2011-03-19 Protokół z IV Zebrania Delegatów w Ciechocinku

{opublikowano 07 Kwietnia 2011r}

Ciechocinek, 19.03.2011r.

 

Protokół  /obszerne fragmenty oraz najistotniejsze ustalenia/

z  IV Sprawozdawczo-Wyborczego  Zebrania  Delegatów  
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.


I. Prezes Roman Stencel przywitał przybyłych na zebranie Delegatów oraz osoby z głosem stanowiącym.
Odniósł się do aktualnej trudnej sytuacji rynkowej osk jak i wyjaśnił okoliczności dotyczące procedowania w Sejmie projektu ustawy o kierujących pojazdami. 
Szczegółowo przybliżając okoliczności i uwarunkowania, w których w lipcu 2010r w Warszawie uzgadniano wymogi dla tzw. Super OSK.
Następnie  zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:
• Waldemar Pietraszewski,
• Wiesław Kociak, 
• Edward Suski, 
• Wiesław Heba.
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw , w/w osoby zostaną w drodze „aklamacji” zaakceptowane do składu Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.

II. Prezydium zebrania ukonstytuowało się w poniższym składzie:
-  Waldemar Pietraszewski - przewodniczący zebrania,
-  Edward  Suski                 -  zastępca przewodniczącego,
-  Wiesław Heba                 -  sekretarz zebrania,
-  Wiesław Kociak               -  sekretarz zebrania.

III. Kolejnym punktem porządku zebrania był wybór Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów:
• Ryszard Jagielski,   
• Jarosław Bubnowicz,  
• Dagmara Mróz,   
• Ewa Zasada,   
• Maciej Perek. 

Komisja Wyborcza została wyłoniona również w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Ryszard Jagielski       – przewodniczący  [OT2],
2. Dagmara Mróz             – sekretarz  [OT3],
3. Ewa Zasada                – członek  [OT3],
4. Jarosław Bubnowicz    – członek  [OT1],
5. Maciej Perek              – członek  [OT7].

IV. W czasie analizowania przez KW dokumentów, celem ustalenia wymaganego quorum oraz spełnienia wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatu , wystąpił z prezentacją broker ubezpieczeniowy, jednocześnie członek wspierający,  p. Tomasz Żmudaszczegółowo omawiając problematykę ubezpieczeń,
 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości stawek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz przedstawiając porównania empiryczne wysokości składek UNIQA TU, PZU z innymi TU.
Porównania te wskazują na dużą atrakcyjność oferty UNIQA TU na warunkach porozumienia generalnego z OIGOSK. Poinformował ponadto, że istotnie wzrastają ubezpieczenia OC autobusów i ciężarówek pow. 3,5t DMC.

Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy n/w dokumentów tj.:
-  listy wybranych Delegatów [ załącznik 5],
-  listy obecności [ załącznik 6],
-  protokołów z zebrań wyborczych w oddziałach terenowych
ogłosił zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem quorum wynosi 28 mandatów, a obecnym na sali wydano 52 mandaty uprawniające do głosowania.

V. Przewodniczący przedstawił proponowany przez zarząd porządek zebrania [załącznik 1] oraz złożone w terminie (art. 15 ust.1 statutu) dwa wnioski o uzupełnienie porządku obrad IV ZD OIGOSK:
  1. grupy 9 członków OT1 z 05.02.2011r ( doręczony 23.02.2011r) w sprawie zmian art. 7 ust.6 i art. 17 ust.5 statutu  [załącznik 2], 
  2. uchwała WZC OT7  z 19.02.2011r ( doręczona 24.02.2011r) w sprawie zmian niektórych przepisów ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami [załącznik 3].

Odnośnie wniosku pkt. 1 wypowiedzieli się:
prezes R. Stencel   – negatywnie, wnosząc o odrzucenie wniosku,
kol. Jadwiga Hardek-Szylak  – konkludując o poparcie wniosku,
kol. Ewa Zasada    –wnosząc o odrzucenie wniosku,
inni Delegaci  - w większości wnosząc o odrzuceniwe wniosku.

Odnośnie wniosku pkt. 2 wypowiedzieli się:
prezes OT7 Eug. Kubiś  – wniósł o poparcie wniosku,
prezes R. Stencel            – uzasadniał względami wizerunku Izby o odrzucenie wniosku,
wiceprezes Zb. Popławski  –  obszernie odniósł się negatywnie, wnosząc o odrzucenie wniosku.

3. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne wniosek pkt. 1 o włączenie do porządku obrad IV ZD.
Wyniki głosowania przedstawił przewodniczący KW:
za  oddano: 22 głosy,
przeciw oddano: 25 głosów,
wstrzymało się: 3 głosy.
Przewodniczący Zebrania ogłosił, że w głosowaniu Zebranie Delegatów odrzuciło wniosek o włączenie do porządku obrad  zmian statutu OIGOSK.

4. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne wniosek pkt. 2 o włączenie do porządku obrad IV ZD.
Wyniki głosowania przedstawił przewodniczący KW:
za  oddano: 27 głosy,
przeciw oddano: 23 głosów,
wstrzymało się: 2 głosy.
Przewodniczący Zebrania ogłosił, że w głosowaniu Zebranie Delegatów przyjęło wniosek o włączenie do porządku obrad  problematyki nowelizacji ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami.

5. Przewodniczący zaprezentował porządek obrad uzupełniony o przyjęty wniosek pkt.2. 
Porządek obrad [załącznik 4] przy braku sprzeciwu przyjęto w drodze „aklamacji”.

VI. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr ZDIV – 15/III/2011 [ załącznik 7 ] w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu OIGOSK. Prezes Stencel uzasadnił konieczność tych zmian.
Przewodniczący zaprezentował treść regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.
 W wyniku głosowania jawnego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie 47 głosami 
( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

VII. Następnie kol. Waldemar Pietraszewski, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2010 roku [załącznik 8].
Sprawozdanie uzupełniła bogato ilustrowana fotografiami oraz filmami video prezentacja prezesa Stencla dotycząca najważniejszych wydarzeń w upływającej pierwszej 4-letniej kadencji władz izby.

VIII. Następnie skarbnik Izby Ryszard Jagielski, przedstawił sprawozdanie o stanie finansów i bilans finansowy OIGOSK za 2010 rok [załącznik 9].

IX. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 rok przedstawił przewodniczący Tomasz Mróz [ załącznik 10]. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i poszczególnym  jego członkom.

X. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego kol. Ewa Zasada, przedstawiła sprawozdanie za 2010 rok [załącznik 11].

XI. W ramach dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami prezes Stencel podkreślił, że tradycyjnie już i co wynika z kompetencji,  najbardziej w  sprawy izby angażowali  się członkowie zarządu i przewodniczący KR.
 Zwrócił również uwagę, że aktywność tą doceniła Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium.

XII. W głosowaniu jawnym zatwierdzono sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2010 rok - jednogłośnie 43 głosami ( szczegółowe dane głosowania w protokole KW ).

XIII. Następnie rozpatrywano wniosek OT7 ( uchwałę WZC OT7 nr 1/2011  z 19.02.2011r) dotyczący zobowiązania zarządu do działań mających na celu zmianę ustawy o kierujących pojazdami w zakresie:
1. tworzenia OSK posiadających poświadczenia potwierdzające spełnianie   dodatkowych   wymagań w obrębie poszczególnych kategorii praw jazdy,  
2. dostępności e-learningu dla wszystkich OSK,
3. zdawania egzaminu praktycznego na kategorię B, na samochodzie będącym w  dyspozycji WORD lub OSK, wg dyspozycji osoby zdającej.
W wielowątkowej, niekiedy burzliwej oraz emocjonalnej dyskusji, wypowiedziało się wielu delegatów, w tym:
prezes OT7 Eugeniusz  Kubiś    – w obszernym wystąpieniu wniósł o podjęcie stosownej uchwały, 
prezes Roman Stencel               – uzasadniał względami wizerunku i wiarygodności Izby odrzucenie wniosku w zakresie pkt.1 , 
wiceprezes Zbigniew Popławski   –  obszernie odniósł się negatywnie, wnosząc o nie podejmowanie takiej uchwały,
wiceprezes Waldemar Pietraszewski  –  zachęcał do podjęcia proponowanej uchwały,
prezes OT5  Jerzy Wojtanowicz  –  uzasadniał i apelował o głosowanie przeciwko proponowanej uchwale,
prezes OT8  Adam Próchnicki   –  uzasadniał i apelował o niepodejmowanie takiej uchwały,
wiceprezes OT3  Zbigniew Gryglas oraz  wielu Delegatów OT Łódź  –  uzasadniali szkodliwość  i apelowali o głosowanie przeciwko proponowanej uchwale,
gość z OT6  kol.  Tadeusz Sobotka  –  wyraził opinię o potrzebie zmian w ustawie o kierujących pojazdami.  Jednocześnie w ciepłych słowach dziękował prezesowi Stenclowi  za ogromne i pełne poświęcenia zaangażowanie w sprawy izby.  Na koniec, oświadczył, że mimo kontrowersji związanych z wymogami Super OSK nie widzi innej osoby, która kierowałaby OIGOSK w następnej kadencji.

Pojawiły się rozbieżności odnośnie sposobu głosowania treści uchwały w całości ? czy poszczególne w/w pkt. 1, 2, 3?
W wyniku głosowania jawnego „ czy jesteś za głosowaniem na poszczególne w/w pkt. 1, 2, 3”:
za  oddano: 25 głosy,
przeciw oddano: 16 głosów,
wstrzymało się: 6 głosów.
Przewodniczący Zebrania ogłosił, że decyzją Zebrania Delegatów będą głosowane poszczególne w/w pkt. 1, 2, 3
Następnie przystąpiono do głosowań, których wyniki okazały się następujące:
 pkt 1: za 25 głosów, przeciw 17 głosów, wstrzymujących się 7 głosów,
 pkt 2: za 39 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymujących się 3 głosy,
 pkt 3: za 49 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uwzględniając powyższe wyniki głosowań, Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały:

 „IV Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku, zobowiązuje zarząd OIGOSK do podejmowania wszelkich dopuszczonych statutem i prawem działań, zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami. Postulowane zmiany ustawy powinny umożliwić:

  1. tworzenie OSK posiadających poświadczenia potwierdzające spełnienie dodatkowych   wymagań w obrębie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
  2. dostępność e-learningu dla wszystkich OSK,
  3. zdawanie egzaminu praktycznego na kategorię B, samochodem będącym w dyspozycji WORD lub OSK, wg wskazania osoby zdającej.”

 

XIV. Realizując porządek obrad przewodniczący przystąpił do głosowania absolutorium dla ustępującego zarządu.
IV ZD udzieliło absolutorium  Zarządowi OIGOSK za działalność w 2010R -  większością 42 głosów.

XV. Następnie przystąpiono do głosowania absolutorium dla poszczególnych członków  zarządu
IV ZD udzieliło absolutorium  wszystkim członkom Zarządu za działalność w 2010R -  n/w większością  głosów:
1. Roman Stencel   – prezes ; za 44 głosów,
2. Zbigniew Popławski  – wiceprezes ; za 46 głosów,
3. Waldemar Pietraszewski  – wiceprezes ; za 50 głosów,
4. Ryszard Kubisiak – sekretarz  ; za 47 głosów,
5. Ryszard Jagielski – skarbnik ; za 50 głosów.

XVI. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2010 rok. 
Uchwała nr ZDIV – 16/III/2011 [ załącznik 12 ] w wyniku głosowania jawnego została przyjęta większością  42 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

XVII. Następnym punktem porządku obrad było zgłaszanie kandydatów i tajne wybory prezesa Zarządu Izby. Zgłoszono następujących kandydatów
 1) Roman Stencel ( wyraził zgodę na kandydowanie ),
 2) Zbigniew Popławski ( nie wyraził zgody na kandydowanie ).

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania  przewodniczący KW zakomunikował, że na 51 głosujących  46 głosów ważnych oddano na  kol. Romana Stencla.

Większość zebranych brawami przyjęła komunikat o ponownym wyborze kol. R. Stencla na funkcję prezesa OIGOSK.
Prezes Stencel w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie i ponowny wybór oraz zadeklarował dalszą intensywną pracę dla dobra środowiska OSK oraz Izby.

XVIII. W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów członków Zarządu Izby. 
Wybrany wcześniej prezes Stencel poinformował (co również stwierdziła KW), że WZC OT 5, 6, 8 i 9  nie podjęły uchwał rekomendujących ich kandydatów do zarządu Izby. 
Stosownie do przepisu §8 ust.8 Regulaminu Głosowań i Wyborów z 29.03.2008  taka rekomendacja jest koniecznym warunkiem kandydowania w wyborach do zarządu Izby. 
W konsekwencji został istotnie ograniczony krąg potencjalnych kandydatów! 
Korzystając z uprawnienia określonego w § 8 ust.6 Regulaminu Głosowań i Wyborów prezes Stencel zgłosił następujących kandydatów:
1) Zbigniew Popławski OT3 ( wyraził zgodę ),
2) Zbigniew Gryglas  OT3 ( wyraził zgodę ),
3) Henryk Cichacki   OT2 ( wyraził zgodę ),
4) Marek Wójcik   OT1 ( wyraził zgodę ).
 Z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:
5) Eugeniusz Kubiś  – nie wyraził zgody na kandydowanie, 
6) Waldemar Pietraszewski  – nie wyraził zgody na kandydowanie, 
7) Marek Rynio  - nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przewodniczący ogłosił przerwę obiadową.

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego do zarządu OIGOSK, kandydaci otrzymali n/w liczby głosów ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):
1. Henryk Cichacki  - 36 głosów,
2. Zbigniew Popławski  – 35 głosów,
3. Marek Wójcik   – 31 głosów,
4. Zbigniew Gryglas – 30 głosów.

XIX. W formie „aklamacji” przy braku sprzeciwu ustalono, że w drugiej kadencji władz, stosownie do art. 20 ust. 4 statutu -Komisja Rewizyjna będzie składać się z 5 osób. 
 Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Mirosław Marach   - wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Tomasz Mróz   - wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Wiesław Kociak   - wyraził zgodę na kandydowanie,
4. Zdzisław Małecki   - wyraził zgodę na kandydowanie,
5. Jadwiga Hardek– Szylak  - wyraziła zgodę na kandydowanie,
6. Tadeusz Wojsiat    - wyraził zgodę na kandydowanie,
7. Włodzimierz Noworacki   - wyraził zgodę na kandydowanie,
8. Edward Suski    - wyraził zgodę na kandydowanie,
9. Mariusz Szambelan   – nie wyraził zgody na kandydowanie.

Następnie przeprowadzono tajne wybory Komisji Rewizyjnej Izby.
Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego do KR OIGOSK. 
Kandydaci otrzymali n/w liczby głosów ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):
1. Tomasz Mróz   – 42 głosów, 
2. Wiesław Kociak   – 35 głosów ,
3. Jadwiga Hardek–Szylak  – 35 głosów ,
4. Zdzisław Małecki   – 30  głosów ,
5. Mirosław Marach   – 28 głosów ,
6. Edward Suski   – 21 głosów ,
7. Włodzimierz Noworacki  – 16 głosów, 
8. Tadeusz Wojsiat   - 11  głosów.

Przewodniczący Pietraszewski ogłosił, iż w wyniku tajnych wyborów do Komisji Wyborczej wybrane zostały n/w osoby:
1. Tomasz Mróz,
2. Jadwiga Hardek – Szylak,
3. Wiesław Kociak,
4. Zdzisław Małecki,
5. Mirosław Marach.

XX. Potem przystąpiono do tajnych wyborów Sądu Koleżeńskiego Izby. Zgłoszono następujących kandydatów;
1. Jan Gawlik  -  wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Wojciech Musalewski - wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Edward Bronowski - wyraził zgodę na kandydowanie,
4. Maciej Kusiński   - wyraził zgodę na kandydowanie,
5. Krzysztof Cichacki - wyraził zgodę na kandydowanie,
6. Wiesław Heba   - wyraził zgodę na kandydowanie,
7. Danuta Wypij  - wyraził zgodę na kandydowanie,
8. Waldemar Pietraszewski  - nie wyraził zgody na kandydowanie.

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego do SK OIGOSK. Kandydaci otrzymali n/w liczby głosów ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):
1. Edward Bronowski  - 36,
2. Wiesław Heba   - 35,
3. Jan Gawlik   – 34,
4. Wojciech Musalewski   - 29, 
5. Maciej Kusiński    - 26,
7. Danuta Wypij   – 23,
6. Krzysztof Cichacki   - 19.

Przewodniczący Pietraszewski ogłosił, iż w wyniku tajnych wyborów do Sądu Koleżeńskiego wybrane zostały n/w osoby:
1. Edward Bronowski ,
2. Wiesław Heba,
3. Jan Gawlik, 
4. Maciej Kusiński,
5. Wojciech Musalewski.

XXI. Informacja o ukonstytuowaniu się nowo wybranych Władz OIGOSK. Stosownie do przepisu § 5 Regulaminu Głosowań i Wyborów przewodniczący poszczególnych władz zaprezentowali jakie funkcje będą pełnić poszczególne osoby:
1. Zarząd 
• Roman Stencel  - prezes   [OT1],

• Zbigniew Popławski - wiceprezes  [OT3],
• Zbigniew Gryglas  - wiceprezes  [OT3],
• Henryk Cichacki  - sekretarz  [OT2],
• Marek Wójcik  - skarbnik  [OT1].

2. Komisja Rewizyjna
• Tomasz Mróz  – przewodniczący  [OT3],

• Zdzisław Małecki  - wiceprzewodniczący  [OT1],
• Jadwiga Hardek – Szylak - sekretarz  [OT1],
• Wiesław Kociak  - członek   [OT1],
• Mirosław Marach  - członek    [OT6]. 

 3. Sąd Koleżeński:
• KUSIŃSKI MACIEJ   – przewodniczący   [OT3],
• Musalewski Wojciech - wiceprzewodniczący  [OT6],
• Wiesław Heba  - sekretarz   [OT6],
• Bronowski Edward - sędzia    [OT5],
• Gawlik Jan   - sędzia    [OT1].

XXII. Obszary oddziaływania i zainteresowania OIGOSK w 2011r.:
1. kol. Piotr Drapa [OT5] zawnioskował o:
 a) doprecyzowanie i przedstawienie najbliższemu Zebraniu Delegatów  zmian w Regulaminie Wyborów i Głosowań,
 b) przeanalizowanie i ewentualne zmiany statutu tak, aby ewidencyjnie przypisywać członków do najbliższego geograficznie oddziału  terenowego, jeżeli nie zadeklarują przynależności do konkretnego OT. 
Dzisiaj w takich okolicznościach osoba jest automatycznie przypisywana do oddziału macierzystego Izby.

2. Aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami.

3. Współpracować oraz inicjować spotkania z innymi organizacjami środowiska OSK, w szczególności PFSSK i PIGOSK. Dążyć do wypracowywania wspólnych stanowisk, opinii - szczególnie w zakresie projektów aktów prawnych dotyczących OSK i instruktorów.

4. Inicjować przedsięwzięcia mające na celu wewnątrzorganizacyjną i środowiskową integrację.

5. Podejmować działania skutkujące przyrostem liczebności członków izby.

XXIII. Przewodniczący zebrania podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady IV ZD OIGOSK.
       

sekretarze IV ZD       przewodniczący IV ZD
Wiesław Heba        Waldemar Pietraszewski

Wiesław Kociak       Edward Suski