2011-03-19 Sprawozdawczo-Wyborcze IV Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku

IV Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 19 Marca 2011R między innymi:

I. udzieliło absolutorium  ustępującemu Zarządowi OIGOSK za działalność w 2010R -  większością 42 głosów

II. udzieliło absolutorium  wszystkim członkom ustępującego zarządu za działalność w 2010R -  n/w większością  głosów:
1. Roman Stencel   – prezes ; za 44 głosów,
2. Zbigniew Popławski  – wiceprezes ; za 46 głosów,
3. Waldemar Pietraszewski  – wiceprezes ; za 50 głosów,
4. Ryszard Kubisiak  – sekretarz  ; za 47 głosów,
5. Ryszard Jagielski  – skarbnik ; za 50 głosów,

III.  W związku z upływem pierwszej 4-letniej kadencji Władz, IV ZD w tajnych wyborach wybrało nowe władze OIGOSK.

Aktualne składy osobowe Władz OIGOSK prezentuję poniżej

 

Zarząd OIGOSK 
1.Roman Stencel [OT1]            - prezes
2.Zbigniew Popławski [OT3]    - wiceprezes
3.Zbigniew Gryglas [OT3]         - wiceprezes
4.Henryk Cichacki [OT2]           - sekretarz
5.Marek Wójcik [OT1]                - skarbnik

Komisja Rewizyjna

  1. TOMASZ MRÓZ [OT3]                         - przewodniczący
  2. ZDZISŁAW MAŁECKI [OT1]                - wiceprzewodniczący
  3. JADWIGA HARDEK-SZYLAK [OT1]   - sekretarz
  4. MIROSŁAW MARACH [OT6]               - członek
  5. WIESŁAW KOCIAK  [OT1]                   - członek

Sąd Koleżeński

1.KUSIŃSKI MACIEJ [OT3]                       – przewodniczący
2.MUSALEWSKI WOJCIECH [OT6]        – wiceprzewodniczący
3.HEBA WIESŁAW  [OT6] sekretarz        – sekretarz
4.BRONOWSKI EDWARD [OT5]             – sędzia
5.GAWLIK JAN [OT1]                                 – sędzia

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Na podstawie art. 13 ust.8 w związku z art. 12 ust.2 statutu zarząd OIGOSK przekazał zarządom oddziałów terenowych decyzję z 16.01.2011 o zwołaniu IV Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 19 Marca 2011R  / początek obrad godz. 11:00 / 
w  Sanatorium Willa York  ul. Mickiewicza 20B, 87-720 Ciechocinek

Stosownie do przepisu art. 10 ust.1 statutu w I pół 2011R upływa pierwsza 4-letnia kadencja władz OIGOSK dlatego IV Zebranie Delegatów powinno wybrać nowe władze izby!

W przeddzień IVZD tj. 18.03.2011r o godz. 15:00 rozpocznie się V posiedzenie Kolegium Doradczego Zarządu

W związku z powyższym stosownie do par. 10 ust.3 Regulaminu Wyborów i Głosowań - zarządy OT powinny w terminie do 21 Luty 2011r wybrać na Zebraniach Delegatów w liczbie określonej w tym regulaminie i uzależnionej od liczebności oddziału tj. 1Delegat na 6 członków.
Protokół z zebrania wraz z imienną listą wybranych Delegatów z adresami korespondencyjnymi należy niezwłocznie przesłać do siedziby izby w Koszalinie.

 

Projekt porządku obrad


 IV ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK Koszalin w Ciechocinku dnia 19-03-2011R.

 

Część Statutowa
1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 ) {§6 ust.1 regulaminu wyborów z 29.03.2008 }
2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu},
3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust. 1 i 3 regulaminu},
4. Sprawdzenie przez KR quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów  {§7 ust.1 i 4 regulaminu}
5. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad ZD, 
6. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDIV-15/III/2011 w sprawie Regulaminu pracy (działania) Zarządu  { art. 16 ust.3 statutu }
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2010r { art. 16 ust.6 statutu }
8. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2010r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu},
9. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2010 r {art.16 ust.6 statutu},
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2010 r {art.16 ust.6 statutu},
11. Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},
12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2010 r {art.16 ust.6 statutu},
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},
14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}
15. Podjęcie uchwały nr ZDIV-16/III/2011 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2010r
16. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory prezesa zarządu OIGOSK {art.17 ust.3 statutu},{§8 ust.2 lit. a regulaminu}
17. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 4 członków zarządu OIGOSK {art.17 ust.3 statutu},{§8 ust.7 regulaminu}
18. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 4-6 członków Komisji Rewizyjnej {art.20 ust.4 statutu},{§9 ust.1 lit. a) regulaminu}
19. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 5 członków  Sądu Koleżeńskiego {art.23 ust.1 statutu},{§9 ust.1 lit. b) regulaminu}
20. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i zaprezentowanie pełnionych funkcji {§5 regulaminu}
21. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2011r,
22. Zakończenie obrad
CZĘŚĆ   INTEGRACYJNA
 20 00 – 00:00 kolacja, spotkanie integracyjne


20.03.2011
• 10 00 – 11 00  śniadanie
• 12 00  wyjazd

odpłatność
:
1. członkowie z głosem stanowiącym ( delegaci, członkowie zarządu, przewod. KR i SK, prezesi OT ) – bezpłatnie
2. członkowie OIGOSK nie dysponujący głosem stanowiącym -  150 zł/ osobę
3. osoby towarzyszące członkom     -  200 zł/ osobę
4. osoby niezrzeszone      -  300 zł/ osobę 
5. za udział tylko w kolacji integracyjnej    -  100 zł/ osobę
6. za udział w kolacji z noclegiem i śniadaniem   -  150 zł/osobę
7. za udział w obradach ZD i  tylko obiad    -    50 zł/osobę

Zgłoszenia uczestnictwa i wpłaty za osoby towarzyszące lub nie dysponujące głosem stanowiącym- w terminie do 10 Marca 2011R

Wpłaty na r-k bankowy nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001 w Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA Poznań I/O Koszalin