2018-02-10 XI Zebranie Delegatów OIGOSK Mielno

opublikowano 11-12-2017

Projekt porządku obrad XI Zebrania Delegatów OIGOSK Koszalin w Mielnie dnia 10 lutego 2018r

 1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 1500 )
 2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu}, (1510 )
 3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.1 i 3 regulaminu}, (1515 )
 4. Sprawdzenie, ogłoszenie przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów {§7 ust.5 i 6 regulaminu}
 5. Zaprezentowanie i głosowanie ewentualnych wniosków WZC OT o uzupełnienie porządku obrad ZDXI { art.15 ust.2 statutu } (1540)
 6. Zaprezentowanie i przyjęcie porządku obrad ZDXI proponowanego przez Zarząd OIGOSK { art.18 ust.8 statutu } (1545)
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2017r { art.18 ust.14 statutu } (1550 - 1620 )
 8. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2017r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.18 ust.14 statutu}, (1620)
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2017r {art.21 ust.6 statutu}, (1640)
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2017r {art.24 ust.5 statutu}, (1700)
 11. Dyskusja i głosowanie ws zatwierdzenia sprawozdań Władz {art.16 ust.6 statutu},
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (1710)
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu} (1722)
 14. Podjęcie uchwały nr ZDXI-44/ II /2018 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2017 orazzaksięgowaniustraty z działalności finansowej w 2017r {art.16 ust.6 statutu} (1725)
 15. Podjęcie uchwały nr ZDXI-45/ II /2018 ws zmian statutu {art.16 ust.2, art.34 ust.1 statutu} (1735)
 16. Podjęcie uchwały nr ZDXI-46/ II /2018 ws zmian regulaminów {art.16 ust.3 } (1745)
 17. Podjęcie uchwały nr ZDXI-47/ II /2018 ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisu, składek {art.16 ust.7 statutu} (1755)
 18. Podjęcie uchwały nr ZDXI-48/ II /2018 ws wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego z 08.08.2017 do Sądu Rejonowego Koszalin
 19. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2018r {art.16 ust.1 statutu} (1815 – 1830)
 20. Zakończenie obrad (1835 )

Kolacja bankietowa (2000 - 0200)

Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6

sobota 10 luty 2017
11:00 - 14:00 obrady Zarządu OIGOSK i KDZ
14:00 - 14:40 obiad dla członków Zarządu i KDZ

Dopuszcza się finansowanie z funduszy w dyspozycji OT na podstawie stosownej uchwały zarządu OT - zbiorowej podróży Delegatów na XI ZD, w tym członków Zarządu i KDZ.

Daniel Wers, sekretarz