2010-03-06 Łazy: Protokół z obrad III Zebrania Delegatów OIGOSK 06.03.2010 w Łazach k. Mielna

Łazy, dnia 06.03.2010r.

Protokół 
z  III  Zebrania  Delegatów  
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.


I.    Prezes Roman Stencel przywitał przybyłych na zebranie delegatów  i zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach;
- Waldemar Pietraszewski
- Anna Kwolek 
- Zenon Giętkowski
z sali zgłoszono dodatkowo kandydaturę w osobie Edwarda Suskiego.
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium zebrania i w wyniku głosowania zostali jednogłośnie zaakceptowani do składu Prezydium zebrania.

II.    Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
-  Waldemar Pietraszewski – przewodniczący zebrania
-  Suski Edward                    -  zastępca przewodniczącego
-  Anna Kwolek                    -  sekretarz zebrania
-  Zenon Giętkowski            -  sekretarz zebrania

III.    Kolejnym punktem zebrania był wybór Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów: 
                                                                                                              
-  Andrzej Haziak
-  Jacek Izydorek
-  Marek Wójcik  - nie wyraził zgody na kandydowanie
-  Zdzisław Sas
Komisja wyborcza została wybrana przy 3 głosach wstrzymujących się i ukonstytuowała się w następującym składzie;
-  Jacek  Izydorek  -  przewodniczący komisji
-  Zdzisław Sas       -  sekretarz
-  Andrzej Haziak  -  członek

IV.    Prezes Roman Stencel wręczył przyznane przez zarząd dyplomy i nagrody finansowe przedstawicielom OSK , które wyróżniły się największą aktywnością w 2009R w  szkoleniu na kursach dokształcających kierowców wyk transport drogowy;
            - OSK  „ SAMPOL „ Grudziądz
            - OSK  „ WAŁOWA „ Siedlce
            - PZMot. Zakład 4  Włocławek
            - Auto-Szkoła  Mariola Bajon  Łódź
            - OSK  „ OSP „ Nowy Dwór Gdański

V.    Przewodniczący Komisji Wyborczej po analizie:
-  listy obecności [ załącznik 2],
-  listy wybranych Delegatów [ załącznik 3],
-  protokołów z zebrań wyborczych w oddziałach terenowych

Ogłosił zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem quorum wynosi 28 mandatów, a w chwili ogłaszania komunikatu wydano 47 mandatów uprawniających do głosowania i dodatkowo wydano 3 mandaty osobom spóźnionym.

VI.    Przewodniczący przedstawił proponowany porządek zebrania [ załącznik 1 ], który został jednogłośnie zaakceptowany w drodze aklamacji.

VII.    Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr ZD III – 11/III/2010 [ załącznik 4 ] w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek ..., która w wyniku głosowania jawnego została przyjęta większością 37 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).


VIII.    Następnie zaprezentowano i uzasadniono / prezes Stencel / propozycje zmian w regulaminach Komisji Rewizyjnej i Zarządu. W dyskusji dodatkowo wyjaśniono potrzebę i skutki proponowanych zmian.
W wyniku głosowań jawnych została podjęta większością 34 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ) uchwała nr ZD III – 12/III/2010 [ załącznik 5 ] w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej i  Regulaminu Pracy ( działania ) Zarządu.

IX.    Projekt następnej uchwały dotyczącej zmian w Statucie Izby przedstawił prezes Stencel. 
Po dyskusji, w wyniku głosowania jawnego została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 tj. 29/43 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ) uchwała nr ZD III–13/III/2010 [ załącznik 6 ] w sprawie zmian statutu.
-  -  -  -  -  -  -
treść uchwały:
§ 1
Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian brzmienia  statutu:

1)    art. 10 ust 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby wybrane do Władz OIGOSK, o których mowa w art. 9 ust. 2-4 mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez kolejne trzy kadencje.”

2)    art. 12 ust 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych OIGOSK przekroczy 120 podmiotów, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów, które przejmuje kompetencje ustawowe i statutowe Walnego Zebrania Członków. Decyzję o zwołaniu Zebrania Delegatów podejmuje zarząd  OIGOSK .”

3)    art. 17 ust 8 otrzymuje brzmienie:
” 8. Osoby aktualnie pełniące funkcję prezesa oddziału terenowego albo zastępujący ich w uzasadnionych okolicznościach, upoważniony na piśmie członek zarządu oddziału terenowego -  po jednym z każdego oddziału  oraz członkowie honorowi, o których mowa w art.7 ust.4 – stanowią KOLEGIUM DORADCZE ZARZ?DU zwane dalej KDZ. Powyższe pisemne upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia KDZ.”

§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą uchwalenia
-  -  -  -  -  -  -

X.    Przewodniczący zebrania ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

XI.    Po przerwie wiceprezes Waldemar Pietraszewski, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2009 roku [ załącznik 7].

XII.    Następnie skarbnik Izby Ryszard Jagielski, przedstawił sprawozdanie o stanie finansów i bilans finansowy OIGOSK za 2009 rok [ załącznik 8].

XIII.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok przedstawił przewodniczący Tomasz Mróz [ załącznik 9 ]. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i poszczególnym  jego członkom.

XIV.    Przewod. Sądu Koleżeńskiego kol. Ewa Zasada, przedstawiła sprawozdanie za 2009 rok [ załącznik 10 ]

XV.    Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami przeprowadzono głosowania jawne ( szczegółowe wyniki głosowań w protokole Komisji Wyborczej ) w wyniku których:
1)    - zatwierdzono sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2009 rok - jednogłośnie większością 45 głosów
2)    - udzielono absolutorium  Zarządowi OIGOSK za 2009R -  większością 44 głosów
3)    - udzielono absolutorium prezesowi Izby – Roman Stencel, większością 44 głosów
4)    - udzielono absolutorium wiceprezesowi Izby – Zbigniew Popławski, większością 45 głosów
5)    - udzielono absolutorium wiceprezesowi Izby – Waldemar Pietraszewski, większością 43 głosów
6)    - udzielono absolutorium skarbnikowi Izby – Ryszard Jagielski, większością 43 głosów
7)    - udzielono absolutorium sekretarzowi Izby – Ryszard Zarzyński, większością 44 głosów

XVI.    Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2009 rok. Uchwała nr ZD III – 14/III/2010 [ załącznik 11 ] w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie 47 głosami ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

XVII.    Następnym punktem obrad były tajne wybory uzupełniające skład Zarządu Izby. Zgłoszono następujących kandydatów;
1)       Ryszard Kubisiak ( zgłoszony w pierwszej kolejności przez prezesa Stencla )
2)       Stanisław Pietrzak
3)       Tomasz Mróz
4)       Marek Wójcik

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW stwierdził, że na 47 głosów ważnych, zdecydowaną większość, bo 24 otrzymał kol. Ryszard Kubisiak

Prezes Stencel oświadczył, że w zarządzie n/w osoby będą pełnić następujące funkcje:
•    Zbigniew Popławski         – wiceprezes
•    Waldemar Pietraszewski     – wiceprezes
•    Ryszard Kubisiak         – sekretarz 
•    Ryszard Jagielski        – skarbnik

XVIII.    Następnie przeprowadzono tajne wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego Izby. Zgłoszono następujących kandydatów;
1)       Roman Przychódzko
2)       Adam Wota

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW stwierdził, że na 46 głosów ważnych, większość, bo 24 otrzymał kol. Roman Przychódzko

Przewodnicząca E. Zasada oświadczyła, że n/w osoby będą pełnić następujące funkcje w SK:
•    Roman Przychódzko    – wiceprzewodniczący
•    Marzena Biernacka    – sekretarz
•    Edward Bronowski         – sędzia 
•    Marian Wypij        – sędzia

XIX.    Przewodniczący zebrania ogłosił  45 minutową przerwę obiadową.

XX.    Po przerwie prezes Izby Roman Stencel przedstawił postulaty Izby uchwalone w dniu poprzedzającym na posiedzeniu III Kolegium Doradczego Zarządu, a dotyczące zmian uregulowań w projekcie ustawy o kierujących pojazdami. 
W dyskusji nad postulatami OIGOSK wypowiadało się wielu Delegatów i życzyło zarządowi sukcesów w przekonaniu posłów do ich zrealizowania poprzez modyfikację uregulowań projektu ustawy o kierujących pojazdami.

XXI.    Przewodniczący zebrania podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady III ZD OIGOSK.    sekretarze III ZD                            przewodniczący III ZD
Giętkowski Zenon                        Waldemar Pietraszewski
Kwolek Anna                                Suski Edward

 

Załączniki:
1.    porządek zebrania
2.    lista obecności na III ZD 
3.    lista wybranych w OT Delegatów 
4.    Uchwała ZDIII-11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich
5.    Uchwała ZDIII-12/III/2010 w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej i  Regulaminu Pracy ( działania ) Zarządu
6.    Uchwała ZDIII-13/III/2010 w sprawie zmian statutu
7.    Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2009R
8.    Sprawozdanie skarbnika- wykonanie Preliminarza Finansowego w 2009R
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za  2009R
10.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2009R
11.    Uchwała ZDIII-14/III/2010 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r
12.    Protokół Komisji Wyborczej 
13.    upoważnienie  z 04.03.2010 dla Zbigniewa Gryglas