2016-06-04 IX Zebranie Delegatów OIGOSK Włocławek

     Na podstawie uchwały zarządu OIGOSK z 12.03.2016  IX Zebranie Delegatów OIGOSK odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016  w Hotel Restauracja Portofino  87- 800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E

projekt porządku obrad

CZĘŚĆ STATUTOWA

1.     Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 )

2.     Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu}, (11 10 )

3.       Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.1 i 3 regulaminu}, (11 15 )

4.       Sprawdzenie, ogłoszenie  przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom  Mandatów  {§7 ust.5 i 6 regulaminu}

5.     Zaprezentowanie i przyjęcie porządku obrad ZDIX proponowanego przez Zarząd OIGOSK, (1145)

6.     Zaprezentowanie i głosowanie nad wnioskami WZC OT ws. uzupełnienia porządku obrad ZDIX

7.     Zaprezentowanie i głosowanie wniosku Zarządu OIGOSK o pozbawienie godności członka honorowego

8.     Wybór Komisji Odwoławczej do rozpatrzenia odwołań do WZC/ ZD  { art.8 ust.7 i art. 27 statutu } (12 10)

9.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2015r { art.16 ust.6 statutu } (1220 - 1300 )

10.     Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2015r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu}, (1320)

11.   Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2015r {art.16 ust.6 statutu}, (1330)

12.   Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2015r {art.16 ust.6 statutu}, (1440)

13.   Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu}, (1445)

Przerwa obiadowa oraz na obrady Komisji Odwoławczej  {art.27 statutu} (1515 - 1615 )

14.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (1615)

15.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu}, (1620)

16.   Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2015 r {art.16 ust.6 statutu}, (1625)

17.   Zaprezentowanie i głosowanie wniosków  Komisji Odwoławczej ds. rozpatrzenia odwołań {art.8 ust.7 statutu} (16 30 )

18.   Podjęcie uchwały nr ZDIX-37/VI/2016 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2015r (16 35)

19.   Zaprezentowanie i podjęcie uchwały nr  ZDIX-38/VI/2016 w sprawie  zmian statutu {art.34 statutu} (1640)

20.   Zaprezentowanie i podjęcie uchwały nr  ZDIX-39/VI/2016 w sprawie zmian Regulaminu Sądu Koleżeńskiego (1655)

21.   Zaprezentowanie i podjęcie uchwały nr  ZDIX-40/VI/2016 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłac. wpisu, składek (1700)

22.   Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład Zarządu OIGOSK {§8 ust.7 regulaminu} (1710)

23.   Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład KR OIGOSK {§9 ust.2 regulaminu } (1715)

24.   Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK {§9 ust.2 regulaminu} (1720)

25.   Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2016r, (1725 - 1740)

26.   Ogłoszenie wyników wyborów (17 50)

27.   Ukonstytuowanie się uzupełnionych władz i zaprezentowanie pełnionych funkcji {§5 regulaminu} (18 30 )

28.   Zakończenie obrad (18 40 )

CZĘŚĆ   INTEGRACYJNA

29.    19 00 – 2300 kolacja, spotkanie integracyjne

Uwaga! w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 13 maja 2016r!, decyduje data doręczenia

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w terminie najpóźniej 30-05-2016 - kosztami  zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca.