2008-03-29 I Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku

Zarząd OIGOSK na posiedzeniu w Toruniu dnia 13.01.2008 zdecydował między innymi o zwołaniu ZEBRANIA DERLEGATÓW IZBY na dzień  29 Marzec 2008 w Ciechocinku. / Hotel Restauracja „AMAZONKA” Ciechocinek ul. Traugutta 5 /

W związku z powyższym zobowiązuje się zarządy oddziałów terenowych do wyłonienia DELEGATÓW na zebraniach oddziałów.

Zgodnie z przepisem § 10 ust.3 Regulaminu Głosowań i Wyborów „Wyboru delegatów dokonuje się nie później niż 21 dni przed terminem Zebrania Delegatów

 Stosownie do Regulaminu Głosowań i Wyborów wybiera się 1 Delegata na 5 członków.

Delegatami mogą być tylko członkowie zwyczajni

Aktalna liczebność i wynikająca z powyższego "klucza" liczba DELEGATOW:

 

 

 

LICZEBNOŚĆ

 

 

 

 WZZ
aktualna
DELEGACI

1

Oddział KOSZALIN

57

90

18

2

Oddział SŁUPSK

4

21

4

3

Oddział ŁÓDŹ

17

33

6

4

Oddział TORUŃ

16

37

7

5

Oddział KRAKÓW

12

15

3

6

Oddział GDAŃSK

7

14

2

7

Oddział ZIELONA G

6

15

3

8

Oddział SIEDLCE

1

13

2

 

OGÓŁEM :

126

238

45

 

       

 

Załącznik nr. 4 do protokołu Z/01/01/2008 z posiedzenia zarządu OIGOSK 13.01.2008

Projekt porządku obrad
 I ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK KOSZALIN w Ciechocinku dnia 29-03-2008 R.

 

CZEŚĆ STATUTOWA

 

1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 ) {§6 ust.1 regulaminu}

2. Wybór Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu},

3.Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.3 regulaminu},

4. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad ZD,

5. Zaprezentowanie propozycji zmian Statutu i dyskusja

6. Podjęcie uchwały nr ZDI- 03/III/2008 w sprawie zmian Statutu

7. Zaprezentowanie propozycji zmian Regulaminu Głosowań i Wyborów oraz dyskusja

8. Podjęcie uchwały nr ZDI- 04/III/2008 w sprawie zmian Regulaminu Głosowań i Wyborów

9. Zaprezentowanie propozycji zmian Uchwały WZZ – 02/II/2007 z 03.02.2007 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności oraz dyskusja

10. Podjęcie uchwały nr ZDI- 05/III/2008 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu OIGOSK Koszalin w 2007 r { art. 16 ust.6 statutu }

12. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2007 r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu},

13. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2007 r {art.16 ust.6 statutu},

14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2007 r {art.16 ust.6 statutu},

15. Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},

16. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2007 r {art.16 ust.6 statutu},

17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},

18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}

19. Podjęcie uchwały nr ZDI- 06/III/2008 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2007 r

20. Głosowanie nad odwołaniem z funkcji członka zarządu OIGOSK (M. Rynio, W. Kociak, R. Kubisiak, St. Pietrzak) {§8 ust.8 regulaminu}

21. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków zarządu OIGOSK {art.17 ust.2 statutu},{§8 ust.8 regulaminu}

22. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej {art.20 ust.4 statutu},{§9 ust.1 lit.a) regulaminu}

23. Wystąpienia zaproszonych gości, sponsorów itp.

24. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2008r,

25. Zakończenie obrad

 

CZĘŚĆ   INTEGRACYJNA

 

26. 20 00 – 02 00 kolacja, spotkanie integracyjne

-  -  -  -

Hotel Restauracja „AMAZONKA” Ciechocinek ul. Traugutta 5

30.03.2008
•    10 00 – 11 00     śniadanie
•    11 00     wyjazd


odpłatność:
1.    członkowie z głosem stanowiącym ( delegaci, członkowie zarządu, przewod. KR i SK, prezesi OT ) – bezpłatnie
2.    członkowie OIGOSK nie dysponujący głosem stanowiącym        -  150 zł/ osobę
3.    osoby towarzyszące członkom                                            -  200 zł/ osobę
4.    osoby niezrzeszone                                                               -  200 zł/ osobę 
5.    za udział tylko w spotkaniu integracyjnym                         -  100 zł/osobę
6.    za udział w spotkaniu z noclegiem i śniadaniem            -  150 zł/osobę
7.    za udział w obradach ZD i  tylko obiad                               -    50 zł/osobę