2010-03-06 III Zebranie Delegatów OIGOSK w ŁAZACH k. Mielna

Łazy, dnia 06.03.2010r.

Protokół z  III  Zebrania  Delegatów  
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

 

I.          Prezes Roman Stencel przywitał przybyłych na zebranie delegatów  i zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach;

- Waldemar Pietraszewski

- Anna Kwolek

- Zenon Giętkowski

z sali zgłoszono dodatkowo kandydaturę w osobie Edwarda Suskiego.

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium zebrania i w wyniku głosowania zostali jednogłośnie zaakceptowani do składu Prezydium zebrania.

 

II.         Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

-  Waldemar Pietraszewski – przewodniczący zebrania

-  Suski Edward                    -  zastępca przewodniczącego

-  Anna Kwolek                    -  sekretarz zebrania

-  Zenon Giętkowski            -  sekretarz zebrania

 

III.        Kolejnym punktem zebrania był wybór Komisji Wyborczej do której zgłoszono                                                                                                                       następujących kandydatów;

-  Andrzej Haziak

-  Jacek Izydorek

-  Marek Wójcik  - nie wyraził zgody na kandydowanie

-  Zdzisław Sas

Komisja wyborcza została wybrana przy 3 głosach wstrzymujących się i ukonstytuowała się w następującym składzie;

-  Jacek  Izydorek             -  przewodniczący komisji

-  Zdzisław Sas                  -  sekretarz

-  Andrzej Haziak               -  członek

 

IV.       Prezes Roman Stencel wręczył przyznane przez zarząd dyplomy i nagrody finansowe przedstawicielom OSK , które wyróżniły się największą aktywnością w 2009R w  szkoleniu na kursach dokształcających kierowców wyk transport drogowy;

            - OSK  „ SAMPOL „ Grudziądz

            - OSK  „ WAŁOWA „ Siedlce

            - PZMot. Zakład 4  Włocławek

            - Auto-Szkoła  Mariola Bajon  Łódź

            - OSK  „ OSP „ Nowy Dwór Gdański

 

V.         Przewodniczący Komisji Wyborczej po analizie:

-  listy obecności [ załącznik 2],
-  listy wybranych Delegatów [ załącznik 3],

-  protokołów z zebrań wyborczych w oddziałach terenowych

 

Ogłosił zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem quorum wynosi 28 mandatów, a w chwili ogłaszania komunikatu wydano 47 mandatów uprawniających do głosowania i dodatkowo wydano 3 mandaty osobom spóźnionym.

 

VI.       Przewodniczący przedstawił proponowany porządek zebrania [ załącznik 1 ], który został jednogłośnie zaakceptowany w drodze aklamacji.

 

VII.      Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr ZD III – 11/III/2010 [ załącznik 4 ] w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek ..., która w wyniku głosowania jawnego została przyjęta większością 37 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

 

 

 

VIII.     Następnie zaprezentowano i uzasadniono / prezes Stencel / propozycje zmian w regulaminach Komisji Rewizyjnej i Zarządu. W dyskusji dodatkowo wyjaśniono potrzebę i skutki proponowanych zmian.
W wyniku głosowań jawnych została podjęta większością 34 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ) uchwała nr ZD III – 12/III/2010 [ załącznik 5 ] w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej i  Regulaminu Pracy ( działania ) Zarządu.

 

IX.       Projekt następnej uchwały dotyczącej zmian w Statucie Izby przedstawił prezes Stencel. 
Po dyskusji, w wyniku głosowania jawnego została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 tj. 29/43 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ) uchwała nr ZD III–13/III/2010 [ załącznik 6 ] w sprawie zmian statutu.

 

X.         Przewodniczący zebrania ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

 

XI.       Po przerwie wiceprezes Waldemar Pietraszewski, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2009 roku [ załącznik 7].

 

XII.      Następnie skarbnik Izby Ryszard Jagielski, przedstawił sprawozdanie o stanie finansów i bilans finansowy OIGOSK za 2009 rok [ załącznik 8].

 

XIII.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok przedstawił przewodniczący Tomasz Mróz [ załącznik 9 ]. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i poszczególnym  jego członkom.

 

XIV.    Przewod. Sądu Koleżeńskiego kol. Ewa Zasada, przedstawiła sprawozdanie za 2009 rok [ załącznik 10 ]

 

XV.      Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami przeprowadzono głosowania jawne ( szczegółowe wyniki głosowań w protokole Komisji Wyborczej ) w wyniku których:

1)     zatwierdzono sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2009 rok - jednogłośnie większością 45 głosów

2)     - udzielono absolutorium  Zarządowi OIGOSK za 2009R -  większością 44 głosów

3)     - udzielono absolutorium prezesowi Izby – Roman Stencel, większością 44 głosów

4)     - udzielono absolutorium wiceprezesowi Izby – Zbigniew Popławski, większością 45 głosów

5)     - udzielono absolutorium wiceprezesowi Izby – Waldemar Pietraszewski, większością 43 głosów

6)     - udzielono absolutorium skarbnikowi Izby – Ryszard Jagielski, większością 43 głosów

7)     - udzielono absolutorium sekretarzowi Izby – Ryszard Zarzyński, większością 44 głosów

 

XVI.    Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2009 rok. Uchwała nr ZD III – 14/III/2010 [ załącznik 11 ] w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie47 głosami ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

 

XVII.   Następnym punktem obrad były tajne wybory uzupełniające skład Zarządu Izby. Zgłoszono następujących kandydatów;

1)        Ryszard Kubisiak ( zgłoszony w pierwszej kolejności przez prezesa Stencla )

2)        Stanisław Pietrzak

3)        Tomasz Mróz

4)        Marek Wójcik

 

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW stwierdził, że na 47 głosów ważnych, zdecydowaną większość, bo 24 otrzymał kol. Ryszard Kubisiak

 

Prezes Stencel oświadczył, że w zarządzie n/w osoby będą pełnić następujące funkcje:

 • Zbigniew Popławski                  – wiceprezes
 • Waldemar Pietraszewski           – wiceprezes
 • Ryszard Kubisiak                     – sekretarz
 • Ryszard Jagielski                     – skarbnik

 

XVIII.  Następnie przeprowadzono tajne wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego Izby. Zgłoszono następujących kandydatów;

1)        Roman Przychódzko

2)        Adam Wota

 

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW stwierdził, że na 46 głosów ważnych, większość, bo 24 otrzymał kol. Roman Przychódzko

 

Przewodnicząca E. Zasada oświadczyła, że n/w osoby będą pełnić następujące funkcje w SK:

 • Roman Przychódzko                – wiceprzewodniczący
 • Marzena Biernacka                    – sekretarz
 • Edward Bronowski                   – sędzia
 • Marian Wypij                            – sędzia

 

XIX.    Przewodniczący zebrania ogłosił  45 minutową przerwę obiadową.

 

XX.      Po przerwie prezes Izby Roman Stencel przedstawił postulaty Izby uchwalone w dniu poprzedzającym na posiedzeniu III Kolegium Doradczego Zarządu, a dotyczące zmian uregulowań w projekcie ustawy o kierujących pojazdami. 
W dyskusji nad postulatami OIGOSK wypowiadało się wielu Delegatów i życzyło zarządowi sukcesów w przekonaniu posłów do ich zrealizowania poprzez modyfikację uregulowań projektu ustawy o kierujących pojazdami.

 

XXI.    Przewodniczący zebrania podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady III ZD OIGOSK.

        

 

 

 

sekretarze III ZD                                                                                  przewodniczący III ZD

Giętkowski Zenon                                                                                Waldemar Pietraszewski

Kwolek Anna                                                                                       Suski Edward

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. porządek zebrania
 2. lista obecności na III ZD
 3. lista wybranych w OT Delegatów
 4. Uchwała ZDIII-11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich
 5. Uchwała ZDIII-12/III/2010 w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej i  Regulaminu Pracy ( działania ) Zarządu
 6. Uchwała ZDIII-13/III/2010 w sprawie zmian statutu
 7. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2009R
 8. Sprawozdanie skarbnika- wykonanie Preliminarza Finansowego w 2009R
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za  2009R
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2009R
 11. Uchwała ZDIII-14/III/2010 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r
 12. Protokół Komisji Wyborczej
 13. upoważnienie  z 04.03.2010 dla Zbigniewa Gryglas


Na podstawie art. 13 ust.8 w związku z art. 12 ust.2 statutu zarząd OIGOSK zawiadomił zarządy oddziałów terenowych o decyzji z 17.01.2010 o zwołaniu III Zebrania Delegatów OIGOSK dnia 06 Marca 2010 / początek obrad godz. 11:00 / w 
CENTRUM WYPOCZYNKOWO – KONFERENCYJNE SOLARIS**** ul. Słoneczna 16, 76-002 ŁAZY k. Mielna

W przeddzień III ZD tj. 05.03.2010 zaplanowano o godz. 14:00 posiedzenie Kolegium Doradczego Zarządu

W związku z powyższym stosownie do par. 10 ust. 3 Regulaminu Wyborów i Głosowań - zarządy OT powinny w terminie do 13 Luty 2010 r wybrać na Zebraniach Delegatów w liczbie określonej w tym regulaminie i uzależnionej od liczebności oddziału


Projekt porządku obrad
 III ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK Koszalin w Łazach dnia 06-03-2010 R.

CZEŚĆ STATUTOWA 

 1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 ) {§6 ust.1 regulaminu}
 2. Wybór Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu},
 3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.3 regulaminu},
 4. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad ZD,
 5. zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu uchwały ZDIII – 11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich
 6. Zaprezentowanie propozycji zmian Statutu i zmian Regulaminu pracy ( działania ) Zarządu i dyskusja
 7. Podjęcie uchwały nr ZDIII- 12II/2009 w sprawie zmian Statutu  i  Regulaminu pracy ( działania ) Zarządu
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu 2009 r { art. 16 ust.6 statutu }
 9. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2009 r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu},
 10. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2009 r {art.16 ust.6 statutu},
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2009 r {art.16 ust.6 statutu},
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},
 13. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2009 r {art.16 ust.6 statutu},
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}
 16. Podjęcie uchwały nr ZDIII- 13/III/2010 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r
 17. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład zarządu OIGOSK {art.17 ust.3 statutu},{§8 ust.1 regulaminu}
 18. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków Sądu Koleżeńskiego {art.23 ust.1 statutu},{§9 ust.1 lit. b) regulaminu}
 19. Wystąpienia zaproszonych gości, sponsorów itp.
 20. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2010r,
 21. Zakończenie obrad

CZĘŚĆ   INTEGRACYJNA 
 20 00 – 0200 kolacja, spotkanie integracyjne 

protokół z przebiegu zebrania opublikowano w zakładce menu "protokoły"