2010-05-05 Protokół z posiedzenia Zarządu w Waszawie

Warszawa  05.05.2010 R

Protokół Nr Z- 03/05/2010 z posiedzenia Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
w zebraniu uczestniczyli:

  • Roman Stencel    - prezes,    
  • Zbigniew Popławski     - wiceprezes,    
  • Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
  • Ryszard Kubisiak    - sekretarz    
  • Ryszard Jagielski ( nieobecny – usprawiedliwiony )    - skarbnik,    

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1.Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu w dniu 05.03.2010
2.Akceptacja wydatku na opinię kancelarii radców prawnych.
3.Sprawy członkowskie.
4.Redakcja ( wspólnie z J. Kociszewskim – wiceprezesem PFSSK ) wystąpienia do posłów komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk sejmowy nr 2879 /
5.inne
Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Wiceprezes Zb. Popławski odczytał protokół Z - 02/03/2010 - przyjęto bez uwag.

Ad.2  Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował korespondencję z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przesłanych do wiadomości OIGOSK skarg na przebieg egzaminów w WORD Piła.
Wobec nie wydania postanowienia o odmowie dopuszczenia OIGOSK do postępowań skargowych na prawach strony (art. 31 § 2 kpa) – złożono skargę na bezczynność Marszałka Województwa Wielkopolskiego do WSA w Poznaniu. Niestety WSA Poznań postanowieniem z 16.03.2010 sygn. akt IV SAB/Po 4/10 oddalił skargę OIGOSK jako niedopuszczalną!
 Zważywszy, że dotąd tego rodzaju skargi były rozpatrywane pozytywnie np. przez WSA Szczecin, SKO Olsztyn (05.02.210) itp.  Zdecydowałem o zleceniu kancelarii radców prawnych Kraszewska & Tomaszewska w Koszalinie  zbadania szansy na pozytywne rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie, która powinna być wysłana najpóźniej w 30 dniu od otrzymania postanowienia WSA Poznań tj. do dnia 20.04.2010. Zarząd zaakceptował wydatek w kwocie 305 zł na powyższą opinię, która okazała się negatywna, albowiem stosownie do bogatego orzecznictwa WSA i NSA: skarga złożona w trybie Działu VIII kpa tj. uproszczonym - nie może nigdy być przedmiotem postępowania administracyjnego, a odpowiedzi organu na skargę nikt nie może „wzruszyć”.

Ad.3  SPRAWY CZŁONKOWSKIE:
1. Oręczak  Łukasz (OT 1) pismem z 24.04.2010 zwrócił się z prośbą o przekształcenie statusu członkowskiego z dotychczasowego zwyczajnego na członka wspierającego, uzasadniając prośbę przyczynami ekonomicznymi ( niższa składka ). Zarząd po dyskusji, w drodze aklamacji pozytywnie rozpatrzył w/w prośbę decydując, że  począwszy od miesiąca Lipca 2010 r kol. Łukasz Oręczak posiada status członka wspierającego OIGOSK z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej w § 1 ust.4 lit. c) uchwały ZDIII – 11/III/2010 z 06.03.2010  tj.15 zł/ mc.

2. Kozłowski Andrzej (OT 1) w rozmowie telefonicznej z prezesem Stenclem w dniu 27.04.2010 zwrócił się z prośbą o przekształcenie statusu członkowskiego z dotychczasowego zwyczajnego na członka wspierającego, uzasadniając prośbę likwidacją prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OSK.  Prezes Stencel poprosił o przesłanie formalnego wniosku e-mail oraz dokumentów urzędowych zaświadczających o zaprzestaniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK.
Zarząd w drodze aklamacji pozytywnie rozpatrzył w/w prośbę decydując, że  począwszy od miesiąca Lipca 2010 r kol. Andrzej Kozłowski  posiada status członka wspierającego OIGOSK z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej w § 1 ust.4 lit. c) uchwały ZDIII – 11/III/2010 z 06.03.2010  tj.15 zł/ mc.

3. Jerzy Styrcz (OT 3) pismem z 03.05.2010 zwrócił się z prośbą o przekształcenie statusu członkowskiego z dotychczasowego zwyczajnego na członka wspierającego, uzasadniając prośbę likwidacją działalności prowadzenia OSK. Zarząd w drodze aklamacji pozytywnie rozpatrzył w/w prośbę decydując, że  począwszy od miesiąca Lipca 2010 r kol. Jerzy Styrcz posiada status członka wspierającego OIGOSK z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej w § 1 ust.4 lit. c) uchwały ZDIII – 11/III/2010 z 06.03.2010  tj.15 zł/ mc.

4. Iwona Suchocka (OT 1) pismem z 01.05.2010 zawiadomiła o następcy prawnym , którym od 01.06.2010 będzie mążWojciech Suchocki. Zarząd zaakceptował tą informację i w konsekwencji począwszy od 01.06.2010 ponownie nabywa z zachowaniem ciągłości,  prawa oraz obowiązki członkowskie kol. Wojciech Suchocki ( założyciel OIGOSK ) w miejsce żony Iwony Suchockiej.

5. Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.               Nazwa                                                 adres                           status/ oddział
1 Szkoła Jazdy Tomasz Przemysław Mazur    75-581 Koszalin    ...    zwyczajny/ OT 1 Koszalin
2 AUTO TEAM sc M. Grzelak, P. Adamczyk    95-100 Zgierz     ...    zwyczajny/ OT 3 Łódź
3 PSNJ HAZIAK Irena Teresa Haziak        77-300 Człuchów    ...    zwyczajny/ OT 1 Koszalin

Ad.4  Redakcja wspólnego ( OIGOSK-PFSSK ) wystapienia do podkomisji sejmowej

-  -  -  -
Polska Federacja                                       Ogólnopolska Izba Gospodarcza 
Stowarzyszeń Szkół Kierowców               Ośrodków Szkolenia Kierowców
 
Warszawa 05-05-2010 R

 Pan Poseł
  Jan Tomaka
   Przewodniczący Komisji

W związku z propozycjami zmian w projekcie ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy 2879) zgłoszonymi przez PIGOSK przedstawiamy Państwu opinie i stanowisko dwóch organizacji reprezentujących znaczną większość środowiska szkoleniowców w Polsce:
- Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie
- Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Z odpowiedzialnością i troską  o właściwe przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym a tym samym o bezpieczeństwo tego ruchu, wskazujemy na nieuniknione naszym zdaniem skutki wdrożenia tych propozycji:
1. Brak konieczności ukończenia szkolenia przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu państwowego na prawo jazdy spowoduje patologiczne negatywne skutki w obszarze szkolenia objawiające się nie realizowaniem  programu szkolenia np.:
a/ jazdy poza obszarem zabudowanym,
b/ jazdy w warunkach nocnych,
c/ odpowiedniej reakcji na zagrożenia zewnętrzne,

2. W konsekwencji ewentualnie przyjętych propozycji PIGOSK, nauka jazdy będzie realizowana wyłącznie w obszarze gdzie odbywają się jazdy po trasach egzaminacyjnych wybieranych przez egzaminatorów (najczęściej w odległości ok.20 min. od ośrodka egzaminowania) co negatywnie przełoży się na umiejętności kandydata na kierowcę. Wbrew twierdzeniom autorów propozycji bezpieczeństwo na drogach nie ulegnie poprawie, wręcz przeciwnie będzie zdecydowanie niższe. Jest realne niebezpieczeństwo, że pozytywny wynik egzaminu uzyskają osoby nieprzygotowane do samodzielnej jazdy. Statystyki wskazują, że dzisiaj ok. 32% osób zdaje egzamin kat. B za pierwszym podejściem!
3. Proponowane uregulowania stwarzają możliwość ukrywania rzeczywistego wymiaru szkolenia, skutkujące nie wykazywaniem pełnych przychodów. To z kolei spowoduje mniejsze wpływy z  tytułu podatków do budżetu państwa. W obecnym stanie prawnym OSK musi wykazać przychód wynikający z programu szkolenia a sytuacja ta zmieni się niekorzystnie, gdyby zostały przyjęte proponowane zmiany.
4. Naszym zdaniem, głównym celem propozycji PIGOSK jest uprzywilejowanie pozycji na rynku wybranych OSK, dysponujących poświadczeniem spełnienia „dodatkowych wymagań”. Takie zróżnicowanie operujących na tym samym rynku podmiotów gospodarczych stoi w jaskrawej sprzeczności z przesłanką przepisu art. 8 ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
5. Nasze wątpliwości budzi między innymi fakt konieczności odbycia szkolenia w pełnym wymiarze po niezdanym pierwszym egzaminie w przypadku gdy osoba odbyła już szkolenie w „ośrodku spełniającym dodatkowe wymagania OSK” w pełnym wymiarze przed pierwszym egzaminem.

Podobnych spraw jest więcej, przyjechaliśmy do Warszawy w nadziei, ze uda nam się wyartykułować środowiskowe opinie w sprawie ustawy. Dyskusja w sali 106 mimo, że była burzliwa, dawała szanse na wypracowanie porozumienia.

Znamiennym w dyskusji było stwierdzenie przedstawiciela strony rządowej, min. Jarmuziewicza, że chciałby poznać wreszcie jednolite stanowisko szkoleniowców w tej sprawie.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę, bo dywagujemy nad poważną materią, a stanowienie prawa „na kolanie” nie przystoi Państwu prawa.

Z poważaniem

Roman Stencel – prezes OIGOSK              Krzysztof Szymański  – prezes PFSSK

-  -  -  -
Ad.5   Prezes Stencel poinformował o zamiarze zorganizowania w okolicy Torunia w dniach 
26-27.06.2010 kolejnego, VII seminarium szkoleniowego nt. szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy. 
Przy okazji seminarium, zaprezentuje dotychczasowy przebieg procedowania projektu ustawy o kierujących pojazdami.

Protokołował i autor fotografii
Ryszard  Kubisiak
sekretarz