca do spraw pedagogicznych.

Zaproponowany w projekcie ustawy obowiązek ustanawiania doradcy pedagogicznego przez każdego przedsiębiorcę prowadzącego OSK jest z n/w względów nadto restrykcyjny i w ocenie środowiska OSK będzie jedynie skutkował wzrostem kosztu, który poniesie osoba szkolona:
•    Wiele OSK prowadzi szkolenie zgodnie z wymogami, w pełni realizując program szkolenia i uzyskując zadawalające efekty, w tym również mierzone zdawalnością egzaminów państwowych. W takich okolicznościach faktycznych wprowadzanie „ na siłę” do tych ośrodków doradcy pedagogicznego jest oczywistym nieporozumieniem, a do tego te nieuzasadnione koszty poniesie społeczeństwo.
•    Uznajemy za konieczne wprowadzenie obowiązku ustanowienia doradcy pedagogicznego, ale tylko w OSK, w których „dzieje się źle”, bo wskazuje na to prowadzona przez starostę zgodnie z art. 42.1 pkt.6) analiza statystyczna w zakresie: średniej zdawalności ( egzaminów ) osób szkolonych w danym ośrodku; liczby popełnianych przez te osoby w późniejszym okresie naruszeń przepisów i zasad ruchu drogowego; liczby skarg złożonych na ośrodek
•    Dopuszczenie możliwości, że obowiązki doradcy do spraw pedagogicznych może pełnić sam przedsiębiorca będący osobą fizyczną [ art. 43.4 ] wydaje się być wręcz groteskowe! Bo oznacza to, że w takich okolicznościach doradza sam sobie?
•    Wreszcie skoro doradcy pedagogicznemu wynagrodzenie płaci ustanawiający go przedsiębiorca, to trudno oczekiwać, aby tolerował niekorzystne zapisy corocznego raportu, o którym mowa w art.43.3 pk.3). W takim razie komu i czemu ma służyć opracowanie sporządzone w takich okolicznościach?

Uwzględniając powyższe postulujemy, aby n/w przepisy projektu ustawy otrzymały brzmienie:
1.    Art. 28.2. pkt.5) ustanowił doradcę do spraw pedagogicznych, o którym mowa w art. 43, jeżeli jest wymagany
2.    Art. 43.1.Przedsiębiorca prowadzący szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest obowiązany sprawować wewnętrzny nadzór i na podstawie decyzji, o której mowa w ust.4 ustanowić w tym celu, na swój koszt, doradcę do spraw pedagogicznych. 
3.    Art. 43.4 Starosta sprawujący nadzór wydaje decyzję o obowiązku ustanowienia doradcy pedagogicznego na podstawie analizy, o której mowa w art.42 ust.1 pkt.6 i w sytuacji, o której mowa w art.44 ust.1 pkt.3
1) okres na który ustanawia się doradcę pedagogicznego nie może być krótszy niż rok,
2) starosta z zastrzeżeniem ust.4 pkt.1 wydaje decyzję o zwolnieniu z obowiązku ustanowienia doradcy pedagogicznego po ustaniu przyczyn skutkujących jego wprowadzeniem.

II.4 Kierownik ośrodka szkolenia / wykładowca
II.4.1 Proponujemy zwiększenie wymogów koniecznych dla prowadzenia OSK poprzez doprecyzowanie kwalifikacji wymaganych od kierownika ośrodka szkolenia kierowców. Od wielu lat OSK „ rodzą się jak grzyby po deszczu”. Szacunkowo ocenia się, że aktualnie funkcjonuje na rynku ok. 6 000 OSK i liczba ta sukcesywnie przyrasta.
Nagminnie występują sytuacje, że osoba uzyskuje uprawnienia instruktora nauki jazdy i natychmiast otwiera jednoosobowy OSK nie posiadając przecież doświadczenia tak potrzebnego do przekazania rzetelnej wiedzy. 
Między innymi w tym zjawisku upatrujemy przyczyn niskiej zadawalności egzaminów ( w 2006 r ok. 30% ) oraz niebezpiecznego niedouczenia kursantów!

Dlatego proponujemy w art. 28.2 dodać pkt.6 o brzmieniu:
6. zatrudnia kierownika ośrodka szkolenia kierowców, który posiada w sposób udokumentowany co najmniej 3 letnie doświadczenie instruktora nauki jazdy lub wykładowcy albo sam jest instruktorem lub wykładowcą o takim doświadczeniu.

II.4.2 Zaproponowane w projekcie ustawy wymogi w odniesieniu do wykładowcy będą skutkować równie niebezpiecznymi skutkami albowiem uprawnienia wykładowcy będzie mogła uzyskać osoba z wykształceniem, co najmniej średnim, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu i zda egzamin sprawdzający kwalifikacje. Oczywistym i koniecznym z pkt. widzenia jakości i efektywności szkolenia wydaje się być, aby wykładowca legitymował się odpowiednim doświadczeniem instruktora nauki jazdy, szczególnie, że nie wymaga się od niego ukończenia jakiegokolwiek szkolenia!!!
Dlatego od wykładowców wpisywanych do ewidencji [ art.38.2 ] po wejściu ustawy w życie, naszym zdaniem powinno wymagać się udokumentowania doświadczenia zawodowego instruktora nauki jazdy.

W konsekwencji powyższego postulujemy, aby przepisy art. 38 ust.1 i 2 otrzymały brzmienie:
Art. 38.1. Wykładowcą jest osoba, która:
1)    spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, 7 i 8; 
2)    posiada w sposób udokumentowany, co najmniej 3 letnie doświadczenie instruktora nauki jazdy.
3)    jest wpisana do ewidencji wykładowców. 
2.Ewidencja wykładowców jest prowadzona przez starostę, który:
1)    wpisuje do ewidencji wykładowców, w drodze decyzji, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 oraz ust.1 pkt.2;
2)    wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców;
3)    nadaje numer ewidencyjny wykładowcy.

Ponadto:
•    brak wymogu od wykładowcy ukończenia szkolenia jest logiczny tylko w przypadku, gdy legitymuje się on doświadczeniem instruktora nauki jazdy, który w swoim czasie odbył wymagane szkolenie,
•    skoro kandydat na wykładowcę musi zdać egzamin [ art.38.1 pkt.1) ] przed komisją powołaną przez wojewodę, to koniecznym jest określenie warunków i zakresu tego egzaminu, dlatego proponujemy w  art.39.1 pkt.1) po wyrazie instruktorów dopisać wyrazy „i wykładowców”,
•    oczywistym wydaje się być zobowiązanie wykładowcy do odbycia corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego, dlatego proponujemy następujące brzmienie art. 38.5:
„5.     Wykładowca jest obowiązany:
1)    corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 1;
2)    do dnia 31 grudnia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego;
3)    przekazywać staroście:
a)    numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym wykładowca prowadzi szkolenie – najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b)    informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
4)    rozwijać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
5)    posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie.”

Nowe brzmienie ust.5 pociąga za sobą konieczność zm w art.46.2, dlatego proponujemy w art. 46.2 dodać pkt.5 w brzmieniu:
„5. nieprzedłożenia do dnia 31 grudnia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego;”

-  -  -  -  -  -  -  -

W związku z kontynuowaniem procedowania projektu ustawy o kierujących pojazdami /druk sejmowy nr 1571/
prezentujemy i uzasadniamy potrzebę następujących zmian:

III. Zakaz publikowania lub wykorzystywania testów albo poszczególnych pytań egzaminacyjnych.

Wyszczególniony w art. 53 zakaz nasze środowisko postrzega jako nazbyt drastyczny. Dotychczasowe nasze doświadczenia z pytaniami egzaminacyjnymi wskazują na występowanie błędów, pokrętne i „podchwytliwe formułowanie pytań oraz odpowiedzi, dlatego ich utajnienie uniemożliwi praktykom tj. instruktorom nauki jazdy formułowanie ewentualnych wniosków o eliminowanie tego rodzaju mankamentów.
Rozumiemy, że zakaz ten podyktowany jest obawą „przecieku” testów do powszechnego obiegu. Jednak uwzględniając dolegliwą sankcję o kreśloną w art. 45.2 pkt.7) tj. wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru w przypadku naruszenia tego zakazu – obawa ta wydaje się być mało prawdopodobną.
Najważniejszą jednak konsekwencją utajnienia testów egzaminacyjnych będzie to, że tak naprawdę instruktorzy, wykładowcy omawiając na kursach przebieg egzaminu państwowego nie będą znali szczegółów materii, którą omawiają.
A taka sytuacja jest sprzeczna z elementarnymi zasadami dydaktyki. Stąd też, aby chociaż częściowo zminimalizować ten problem postulujemy o dopuszczenie możliwości prezentowania niektórych pytań testowych podczas warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców. Tym bardziej, że zgodnie z art. 37.1 pkt.1 warsztaty doskonalenia zawodowego będą mogły prowadzić wyłącznie ośrodki szkolenia dysponujące poświadczeniem o spełnieniu dodatkowych wymogów!
Reasumując proponujemy następujące brzmienie art. 53:
„Art. 53.1. Zabrania się publikowania lub wykorzystywania testów lub poszczególnych pytań testowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1, w innych celach niż przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego, z zastrzeżeniem ust.2
2. dopuszcza się wykorzystywanie niektórych testów lub poszczególnych pytań testowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 na warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art. 37.1 pkt.1) i art. 38.5 pkt.1)”

IV. Pojazdy, na których jest przeprowadzany egzamin państwowy.

Pragniemy podkreślić, że ta kwestia jest dla OSK najistotniejszą i w środowisku rodzi ogromne negatywne emocje.
Dobitnie sygnalizowaliśmy ją już na pierwszym posiedzeniu podkomisji w dniu 24.04.2007.
Panie Pośle od 1998 r ( wtedy powstały WORD-y ) w tej materii ośrodkom szkolenia kierowców dzieje się niesprawiedliwa, bo niezawiniona krzywda!
Polegająca na tym, że sytuacja rynkowa oraz dotychczasowe regulacje prawne zmuszają OSK do współfinansowania WORD-ów w zakresie zakupywanych przez nie w drodze przetargów samochodów do egzaminowania.
Dzieje się tak, dlatego że kursanci z naturalnych, oczywistych powodów chcą uczyć się tylko na pojazdach, na których będą zdawali egzamin państwowy, co wymusza zakup przez OSK takiego samego pojazdu, jaki posiada WORD inaczej dany OSK znika z rynku z braku klientów!
W organizowanych przez WORD-y przetargach dystrybutorzy pojazdów oferują bardzo niskie ceny, a poniesione w takich okolicznościach straty z nawiązką rekompensują sprzedając pojazdy ośrodkom szkolenia po znacznie wyższych cenach!
Jest to możliwe albowiem dany WORD kupuje np. 10 nowych samochodów, a ośrodki szkolenia 100 i więcej!
Potwierdzają to rozstrzygnięte w ostatnim czasie przetargi w WORD-ach:
WORD                        MARKA            cena dla WORD        cena dla OSK
1)    Łódź                    Toyota YARIS        22 000 zł            42 000 
2)    Kielce                 Toyota YARIS        22 000 zł            42 000 zł
3)    Sieradz               Toyota YARIS        18 000 zł            38 000 zł
4)    Zielona Góra     Renault  CLIO       32 000 zł            47 000 zł

Informujemy, że środowisko OSK  z niecierpliwością i nadzieją jednocześnie oczekuje, iż tego rodzaju patologiczna, nienormalna i niesprawiedliwa sytuacja zostanie wreszcie uzdrowiona ustawą nad projektem, której aktualnie pracujemy.

W tych bulwersujących środowisko faktycznych, wieloletnich okolicznościach oczekujemy od parlamentarzystów realnego wsparcia w tej sprawie.

Gdyby jednak sygnalizowane problemy nie znalazły zrozumienia, to pewnym jest, że ludzie wyjdą na ulice, aby tam „wykrzyczeć” narastające niezadowolenie i z ogromną determinacją zamanifestować krzywdzącą i niezawinioną niesprawiedliwość.

Mamy szczerą nadzieję, że tak się nie stanie, ale jednocześnie sporo wątpliwości - biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg „procedowania” oraz ignorowanie postulatów środowiska OSK.

Rekapitulując ten fragment wystąpienia postulujemy, aby:
•    przepis art. 56 ust.2 pkt.1) otrzymał brzmienie:
„1) osoba, która ukończyła kurs w ośrodku posiadającym poświadczenie, o którym mowa w art.31 i złożyła w tej sprawie wniosek;”
•    przepis art. 56 ust.4  otrzymał brzmienie:
„4.  Pojazdy, o których mowa w ust. 1, 2 pkt.1) i ust.3, powinny spełniać dodatkowe wymagania określone dla pojazdów używanych do przeprowadzania egzaminów państwowych. Spełnianie dodatkowych wymagań dla pojazdów, o których mowa w ust. 1, 2 pkt.1) potwierdza adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, wpisywana na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez określoną w przepisach ruchu drogowego stację kontroli pojazdów.”

Wyraźnie wskazujemy, że postulujemy, aby prawo do wskazywania pojazdu egzaminacyjnego przysługiwało wyłącznie osobom, które ukończyły szkolenie w ośrodku posiadającym poświadczenie, o którym mowa w art.31.
Z istoty tego poświadczenia jak i faktu, że jest ono wydawane na  5 lat [ art.31.2 ] wynika, iż takie ośrodki szkolenia będą gwarantowały szkolenie na odpowiednio wysokim poziomie oraz w pełni zrealizują program szkolenia jak i przeprowadzą rzetelny egzamin(y) wewnętrzny.

V. Skarga na egzamin państwowy.

Aktualnie obowiązujące oraz proponowane w projekcie ustawy regulacje nie zapewniają obiektywnego rozpatrzenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do skargi obywatela na przebieg egzaminu państwowego. Z tego powodu liczba wniesionych skarg jest niewielka, a liczba skarg rozpatrzonych pozytywnie jest znikoma! Stwierdziła to NIK już w raporcie z 2001 (nr DTL-41000/2001), na który powołuje się mec. Wroński w uzasadnieniu projektu ustawy i mimo wprowadzenia w 2002 r zmiany ( skargi rozpatruje organ nadzorujący WORD ) – sytuacja w tej dziedzinie nie uległa zmianie. Uwzględniając partykularne interesy organów nadzorujących WORD-y  tj. marszałków województw oraz obserwowaną słabość merytoryczną kadry urzędników – postulujemy o zdecydowane i radykalne rozwiązania w tym obszarze tak, aby ewentualne skargi stanowiły dodatkowy element mobilizujący egzaminatorów do rzetelnej pracy i obiektywnej oceny umiejętności osoby egzaminowanej. 
Oczywistym wydaje się być, a i elementarne zasady, kultura stosowania prawa wymagają, aby sporny problem rozstrzygał organ niezależny! Egzamin państwowy na prawo jazdy jest etapem w procesie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdem, kończącym się decyzją administracyjną właściwego starosty. W takim razie naturalnym powinno być zastosowanie procedur kpa również do skarg na przebieg egzaminu państwowego. Dzisiaj skargę rozstrzyga marszałek województwa i rozstrzygnięcie to nie może być kontrolowane przez organ wyższego stopnia. Utrzymanie takiego bulwersującego stanu prawnego proponuje się nadal w projekcie ustawy, dlatego postulujemy o dodanie w art. 66 - ust. 5 o brzmieniu:

„art. 66.5 o skardze rozstrzyga marszałek województwa w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Do decyzji i odwołania stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.”

VI. Badania lekarskie i psychologiczne instruktorów i egzaminatorów.

Aby nie wystąpiło dublowanie, powielanie badań lekarskich i psychologicznych instruktorów oraz egzaminatorów, w sytuacji kiedy będą przedłużać prawo jazdy [ art. 74.1 pkt.2) ] -  proponujemy zmodyfikować przepisy art. 74.4 i art. 81.6 tj. analogicznie jak to uczyniono w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy.
Postulowane brzmienia
Art. 74. 4.  Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony dla osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie:
1)    przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2)    art. 34 ust. 1 i art. 59 ust. 1
Art. 81. 6.  Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony dla osoby, która posiada ważne orzeczenie psychologiczne, wydane na podstawie:
1)    przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2)    art. 81ust. 2
Inaczej będą miały miejsce bulwersujące sytuacje, kiedy instruktor czy egzaminator podda się badaniom stosownie do wymogu przepisów  art. 34 ust. 1 i art. 59 ust. 1 oraz art. 81ust. 2 ( brak przeciwwskazań zdrowotnych / psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/ egzaminatora ) a np. po kilku miesiącach będzie zmuszony poddać się badaniom stosownie do wymogu przepisów  art. 74 ust.1 pkt.2 i art. 81 ust.1 pkt.2 (brak przeciwwskazań zdrowotnych / psychologicznych do kierowania pojazdem).
Szczególnie, że badanie wykonywane na podstawie przepisu art. 34 ust.1 obejmuje swoim zakresem, zgodnie z art. 34 ust.3 ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami!

VII. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nałożenie obowiązku odbycia w/w kursu w WORD, w którym osoba złożyła z wynikiem pozytywny egzamin państwowy, w wielu przypadkach będzie stanowić nieuzasadnioną i kosztowną dolegliwość np. z tytułu koniecznego przejazdu na kurs czasami nawet na odl. 100 km.
Ponadto zdarzają się sytuacje, kiedy osoba ubiegająca się o kat. AB uzyska pozytywny wynik egzaminu np. kat. A w danym WORD, a kat. B w innym, w takich okolicznościach musiałaby odbyć dwa szkolenia!
Z powyższych względów postulujemy zmianę przepisów art. 92 ust.4 i 5, które powinny otrzymać brzmienie:
•    Art.92.4 Osoba obowiązana do uczestnictwa w kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywa go w dowolnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego
•    Art.92.5 Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

Kierując się troską, aby tworzony akt prawny był doskonalszy, pozbawiony błędów i zawierał precyzyjne zapisy - przesyłamy niniejsze wystąpienie do Pana Posła wierząc, że wnikliwie się Pan z nim zapozna i wesprze powyższe postulaty środowiska OSK.

z poważaniem
Roman Stencel
Prezes
 
do wiadomości: członkowie podkomisji nadzwyczajnej


W dniach 12/13/06.2007 odbyły się kolejne posiedzenia Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds rozpatrzenia projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 1571/

OIGOSK z/s w Koszalinie była reprezentowane przez:

/ Stencel; Pietraszewski; Zarzyński; Szewczyk Tadeusz /


 Z satysfakcją zawiadamiam, że dotychczasowe wysiłki: liczne monity i ^bombardowanie^ posłów faksami, e-mail, emocjonalne, dramatyczne wystąpienia na posiedzeniach podkomisji sejmowej przyniosły oczekiwany rezultat tj.
po wejściu ustawy w życie [ przełom 2008/2009 ] osoby przystępujące do egzaminu będą mogły wskazać samochód na którym zostanie przeprowadzony egzamin!!!
 

posłuchaj fragmentu wypowiedzi przewodniczącego podkomisji posła PO Jana Tomaki


Na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej w dniu 13.06.2007 przyjęto następujące brzmienie przepisu art. 56:
Art. 56. 1.      Praktyczna część egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy jest prowadzona pojazdem: 
    1)   będącym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka egzaminowania
    2)    wskazanym przez osobę zdającą, na jej wniosek i koszt           

2.  Praktyczna część egzaminu państwowego w za­kresie pozwolenia na kierowanie tramwajem jest prowadzona pojazdem szynowym podmiotu, o którym mowa w art. 52 ust. 4.

3. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać dodatkowe wymagania określone dla pojazdów używanych do przeprowadzania egzaminów państwowych. Spełnianie dodatkowych wymagań dla pojazdów, o których mowa w ust. 1, potwierdza adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, wpisywana na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez określoną w przepisach ruchu drogowego stację kontroli pojazdów.

4. przepisu ust.3 nie stosuje się w sytuacji gdy:

    1)   osoba zdająca jest osobą niepełnosprawną wymagającą przystosowania pojazdu odpo­wiednio do rodzaju schorzenia;

    2)   egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1, lub D1 +E.

    3)   egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii B pojazdem z automatyczną skrzynią biegów

Podkreślam, że z przepisu ust.3 jednoznacznie wynika obowiązek wyposażenia pojazdu na którym jest prowadzony egzamin - w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk !!!

Ale proszę się nie zamartwiać tą dodatkową dolegliwością.

Zorganizujemy przetargi na zakup urządzeń dla członków OIGOSK.

Ponadto urządzenia te będzie można wykorzystywać również do egzaminów wewnętrznych.

Naturalnie trzeba będzie negocjować z dyr WORD nowe zasady rejestrowania na egzamin państwowy, w celu wyeliminowania dzisiaj występującej sytuacji kiedy instruktor (samochód) oczekuje kilka godz. na egzamin.

Następne posiedzenie podkomisji odbędzie się 27-28.06.2007. Naturalnie będziemy w nim aktywnie uczestniczyć!

Roman Stencel


 W dniach 27-28.06.2007 odbyły się kolejne posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o kierujących pojazdami.
Wcześniej odbyły się:
1)    24.04.2007       posiedzenie Komisji Infrastruktury (powołanie 9 osobowej podkomisji nadzwyczajnej) [ Stencel; Popławski; Zarzyński ],
2)    09-10.05.2007    posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ( procedowanie projektu ustawy ) [ Stencel; Popławski; Zarzyński ],
3)    22-23.05.2007    posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ( procedowanie projektu ustawy ) [ Stencel; Popławski; Zarzyński ],
4)    12-13.06.2007    posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ( procedowanie projektu ustawy ) [ Stencel; Pietraszewski; Zarzyński; Szewczyk T. ],
5)    27-28.06.2007    posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ( procedowanie projektu ustawy ) [ Stencel; Popławski; Zarzyński ],
 
Na posiedzeniu w dniu 28.06.2007 zakończono wstępne procedowanie projektu.
Uczestnicy otrzymają efekt procedowania tzw. "urobek" wraz uzupełnionymi i nowymi propozycjami strony rządowej, a następnie zostanie zwołane posiedzenie podkomisji tzw "czyszczące", na którym zostanie przyjęty ostateczny tekst projektu ustawy dozaakceptowania przez Komisję Infrastruktury, podczas posiedzenia której pewnie będą zgłaszane przez posłów poprawki w tym i z naszej inicjatywy.
Przewodniczący podkomisji poseł Jan Tomaka poinformował, że ze względu na przerwę wakacyjną kolejnego posiedzenia należy spodziewać się dopiero we wrześniu br.
Tak więc, planowane "czyszczące posiedzenie" podkomisji będzie bardzo ważnym dla środowiska OSK, bo  to ostatnia okazja do zaprezentowania argumentów zmian regulacji projektu, które w naszej ocenie tego wymagają, a najważniejszymi są:
1. egzamin wewnętrzny w OSK (art.22.3) [ postulujemy aby uelastyczniono możliwość przeprowadzenia egzaminów po odbyciu poszczególnych etapów szkolenia: teoria-praktyka lub po zakończeniu całego szkolenia],
2. usytuowanie placu manewrowego (art.26.9) [ postulujemy aby plac mógł być zlokalizowany w powiecie sąsiednim ],
3. biurokratyczna mitręga zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia kursu ( art. 27.1 ), [ wykreślenie lub modyfikacja ],
4. wymóg posiadania przez OSK punktu obsługi interesanta ( art. 28.2 ), [ negujemy potrzebę posiadania POI przez wszystkie OSK ]
5. kierownik ośrodka szkolenia kierowców (art.28.2) [ postulujemy zwiększyć wymogi tak, aby legitymował się co najmniejtrzyletnim doświadczeniem INJ  lub wykładowcy ],
6. wykładowca( art. 38.1 ), [ postulujemy zwiększyć wymogi tak, aby legitymował się co najmniej trzyletnim doświadczeniemINJ ],
7. obowiązek ustanowienia przez OSK doradcy pedagogicznego( art. 43.1 ), [ co najwyżej dopuszczamy obowiązek ustanowienia doradcy w OSK, w których dzieje się żle ],
8. niejawna obserwacja nauki jazdy wraz z rejestracją ruchu pojazdu wykorzystywanego do szkolenia ( art. 44.4 pkt.4 ), [ negujemy; argumentując, że taki zapis z góry zakłada iż wszyscy oszukują i prowadzą szkolenie niezgodnie z obowiązującymi zasadami],
9. utajnienie bazy pytań egzaminacyjnych ( art. 53 ), [ negujemy, a w opcji pesymistycznej postulujemy o dopuszczenie możliwości prezentowania niektórych pytań testowych podczas warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców],
10.  praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym realizowane przez STJ ( art. 90.2 pkt.1 lit. b ) [ negujemy, a w opcji pesymistycznej postulujemy o dłuższe wkacjo legis celem wyszkolenia, właściwego przygotowania kadry instruktorów techniki jazdy],
11. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego( art. 92.4 ), [  postulujemy, że osoba odbywa go w dowolnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego],
 
Z uwagi na ważkość problematyki oraz konieczność mobilizacji wszystkich sił dla uzyskania poparcia w/w postulatów jak największej liczby parlamentarzystów -prezydium zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie zdecydowało na posiedzeniu w dniu27.06.2007 ( prot. PZ- 03/06/2007 ) o wystąpieniu z kolejną inicjatywą do:
PFSSK z/s w Warszawie i PIGOSK z/s w Warszawie w celu wypracowania i zredagowania wspólnego wystąpienia do parlamentarzystów oraz zgodnego, jednolitego prezentowania uzgodnionego tekstu, katalogu postulatów na posiedzeniach gremiów parlamentarnych jak i w kontaktach z poszczególnymi posłami, senatorami.
 
Uzyskaliśmy również pakiet rozporządzeń wykonawczych do wydania których delegację zawiera projekt ustawy.
Jest to "fascynująca" lektura, której jeszcze nawet nie rozpocząłem, ale widzę, że należy jej poświęcić odrębną korespondencję.
 
Sygnalnie tylko wymieniam niektóre dodatkowe wymogi dla OSK, o którym mowa w art.31 PROJEKTU USTAWY:
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia.... w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
par.5 pkt.1) OSK powinien spełniać następujące warunki dodatkowe w zakresie warunków lokalowych:
a) lokal biurowy powinien:
- być własnością przedsiębiorcy lub być w posiadaniu przez 3 lata przed złożeniem wniosku o wydanie poświadczenia!
- być zlokalizowany na parterze budynku, w którym znajduje się OSK,
- posiadać osobne wejście na zewnątrz budynku,
- posiadać osobne pomieszczenie do:
    * przyjmowania interesantów
    * przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem.
- być wyposażony w osobną ladę do przyjmowania interesantów oraz w co najmniej 5 miejsc siedzących dla interesantów,
- być wyposażone w telefon stacjonarny oraz komputer podłączony do internetu.
 
b) sala wykładowa powinna:
- być własnością przedsiębiorcy lub być w posiadaniu przez 3 lata przed złożeniem wniosku o wydanie poświadczenia!
- być zlokalizowana w tym samym budynku co biuro OSK,
- być wyposażona na stałe w rzutnik multimedialny oraz komputer niezbędny do współpracy z rzutnikiem,
- być klimatyzowana.
 
2) plac manewrowy powinien:
- być własnością przedsiębiorcy lub być w posiadaniu przez 3 lata przed złożeniem wniosku o wydanie poświadczenia!
- być na stałe wygrodzony w sposób uniemożliwiający wtargnięcie osób postronnych,
- przy szkoleniu w zakresie kat. A, A1, B, B1 posiadać co najmniej 2 stanowiska umożliwiające wykonanie zadań egzaminacyjnych,
- przy szkoleniu w zakresie kat. C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1E D+E, D1+E lub T -  posiadać stanowisko do prowadzenia szkoleniazgodne ze stanowiskami w WORD.
 
3) pojazdy szkoleniowe powinny stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy lub być w jego posiadaniu na podstawie umowy leasingu,
 
4) zatrudniać na umowę o pracę co najmniej 2 instruktorów w tym 1 z co najmniej 5 letnim doświadczeniem i jednego posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A,B, C lub B,C,D
 
Roman Stencel
30.06.2007