2015-05-09 Sprawozdawczo-Wyborcze VIII Zebranie Delegatów OIGOSK Łysomice

opublikowano

Sprawozdawczo – wyborcze VIII Zebranie Delegatów OIGOSK rozpocznie się w sobotę 9 maja 2015r godz.11:00  w  Hotelu Monet  87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a.

1

Powitanie uczestników przez prezesa (11 00) {§6 ust.1 regulaminu wyborów }

2

Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 i 4 statutu},

3

Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań ZD (przewodniczący; sekretarz i 1-3 członków) {§7 ust.1 - 4 regulaminu},

4

Sprawdzenie przez KW QUORUM i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów {§7 ust.5 i 7 regulaminu}

5

Zaprezentowanie porządku obrad proponowanego przez zarząd oraz ewentualnych wniosków WZC OT o uzupełnienie porządku obrad- przyjęcie porządku obrad ZD, po ogłoszeniu przez KW osiągnięcia quorum

6

Zaprezentowanie, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDVIII-34/V/2015 w sprawiezmiany statutu { art.16 ust.2 statutu }

7

Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK z/s w Koszalinie w 2014r { art.18 ust.14 statutu }

8

Sprawozdanie skarbnika o terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach i bilansie finansowym OIGOSK za 2014r {art.18 ust.14 statutu},

9

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2014r {art.21 ust.6 statutu},

10

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2014r {art.24 ust.5 statutu},

11

Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},

12

Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań władz, w tym finansowego OIGOSK za 2014r {art.16 ust.6 statutu},

13

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},

14

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}

15

Podjęcie uchwały nr ZDVIII-35/ V/2015 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2014r

16

Podjęcie uchwały nr ZDVIII-36/ V/2015 w sprawie zachowania przywilejów „założyciela” w razie zmiany statusu członkowskiego.

17

Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory prezesa zarządu OIGOSK{art.17 ust.3 statutu, §8 ust.1-2 regulaminu}

18

Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 4 członków zarządu OIGOSK{art.17 ust.3 statutu, §8 ust.4-6 regulaminu}

19

Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 4-6 członków Komisji Rewizyjnej{art.20 ust.2 statutu, §9 ust.1 lit. a) i ust.2 regulaminu}

20

Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 5członków Sądu Koleżeńskiego {art.23 ust.5 statutu, §9 ust.1 lit. b) i ust.2regulaminu}

21

Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i zaprezentowanie pełnionych funkcji {§5 regulaminu}

22

Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2015r,

23

Zakończenie obrad