2012-11-23 Łazy -protokół z posiedzenia zarządu i VIII Kolegium Doradczego

opublikowano 22 grudzień 2012r

 

Protokół Nr Z- 05/11/2012 z posiedzenia w dniu 23.11.2012 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (VIII)
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/


w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
1. R. Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zb. Popławski /prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas - wiceprezes, 
4. Adam   Próchnicki /prezes OT8 - sekretarz, 
5. vacat  - skarbnik, 
6. Krzysztof Cichacki prezes OT2 
7. Katarzyna Szambelan prezes OT4 
8. Jerzy  Wojtanowicz prezes OT5 
9. Janusz Chmielowiec  prezes OT6 
10. Eugeniusz   Kubiś  prezes OT7 
11. Edmund   Zarzycki  prezes OT9 
12. Tomasz  Mróz   Przewodniczący  KR  
13. Maciej Kusiński   przewodniczący SK 
14. Tadeusz Sobotka wiceprezes OT6

 

 Zebranie prowadził prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowaną n/w tematykę zebrania.

Tematyka obrad

1.      Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 22.08.2012 nr  Z - 04/08/2012 {ref. wiceprezes Popławski},

2.      Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2012  uwzględniające wykorzystanie Alkogoogli, (wg. wzorca ) wprowadzonego uchwałą Z-11/VIII/2011 z 16.08.2011 { ref. prezesi OT}.

3.      Relacja  ze spotkań zarządów 4-5 organizacji branżowych 26.04, 28.06, 20.07 i 09.08.2012 {ref. wiceprezes Popławski}

4.      Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel } w tym rozliczenie z wykonania n/w uchwał zarządu OIGOSK z 22 sierpnia 2012 : 

„Na podstawie art.19 ust.1 statutu zobowiązuje się w/w prezesów i zarządy OT, aby w terminie do 30 października br. zwołali Walne Zebrania Członków OT i w tajnych wyborach uzupełnili składy osobowe zarząd do stanów wymaganych art. 32 ust.2 statutu.” 

Jednocześnie dla podniesienia rangi tej uroczystości zobowiązuje się zarządy oddziałów terenowych do podjęcia skutecznych działań, aby uczestniczyła w niej jak najliczebniejsza reprezentacja OT.  

5.      Dyskusja nad sensownością i celowością dalszego utrzymywania w strukturze terenowej i ewentualna decyzja o likwidacji n/w OT { ref. prezes Stencel }:
OT 4 Słupsk  [ 13 / 6 członków ],
OT 9 Głogów [  9 / 9 członków ], 

6.      Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  {ref. prezes Stencel }, 

7.      Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel } 

a)     przyjęcia w poczet członków, 

b)     skreślenia z listy członków, 

c)     przekształcenie statusu członkowskiego, 

d)     pozostałe 

8.      Analiza wykonania i modyfikacja preliminarza finansowego na 2012R { ref. prezes Stencel }, 

9.      Informacja przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego o zawansowaniu sprawy I/SK/2011 { ref. przewod.  Kusiński } 

10.    Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel }, 

11.    Rozważenie i ewentualna decyzja o zorganizowaniu latem 2013r wycieczki integracyjnej, 

12.    Inne. 

·         Stanowisko w sprawie Konsorcjum z WORD  na wynajem pojazdów 

·         R-k dla BBU Regis Mediator 

·         Zakup wyposażenia 

·         zakup prenumeraty na 2013r miesięcznika Szkoła Jazdy 

zaproponowano uzupełnienie tematyki obrad o n/w zagadnienia: 

·         protest w sprawie braku odpowiedzi MTBiGM na wystąpienia 

·         dyskusja nt. formuły KDZ 

 

Zaprezentowaną tematykę obrad przyjęto w formie aklamacji / nie zgłoszono sprzeciwu / 

 

Ad.1  odczytano protokół Z - 04/08/2012 – bez uwag.
wiceprezes Zbigniew Popławski odczytał protokół z zebrania zarządu, które odbyło się w dniu 22.08.2012r w Łodzi. 

 

 

Ad.2  Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych. 

prezesi oddziałów obecni podczas posiedzenia KDZ odczytywali kolejno sprawozdania z działalności zarządów OT. 

 

OT1 Koszalin    -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie wg. wzorca ( w załączeniu) 

OT2 Toruń         -> przesłano sprawozdanie w formie elektronicznej 

OT3 Łódź           -> zaprezentowano sprawozdanie ustnie 

OT4 Słupsk        -> zaprezentowano sprawozdanie ustnie 

OT5 Kraków      -> zaprezentowano elektroniczną wersję sprawozdania 

OT6 Gdańsk      -> zaprezentowano sprawozdanie ustnie 

OT7 Zielona G   -> zaprezentowano sprawozdanie ustnie 

OT8 Siedlce       -> zaprezentowano sprawozdanie ustnie 

OT9 Głogów      -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie wg. wzorca oraz w formie elektronicznej. 

 

 

 

Ad.3  Prezesi Stencel i Popławski zrelacjonowali przebieg i ustalenia na spotkaniach z organizacjami społecznymi środowiska osk: 

1.    26 kwietnia 2012r w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk:
PFSSK: Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos
PIGOSK: Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski
KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski
OIGOSK: Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas  

 

2.     28 czerwca 2012 w Bydgoszczy odbyło się drugie  robocze spotkanie leaderów czterech organizacji branżowych: 

PFSSK        / KRS 0000133194:       Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos,  Marek Stasiak          

PIGOSK      / KRS 0000256376:      Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak       

KIEROWCA.PL / KRS 0000261135:  Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski  

OIGOSK      / KRS 0000276855:      Roman Stencel; Zbigniew Popławski  
Obradowano pod przewodnictwem prezesa Romana Stencla, a tematyka dotyczyła n/w zagadnień: 

 

 

 

3.    20 lipca 2012 Łowiczu staraniem i wysiłkiem logistycznym wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa

Odbyło się trzecie spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk: 

PFSSK             / KRS 0000133194:      Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos,  Marek Stasiak   

PIGOSK           / KRS 0000256376:      Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak

KIEROWCA.PL / KRS 0000261135:       Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski   

OIGOSK           / KRS 0000276855:      Roman Stencel; Zbigniew Popławski

 

 

4.    9 sierpnia 2012 w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia KIEROWCA.PL) odbyło się kolejne spotkanie liderów organizacji branży szkoleń kierowców. Do grupy czterech organizacji (OIGOSK, KIEROWCA.PL, PFSSK, PIGOSK) dołączyli LOK oraz PZM. Jednym z punktów zebrania było wypracowanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas ), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Wojciech Szemetyłło, Dariusz Gil), Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Włodzimierz Zientarski, Jerzy Kociszewski,Krzysztof Ledzion), Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Jan Domasik, Wojciech Góra, Czesław Swaryczewski, Marek Stasiak), LOK (Grzegorz Jarząbek) oraz PZM (Bogdan Ratajczak).

 Efekty spotkań i porozumienia się organizacji:
1. poparcie ( listu otw.) z 08 maja 2012r (wysłany 18.05.2012)
Poparcie załączonego listu otwartego ( 3 postulaty: samoch. osk, cena mim, informacja dot. egzam. wew.)
2.wniosek z 15 maja 2012r (wysłany ePUAP 23.05.2012) : zmiany przepisów uokp
3. wniosek z 25 maja 2012r (wysłany ePUAP 04.06.2012) : Monit o zorganizowanie obiecanego spotkania z KSD WORD
4. wniosek z 05 czerwca 2012r (wysłany ePUAP 08.06.2012 ) zmiany przepisów w projektach rozporządzeń 
5.wniosek z 20 lipca 2012r (przekazany 24.07.2012)  zmiany przepisów uokp ( 9 postulatów )
6.wniosek z 29 październik 2012r (wysłany ePUAP 05.11.2012)  w sprawie wyjaśnienia działań marketingowych PWPW wspieranych przez starostów ( 9 postulatów )

Spotkania w MTBiGM z inicjatywy SSSK Białystok ( Jarosław Onacewicz )  poseł PO Robert Tyszkiewicz
1. 04 kwiecień 2012
2. 05 lipiec 2012
3. 24 lipiec 2012:
Dyr. Andrzej Bogdanowicz zaproponował, aby zapoznać się z opinią dystrybutorów i firm zajmujących się wynajmem samochodów nt. postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK.
Uzgodniono, że pod koniec sierpnia br. DTD MTBiGM zorganizuje kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli w/w firm oferujących samochody.
Ostatnia informacja od JarO po spotk z posł.: uzgodnił z viceministren T. Jarmuziewiczem, że ma być 29 listopada br.


Ad.4  Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel } w tym rozliczenie z wykonania n/w uchwał zarządu OIGOSK z 22 sierpnia 2012

Zarząd OIGOSK : vacat skarbnika w skutek pisemnej rezygnacji kol. Marka Wójcika 17.09.2012r: 
 
Uchwała  zarządu OIGOSK z 22 sierpnia 2012 :

„Na podstawie art.19 ust.1 statutu zobowiązuje się w/w prezesów i zarządy OT, aby w terminie do 30 października br. zwołali Walne Zebrania Członków OT i w tajnych wyborach uzupełnili składy osobowe zarząd do stanów wymaganych art. 32 ust.2 statutu.”

4.1  Zarząd OT2 Toruń (od 30.06.2011r )
1.KRZYSZTOF CICHACKI - prezes  tel.+48 603 699 066 e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
2.Włodzimierz Noworacki  - wiceprezes (od 23032012)  tel.+48 663 428 754   
3.vacat  od 26.06.2012       - sekretarz    
4.Dariusz Szwed                 - skarbnik     tel.+48 695 761 679

4.2 Zarząd OT4 Słupsk / od 16.10.2010 , ponownie wybrany 02.07.2011/
1.KATARZYNA SZAMBELAN  - prezes          tel. + 48 693 280 680
2.Czesław Talko                     - wiceprezes    tel. + 48 600 989 386
3.Vacat  od 01.01.2012           - sekretarz       
4.Piotr Cichowlas                   - skarbnik         tel. +48 602 516 954

4.3 Zarząd OT5 Kraków
1 Jerzy  Wojtanowicz    +48 501 700 719      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.         Prezes OT5 
2  Vacat od 01.10.2012                        wiceprezes 
3  Wiesław Tadel           +48 602 123 276     sekretarz 
4  Henryk  Witek           +48 501 424 466     skarbnik 

4.4 Zarząd OT7 Zielona G  /stan na 18.06.2011 /
1 Kubiś Eugeniusz       48 602 426 883     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.           Prezes OT7
2 Vacat  od 01.10.2012                     wiceprezes
3 Pietsch Andrzej         48 501 488 230    sekretarz
4 Waldemar Sacharuk  48 502 066 807   skarbnik

Prezes OT2 Krzysztof Cichacki wyjaśnił, że nie ma chętnych do pracy w zarządzie oddziału.
W OT5 Kraków wybór  Antoniego Habera okazał się nieważny z powodu nie przestrzegania wymogów statutu i regulaminu wyborów OIGOSK.

Wskazując na powyższe, Zarząd z przykrością konkluduje, że  w/w zarządy oddziałów terenowych nie wykonały uchwały z 22.08.2012r!

Uchwała  zarządu OIGOSK z 22 sierpnia 2012 :

Jednocześnie dla podniesienia rangi tej uroczystości /wręczania wyróżnień państwowych / zobowiązuje się zarządy oddziałów terenowych do podjęcia skutecznych działań, aby uczestniczyła w niej jak najliczebniejsza reprezentacja OT.

Oddział        l. uczest    człon    udział    km
Oddział SIEDLCE    15    18    83,33%    540
Oddział TORUŃ    9    20    45,00%    250
Oddział KOSZALIN    34    94    36,17%    20
Oddział GDAŃSK    9    27    33,33%    210
Oddział Głogów    2    9    22,22%    380
Oddział ŁÓDŹ    10    49    20,41%    420
Oddział SŁUPSK    1    13    7,69%    70
Oddział ZIELONA G1    14    7,14%    380
Oddział KRAKÓW    1    18    5,56%    700

Zarząd przyjął próg 10% liczebności OT.
W konsekwencji powyższego zarządy OT4; OT5; OT7 - nie wykonały uchwały z 22.08.2012r!


Ad.5  Dyskusja nad sensownością i celowością dalszego utrzymywania w strukturze terenowej i ewentualna decyzja o likwidacji n/w OT { ref. prezes Stencel }:
OT 4 Słupsk  [ 12 / 6 członków Z], 
OT 9 Głogów [  9 / 9 członków Z], 

Po dyskusji zdecydowano powrócić do tej kwestii za rok, chyba że istotnie wzrośnie liczebność w/w OT.


Ad.6  Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich. Prezes Stencel zaprezentował szczegłówe zestawienia oraz liczne zobrazowania graficzne


TTT 552,25    w dyspozycji Zarządu 
TT 160,00    w fundusz zasobowy, o którym mowa w art. 29 ust.3 statutu
TTT 310,81    w dyspozycji Zarządów OT

Ad.7  Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }

7.1   Stwierdzono zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz brak oczekiwanej reakcji na wezwania n/w 7 osób: 
LP.     NAZWISKO     Oddział     kwota     uwagi 
1    BBBBBB         GS    260     należności uboczne 
2    ZZZZZZZZ    ZK    500       I -XI.2012 + należności uboczne 
3    HHHHHHH    KR    350     IV -XI.2012 + należności uboczne 
4    WWWWW    KR    250     VII -XI.2012 + należności uboczne 
5    KKKKKKK    FZ    250     VII -XI.2012+ należności uboczne 
6    MMMMMM    FZ    200     VII -XI.2012+ należności uboczne 
7    SSSSSSS    FZ    250     VII -XI.2012+ należności uboczne 

Uwzględniając powyższe postanowiono na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 o wezwaniu do zapłaty w/w, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozew o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny, celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
        
7.2   Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
   
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa        siedziba            Status / oddział
1 Janina Roman         75-211 Koszalin        Zwyczajny: OT1  Koszalin
2 Krystyna Cieśliczka     78-100 Kołobrzeg         Zwyczajny: OT1  Koszalin
3 Marek Adrianowicz    42-200 Częstochowa    Zwyczajny: OT5  Kraków
4 Wojciech Ślusarski     34-400 Nowy Targ        Wspierający: OT5  Kraków
5 Tadeusz Kwiecień     30-838 Kraków        Wspierający: OT5  Kraków
6 Tomasz Luto        80-268 Gdańsk        Wspierający: OT6  Gdańsk

Ad.8  Analiza wykonania i modyfikacja preliminarza finansowego na 2012R
Zdecydowano o zmodyfikowaniu niektórych pozycji (wyróżniono) preliminarza finansowego na 2012r

Ad.9  Informacja przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego o zawansowaniu sprawy I/SK/2011
Przewodniczący SK Maciej Kusiński poinformował, że Sąd Koleżeński, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zdecydował o umorzeniu postępowania w sprawie I/SK/2011. 
Zarząd apeluje o możliwie pilne wydanie stosownego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Ad.10  Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK 
Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”

LOKATY                                                                                   kwota               %
BOŚ SA do 30.12.2012                                                        TTT 000,00    5,00%
SGB 24 do 26.11.2012                                                           TT 000,00    3,00%
GETIN NOBLE BANK SA ( 17.10.2012 - 17.10.2013)    TTT 000,00    6,08%

Ad.11  Rozważenie i ewentualna decyzja o zorganizowaniu latem 2013r wycieczki integracyjnej
Zdecydowano o wysłaniu e-mail zapytania, sondażu odnośnie preferencji n/w opcji:
1. Turcja samolotem ALL INCLUSIV 2 000 PLN / osoba
2. Chorwacja dojazd własny:  Zwadroń - Primosten 1 300 km (11 godz.) ; pobyt w klimatyzowanym apartamencie z węzłem kuchennym 35 €/pokój x 7 = 250 € x 4,20  = 1050 PLN + 2 noclegi w Zwardoniu ( 200 PLN) + paliwo 80 l/ ON  50€ + opłaty autostradowe 54 €

Dofinansowanie z funduszy OIGOSK ( pod warunkiem nie posiadania zaległych wierzytelności wobec OIGOSK):
• Członek założyciel     1000 PLN
• Członek zwyczajny     1000 PLN x ( L/70 ), L – liczba miesięcy członkostwa w OIGOSK
• Członek wspierający       500 PLN x ( L/70 ), L – liczba miesięcy członkostwa w OIGOSK
• Osoby, które przystąpiły do OIGOSK w 2013r nie otrzymują dofinansowania!

Wyniki sondażu i ostateczna decyzja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Ad.12  Inne.
12.1  Stanowisko w sprawie Konsorcjum z WORD na wynajem lub zakup pojazdów
VIII KDZ uznaje, że propagowanie idei konsorcjum celem zakupu lub wynajmu  samochodów do egzaminowania i szkolenia w aktualnych uwarunkowaniach prawnych i faktycznych, w szczególności uwzględniając nagłaśniane postulaty w zakresie zagwarantowania możliwości prawnych egzaminowania samochodami osk - szkodzi perspektywicznym interesom środowiska osk. 
Zdecydowano zainicjować wyartykułowanie i nagłośnienie w mediach wspólnego stanowiska w tej sprawie przez współpracujące ogólnopolskie organizacje społeczne środowiska osk.

12.2  R-k dla BBU Regis Mediator  Tomasz Żmuda Koszalin 
Zdecydowano określić na kwotę  T 188 PLN zobowiązanie BBU Regis Mediator  tytułem umożliwienia prezentacji i promocji usług BBU Regis Mediator  Tomasz Żmuda na naszych stronach internetowych w okresie 01.01.2012 do 31-12. 2012., oraz umożliwienie takiej prezentacji podczas seminariów , spotkań i szkoleń zorganizowanych przez OIGOSK 

12.3  Dla właściwego dokumentowania posiedzeń władz Izby, oraz zapewnienia odpowiedniej jakości relacji prezentowanych na stronie www. W konsekwencji kradzieży  po włamaniu 26.07.2012r  - zdecydowano o zakupie wyposażenia ( zakup kamery, aparatu cyfrowego na sumaryczną max. kwotę T 000 PLN)

12.4  Zdecydowano o zakupie nagrody  dla Instruktora w kategorii Universal w IV edycji Rankingu Instruktorów ZORD na sumaryczną max. kwotę S00 PLN

12.5  W ramach kontynuacji oraz doceniając „siłę zasięgu” jak i  możliwości oddziałowywania - zdecydowano o zakupie prenumeraty na 2013r miesięcznika Szkoła Jazdy dla członków OIGOSK, którzy w dniu 15 grudnia 2012r nie posiadają zaległych wierzytelności wobec OIGOSK. Ewentualne indywidualne odstępstwa od tej generalnej zasady rozstrzyga prezes Stencel uwzględniając konkretne indywidualne okoliczności oraz uwarunkowania.
Planowany wydatek na w/w prenumeratę stanowi kwotę ok. 23 000 PLN

12.6  Odnośnie braku odpowiedzi MTBiGM na wystąpienia, prezes Stencel zaproponował zainicjować wyartykułowanie i nagłośnienie wspólnego stanowiska  przez współpracujące organizacje środowiska osk – propozycję zaakceptowano.

12.7  Ze względu na brak czasu dyskusję nt. formuły i zadań KDZ postanowiono odłożyć do następnego posiedzenia tego gremium.

Protokołował 
Adam Próchnicki
sekretarz