2011-08-16 Łódź - posiedzenie zarządu OIGOSK

 

 

 

Posiedzenie Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 16.08.2011 w Łodzi /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/
(sala Auto Szkoły Macieja Kusińskiego - dziękujemy)

 

w zebraniu uczestniczyli:
1. Roman Stencel  - prezes, 
2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes, 
4. Tomasz  Mróz  - Przewodniczący KR  
5. Maciej Kusiński - przewodniczący SK 
6. Wojciech Musalewski – wiceprzewodniczący SK

Prawidłowo i skutecznie  zawiadomieni kol. Henryk Cichacki i Marek Wójcik - nieobecni nieusprawiedliwieni!

Zebranie prowadził prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

Tematyka obrad
1. odczytanie protokołu Z - 03/05/2011  z poprzedniego posiedzenia zarządu 09.05.2011 {ref. wiceprezes Popławski }, 
2. omówienie zasad funkcjonowania zarządu  i współpracy jego członków / w szczególności problem sekretarza i skarbnika /{ ref. prezes Stencel }, 
3. informacja o efektach wyborów zarządów OT oraz omówienie sytuacji i obowiązków zarządu OIGOSK odnośnie OT, w których nie przeprowadzono wyborów { ref. prezes Stencel }, 
4. wstępne omówienie propozycji zmian w statucie i regulaminie SK odnośnie funkcjonowania SK w kontekście sprawy I/SK/2011 { ref. przewod.  Kusiński i prezes Stencel }, 
5. analiza sytuacji w OT2 Toruń i odniesienie się do zagadnień, wniosków: 
 a) relacja z przebiegu WZC OT2 30.06.2011r
 b) SK z 12.07.2011 ( postanowienie nr. 3 ) o rozwiązanie umowy z 20.12.2010 udostępnienia lokalu na siedzibę OT2
 c) SK z 12.07.2011 ( postanowienie nr. 4 ) o przeprowadzenie kontroli w tym oddziale przez KR
 d) Orzeczenie SK z 12.07.2011 o wykluczeniu pana Krzysztofa Cichackiego z OIGOSK
 e) prezesa Krzysztofa Cichackiego  z 30.06.2011 ( protokół z WZC OT2 30.06.2011 ) o wycofanie pozwu z 09.05.2011
 f) Zarządu OT2 z 05.07.2011 ( protokół ZOT2/05/07/2011 ) o sprawdzenie i skontrolowanie przez KR zgodności z obowiązującymi w izbie przepisami działań SK odnośnie postanowienia nr. 3 ( rozwiązanie umowy udostępnienia lokalu ) oraz w sprawie nr I/SK/2011 p-ko Marianowi Wypij
 g) prezesa Krzysztofa Cichackiego  z 26.07.2011 ( uchwała nr 1/ZOT2/02/2011 z 25.02.2011 ) o ufundowaniu upominków dla R. Zarzyńskiego i St. Pietrzaka
 h) treść protokołu z WZC OT2 30.06.2011 publikowana na stronie internetowej wysokość wydatku  na spotkanie szkoleniowo-integracyjne OT2 22-24.07.2011
 i) wysokość wydatku  na spotkanie szkoleniowo-integracyjne OT2 22-24.07.2011
6. podjęcie uchwały Z-11/VIII/2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych 
7. określenie liczby pkt. [ patrz uchwała Z-10/I/2011 z 16.01.2011 ] za uczestnictwo w seminarium szkoleniowym organizowanym przez zarząd OT1 w Dźwirzynie 02.09.2011r oraz w październiku 2011 w okolicach Torunia { ref. Prezes Stencel }
8. zaprezentowanie harmonogramu redagowania i nadsyłania tekstów artykułów do opublikowania w miesięczniku Szkoła Jazdy { ref. prezes Stencel }, 
9. dyscyplina opłacania składek członkowskich 
10. decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel } 
 - przekształcenie statusu członkowskiego, 
 - przyjęcia w poczet członków, 
 - skreślenia z listy członków, 
 - wpis, skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,
 - inne 
11. Pozostałe.
 - akceptacja lokat terminowych
 - relacja  wiceprezesa Popławskiego z obrad 27.07.2011 sejmowej komisji INF

 Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski za zgodą członków zarządu odczytał najważniejsze fragmenty protokołu Z - 03/05/2011 z poprzedniego posiedzenia w dniu 09.05.2011 – bez uwag.

Ad.2  Prezes Stencel poszerzył informacje wcześniej sygnalizowane w korespondencjach e-mail, a dotyczące niemożności kontaktowania się ze skarbnikiem p. Markiem Wójcikiem, który najwyraźniej począwszy od 01.06.2011r celowo unika kontaktu, albowiem nie odbiera telefonów, nie odpowiada na prośby nagrywane na sekretarce, na sms czy e-mail oraz nie reaguje na polecenia służbowe jak i nie potwierdza odczytania korespondencji e-mail. 
Konsekwentnie bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach zarządu w tym i niniejszym.
 W/w okoliczności faktyczne jednoznacznie świadczą o rażącym nie wywiązywaniu się przez pana M. Wójcika z obowiązków członka zarządu - skarbnika. 
Przymuszony okolicznościami prezes Stencel zadeklarował czasowe pełnienie obowiązków skarbnika.
Również sekretarz kol. Henryk Cichacki, który na poprzednim posiedzeniu 09.05.2011 sygnalizował problemy zdrowotne - nadal nie angażuje się w prace zarządu chociaż potwierdza odczytanie korespondencji e-mail. 
„Wymowny” jest niniejszy email:
From: Henryk Cichacki [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Saturday, August 13, 2011 10:24 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Zebranie zarządu OIGOSK 16082011 /zmiana adresu miejsca posiedzenia/odp. 
 Nie przyjadę na zebranie. Henryk Cichacki.

Dlatego wiceprezes Popławski nadal jest obciążony obowiązkami sekretarza.
Sytuacja ta w zasadzie wskazuje na konieczność zmian w składzie zarządu. Jednak jak na razie nie jest naruszany przepis art.11 ust.3 statutu „Gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej obniży się poniżej  2/3 ( 66,66%)” albowiem formalnie kol. M. Wójcik i H. Cichacki są nadal członkami zarządu, a nawet przy ich absencji wskaźniki statutowe nie zostaną przekroczone, gdyż  2/5 = 40%. 
Ponadto zachowany jest wymóg przepisu art.10 ust.3 statutu (quorum 50%, gdyż 3/5 = 60%)
Uwzględniając powyższe ze względów ekonomicznych ( uniknięcie kosztu organizowania NZD ) zdecydowano ewentualne zmiany w składzie zarządu przeprowadzić na V ZD OIGOSK w I kw. 2012r.
Prezes Stencel zaapelował do wiceprezesów Zb. Popławskiego i Zb. Gryglasa o maksymalną współpracę, potwierdzanie odczytu przesyłanej korespondencji e-mail oraz zwiększenie wysiłku dla zapewnienia niezakłóconej pracy zarządu w tych trudnych, nieoczekiwanych okolicznościach.

Ad.3 Prezes Stencel poinformował, że w 8 - u oddziałach terenowych { kadencja zarządu OT9 upływa w 2014r) przeprowadzono wybory zarządów na II Kadencję 2011 - 2015. Jak wskazuje niniejsze zestawienie, w niektórych OT wybory przeprowadzono po terminie zakreślonym przez zarząd „najpóźniej do 30.06.2011” (pkt. ad. 9.3 protokołu Z - 03/05/2011):

OT1 Koszalin 21.05.2011
OT2 Łódź  13.04.2011
OT3 Toruń 30.06.2011
OT4 Słupsk 02.07.2011
OT5 Kraków 09.08.2011
OT6 Gdańsk 20.04.2011
OT7 Zielona G 18.06.2011
OT8 Siedlce 10.05.2011

Ad.4  przewodniczący S.K. Maciej Kusiński oraz członek S.K. Wojciech Musalewski przedstawili zarządowi poziom zaawansowania prac oraz trudności przy rozstrzyganiu  sprawy I/SK/2011. Poinformowali zarząd  m.in. o tym, że sprawę rozpatrują, jako dwuwariantową.
Wariant pierwszy to ocena udziału byłego prezesa OT-2 Mariana Wypija w opracowaniu i kolportowaniu ulotki.
Wariant drugi to poszukiwania, wyjaśnienie źródeł pomysłu i osób opracowujących w OT-2 ulotkę szkalującą. 
Przewodniczący S.K. poinformował zarząd, że rozstrzygnięcie sprawy niebawem nastąpi, ponieważ członkowie S.K. już na tym etapie mają konkretne przemyślenia oraz wnioski i pomimo trudności, na jakie natrafili, a które w dużym stopniu były skutkiem zachowania i podejścia do sprawy byłego jak również obecnego prezesa  OT-2.
W kontekście powyższego oraz uwzględniając koszty ( aktualnie ok. 1100 zł ) i doświadczenia związane z prowadzeniem pierwszej sprawy (I/SK/2011) przez Sąd Koleżeński OIGOSK jednogłośnie zdecydowano:
1. przygotować projekty zmian statutu i regulaminu SK w następujących obszarach:
1) ustanowienia kwoty wpisowego pozwu jeżeli wnioskodawcą nie jest władza izby
2) możliwość zasądzenia przez SK kosztów sądowych 
3) możliwość prowadzenia przez SK uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej
4) zmiany w Regulaminie SK 
5) ustanowienie w statucie obowiązków informacyjnych dla prezesa OT do informowania zarządu Izby oraz sankcje w przypadku uchybienia temu obowiązkowi 
 2. Aneksem do umowy wprowadzić obowiązek udostępniania lokali siedzib OT również władzom OIGOSK po uprzednim uzgodnieniu terminu z dysponentem lokalu jak i sankcje w razie odmowy udostępnienia lokalu.

Ad.5 Prezes Stencel obszernie omówił sytuację, jaka ma miejsce  w OT-2 w Toruniu. W oddziale tym na skutek rezygnacji z członkostwa w izbie prezesa kol. Mariana Wypija dokonano wyboru nowego zarządu oddziału, którego prezesem został p. Krzysztof Cichacki.
Zapoznał zebranych z korespondencją e-mail prowadzoną z prezesem K. Cichackim i sekretarzem R. Jagielskim.

a) Prezes Stencel uczestniczył w  Walnym Zebraniu Członków tego oddziału w dniu 30.06.2011r. Wysłuchano wiele fragmentów z nagrania przebiegu tego WZC OT2. Płytę DVD z nagranym przebiegiem tego zebrania przekazano przewodniczącemu SK.   

b) SK wnioskiem z 12.07.2011 ( postanowienie nr. 3 ) wystąpił do zarządu o rozwiązanie umowy z 20.12.2010 udostępnienia lokalu na siedzibę OT2. Zważywszy na perturbacje związane ze zmianą siedziby OT/ poszukiwanie nowej lokalizacji, konieczność zgłoszenia do KRS i poniesienia związanej z tym opłaty jak i fakt, że prezesem OT2 został wybrany K. Cichacki – zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył ten wniosek SK. Jednocześnie /patrz jw./ zdecydowano o aneksowaniu umów skutkującego obowiązkiem udostępniania lokalu siedziby OT, również na potrzeby posiedzeń władz OIGOSK w uzgodnionym terminie.

c) SK wnioskiem z 12.07.2011 ( postanowienie nr. 4 ) wystąpił do zarządu  o przeprowadzenie przez KR kontroli w OT2. 
Aby nie wstrzymywać procedury, zarząd w trybie korespondencyjnym 15.07.2011 zdecydował aby wniosek ten przekazać KR wg. właściwości ( §3 ust.3 lit. d regulaminu KR ) – 20.07.2011 e-mail przesłano wniosek przewodniczącemu KR , a dzisiaj przekazano kol. T. Mróz oryginał wniosku SK. Ponadto zdecydowano, że jeżeli KR postanowi o przeprowadzeniu kontroli w OT2, to jej koszty obciążą limit wydatków tego oddziału!

d) SK orzeczeniem z 12.07.2011 postanowił wykluczyć  pana Krzysztofa Cichackiego z OIGOSK tj. ukarać za utrudnianie pracy sądu przy sprawie  I/SK/2011.
Prezes Stencel poinformował i okazał dwie koperty w tym jedną zaklejoną tj. przesyłkę, której nadawcą jest K. Cichacki doręczoną na adres siedziby OIGOSK w dniu 01.08.2011r. 
Zarząd głosami 2:1 postanowił otworzyć  kopertę zaadresowaną do WZC/ZD OIGOSK i odczytać  treść korespondencji, ponieważ  zgodnie ze statutem wszelkie wnioski złożone w terminie powinny znaleźć się w porządku obrad WZC/ZD, projekt którego ustala zarząd. 
Korespondencja dotyczyła odwołania kol. K. Cichackiego od decyzji S.K. o wykluczeniu Go z izby. 
Stosownie do uregulowań statutu (art.8 ust.7, art.27) i regulaminu SK (§6 ust. 3) – rozpatrzenie odwołania zostanie uwzględnione w porządku obrad najbliższego Zebrania Delegatów OIGOSK. Kopię odwołania przekazano przewodniczącemu SK. Stwierdzono, że odwołanie wpłynęło w terminie określonym w §6 ust.3 regulaminu SK {30 dni}.

e) Prezes OT2 Krzysztof Cichacki  ( nagranie i protokół z WZC OT2 30.06.2011 ) wnioskuje o wycofanie pozwu z 09.05.2011.
Zważywszy na frekwencję, przebieg i wypowiedzi prezentowane na w/w WZC OT2, obcesowy, roszczeniowy styl korespondencji z prezesem Stenclem, a przede wszystkim na niedopuszczalną formę formułowania i prezentowania opinii, wniosków w formie anonimowej, szkalującej ulotki, do tego kolportowanej przez byłego prezesa OT2 p. M. Wypija – jednogłośnie zdecydowano o negatywnym rozpatrzeniu tego wniosku.

f) W protokole ZOT2/05/07/2011  z posiedzenia Zarządu OT2 w dniu  05.07.2011 wzmiankuje się o wystąpieniu z  wnioskiem do KR o sprawdzenie i skontrolowanie zgodności z obowiązującymi w izbie przepisami działań SK odnośnie postanowienia nr. 3 ( rozwiązanie umowy udostępnienia lokalu ) oraz w sprawie nr I/SK/2011 p-ko Marianowi Wypij – przewodniczący kol. Tomasz Mróz oświadczył, że taki wniosek nie wpłynął do KR. 
Prezes Stencel zaapelował aby ze względów ekonomicznych, jeżeli KR podejmie kontrolę z wniosku, o którym mowa w  lit. c) również, ewentualnie odniosła się do wzmiankowanych tutaj kwestii.

g) Prezes OT2 Krzysztof Cichacki  pismem z 26.07.2011, posiłkując się uchwałą nr 1/ZOT2/02/2011 z 25.02.2011 zwrócił się z prośbą o refundację wydatku na zakup upominków dla R. Zarzyńskiego i St. Pietrzaka udokumentowanego fakturą nr FS/001508/2011/GD92 (nawigacje). Wniosek rozpatrzono negatywnie. 
Po wnikliwym przeanalizowaniu, zarząd OIGOSK stwierdza brak podstawy prawnej wydatku na upominki finansowanego z funduszy OT2 oraz przekroczenie kompetencji statutowych zarządu OT2 – w konsekwencji odmawia jego zrefundowania kol. R. Jagielskiemu. 
Szczegółowe wskazania prawne i uzasadnienie takiej decyzji zamieszczono w  e-mail 2011-07-29 20:29:24 autorstwa prezesa Stencla, którego konkluzje i tezy zarząd w pełni akceptuje. 
W szczególności zarząd wskazuje, iż konsekwentne, długotrwałe (III.2010 – II.2011) nawoływania p. Ryszarda Zarzyńskiego do swoistego „rokoszu” tj. likwidacji OT2 poprzez masową rezygnację z członkostwa w OIGOSK i utworzenia autonomicznego stowarzyszenia w Toruniu, które miałoby ubiegać się o członkostwo w PFSSK – stanowi wręcz „definicyjne” ignorowanie obowiązku członkowskiego , o którym mowa w art. 7 ust.14 lit. b) statutu i jest ewidentnym jaskrawym działaniem wbrew interesom OIGOSK
Oczywistym jest, że takie postawy powinny być napiętnowane, a nie wyróżniane upominkami nawet jeżeli osoby te mają historyczne zasługi tworzenia tej izby.
Prawdopodobne świadome ukrywanie przed zarządem OIGOSK protokołów z zebrań członków i posiedzeń zarządu OT2 w 2010r, które przesłano dopiero na kategoryczne żądanie poniższym e-mail:
From:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Thursday, July 28, 2011 2:33 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Protokoły OT2

      wskazuje co najmniej na przyzwolenie i  tolerowanie takich negatywnych zachowań członków przez poprzedni i aktualny zarząd OT2- skoro wnioskuje Pan o refundację w/w wydatku.
Z oczywistych względów zarząd izby nie może akceptować działań czy honorowania osób których działania i poglądy stoją w jaskrawej sprzeczności z interesem tej organizacji!

h) Sekretarz zarządu OT2 Ryszard Jagielski poniższym e-mail zakwestionował treść protokołu opublikowanego na stronie izby , link http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=67 
From:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Thursday, July 28, 2011 2:33 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Protokoły OT2
Po szczegółowej analizie tekstów  i odsłuchaniu nagrania WZC OT2 30.06.2011 zarząd OIGOSK stwierdza, że opublikowany na stronie www.izbaosk.eu  protokół z WZC OT2 30.06.2011 wiernie odzwierciedla przebieg i ustalenia tego Zebrania oraz osobę redagującego.
Konkluzje i tezy  kol. Jagielskiego  artykułowane w korespondencji e-mail  21-28.06.2011 z prezesem Stenclem odnośnie redaktora i treści tego protokołu są chybione.

i) Zarząd OT2 decyzją z 05.07.2011 ( Prot. ZOT2/05/07/2011)  postanowił o zorganizowaniu spotkania szkoleniowo-integracyjnego członków OT2 w Ciechocinku  22-24.07.2011.
O spotkaniu w tym konkretnym terminie nie poinformowano zarządu OIGOSK  jak i wszystkich członków OT2.
Porównanie wydatków na przedsięwzięcia o bogatszym programie organizowane przez zarząd Izby  (ok. 300 PLN/osobę) z wydatkiem na spotkanie szkoleniowo-integracyjne OT2  22-24.07.2011  wskazują na rozrzutność, która w okolicznościach lawinowego zmniejszania się liczby członków OT2  (tj. jedynego źródła przychodu )  może skutkować  istotnym ograniczeniem możliwości realizacji celów statutowych przez zarząd OT2.

tabela/ zestawienie

Jeżeli więc, KR będzie kontrolować OT2 - zarząd izby poprosi o szczegółową kontrolę racjonalności  i tego wydatku.

Ad.6 Celem wykreowania podstaw prawnych niezbędnych dla egzekwowania informacji od zarządów OT oraz dla zapewnienia zarządowi OIGOSK możliwości skutecznego realizowania statutowej kompetencji nadzorowania i koordynowania działalności zarządów oddziałów terenowych izby, zarząd jednogłośnie pojął uchwałę  Z-11/VIII/2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/ ( w załączeniu ).

Ad.7 Prezes Stencel poinformował o decyzji zarządu OT1 o zorganizowaniu spotkania integracyjno-szkoleniowego członków OT1 02-04.09.2011 w Dźwirzynie w ramach którego odbędzie się seminarium szkoleniowe nt.  ustawa z 05.01.2011r o kierujących pojazdami - najistotniejsze zmiany uregulowań dotyczących funkcjonowania osk, wymogi i obowiązki instruktorów. W spotkaniu mogą uczestniczyć członkowie z pozostałych OT. 
Ponadto w październiku br. zostanie zorganizowane w okolicy Torunia kolejne IX seminarium szkoleniowe OIGOSK dla wszystkich członków nt. najistotniejszych zmian uregulowań ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami dotyczących funkcjonowania osk, wymogi i obowiązki instruktorów oraz problematyki szkoleń kierowców wykonujących przewozy drogowe, realizowanych przez „ośrodki szkolenia”. Zorganizowanie seminarium powierza się prezesowi i ustala się, ze standardowa odpłatność członka za uczestnictwo nie może przekroczyć kwoty 300 PLN. 
Na podstawie przepisu §1 ust.3 uchwały  nr.  Z – 10/I/2011 z 16.01.2011r przyznaje się następujące liczby punktów za uczestnictwo w seminariach szkoleniowych: 
       20 pkt - w Dźwirzynie 02-04.09.2011r 
       30 pkt - w okolicy Torunia w październiku 2011r

Ad.8 Prezes Stencel zaprezentował wysłany e-mail 15.08.2011 harmonogram redagowania i nadsyłania tekstów artykułów do opublikowania w miesięczniku Szkoła Jazdy. 
Na podstawie §3 ust.1 pkt.7) Regulaminu Pracy {DZIAŁANIA} ZARZĄDU z 19.03.2011 / dostępny pod linkiem:http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=60  / 
Proszę i zobowiązuję n/w osoby ( z wyjątkiem M. Kusiński ) aby następne materiały przygotowano i  przesłano do mnie w celu konsultacji wg. poniższego harmonogramu: 
1.Popławski Zbigniew w terminie do     10.10.2011 R , 
2.Cichacki Krzysztof w terminie do         10.11.2011 R , 
3.Gryglas Zbigniew w terminie do          10.12.2011 R , 
4.Wojtanowicz Jerzy w terminie do         10.01.2012 R , 
5.Marzena Biernacka w terminie do       10.02.2012 R , 
6.Kubiś Eugeniusz w terminie do           10.03.2012 R , 
7.Próchnicki Adam w terminie do           10.04.2012 R , 
8.Zarzycki Edmund w terminie do           10.05.2012 R ,
9.Maciej Kusiński w terminie do             10.06.2012 R

Zarząd akceptuje w/w harmonogram.

Ad.9  Dyscyplina opłacania składek członkowskich

Wykresy / Tabele

Ad.10  Decyzje w sprawach członkowskich
10.1 Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek - przekształcono z dniem 01.09.2011 status członkowski n/w osób: 
Lp.               Nazwa                 adres                                 status 
1 OSK Danuta Wypij  87-100 Toruń  przekształcenie w członka wspierającego 
2 Firma Prywatna JOLKA Ryszard Kubisiak  80-119 Gdańsk  przekształcenie w członka wspierającego

10.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.                               Nazwa                 siedziba  Status / oddział
1 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Andrzej Pałka 43-600 Jaworzno Z: OT3  Łódź
Adam Żuchowicz instruktor nauki i techniki jazdy  72-600 Świnoujście W: OT1  K-lin

10.3 Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności,  na podstawie  art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu  z listy członków i wezwaniu do zapłaty Robert Haziak 77-300 Kołdowo 4”D” W: OT1  K-lin.
Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

10.4 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg członkostwa określony w §1 ust.4. lit. a) Uchwały nr Z – 10/I/2011 z dnia  16.01.2011r Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie, na podstawie przepisu §1 ust.9. lit. b) w/w Uchwały - zdecydowano o skreśleniuz w/w listy n/w osoby:

lp. poz. listy data wpł wniosku Nazwisko imię NR Instr. zakres uprawnień instr zaśw. nr
1 98 2008-06-29 Zarzyński Ryszard   CT 0017 ABTCD 091 /06/2008
2 111 2009-04-17 Haziak Robert  GCZ 0015A B C D BE CE DE T 103 /04/2009
Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 45 osób (47-2)

10.5 Inne 
Na podstawie przepisu art.8 ust.2 statutu pozytywnie rozpatrzono wniosek kol. Ryszarda Zakrzewskiego [OT4] z 26.07.2011 o wyrażenie zgody na cofnięcie rezygnacji z członkostwa w Izbie, doręczonej 17.07.2011.

Ad.11  Pozostałe
11.1 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla ŚRODKI na rachunkach bankowych w dniu 12.08.2011 
 Tabela - zestawienie

11.2  wiceprezes  Zb. Popławski zrelacjonował przebieg posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury nt. poselskiego / PiS/ projektu zmiany ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami.
Posiedzenie odbyło się w dniu 27.lipca 2011r. Wniosek dotyczył zmiany ustawy w zakresie : kryteriów ośrodków spełniających dodatkowe wymagania, szkolenia przez  internet, możliwości zdawania egzaminów samochodem osk. Po przedstawieniu wniosku przez posłów PiS przeprowadzono krótką dyskusję, po której przewodniczący Rynasiewicz zarządził głosowanie w efekcie którego projekt skierowano do dalszych prac w podkomisji stałej i następnie zamknął obrady.

Na tym zebranie zakończono. Prezes OIGOSK podziękował za udział członkom zarządu i przewodniczącym KR i SK. 


Protokołował 
Zbigniew Popławski
Wiceprezes