2013-04-06 VI Zebranie Delegatów OIGOSK Łysomice

 

W dniu 06-04-2013 w Łysomicach k/Torunia zorganizowano VI Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.

 Protokół z obrad w menu -> "Protokoły"
 

 

 

 

 

-  -  -  -  -  -

opublikowano 20-01-2013r

Zarząd OIGOSK na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 między innymi zdecydował o zwołaniu w dniach 05-07 kwietnia 2013IX posiedzenia KDZ i VI Zebrania Delegatów OIGOSK w Hotelu Monet  87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a.

Uwzględniając powyższe:

I.      na podstawie art.17 ust.6 i 9 statutu oraz §2 ust.1-3 Regulaminu Pracy Zarządu z 19.03.2011r zwołuję posiedzenie Zarządu i jego Kolegium Doradczego  w Piątek 05 kwietnia 2013r godz.16:00
Tematyka obrad
1)          odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 14.01.2013 nr  Z - 01/01/2013 {ref. sekretarz Próchnicki},
2)          sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2012 { ref. prezesi OT}.
3)          decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym i konsekwencji za uchylanie się od opłacania składek członkowskich { ref. prezes Stencel }
4)          informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
5)          sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. R. Stencel },
6)          Rozliczenie się ze znaczków ( pinsów ) z logo OIGOSK /  piąte podejście / {ref. prezesi OT },
7)          Sprawozdanie z przebiegu i ustaleń współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres grudzień 2012 – marzec 2013 oraz prac nad zm. uokp {ref. prezesi Stencel i Popławski},
8)          Przedstawienie projektu porządku obrad VI ZD { ref. prezes Stencel },
9)          Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu { ref. prezes Stencel }
10)        Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 24/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012R { ref. prezes Stencel }
11)        Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
12)        Informacja nt. wycieczki integracyjnej do Turcji   { ref. prezes Stencel },
13)        Inne.

 

II.        na podstawie art.13 ust.8 statutu zawiadamiam, że VI Zebranie Delegatów OIGOSK rozpocznie się w sobotę 06 kwietnia 2013r godz.11:00  w  Hotelu Monet  87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a.
W załączniku projekt porządku obrad.
 
Przypominam, ze stosownie do §10 ust.3 i 7 regulaminu wyborów  /fragment przytoczony poniżej oraz publikowanyhttp://dane.izbaosk.eu/dokumenty/regulamin_wyborow_oigosk.pdf /
zarządy oddziałów terenowych mają obowiązek:
·      ust.3 - zwołania najpóźniej w terminie do 15  marca 2013r  Walnych Zebrań Członków OT i wybrania w głosowaniu jawnym Delegatów w liczbie wynikającej z przepisu § 10 ust. 2 regulaminu
[ przypominam, ze stosownie do art. 7 ust.10 lit a) statutu „
czynne i bierne prawo wyborcze do władz OIGOSK posiada jedynie członek zwyczajny lub jego pisemnie umocowany pełnomocnik ],
·      ust.7 - Protokół z przebiegu zebrania i wyborów, listą obecności oraz imiennym wykazem Delegatów oddziału z adresami zamieszkania  ( korespondencyjnymi ) powinien być niezwłocznie przesłany do Zarządu OIGOSK

 

Przypominam, ze stosownie do §4 ust.4 i 5 regulaminu wyborów  nie może być Delegatem osoba nie spełniająca określonych wymogów, między innymi posiadająca zaległości finansowe wobec Izby!!!!
Dlatego proszę przed dniem WZC OT pozyskać wiarygodne informacje odnośnie spełniania tego wymogu przez poszczególnych członków!
W związku z planowanymi wyborami uzupełniającymi skład zarządu OIGOSK przypominam wymóg określony w §8 ust.9 regulaminu wyborów :
Kandydat na członka zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą Walnego Zebrania Członków oddziału terenowego, do którego jest ewidencyjnie przypisany.

 

Ramowy program pobytu 05 – 07 kwietnia 2013r

05-04-2013 ( Piątek )
11:00 – 15:00   posiedzenie Komisji  Rewizyjnej
15:10 – 15:50   obiad dla członków KR
16:00 – 21:00   posiedzenie IX Kolegium Doradczego Zarządu
19:00 – 19:40   kolacja dla członków IX KDZ + członków KR będących Delegatami VI ZD
 
06-04-2013 ( sobota )
11:00 – 18:00   VI Zebranie Delegatów OIGOSK  
15:00 – 16:00   obiad
19:00 – 24:00   kolacja bankietowa
 
07-04-2013 (niedziela )
09:00 – 11:00   śniadanie
 
odpłatność:
1. członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie zarządu, przewod.KR i SK, prezesi OT) – bezpłatnie
2. Delegat na VI ZD korzystający z kolacji i noclegu 05/06.04.2013       -  100 zł/ osobę
Dopłata za pokój 1 osobowy 50 PLN
 
 R-k bankowy OIGOSK właściwy dla wpłat ze wszelkich tytułów:
SGB Bank SA Poznań I/O Koszalin nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001
 
Uwaga! w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 15 marca 2013r