2017-02-04 Jubileuszowe X Zebranie Delegatów OIGOSK Mielno

opublikowano 11 grudnia 2016

     Na podstawie art.12 ust.2 i 5 statutu na obradach w dniu 25.09.2016 Zarząd zdecydował o zwołaniu X Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 4 luty 2017 w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6

Natomiast w dniu 10.12.2016 na podstawie art.13 ust.8 statutu Zarząd uchwalił projekt porządku obrad XZD oraz Zasady i warunki uczestnictwa w XZD i uroczystościach Jubileuszu X-lecia OIGOSK. Porządek uzupełniono na obradach Zarządu 03.02.2017

CZĘŚĆ STATUTOWA

1.     Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 )

2.     Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu}, (11 10 )

3.     Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.1 i 3 regulaminu}, (11 15 )

4.     Sprawdzenie, ogłoszenie  przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom  Mandatów  {§7 ust.5 i 6 regulaminu}

5.     Zaprezentowanie i przyjęcie porządku obrad ZDX proponowanego przez Zarząd OIGOSK, (1145)

6.  Wybór Komisji Odwoławczej do rozpatrzenia odwołań do WZC/ ZD { art.8 ust.7 i art. 27 statutu } (12 00)

7.  Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2016r { art.16 ust.6 statutu } (1205 - 1230 )

8.  Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2016r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu}, (1230)

9.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2016r {art.16 ust.6 statutu}, (1240)

10.   Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2016r {art.16 ust.6 statutu}, (1250)

11.   Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu}, (1255) oraz wnioskiem wojewody zachodniopomorskiego o zast. wobec OIGOSK art.13 uoig

12.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (1300)

13.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu} (1305)

14.   Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2016 r {art.16 ust.6 statutu} (1310)

15.   Podjęcie uchwały nr ZDX-42/ II /2017 o zaksięgowaniu straty z działalności finansowej w 2016r i inne (1315)

16.   Podjęcie uchwały nr ZDX-43/ II /2017 ws wniosku z 30.12.2016 wojewody zachodniopomorskiego do SR K-lin IX Wydział KRS

17.   Przerwa na obrady Komisji Odwoławczej  {art.27 statutu} (1320 - 1345)

18.   Zaprezentowanie i głosowanie wniosku  Komisji Odwoławczej ds. rozpatrzenia odwołań {art.8 ust.7 statutu} (1345)

19.   Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2017r (1350 - 1400)

20.   Zakończenie obrad (14 05 )

Przerwa obiadowa (1410 - 1455)

CZĘŚĆ  JUBILEUSZOWA

Uroczystość Jubileuszu X - lecia OIGOSK (1500 – 1800 )

 19 00 – 0200 uroczysta kolacja bankietowa z muzyką i atrakcjami

Uwaga! w obradach i uroczystościach jubileuszowych mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione, zaproszone i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 13 stycznia 2017r - decyduje data doręczenia!

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w terminie najpóźniej 30-01-2017 - kosztami  zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca.