2012-04-14 Jubileuszowe V Zebranie Delegatów OIGOSK Łysomice

Zobacz filmy:

1.     OIGOSK: jubileusz 5-lecia (powitanie uczestników)  http://youtu.be/YCVmxtTi6xA

 2.     OIGOSK: jubileusz 5-lecia (uchwała – wniosek o odzn. RS)  http://youtu.be/YCVmxtTi6xA 

3.       OIGOSK: jubileusz 5-lecia (grupa inicjatywna K. Giżycki)  http://youtu.be/Gis9YEB4y7s  

4.       OIGOSK: jubileusz 5-lecia (grupa inicjatywna R. Kubisiak)   http://youtu.be/8FrXbHlv6Xc  

5.       OIGOSK: jubileusz 5-lecia (wyróżnienie E. Zasada)   http://youtu.be/d9TfEYYBNSs  

6.     OIGOSK: jubileusz 5-lecia (wystąp. prezesów PFSSK)   http://youtu.be/_0vvFd3-iuE

7.       OIGOSK: jubileusz 5-lecia (wystąp. prezesa PIGOSK )  http://youtu.be/YoAAKVLkFP4

8.     OIGOSK: jubileusz 5-lecia (wystąp. prezesa KSE )  http://youtu.be/39fQBAFb4TY

9.     OIGOSK: jubileusz 5-lecia (wystąp. dyr. WORD Toruń )  http://youtu.be/utHBWpa6bEc

10.    OIGOSK: jubileusz 5-lecia (bal, występ. Iluzjonisty  )  http://youtu.be/YlZxG7YcoDg

 

 

 protokół  z VZD opublikowano w poz. menu "Protokoły"

 

Załącznik  do protokołu Z-01/01/2012 z posiedzenia zarządu OIGOSK 17.01.2012r i następnie zmieniony na pos. 03.03.2012r

Projekt porządku obrad Jubileuszowego  V ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK Koszalin w Łysomicach dnia 14 kwietnia 2012R

CZĘŚĆ STATUTOWA
1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 10 00 ) {§6 ust.1 regulaminu wyborów z 29.03.2008 }
2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium Zebrania Delegatów (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu},
3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust. 1 i 3 regulaminu},
4. Sprawdzenie przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów  {§7 ust.1 i 4 regulaminu}
5. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad VZD, 
6. Zaprezentowanie projektu, ewentualna dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborów i Głosowań
7. Zaprezentowanie projektu, ewentualna dyskusja i podjęcie uchwały ZDV – 17/IV/2012 w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK { art. 16 ust.13 statutu }
8. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-18/IV2012  w sprawie zmian statutu  { art. 16 ust.1 statutu }
9. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-19/IV2012 w sprawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego  { art. 16 ust.3 statutu }
10. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-20/IV2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich  { art. 16 ust.7 statutu }
11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2011r { art. 16 ust.6 statutu }
12. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2011r {art.16 ust.6 statutu},
13. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2011r {art.16 ust.6 statutu},
14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2011r {art.16 ust.6 statutu},
15. Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},
16. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2011 r {art.16 ust.6 statutu},
17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium  Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},
18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}
19. Podjęcie uchwały nr ZDV-21/IV/2012 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2011r
20. Odwołanie kol. Edwarda Bronowskiego  z członka Sądu Koleżeńskiego OIGOSK {art.16 ust.5 statutu},
21. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków  Sądu Koleżeńskiego {art.23 ust.1 statutu},{§9 ust.1 lit. b) regulaminu}
22. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków zarządu OIGOSK {art.17 ust.3 statutu},{§8 ust.7 regulaminu}
23. Komunikat Komisji Wyborczej o wynikach wyborów
24. Ukonstytuowanie się władz, w których nastąpiły zmiany i zaprezentowanie pełnionych funkcji {§5 regulaminu}
CZĘŚĆ   JUBILEUSZOWA ( 17:00 )
25. Jubileuszowe wystąpienie prezesa Romana Stencla  - podsumowanie, osiągnięcia i porażki 5-lecia OIGOSK
26. Okolicznościowe wystąpienia gości.
27. Wręczenie wyróżnień, odznaczeń i dyplomów 
28. Zakończenie zebrania
29.  20 00 – 02 00 kolacja bankietowa 


Hotele  Rubbens & Monet  87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a
SPA:
Basen    o wymiarach  4m x 8m  głębokości 0,8m - 1,2m
Obok  basenu  jacuzzi  7 osobowe  z  hydromasażem wodnym i powietrznym        
oraz  sauny:  
FIŃSKA dwufunkcyjna -sucha lub parowa 
INFRARED - z promiennikami podczerwieni 
Siłownia - atlas, orbitrek, rower, ławeczka

13.04.2012
• 13 00 – kwaterowanie uczestników
• 15 00 – 19 00  obrady VII KDZ OIGOSK
• 19 30  Kolacja

14.04.2012
• 08 00 – 09 45  śniadanie
• 10 00 – rozpoczęcie V Zebrania Delegatów OIGOSK
• 15 00 – 15 50 obiad
• 16 00 – 19 30 kontynuacja V Zebrania Delegatów OIGOSK i uroczystości jubileuszowe
• 20 00 – 0200 kolacja bankietowa

15.04.2012
• 08 00 – 10 00  śniadanie
• 12 00 – wyjazd z hotelu

 

odpłatność:
1.     członkowie z głosem stanowiącym (delegaci, członkowie zarządu, przewod.KR i SK, prezesi OT) – bezpłatnie
2.     członkowie zwyczajni OIGOSK nie dysponujący głosem stanowiącym -  200 zł/ osobę
3.     członkowie wspierający ( instruktorzy ) OIGOSK                                       -  300 zł/ osobę
4.     osoby towarzyszące członkom                                                                     -  400 zł/ osobę
5.     osoby niezrzeszone                                                                                      -  500 zł/ osobę
6.     za udział tylko w kolacji bankietowej                                                           -  200 zł/ osobę
7.     za udział w kolacji bankietowej z noclegiem 14/15.04 i śniadaniem   -  280 zł/ osobę
8.     Delegat na V ZD korzystający z kolacji i noclegu 13/14.04.2012           -  100 zł/ osobę
 
R-k bankowy OIGOSK właściwy dla wpłat ze wszelkich tytułów:
SGB Bank SA Poznań I/O Koszalin nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001
 
Uwaga! w obradach i uroczystościach jubileuszowych mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 28 marca 2012r