2010-01-17 Toruń posiedzenie zarządu OIGOSK


Toruń, 17.01.2010 R
Protokół Nr Z- 01/01/2010 z posiedzenia Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:
1. Roman Stencel    - prezes,    
2. Zbigniew Popławski     - wiceprezes,    
3. Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
4. Ryszard Zarzyński    - sekretarz    
5. Ryszard Jagielski    - skarbnik,    
6. Mróz Tomasz    - przewodniczący  KR     
7. Zasada Ewa    - przewodnicząca SK    

W części obrad Zarządu uczestniczyli członkowie KR ( Hardek-Szylak J, Małecki Zd, Kociak W, Berent P )
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu w dniach 16-17.10.2009 nr.  Z - 05/10/2009 {ref. sekretarz Zarzyński }, 
2)    Rozpatrzenie II odwołania AS Wota z 09.11.2009 od decyzji zarządu z 24.10.2009 w sprawie kar umownych nałożonych za uchybienia ujawnione w protokołach z kontroli prowadzenia i dokumentowania kursów dokształcających kierowców wyk. transport drogowy { ref. prezes Stencel }.
3)    przyjęcia w poczet członków { ref. prezes Stencel }, 
4)    sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
5)    podjęcie decyzji odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek  { ref. skarbnik Jagielski },
6)    Informacja statystyczna oraz uzyskane efekty w zakresie kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy { ref. prezes Stencel },
7)    podjęcie decyzji o zasadach, rodzaju i wysokości nagród dla współpracujących OSK, które uzyskały najlepsze efekty w zakresie kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy {ref. prezes Stencel},
8)    analiza i podpisanie sprawozdania finansowego za 2009 [ BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, INFORMACJA DODATKOWA ] { ref. prezes Stencel } 
9)    Przeanalizowanie i podjęcie decyzji w sprawie efektywniejszego wykorzystania majątku OIGOSK { ref. prezes Stencel },
10)    analiza wykonania za 2009 R i przyjęcie preliminarza finansowego na 2010r oraz określenie wysokości w 2010 r wskaźnika limitu wydatków oddziałów terenowych, o którym mowa w § 2 ust.1 uchwały Z-03/III/2007 z 31.03.2007 z póź zm w sprawie limitów wydatków i rozliczeń finansowych… 
11)    Rozpatrzenie wniosków o wpis na listę wykładowców OIGOSK i odwołania p. T. Małego od decyzji z 17.10.2009 o skreśleniu z listy wykładowców OIGOSK
12)    ustalenie terminu, miejsca  i przyjęcie projektu porządku obrad III ZD { ref. prezes Stencel },
13)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu uchwały ZDIII – 11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich …{ ref. prezes Stencel },
14)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektów: Regulaminu Pracy ( działania ) zarządu i Komisji Rewizyjnej OIGOSK { ref. prezes Stencel }, przyjęcie projektu uchwały ZDIII – 12/III/2010
15)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu uchwały ZDIII – 13/III/2010 w sprawie zmian statutu OIGOSK { ref. prezes Stencel },
16)    zaprezentowanie i przyjęcie projektu uchwały ZDIII – 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009R { ref. prezes Stencel },
17)    zdecydowanie o zorganizowaniu, rodzaju i terminie imprezy integracyjnej w 2010 r,
18)    inne :

  •     wniosek R. Kubisiaka o wystąpienie do MI
  •      zaprezentowanie projektu sprawozdania z działalności w 2009R { ref. wiceprezes Pietraszewski },

Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Sekretarz Ryszard Zarzyński odczytał protokół Z - 05/10/2009 z posiedzenia w dniach 16-17.10.2009.
Kolega wiceprezes Popławski zakwestionował rzetelność zapisu w protokole w zakresie sprawy AS Wota. 
Po dyskusji, w której brali udział wszyscy członkowie zarządu przeprowadzono głosowanie.
         Stosunkiem głosów 4 - za 1 - przeciw zarząd stwierdza rzetelne przedstawienie w protokole przez sekretarza Zarzyńskiego ustaleń i decyzji zarządu podjętych w Ciechocinku i w drodze późniejszych uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej.

Ad.2 Odwołanie AS Wota
Rozpatrując II odwołanie AS Wota z 07.11.2009 od decyzji zarządu z 24.10.2009 w sprawie kar umownych nałożonych za uchybienia ujawnione w protokołach z kontroli prowadzenia i dokumentowania kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy, zarząd postanowił stosunkiem głosów 4 – za i   1 - przeciw zaakceptować zaprezentowaną przez prezesa kol. Stencla propozycję odpowiedzi na odwołanie AS Wota z dnia 07.11.2009. Odpowiedź zredaguje prezes Stencel i drogą elektroniczną przedstawi członkom zarządu do akceptacji. 

Ad.3 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
Lp.                     Nazwa                     adres                    status        oddział
1 AUTOSZKOŁA "MONO" Piotr Czeremuszkin    
            95-050 Konstantynów Łódzki    Zgierska 13    Zwyczajny    Łódź
Sławomir Granos        92-511 Łódź    Czajkowskiego 3/6        Wspierający    Łódź
Krzysztof Wsiaki    91-140 Łódź    Radka 6/29        Wspierający    Łódź
4 Ośrodek Szkolenia Kierowców „WIRAŻ” Wacław Ochota    
            37 – 561 Chłopice     Chłopice 69        Zwyczajny    Kraków
5 Ośrodek Szkolenia Kierowców „DELTA” Janusz Golinkiewicz    
            46-070 Komprachcice            Zwyczajny    Kraków
6 Szkoła Jazdy "ROMAN-BOGDAN" sc Roman Osuch, Bogusław Kowaliński    
            78-100 Kołobrzeg    Jana Chodkiewicza 28B/25    Zwyczajny    Koszalin
7 Ośrodek Szkolenia Kierowców "DROGA" Izabela Osman    
            76-035 Tymień    Tymień 4B        Zwyczajny    Koszalin
8 Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO C" Katarzyna Szambelan    
            76-200 Słupsk    K. Arciszewskiego 23/3    Zwyczajny    Słupsk
9 Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Mariusz Szambelan    
            76-200 Słupsk    K. Arciszewskiego 23/3    Zwyczajny    Słupsk

Ad.4
Skarbnik kol. Jagielski przedstawił i szczegółowo omówił zestawienie zbiorcze opłacania składek w poszczególnych oddziałach.
Szczegółowe zestawienie wg. stanu na 31.12.2009. Globalna dyscyplina opłacania składek członkowskich mierzona ilorazem: kwoty składek zapłaconych do kwoty składek należnych za 2009R wynosi: 95,92%

W trakcie dyskusji zarząd uzgodnił, że należy przygotować propozycje wyróżniania skarbników oddziałów za terminowe opłacanie składek przez członków oddziału. Zarząd ocenił dyscyplinę opłacania składek członkowskich, jako dobrą, bo wynoszącą prawie96%.
Zobowiązano skarbnika izby do monitorowania reakcji na wezwania do zapłaty wysyłane do członków.
W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w zakreślonym terminie, skarbnik powinien ponowić wezwanie.
Celem poprawy dyscypliny opłacania składek zobowiązano skarbnika Jagielskiego oraz zarządy OT do wzmożenia skutecznych działań w tym zakresie.
 Stan składek na dzień 31.12.2009. W poszczególnych oddziałach przedstawił skarbnik OIGOSK kol. Ryszard Jagielski. Każdy prezes oddziału otrzymał dokładny wykaz stanu opłacenia składek w swoim oddziale.
W 2009 R skarbnik OIGOSK wysłał  ok. 100 wezwań do zapłaty.

Ad.5  Konsekwencje nie opłacania składek członkowskich w terminie
I. Wobec stwierdzenia znacznych zaległości albo uporczywego uchylania się od obowiązku opłacania składek, mimo wielokrotnych wezwań - na podstawie § 3 ust.1 uchwały ZDI-05/III/2008 z 29.03.2008 zdecydowano o wezwaniu n/w 11 osób do dobrowolnej zapłaty wierzytelności OIGOSK w zakreślonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu Grodzkiego w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego:
    szczegółowy wykaz osób

II. Wobec stwierdzenia znacznych zaległości albo uporczywego uchylania się od obowiązku opłacania składek, mimo wielokrotnych wezwań - na podstawie art. 8 ust.3 statutu w związku § 3 ust.1 uchwały ZDI-05/III/2008 z 29.03.2008 zdecydowano o skreśleniu n/w osób z listy członków OIGOSK:

Lp.    Nazwisko imię        oddział    Okres zaległości składek
1    Bartniczak Robert        T             VIII.2008-I.2010
2    Lubowiedzki Marcin    T               VI.2008-I.2010
3    Sosnowski Wojciech  T               XI.2009-I.2010

AD.6 Prezes Stencel szczegółowo zreferował dane statystyczno-wartościowe dot. Kursów dokształcających kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wg. stanu na 31.12.2009 narastająco wydano 6239 zaświadczeń, a w 2009 r 3399 szt, co zobrazowano na poniższym wykresie. 
 
W 2009 R dochód z organizowania kursów dokształcających stanowi kwotę TTT SSS,13  zł
szczegółowe zestawienie danych kwotowych w poszczególnych latach

Ad.7 Celem uhonorowania OSK osiągających najlepsze wyniki finansowe oraz zmobilizowania ich do dalszej aktywności w dziedzinie organizacji kursów dokształcających Kierowców. Zarząd zdecydował o ustanowieniu niżej wyszczególnionych nagród w sumarycznej kwocie 6 500 zł / sześć tysięcy pięćset/. Kwoty nagród mogą być wydatkowane po konsultacji z prezesem Stenclem - do końca 2010 R przy czym wydatek musi być zgodny z celami statutowymi OIGOSK:

lp    Nazwa OSK
1)    OSK "SAMPOL" Janusz Trzebowski Grudziądz 
2)    OSK "WAŁOWA" Siedlce 
3)    PZMot Zakład 4 Włocławek
4)    AUTO-SZKOŁA  Mariola Bajon Łódź 
5)    OSK "OSP" Nowy Dwór Gd

Ad.8 Prezes Stencel przedstawił sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2009r. a następnie poinformował zarząd o efektach finansowych z tytułu lokat bankowych, które zarząd zaakceptował. 

Okres  lokaty        bank        kwota        odsetki
Szczegółowe zestawienie kwot, okresów itp

Po analizie bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej członkowie zarządu zaakceptowali i podpisali sprawozdanie finansowe za 2009r. Aktywa i Pasywa bilansują się i na 31.12.2009 stanowiły kwotę TTT SSS,35 zł

Ad.9 Przeanalizowano propozycję prezesa Stencla wynikającą z uchwały Walnego Zebrania Członków OT1 28.11.2009, a dotyczącą zakupu nieruchomości w Koszalinie przeznaczonej na plac nauki jazdy dla członków oddziału koszalińskiego. Zarząd po dyskusji nie poparł tej inicjatywy.

Ad.10 Przyjęto preliminarz wydatków na rok 2010 oraz pozytywnie oceniono realizację preliminarza za rok 2009. Preliminarze w załączeniu. 
Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na rok 2010 pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj. 0,40.

Ad.11 Pozytywnie rozpatrzono wnioski o wpis na listę wykładowców. Natomiast stosunkiem głosów 3 - za i 2 -przeciw pozytywnie rozpatrzono również odwołanie kol. Tomasza Małego od decyzji o skreśleniu z listy wykładowców OIGOSK
poz.    data wniosku    Nazwisko imię    Adres - wykształcenie
124    2009-12-18    Witek Marek    31-324 Kraków ;Instruktor KR 0501 kat. B C Dyplom z 2003 R  inżyniera Ekonomiki i Organizacji 
125    2009-12-28    Witek Monika    31-324 Kraków  ; Instruktor KR 0754 kat. B Z-ca kierownika OSK, Dyplom AGH Kraków z 2003 R mgr inż  Zarządzanie i Marketing 
Uwzględniono odwołanie Tomasza Małego od decyzji z 17.10.2009 o skreśleniu z listy wykładowców OIGOSK 

Ad.12 Ustalono, że III Zjazd Delegatów OIGOSK odbędzie się w dniu   06.03.2010 o godz. 11 w CWK „SOLARIS” Łazy. Natomiast posiedzenie KDZ  odbędzie się w dniu 05.03.2010 o godz. 14 w tym samym miejscu. 
Zarząd zaakceptował również wstępny projekt porządku obrad III Zjazdu delegatów OIGOSK. Projekt w załączeniu.

Ad 13. Prezes Stencel zaproponował, aby zwiększyć składkę członkowską o 5 zł w związku z opłaceniem rocznej prenumeraty „Szkoły Jazdy” dla każdego członka. Stosunkiem głosów 3 - za 2 - przeciw  uzgodniono nie podwyższać składki, a osobę pozbawioną członkostwa obciążyć ceną prenumeraty za okres do końca roku kalendarzowego. 
Uzgodniono, że po wystąpieniu 3 miesięcznej zwłoki w opłaceniu wierzytelności OIGOSK zostaje wysłane wezwanie, opłata za wezwanie wynosi 30 zł.

Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII- 11/III/2010 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich … [ w załączeniu ]

Ad 14  Proponowana zmiana Regulaminu Pracy zarządu OIGOSK dotyczy głównie zmiany numeracji przywołanych w   regulaminie jednostek redakcyjnych statutu w konsekwencji jego  zmiany w 2009 r. Ponadto doprecyzowuje się w regulaminie, że prezes wyznacza osoby do pełnienia określonej funkcji w zarządzie.
W Regulaminie KR dokonuje się uaktualnienia jednostek redakcyjnych statutu przywołanych w regulaminie.
Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII- 12/III/2010 w sprawie Regulaminu Pracy zarządu i Komisji rewizyjnej OIGOSK [ w załączeniu ]

Ad 15 Propozycję zmiany statutu zaprezentował prezes  Stencel. Proponowana zmiana statutu dotyczy zwoływania  sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków, co 4  lata. Stosownie do aktualnych uregulowań, w 2011R trzeba  będzie zorganizować Walne Zebranie wszystkich Członków  Zwyczajnych, czyli ok 300 osób. Przewidywany koszt  WZC to kwota ok. 45 000 – 50 000 zł przy rocznej kwocie  składek członkowskich ok. 95 000 zł. Ponadto najprawdopodobniej nie uda się uzyskać quorum (141 osób)  w  pierwszym terminie
Po dyskusji Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII- 13/III/2010 w sprawie zmian statutu OIGOSK r [ w załączeniu ]

Ad 16 Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII- 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r [ w załączeniu ]

Ad.17 Nie podjęto decyzji o miejscu i terminie imprezy integracyjnej.

Ad.18 Odnośnie wniosku kol. Kubisiaka dot. wystąpienia OIGOSK do Ministerstwa Infrastruktury, zobowiązano kol. wiceprezesa Pietraszewskiego w terminie do 10 lutego 2010 w porozumieniu z kol. Kubisiakiem zredagować tekst wystąpienia do MI.


Protokołował 
Ryszard Zarzyński
sekretarz