2010-03-05 Łazy k. Mielna: Protokół z posiedzenia Zarządu OIGOSK i jego Kolegium Doradczego(III)

Łazy k. Koszalina 05.03.2010R

Protokół Nr Z- 02/03/2010 z posiedzenia w dniu 05.03.2010
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (III)
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
1.  Roman Stencel            - prezes,    
2.  Zbigniew Popławski         - wiceprezes,    
3.  Waldemar Pietraszewski        - wiceprezes,    
4.  Ryszard Jagielski        - skarbnik,    
5.  Marian Wypij                 prezes OT 2    
6. Wojtanowicz Jerzy        prezes OT 5    
7. Kubisiak Ryszard        prezes OT 6    
8. Kubiś Eugeniusz            prezes OT 6    
9. Próchnicki Adam            prezes OT 8    nieobecny
10. Zarzycki Eugeniusz        prezes OT 9    
11. Gryglas Zbigniew (upoważnienie)    wiceprezes OT 3    
12. Bubnowicz Jarek (upoważnienie)    skarbnik OT1    
13. Mróz Tomasz            Przewodniczący  KR     
14. Zasada Ewa            przewodnicząca SK    

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1)   odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu w Toruniu 17.01.2010 nr  Z - 01/01/2010 {ref. wiceprezes Popławski }, 
2)   sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2009 { ref. prezesi OT}. Pisemne sprawozdania proszę przekazać na posiedzeniu!
3)   sprawozdanie merytoryczne zarządu OIGOSK z działalności w 2009R {ref. wiceprezes Pietraszewski },
4)   główne tezy Sprawozdania KR {ref. przewodniczący Mróz },
5)   sprawozdanie SK {ref. przewodnicząca Zasada},
6)   przyjęcia w poczet członków, inne decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
7)   informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
8)   sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
9)   podjęcie decyzji odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek { ref. skarbnik Jagielski },
10) podjęcie uchwały o powołaniu Oddz. Terenowego nr 9 w Głogowie {ref. wiceprezes Pietraszewski },
11) podjęcie uchwały Z- 09/III/2010 nowelizującej uchwałę zarządu Z- 06/VI/2008 z dnia  27.06.2008 w sprawie kompetencji KDZ
12) Ostateczne  rozliczenie się z plakietek LOGO {ref. prezes Stencel },[ to już czwarte podejście do tego zagadnienia ]
13) Rozliczenie się z certyfikatów członkostwa {ref. prezes Stencel }, [ to drugie podejście do tego zagadnienia ]
14) Rozliczenie się ze znaczków z logo OIGOSK {ref. prezes Stencel },
15) Dyskusja nad postulatami OT 6 / patrz poniższy e-mail z 04.02.2010 {ref. prezes Kubisiak},
16) Dyskusja i uchwała w sprawie postulatów OIGOSK dot  zm projektu ustawy o kierujących pojazdami {ref. prezes Stencel},
17) Uchwała akceptująca uzgodnienia korespondencyjne  odnośnie wartości upominków dla rezygnujących z funkcji kol. W. Komajdy ( 200zł) i R. Zarzyńskiego (300zł)  { ref. prezes Stencel },
18) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
19) Zaprezentowanie projektu porządku obrad III ZD { ref. prezes Stencel },
20) Prezentacja projektów uchwał { ref. prezes Stencel }
    • ZDIII – 11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich
    • ZDIII – 12/III/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania zarządu OIGOSK oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej
    • ZDIII – 13/III/2010 w sprawie wysokości zmian statutu
    • ZDIII – 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009R
21) Rozważenie zorganizowania, rodzaju i terminu imprezy integracyjnej w 2010 r, 
22) Inne.

Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Wiceprezes Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 01/01/2010 - po odczytaniu protokołu wywiązała się krótka dyskusja a prezes Stencel udzielił wyjaśnień w związku z zapytaniami zebranych dot. zapisów protokołu.

Ad.2  Sprawozdania z działalności OT w okresie I-III kw. 2009
• OT1: Sprawozdanie z działalności oddziału koszalińskiego zaprezentował kol. Jarek Bubnowicz ( w załączeniu )
• OT2: prezes Marian Wypij nie dysponował sprawozdaniem z działalności oddziału toruńskiego, więc wiceprezes Pietraszewski odczytał sprawozdanie sporządzone i przesłane przez prezesa Zarzyńskiego.
• OT3: Sprawozdanie z działalności oddziału łódzkiego przedstawił prezes oddziału kol. Zbigniew Popławski
• OT4 Słupsk: nieobecny przedstawiciel; wiceprezes Pietraszewski odczytał sprawozdanie sporządzone i przesłane przez wiceprezesa Komajdę.
• OT5: sprawozdaniu oddziału krakowskiego przedstawił prezes Jerzy Wojtanowicz .
• OT6: Wobec spóźnienia się prezesa Kubisiaka  sprawozdanie z działalności oddziału gdańskiego odczytał wiceprezes Pietraszewski
• OT7: sprawozdanie z działalności oddziału zielonogórskiego przedstawił kol. Pietraszewski
• OT8 Siedlce: nieobecny przedstawiciel; wiceprezes Pietraszewski odczytał sprawozdanie sporządzone i przesłane przez prezesa Próchnickiego ( w załączeniu ).

Ad.3  Wiceprezes Pietraszewski zaprezentował sprawozdanie merytoryczne, z działalności w 2009 R, które będzie przedstawioneDelegatom III ZD w dniu jutrzejszym.

Ad.4  Przewodniczący kol. Tomasz Mróz zaprezentował główne tezy sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które zostanie przedstawione Delegatom III ZD w dniu jutrzejszym.

Ad.5  Przewodnicząca kol. Ewa Zasada zaprezentowała główne tezy sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ( w 2009R nie było żadnych pozwów ), które zostanie przedstawione Delegatom III ZD w dniu jutrzejszym.

Ad.6  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa                                                   siedziba         Status / oddział
1    SNJ Tomasz Ostrowski         67- 200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
2    PNJ Henryk Mordzak     67- 200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
3   SK  Maciej Suski         67- 200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
4    BASJ Edyta  Chyży     67-200 Głogów       Zwyczajny: OT 9 Głogów 
5    OSK  „PIRAT” Roman Polny     67- 200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
6    OSK "GBIORCZYK" Krzysztof Zając 67- 200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
7    OSK "WOJTALIK" Wojciech Wojtalik   67-200 Głogów     Zwyczajny: OT 9 Głogów 
8    KNJ Ewa Zarzycka         67-200 Głogów    Zwyczajny: OT 9 Głogów 
9   NJ ''DUDEK'' Rafał Dudek         67-200 Głogów     Zwyczajny: OT 9 Głogów 
10    OSK "Asima" Maciej Perek        64-115 ?więciechowa    Zwyczajny: OT 7 Zielona G
11    Cezary Bukała                75-714 Koszalin    Wspierający: OT 1 Koszalin 
            

Ad.7  Informacja o liczebności członków OIGOSK i  składach zarządów OT

1. Z wyjątkiem OT 4 Słupsk, gdzie  funkcje zarządu OT pełni zarząd OIGOSK – wszystkie pozostałe oddziały terenowe funkcjonują w pełnych składach statutowych. Prezes Stencel podejmuje wysiłki celem wyłonienia zarządu OT 4, np. 27.02.2010 zainicjował i prowadził zebranie członków OT 4.
2. Kol. Prezes Stencel zaprezentował graficzną dynamikę wzrostu ilości członków OIGOSK, która stopniowo maleje. Jednak bezwzględna liczba członków systematycznie rośnie. Zaapelowano do zarządów OT o wzmożenie wysiłków celem zahamowania tendencji spadkowej, a przede wszystkim uzyskania wzrostu liczebności członków.
 
Ad.8 Sprawozdanie skarbnika:  wg. stanu na dzień 31.12.2009 dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2009R wynosi 95,92% i jest najwyższa jak dotąd
Stan na 31.12.2009         SKŁADKI             Zapł/Nal    do XII.2009    
szczegółowe zestawienie danych liczbowych poszczególnych OT

Tak  wysoka dyscyplina opłacania składek jest skutkiem wysłania 145 wezwań do dłużników jak i dużej aktywności skarbników OT.

  • Kwiecień  2009 - 28 wezwań listem poleconym
  • Czerwiec 2009 - 22 wezwania wysłane pocztą elektroniczną
  • Lipiec 2009      - 12 wezwań wysłanych pocztą elektroniczną     
  • 55 wezwań pisemnych
  • Bieżące rozmowy telefoniczne o zapłatę zaległych składek
  • Październik 2009- 28 wezwań pocztą elektroniczną
  • Informowanie Prezesów Oddziałów o stanie opłacania składek

Skarbnik Jagielski w profesjonalnie przygotowanej prezentacji szczegółowo przedstawił przychody i wydatki poszczególnych OT oraz kwoty limitu wydatków do wykorzystania. Scharakteryzował główne źródła przychodów oraz podał kwotę funduszu zasobowego tj. 35 050 zł na 31.12.2009.

Ad.9  Wobec stwierdzenia znacznych zaległości albo uporczywego uchylania się od obowiązku opłacania składek, mimo wielokrotnych wezwań - zdecydowano o:
1. skreśleniu z listy członków: Tomasz Potecki ( OT 1 Koszalin ); Józef Skarupa ( OT2 Toruń ) oraz ostatecznym wezwaniu do zapłaty zaległości, po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
2. ostatecznym wezwaniu p. Agnieszki Świeckiej-Tkaczuk ( OT 1 Koszalin ) do zapłaty zaległości, po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Nadal występują zaległości za 2008r  :
1. Czarnowski Mariusz  OT4: XI-XII 2008     30 ,-  (sporządzono pozew o zapłatę)
2. Bartniczak Robert OT2:  VIII –XII 2008     75,-  (wkrótce zostanie sporządzony pozew o zapłatę)
3. Lubowiecki Marcin OT2:   VI –XII 2008     105,- (wkrótce zostanie sporządzony pozew o zapłatę)
         
  Wiceprezes Popławski zgłosił wniosek, aby niepłacących składek członków  OIGOSK zawieszać czasowo w członkostwie.    Wniosek poparł prezes OT6 Ryszard Kubisiak.  Prezes Stencel zgłosił w tej sprawie sprzeciw, uzasadniając, że możliwości zawieszania członkostwa nie przewiduje statut, a ponadto znajomość precyzyjnej liczby rzeczywistych członków OIGOSK jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania OIGOSK, gdyż np. od liczebności OT zależy wysokość ryczałtu dla prezesa OT, liczba wybieranych Delegatów itp. Nie bez znaczenia jest, że usankcjonowanie możliwości zawieszania członkostwa istotnie komplikowałoby ewidencję.

Ad.10  W sprawie powołania Oddziału Terenowego w Głogowie głos zabrał wiceprezes zarządu Waldemar Pietraszewski, który poinformował zebranych o kilku spotkaniach na terenie Głogowa oraz w Legnicy, podkreślając konieczność powołania oddziału OIGOSK, który wg. niego będzie godnie reprezentował interesy członków OIGOSK na tym terenie. Kol. Pietraszewski pomógł w zorganizowaniu w lutym 2010 r pierwszego zebrania członków Izby w Głogowie, podczas którego zebrani wybrali PanaEdmunda Zarzyckiego na prezesem przyszłego oddziału OIGOSK oraz postanowili wystąpić do zarządu OIGOSK o powołanie Oddziału Terenowego. 
Zarząd OIGOSK w drodze aklamacji podjął następują uchwałę:

„W związku z osiągnięciem wymaganej minimalnej liczebności członków, wg. stanu na dzień dzisiejszy 15 osób - na podstawie art. 31 ust.2 w związku z art.18 ust.11 statutu powołuje się Oddział Terenowy nr 9 w Głogowie.
Zasięg terytorialny oddziału nr.9 obejmuje region aglomeracji miejskich Głogowa, Leszna i okolic”.

Prezes OT9 Edmund Zarzycki podziękował kol Pietraszewskiemu za pomoc w organizacji Oddziału.

Ad.11  Prezes Stencel przypomniał korespondencję e-mail z 15.02.2009, w której uzasadniał potrzebę zmiany uchwały zarządu Z- 06/VI/2008 w celu doprecyzowania składu KDZ:
„Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia pozbawiania osoby prawa głosu stanowiącego ( tj. swoiście karać) tylko dlatego, że obdarzona zaufaniem swojego środowiska regionalnego została w tajnych wyborach wybrana na prezesa!
W takich okolicznościach jest to ograniczenie sztuczne, a przede wszystkim irracjonalne.
Albowiem wobec licznych przypadków łączenia pełnienia funkcji prezesa OT i członka zarządu – na posiedzenia KDZ przyjeżdżają wiceprezesi, co ( moim zdaniem niepotrzebnie ) podnosi koszty i wydatki na organizację KDZ.
Jeżeli wiceprezesi nie przyjadą, to skutkuje to „paraliżem” decyzyjnym KDZ z powodu braku quorum, co miało miejsce ostatnio czyli 17.10.2009. Z tych względów proponuję wyeliminować wskazane mankamenty”.

Zarząd w drodze aklamacji przyjął uchwałę Z- 09/III/2010 w sprawie kompetencji KDZ ( w załączeniu )

Ad.12  Rozliczenia plakietek z logo OIGOSK

• OT1 Koszalin  rozliczył się z plakietek/ przedstawiono imienny wykaz pokwitowań przez poszczególnych członków ( wydano 380 )
• OT2 Toruń nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie  w terminie do 01.06.2010 R
• OT3 Łódź rozliczył się / doręczono pisemne oświadczenie prezesa OT3, na stanie  64 szt. plakietek
• OT4 Słupsk rozliczył się /  doręczono pisemne oświadczenie prezesa OT4, na stanie  0  szt. plakietek
• OT5 Kraków nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT6 Gdańsk nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT7 Zielona Góra nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT8 Siedlce  nie pobrał  plakietek

Ad.13  Rozliczenia certyfikatów potwierdzających członkostwo w OIGOSK
• OT1 Koszalin  rozliczył się z certyfikatów / doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków
• OT2 Toruń nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R 
• OT3 Łódź rozliczył się z certyfikatów / doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków
• OT4 Słupsk rozliczył się z certyfikatów / doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków
• OT5 Kraków rozliczył się z certyfikatów / doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków
• OT6 Gdańsk rozliczył się z certyfikatów / doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków
• OT7 Zielona Góra nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT8 Siedlce  rozliczył się z certyfikatów/ doręczył pokwitowanie odbioru przez poszczególnych członków

Ad.14  Rozliczenia znaczków / pinsów z logo OIGOSK
• OT1 Koszalin  rozliczył się przekazał pokwitowanie wydania znaczków/ pinsów.  Posiada na stanie 79 pinsów
• OT2 Toruń nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R 
• OT3 Łódź rozliczył się przekazał pokwitowanie wydania znaczków/ pinsów.  Posiada na stanie 12 pinsów
• OT4 Słupsk rozliczył się przekazał pokwitowanie wydania znaczków/ pinsów.  Posiada na stanie 0 pinsów
• OT5 Kraków nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT6 Gdańsk nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R
• OT7 Zielona Góra nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R 
• OT8 Siedlce  nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie w terminie do 01.06.2010 R

AD.15 Dyskusja nad postulatami OT 6 zgłoszonymi e-mail z 04.02.2010:

1.  Dlaczego  nie został napisany przez IZB? program do prowadzenia szkoleń z kwalifikacji  wstępnej o zasięgu ogólnokrajowym i zaproszenie do dalszej współpracy ośrodków które do tej pory zajmowały się tego rodzajem szkoleń.
Bo przecież dalej IZBA by mogła zarabiać na tych szkoleniach i pozyskiwała by środki na dalszą działalność STATUTÓW?
 
2.  Szkolenie dla instruktorów którzy są chętni do uzyskania uprawnień instruktora techniki jazdy 
Propozycja którą nam złożył przedstawiciel z Torunia z uwzględnieniem danego rabatu dla członków Izby jest zbyt droga.
Uważamy że ze strony Izby winna być  większa pomoc finansowa ,lub lepsze warunki wynegocjowane z Toruniem.
 Dla porównania kurs instruktora kat,, B" który ma w programie 158h i kosztuje tylko od 2800zł do 3400zł
 
3 Pytanie dot: dziennika ustaw nr. 235 i jego zapisu cyt;
Art. 39d. 1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
6. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.
Już tyle razy otrzymywaliśmy zapewnienia słowne ze strony MI że zostanie interpretacja tego zapisu wysłana do poszczególnych wydz. komunikacji na terenie całego Kraju i nic głucho, może Izba niech ze swojej strony pociśnie nasze MI lub na łamach prasy nagłośnić problem medialnie. Bo jest to bardzo ważna sprawa,  przecież chodzi o naszych kierowców i również o nas szkoleniowców .
 
4.  Również bardzo ważna rzecz dotycząca tego rodzaju szkolenia brak zapisu w jaki sposób mają być ewidencjonowane zajęcia dot. szkolenia praktycznego uczestników kursu:
a) na płycie poślizgowej 
b) w ruchu drogowym 
 
5.  Zniesienie bzdurnego zapisu odnośnie sprzętu używanego do tego rodzaju szkolenia, a mianowicie chodzi o możliwość wyłączania urządzeń ,,ABS" ,,ESP" wszyscy producenci mówią jednoznacznie że jeśli chcemy mieć te urządzenia rozłączane to pojazdy te nie uzyskają homologacji , a wiąże się to z tym że, nie może się on poruszać w ruchu drogowym .
Więc rodzi się pytanie po co nam takie pojazdy 

Po wyjaśnieniach prezesa Stencla oraz dyskusji KDZ przyjął następujące stanowisko:
ad.1) OIG OSK nie ma potencjału merytorycznego i finansowego, aby zrealizować taki postulat. Wynegocjowano z WINFOR Szczecin traktowanie członków OIGOSK identycznie jak podmioty współpracujące ze stowarzyszeniem „KIEROWCA PL”
ad.2) OIGOSK wynegocjowała 10% rabat na szkolenie naszych członków. Odpłatność za przygotowanie do egzaminu instruktora techniki jazdy kształtuje sytuacja rynkowa / tylko kilka OTDJ/, a przyrównywanie do szkolenia instruktorów nauki jazdy jest nietrafne.
ad.3) Prośba o doprecyzowanie i udokumentowanie problemu, który głównie dotyczy starostw wydających prawa jazdy.
ad.4) KDZ uznaje ze nie ma potrzeby szczegółowego precyzowania, jednak potrzebny jest dokument podczas szkolenia w ruchu drogowym osób bez uprawnień. Kwestia ta prawdopodobnie zostanie jednoznacznie uregulowana rozporządzeniem, którego projekt jest aktualnie konsultowany
ad.5) KDZ prosi o przedstawienie stanowiska, opinii w tej sprawie producentów pojazdów o możliwości lub nie, zamontowania wyłączników systemów ESP, ASR i konsekwencje dla uzyskania świadectwa homologacji takiego pojazdu.


Ad.16  Wielowątkowo przeanalizowano i przedyskutowano postulaty OIGOSK odnośnie zmian uregulowań projektu ( z 26.01.2010 ) ustawy o kierujących pojazdami uwzględniono również stanowiska prezentowane w poczcie elektronicznej ( Kubisiak, Zasada, Popławski ), ostatecznie w drodze aklamacji KDZ przyjął katalog następujących postulatów:
1. egzamin wewnętrzny w OSK (art.23.4) [ postulujemy aby uelastyczniono możliwość przeprowadzenia egzaminów po odbyciu poszczególnych etapów szkolenia: teoria-praktyka lub po zakończeniu całego szkolenia],
2. egzamin wewnętrzny w OSK (art.23.4) [ postulujemy aby w okolicznościach prowadzenia zajęć teoretycznych przez wykładowcę mógł on po zakończeniu tych zajęć przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny],
3. usytuowanie placu manewrowego (art.26.9 pkt.2) [ postulujemy aby plac dla kat. AM,A1,A2,A, b1,B mógł być zlokalizowany również w powiecie sąsiednim ],
4. biurokratyczna mitręga zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia kursu ( art. 27.1 pkt.1 i 3), [ wykreślenie lub modyfikacja ],
5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (art. 27.5 pkt.1 skreślić) [ postulujemy aby zaświadczenie podpisywał tylko kierownik OSK ]
6. wymóg posiadania przez OSK punktu obsługi interesanta ( art. 28.2 pkt.1 lit. b) ), [ negujemy potrzebę posiadania POI przez wszystkie OSK ]
7. kierownik ośrodka szkolenia kierowców (art.28.2) [ postulujemy zwiększyć wymogi tak, aby osoba wykonująca czynności kierownika OSK legitymowała się co najmniej trzyletnim doświadczeniem INJ lub wykładowcy ],
8. ewidencja instruktorów (art. 33.2) [ postulujemy doprecyzować, że ewidencję instruktorów nauki Jazdy prowadzi starosta właściwy na miejsce zamieszkania ]
9. wykładowca (art. 38.1), [ postulujemy aby instruktor nauki jazdy był z urzędu wpisywany do ewidencji wykładowców ], 
10. praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona ( art. 52.1 ) postulujemy brzmienie:
    1) pojazdem pozostającym w dy¬spozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub,
    2) pojazdem pozostającym w dyspozycji osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt.
11. przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy  kat. B jest rejestrowany (art.53) [ postulujemy przebieg egzaminu zapisany na nośniku cyfrowym udostępniać odpłatnie osobie egzaminowanej na jej wniosek ]
12. skargi na przebieg egzaminu w art. 65 proponujemy dodać ust. 5 w brzmieniu 
    „5. Marszałek województwa rozstrzyga o skardze w drodze decyzji  administracyjnej.” 
13. obecność i rola instruktora podczas egzaminu – postulujemy aby zastosować standarty powszechnie stosowane w krajach Europy Zachodniej o znacznie większym stopniu motoryzacji społeczeństwa, gdzie egzaminator skupia się na ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych, a instruktor siedzący obok osoby egzaminowanej dba o bezpieczeństwo jazdy asekurując jej zachowanie.

Ad.17  Zarząd zaakceptował uzgodnienia korespondencyjne prowadzone w trybie art.17 ust.7 statutu, a  dotyczące zakupu upominków o max. wartości :
XXX zł – dla kol. Wiesława Komajdy 
XXX zł – dla kol. Ryszarda Zarzyńskiego 
w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji

Ad.18  Zarząd, stosownie do wcześniej udzielonego pełnomocnictwa zapoznał się z informacją i zaakceptował decyzje prezesa o n/w lokatach terminowych:

Ad.19  Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad III KDZ ( w załączeniu), który został przyjęty w drodze aklamacji..

Ad.20  Prezes Stencel zaprezentował projekty n/w uchwał oraz regulaminów, po dodatkowych wyjaśnieniach niektórych kwestii w drodze aklamacji przyjęto omawiane projekty do zaprezentowania Delegatom III ZD:
• ZDIII – 11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich
• ZDIII – 12/III/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania zarządu OIGOSK oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej
• ZDIII – 13/III/2010 w sprawie wysokości zmian statutu
• ZDIII – 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009R

AD.21  Z uwagi na brak czasu, dyskusję i decyzję o organizacji imprezy integracyjnej odłożono na następne posiedzenie.

Protokołował 
Zbigniew Popławski
wiceprezes