2019-04-06 Sprawozdawczo – Wyborcze XII Zebranie Delegatów OIGOSK

opublikowano 10-03-2019

Załącznik do protokołu Z-04/12/2018 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 28.12.2018r

 

Porządek obrad
XII ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK  dnia 6 kwietnia 2019r

1       (1500) Powitanie uczestników przez prezesa {§6 ust.1 Regulaminu Wyborów, zwanego dalej Regulaminem

2       (1505) Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium XIIZD (przewodniczący, zastępca, sekretarz) {art.13 ust.3 i 4 statutu},

3       (1510) Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań XIIZD, dalej KW (przewodniczący; sekretarz i 1-3 członków) {§7 ust.1 - 4 Regulaminu},

4       Zaprezentowanie porządku obrad ustalonego przez Zarząd {art.18 ust.8 statutu} oraz ewentualnych wniosków WZC OT o uzupełnienie porządku obrad {art.15 statutu}

5       Sprawozdanie Merytoryczne z działalności (w tym Zarządu) OIGOSK w 2018r { art.16 ust.6 i art.18 ust.14 statutu }

6       (1530) Komisja Wyborcza na podstawie dokumentów i fizycznej obecności osób uprawnionych sprawdza i ogłasza komunikat ws. Quorum. Po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręcza Delegatom Mandaty {§7 ust.5 - 7 Regulaminu}

7       Zaprezentowanie treści i podjęcie uchwały nr ZDXII-49/IV/2019 ws zmiany Statutu i Regulaminu Głosowań i Wyborów

8       Sprawozdanie skarbnika o terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach i Bilansie Finansowym OIGOSK za 2018r {art.16 ust.6 statutu i art.18 ust.14 statutu },

9       Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2018r { art.16 ust.6 i art.21 ust.6 statutu},

10     Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2018r { art.16 ust.6 i art.24 ust.5 statutu},

11     Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu},

12     Głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdań Władz OIGOSK za 2018r {art.16 ust.6 statutu},

13     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},

14     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}

15     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Sądowi Koleżeńskiemu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},

16     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Sądu Koleżeńskiego OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}

17     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej OIGOSK {art.16 ust.9 statutu},

18     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej OIGOSK {art.16 ust.9 statutu}

19     Podjęcie uchwały nr ZDXII-50/IV/2019 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2018r {art.16 ust.6 statutu},

20     zaprezentowanie treści i podjęcie uchwał: nr ZDXII-51/IV/2019 ws Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK, nr ZDXII-52/IV/2019 ws Inicjatywy Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów,

21     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory prezesa Zarządu OIGOSK { art.16 ust.5, art.17 ust.3 statutu, §8 ust.1-3 Regulaminu}

22     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 3członków Zarządu OIGOSK {art.16 ust.5, art.17 ust.3 statutu, §8 ust.4-6 Regulaminu}

23     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 4-6 członków Komisji Rewizyjnej{art.16 ust.5 statutu, §9 ust.1 lit. a) i ust.2,3 Regulaminu}

24     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory 8 członków Sądu Koleżeńskiego{ art.16 ust.5 statutu, §9 ust.1 lit. b) i ust.2,3 Regulaminu}

25     Ukonstytuowanie się nowo wybranych Władz i zaprezentowanie pełnionych funkcji { §5 Regulaminu}

26     Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2019r

          (1830) Zakończenie obrad

          19:00 – 01:00 uroczysta kolacja przy muzyce DJ

Hotel PLANETA

odpłatność:

  1. członkowie z głosem stanowiącym:
    (
    Delegaci, członkowie Zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) – bezpłatnie w pok. 2 - osobowym
  2. Delegat na XII ZD korzystający z noclegu 05/06 lub (i) 07/08.04.2019     - 150 zł/ osobę / nocleg (osoba towarzysząca: 150 PLN)
  3. Osoby towarzyszącej lub innej korzystającej z: obiadu; kolacji i noclegu 06/07.04.2019   - 300 PLN

Dopłata za pokój 1- osobowy 80 PLN

R-k bankowy OIGOSK właściwy dla wpłat ze wszelkich tytułów:
SGB Bank SA Poznań O/FCB Koszalin nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001

Uwaga!w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione z głosem stanowiącym oraz zgłoszone w trybie §11 Regulaminu Głosowań i Wyborów w zakreślonym tam terminie 21 dni tj. najpóźniej do 15 Marca 2019r, decyduje data doręczenia, odczytu!

W przypadku nieobecności, kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, który dokonał zgłoszenia lub osoba zgłaszająca
albo nieobecna - stosownie do okoliczności!