2012-08-22 Protokół z posiedzenia zarządu w Łodzi

uczestnicy pos zarzadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opublikowano 22 wrzesień 2012r

 

 Protokół Nr Z- 04/08/2012 z posiedzenia w dniu 22.08.2012  Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

 

w zebraniu uczestniczyli:
1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes, 
4. Adam Próchnicki / prezes OT8 - sekretarz, 
5. Marek Wójcik   - skarbnik, nieobecny 
6. Tomasz  Mróz    - przewodniczący  KR  

7. Maciej Kusiński    - przewodniczący SK nieobecny

 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w formie aklamacji.

 

Tematyka obrad
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 13.04.2012  Z - 03/04/2012  { wiceprezes Popławski }, 

2. omówienie zasad funkcjonowania zarządu  i współpracy jego członków / w szczególności problem skarbnika / { ref. prezes Stencel }, 
3. Informacja składach zarządów  OT i o liczebności członków  { ref. prezes Stencel },
4. informacja nt. wniosków o odznaczenia państwowe dla  5 osób funkcyjnych i 1 członka { ref. prezes Stencel },
5. Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Wójcik },
6. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
7. Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel } 
- przyjęcia w poczet członków, 
- przekształcenie statusu członkowskiego, 
- skreślenia z listy członków, 
- wpis, skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,
- inne ( załączniki Deklaracji członkowskiej )

8. Rozpatrzenie skargi Tadeusza Szewczyka z 30.05.2012r
9. Decyzja  o terminie i miejscu seminarium szkoleniowego nt. rozporządzeń w sprawie szkolenia, egzaminowania, wydawania uprawnień…
10. Określenie liczby pkt. [ patrz uchwała Z-10/I/2011 z 16.01.2011 ] za uczestnictwo w seminarium szkoleniowym organizowanym przez zarząd OT1 w Dźwirzynie 07.09.2012r oraz  o którym mowa wyżej { ref. prezes Stencel },
11. Uroczystość wręczenia wyróżnień państwowych i Bal Instruktora Nauki Jazdy 24 listopada 2012r w Łazach k. Mielna
12. Relacja  ze spotkań zarządów 4-6 organizacji branżowych 26.04, 28.06, 20.07i 09.08.2012 {ref. wiceprezes Popławski }
13. Informacja nt. czterech wspólnych wystąpień i wniosków do MTBiGM
14. zainicjowanie trybu korespondencyjnego (art. 13 ust.11 statutu) podjęcia uchwały NZDI-22/VIII/2012 o zmianie uchwały  ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r
15. Inne:
- decyzja o wysokości wynagrodzenia za sporządzenie i opublikowanie na witrynie internetowej elementów raportu o zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy w 2011r, 
- wypracowanie stanowiska odnośnie pytań prezesa OT2 Toruń (e-mail z 09082012) w sprawie kas fiskalnych i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (art. 94 uokp), 
- załączniki deklaracji członkowskiej 
- zdalne sterowanie prezentacją, itp.
- uczestnictwo wiceprezesa Zb. Popławskiego w Konferencji KIEROWCA.PL 29-30.09.2012          

 

Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 03/04/2012 – bez uwag.

 

Ad.2  Funkcjonowanie zarządu  i współpraca jego członków
Prezes Stencel poszerzył informacje wcześniej sygnalizowane w korespondencjach e-mail, a dotyczące niemożności kontaktowania się ze skarbnikiem p. Markiem Wójcikiem, który najwyraźniej począwszy od 01.06.2011r celowo unika kontaktu, albowiem nie odbiera telefonów, nie odpowiada na prośby nagrywane na sekretarce, na sms czy e-mail oraz nie reaguje na polecenia służbowe jak i sporadycznie potwierdza odczytanie korespondencji e-mail. 
Konsekwentnie bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach zarządu w tym i niniejszym.
 W/w okoliczności faktyczne jednoznacznie świadczą o rażącym nie wywiązywaniu się przez pana M. Wójcika z obowiązków członka zarządu - skarbnika. 
Przymuszony okolicznościami prezes Stencel wykonuje również obowiązki skarbnika.

 

Ad.3  Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT 

 

 

2007R

2008R

2009R

2010R

2011R

2012R

Oddział KOSZALIN

86

96

113

106

96

93

Oddział TORUŃ

31

42

39

34

23

21

Oddział ŁÓDŹ

32

33

32

38

42

50

Oddział SŁUPSK

26

21

17

14

14

13

Oddział KRAKÓW

16

15

19

20

19

17

Oddział GDAŃSK

11

17

19

21

26

26

Oddział ZIELONA G

13

27

25

19

16

15

Oddział SIEDLCE

13

14

14

14

16

18

Oddział Głogów

 

 

 

15

12

10

OGÓŁEM

228

265

278

281

264

264

 
3.1  Zarząd OT2 Toruń (od 30.06.2011r )
1.KRZYSZTOF CICHACKI - prezes  tel.+48 603 699 066 e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
2.Włodzimierz Noworacki  - wiceprezes (od 23032012)  tel.+48 663 428 754   
3.vacat  od 26.06.2012      - sekretarz    
4.Dariusz Szwed              - skarbnik     tel.+48 695 761 679

 

3.2 Zarząd OT4 Słupsk / od 16.10.2010 , ponownie wybrany 02.07.2011/
1.KATARZYNA SZAMBELAN  - prezes          tel. + 48 693 280 680
2.Czesław Talko                     - wiceprezes    tel. + 48 600 989 386
3.Vacat  od 01.01.2012           - sekretarz       
4.Piotr Cichowlas                    - skarbnik         tel. +48 602 516 954

 

3.3 Zarząd OT5 Kraków
1 Jerzy  Wojtanowicz    +48 501 700 719      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.         Prezes OT5 
2  Edward  Bronowski    +48 501 429 955     wiceprezes 
3  Wiesław Tadel           +48 602 123 276     sekretarz 
4  Henryk  Witek           +48 501 424 466     skarbnik

 

3.4 Zarząd OT7 Zielona G  /stan na 18.06.2011 /
1 Kubiś Eugeniusz       48 602 426 883     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.           Prezes
2 Stanisław Kieda        48 602 605 502    wiceprezes
3 Pietsch Andrzej         48 501 488 230     sekretarz
4 Waldemar Sacharuk  48 502 066 807   skarbnik

Na podstawie art.19 ust.1 statutu zobowiązuje się w/w prezesów i zarządy OT, aby w terminie do 30 października br.zwołali Walne Zebrania Członków OT i w tajnych wyborach uzupełnili składy osobowe zarząd do stanów wymaganych art. 32 ust.2 statutu.

 

3 .5 Wobec niepokojącego, dynamicznego zjawiska obniżania się liczby członków OT9 Głogów  postanowiono we współpracy z prezesem OT7 Zielona G Eugeniuszem Kubisiem  zorganizować w Głogowie lub okolicy otwarte zebranie, na którym zaprezentowane zostaną cele, zadania i osiągnięcia OIGOSK oraz problematyka środowiska osk w świetle nowych uregulowań, które wejdą w życie 19.01.2013r.

 
Ad.4  informacja nt. wniosków o odznaczenia państwowe dla  5 osób funkcyjnych i 1 członka:
• Roman Stencel – Złoty Krzyż Zasługi, wniosek do prezydenta RP za pośrednictwem wojewody „Z”
• Zbigniew Popławski – Złoty Krzyż Zasługi, wniosek do prezydenta RP za pośrednictwem wojewody „E”
• Jerzy Wojtanowicz – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, wniosek do prezydenta za pośrednictwem wojewody „K”
• Zygmunt Wota – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, wniosek do prezydenta za pośrednictwem wojewody „E”
• Adam Próchnicki – odzn. Honor. „Zasłużony dla transportu RP”, wniosek do MTBiGM za pośrednictwem woj „W”
• Tomasz Mróz – odzn. Honor. „Zasłużony dla transportu RP”, wniosek do MTBiGM za pośrednictwem woj „E”

 
Ad.5  Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny
 
    TTT 253,59 w dyspozycji Zarządu 
      TT 510,00 w fundusz zasobowy, o którym mowa w art. 29 ust.3 statutu
    TTT 973,42 w dyspozycji Zarządów OT
M TTT 737,01 ogółem

 

Ad.6  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”

 
Ad.7  Decyzje w sprawach członkowskich

7.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp. Nazwa                                                                                        siedziba                    Status / oddział
1."AUTO-MOTO-PLUS"              mgr inż. Józef Walczak        92-504 Łódź            Zwyczajny: OT3  Łódź

2. Auto Szkoła MALGAR             Przemysław Garczyński     94-044 Łódź             Zwyczajny: OT3  Łódź
3. Auto Szkoła MONO                Jarosław Kamiński               91- 815 Łódź            Zwyczajny: OT3  Łódź
4. PHU                                          Lech Żymierski                      76-039 Biesiekierz  Zwyczajny: OT1  Koszalin
5. Nauka  Jazdy                          Mariusz Grzelak                     76-020 Bobolice      Zwyczajny: OT1  Koszalin
6. Szkoła Jazdy "PRAWKO"       Łukasz Górnik                       75-360 Koszalin      Zwyczajny: OT1  Koszalin
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców ULKA  Emil Terejko          23-400 Biłgoraj         Wspierający: OT5  Kraków

 
7. 2  Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności,  
na podstawie  art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby:

Lp. Nazwisko          Oddział          kwota            uwagi
1. Krzysztof Zając         DGL       420 VIII -XII.2011, I-IX.2012 + należności uboczne

2. Stanisław Kieda        FZ          420 VIII -XII.2011, I-IX.2012 + należności uboczne 
3. Edward Bronowski  KR         450   VII -XII.2011, I-IX.2012 + należności uboczne

po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 

7. 3  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
 
LPNAZWISKO  Oddział kwota uwagi 
1. Berent Piotr   CT 240 I-VIII.2012 + należności uboczne

2. Noworacki  Włodzimierz   CT 120 V-VIII.2012 + należności uboczne
3. Stopikowska I (Instruktor) CT 75 V-VIII.2012 + należności uboczne
4. Wesołowski Sebastian CT 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
5. Krzywda Olgierd  FZ 210 II-VIII.2012 + należności uboczne
6. Cegłowski Miłosz GD 150 IV-VIII.2012 + należności uboczne
7. Przytuła Andrzej  GD 150 IV-VIII.2012 + należności uboczne
8. Rozgoński Ireneusz  GD 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
9. Drob Janusz  GS 180 III-VIII.2012 + należności uboczne
10. Dzierżyński A (Instruktor)GS 135 I-VIII.2012 + należności uboczne
11. Szambelan Mariusz  GS 150 IV-VIII.2012 + należności uboczne
12. Figlewicz Paulina  KR 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
13. Golinkiewicz Janusz KR 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
14. Haber Antoni   KR 150 IV-VIII.2012 + należności uboczne
15. Strychalski Łukasz KR 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
16. Tadel Wiesław  KR 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
17. Twaróg Marek  KR 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
18. Bieniawski Piotr WS 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
19. Bryłka Artur "LIDER" WS 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
20. Bukała C. (Instruktor) ZK 90 IV-VIII.2012 + należności uboczne
21. Jeżak Jacek   ZK 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
22. Kijewski P. ( Instruktor) ZK 135 I-VIII.2012 + należności uboczne
23. Mikołajczyk Mirosław  ZK 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
24. Nosal Gieorgij Konstanty ZK 150 IV-VIII.2012 + należności uboczne
25.Żebrowski Oktawiusz ZK 240 I-VIII.2012 + należności uboczne
 OGÓŁEM  5715

 
Ponadto celem poprawy dyscypliny opłacania składek członkowskich oraz zmniejszenia mitręgi i pracochłonności redagowania, wysyłania wezwań do zapłaty wierzytelności OIGOSK.
Na podstawie art. 18 ust. 2-6 i art.19 ust.2 i 4 statutu zdecydowano że dofinansowanie z funduszy OIGOSK w tym i w dyspozycji oddziałów terenowych wydatków członków za uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach – jest dozwolone tylko dla osób, które nie zalegają z opłatą wierzytelności Izby oraz w stosunku do których nie mają zastosowania okoliczności wysczególnione w art.8 ust.1, 3-6 i 8 statutu.

 

7. 4   Na wniosek z 31.05.2012r, uwzględniając że nie przekroczono okresu 6 m-cy od doręczenia w dniu 30.11.2011r oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w OIGOSK - na podstawie art.8 ust.2 statutu zarząd zgodził się na cofnięcie rezygnacji z 21.11.2011r. 
W konsekwencji kol. Wojciech Musalewski zachowuje prawa i ciągłość członkostwa w OIGOSK.
From: lechtczew [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Thursday, May 31, 2012 10:02 PM
To:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Subject: OT 6
OSK <LECH>  Wojciech Musalewski

 

7. 5   W związku z ustaniem przyczyny postanowiono o anulowaniu decyzji z 03.03.2012r o skreśleniu - w konsekwencji kol.Wojciech Musalewski nadal będzie wyszczególniany na Liście Wykładowców OIGOSK.
Stan listy po uwzględnieniu powyższego: 49 osób ( 48 + 1)

 

7. 6 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg §1 ust.4 lit. a) Uchwały nr Z – 10/I/2011 Zarządu OIGOSK z dnia 16.01.2011 w zakresie członkostwa w Izbie.
Na podstawie §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały zdecydowano o skreśleniu z listy n/w osoby: 
Lp. Poz. data wpł wniosku Nazwisko imię zaświadcz nr data zaświadcz
1 59 2008-03-01 Ryszard Jagielski  055/03/2008 2008-03-02

Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 48 osób ( 49 - 1)

 
Ad.8  Rozpatrzono skargę Tadeusza Szewczyka z 30.05.2012 na działania prezesa Romana Stencla.
Po wnikliwym przeanalizowaniu treści skargi, dokumentów i całej korespondencji zarząd jednogłośnie stwierdza, że skarga jest bezzasadna, a działania prezesa w kwestii egzekwowania wierzytelności od Auto Top sc A. Czubaj & B. Kurek Kraków w tym i wyjaśnianie niezgodności podpisów p. Czubaja były zgodne z uchwałami zarządu oraz kompetencjami statutowymi prezesa OIGOSK.
Efektem tych działań jest wpłacenie na r-k bankowy Izby w dwóch transzach ( 29.06 w.122 i 04.07.2012 w.125 ) całkowitej kwoty wierzytelności tj. 795,45 PLN w konsekwencji czego cofnięto powództwo.

 

Ad.9 Zdecydowano o zorganizowaniu VIII KDZ i seminarium szkoleniowego nt . rozporządzeń w sprawie szkolenia, egzaminowania, wydawania uprawnień… w Łazach k. Mielna 23 - 24 listopada 2012.

 

Ad.10 Określenie liczby pkt. [ patrz uchwała Z-10/I/2011 z 16.01.2011 ] za uczestnictwo w seminarium szkoleniowym
Na podstawie §1 ust.3 uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011 przyznaje się n/w liczby punktów za uczestnictwo w seminariach szkoleniowych:
• 07 września 2012 w Dźwirzynie 20 pkt.
• 24 listopada 2012 w Łysomicach 30 pkt.

 

Ad.11 Uroczystość wręczenia wyróżnień państwowych oraz IV rankingu instruktorów ZORD i
Bal Instruktora Nauki Jazdy postanowiono zorganizować  24 listopada 2012r w Łazach k. Mielna.
Jednocześnie dla podniesienia rangi tej uroczystości zobowiązuje się zarządy oddziałów terenowych do podjęcia skutecznych działań aby jak najliczebniejszą reprezentacja OT uczestniczyła w tej uroczystości.
Imienne zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać do 10.11.2012r.

 

Ad.12 Relacja  ze spotkań zarządów 4-6 organizacji branżowych 26.04, 28.06, 20.07i 09.08.2012 {ref. wiceprezes Popławski }

 

Ad.13 Informacja nt. wspólnych wystąpień i wniosków do MTBiGM
1. poparcie ( listu otw.) z 08 maja 2012r (wysłany 18.05.2012)
Poparcie załączonego listu otwartego ( 3 postulaty: samoch. osk, cena mim, informacja dot. egzam. wew.)
2. wniosek z 15 maja 2012r (wysłany ePUAP 23.05.2012) : zmiany przepisów uokp
3. wniosek z 25 maja 2012r (wysłany ePUAP 04.06.2012) : Monit o zorganizowanie obiecanego spotkania z KSD WORD
4. wniosek z 05 czerwca 2012r (wysłany ePUAP 08.06.2012 ) zmiany przepisów w projektach rozporządzeń 
5. wniosek z 20 lipca 2012r (przekazany 24.07.2012)  zmiany przepisów uokp ( 9 postulatów )

 

Ad.14 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS  postanowieniem z 20 lipca 2012r sygn. akt KO.IX NS-REJ. KRS/002994/12/551 odmówił wpisania do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych… zmian w statucie wyszczególnionych w uchwale ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r. 
Uzasadniając odmowną decyzję niezgodnością z prawem uchwalonej zmiany brzmienia art.8 ust.1 statutu. 
Zważywszy na powyższe jednogłośnie zdecydowano skorzystać z możliwości korespondencyjnego trybu ( art. 13 ust.11 ) zmiany zakwestionowanej uchwały poprzez zainicjowanie korespondencyjnego trybu uzgodnień 
U c h w a ł y  nr  NZDI – 22/VIII/2012 z dnia  22.08.2012 
Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
o zmianie uchwały ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r 
Stosownie do art.12 ust.6 uprawnionymi do głosowania są Delegaci wybrani na V ZD OIGOSK w dniu 14.04.2012r.

 

Ad.15 .1 Decyzja o wysokości wynagrodzenia za sporządzenie i opublikowanie na witrynie internetowej elementów raportu o zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy w 49 WORD-ach za okres 2006 - 2011r.
Zarząd doceniając wysiłek i ogromny nakład pracy na pozyskanie danych i ich opracowanie , zredagowanie raportu oraz opublikowanie jego fragmentów  na witrynie internetowej- zdecydował o przyznaniu prezesowi Stenclowi  jednorazowego wynagrodzenia dokumentowanego umową o dzieło ....
Licznik wskazuje 42 130 odsłon tego raportu, co „owocuje” bardzo dobrym „pozycjonowaniem” strony internetowej OIGOSK. 
Jednocześnie zarząd upoważnia prezesa Stencla do ustalania wysokości odpłatności za udostępniane dane statystyczne nie publikowane na witrynie internetowej z uwzględnieniem stopnia pracochłonności do max. kwoty ...

 

Ad.15 .2 wypracowanie stanowiska odnośnie pytań prezesa OT2 Toruń (e-mail z 09082012) Krzysztofa Cichackiego w sprawie kas fiskalnych i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (art. 94 uokp), 
Po dyskusji zarząd oświadcza co następuje: 
1) podziela opinię prezesa Stencla zaprezentowaną w poniższym email
From: OIGOSK Koszalin [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Friday, July 27, 2012 11:31 PM
To: Prezes-OT6OIGOSK (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  )
Subject: Kasy Fiskalne w OSK od 01 stycznia 2013r - projekt rozporządzenia

Uwzględniając  zasadę legalizmu w działalności gospodarczej, którą z oczywistych względów promuje OIGOSK
/ wszyscy mamy płacić określone prawem „należności fiskalne” / - nie będziemy protestować przeciwko kasom fiskalnym.
Podkreślając jednocześnie, że obowiązek ewidencjonowania obrotu nie rodzi obowiązku w podatku VAT, albowiem nadal obowiązują zwolnienia określone w ustawie o VAT:
• art. 113 ust.1 odnośnie usług szkoleniowych w zakresie pr. jazdy kat. A2, A
• art. 43 ust.1 pkt. 29 odnośnie usług szkoleniowych w zakresie pr. jazdy pozostałych kategorii

2) kwestia obowiązku odbycia praktycznego szkolenia w okresie 4-8 miesiąca od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. B jest przedmiotem regulacji ustawowej (art. 94 uokp), a więc chybionym byłoby kwestionowanie tego obowiązku przy okazji konsultacji społecznych projektu rozporządzenia traktującego o programie tego szkolenia.

 

Ad.15.3 załączniki deklaracji członkowskiej 
Uwzględniając możliwość pozyskania danych o przedsiębiorcy z CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ za pośrednictwem Internetu, pod linkiem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx oraz z rejestrów KRS pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu 
Zdecydowano, że do deklaracji wstąpienia do OIGOSK wystarczy załączyć ( jeżeli dotyczy):
1. statut, umowę spółki,
2. zaświadczenie od Starosty o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), a w odniesieniu do podmiotów nie prowadzących OSK inny dokument precyzujący rodzaj prowadzonego szkolenia, ośrodka,
3. kserokopię dowodu osobistego,
4. kserokopię legitymacji instruktora nauki jazdy,
5. kserokopia dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w pkt. IV deklaracji.

 

Ad.15.4 Z uwagi na organizowane liczne seminaria szkoleniowe oraz dla poprawienia komfortu i sprawności obsługiwania prezentacji multimedialnej – zdecydowano o zakupie modułu do zdalnego sterowania prezentacją sporządzoną za pomocą  programu  Power Point w kwocie brutto nie przekraczającej 400 PLN ( czterysta)

  

Ad.15.5 W organizowanej przez KIEROWCA.PL konferencji  29-30.09.2012r  będą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych środowiska osk oraz instytucji operujących w dziedzinie ruchu drogowego – dla właściwej reprezentacji OIGOSK ( prezes Stencel został zaproszony jako gość honorowy) zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy Izby również uczestnictwa wiceprezesa Zbigniewa Popławskiego

 

Protokołował 
Adam Próchnicki
sekretarz