2009-10-16-17 Ciechocinek: Protokół z posiedzenia Zarządu OIGOSK

Obszerne fragmenty Protokołu Nr Z- 05/10/2009 z posiedzenia w Ciechocinku 16-17.10.2009
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:
1.    Roman Stencel    - prezes,    
2.    Zbigniew Popławski     - wiceprezes,    
3.    Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
4.    Ryszard Zarzyński    - sekretarz    
5.    Ryszard Jagielski    - skarbnik,    
6.    Wojtanowicz Jerzy    prezes OT 5    
7.    Kubisiak Ryszard    prezes OT 6    
8.    Gryglas Zbigniew    wiceprezes OT 3    
9.    Mróz Tomasz    Przewodniczący  KR     
10.  Zasada Ewa    przewodnicząca SK    
            

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu w Warszawie 27.05.2009 nr  Z - 04/05/2009 {ref. sekretarz Zarzyński }, 
2)    sprawozdania prezesów oddz. Terenowych z działalności za 3 kwartały 2009 { ref. prezesi OT}
3)    przyjęcia w poczet członków, inne decyzje w sprawach członkowskich {ref. prezes Stencel}
4)    informacja o liczebności członków  i  składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
5)    sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
6)    podjęcie decyzji odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek { ref. skarbnik Jagielski },
7)    Ostateczne [ trzecie podejście do tego zagadnienia ] rozliczenie się z plakietek LOGO {ref. prezes Stencel },
8)    Rozliczenie się z certyfikatów członkostwa {ref. prezes Stencel },
9)    Informacja statystyczna oraz uzyskane efekty w zakresie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy { ref. prezes Stencel },
10)    Sprawozdanie z kontroli OSK w zakresie realizacji programów i wymogów kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy {ref. prezes Stencel},
11)    Uchwała akceptująca uzgodnienia korespondencyjne  odnośnie czynszu za lokal siedziby OIGOSK { ref. prezes Stencel },
12)    Uchwała akceptująca uzgodnienia korespondencyjne  odnośnie wartości upominku z okazji Jubileuszu X-lecia RSWłOSK Bydgoszcz { ref. prezes Stencel },
13)    Informacja i Uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
14)    Uchwała UAKTUALNIAJ?CA uchwały zarządu z 31.03.2007 [ likwidacja pojęcia prezydium zarządu ] { ref. prezes Stencel }
15)    Uaktualnienie preliminarza finansowego na 2009 r { ref. prezes Stencel }
16)    Rozpatrzenie wniosku z 20.07.2009 P. Mirosława Nowaka z OT Gdańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej { ref. prezes Stencel i prezes OT 6 Kubisiak}
17)    Przeanalizowanie i podjęcie decyzji w sprawie efektywniejszego wykorzystania majątku OIGOSK { ref. prezes Stencel },
18)    Analiza spełniania wymogów przez osoby wpisane na listę wykładowców OIGOSK i podjęcie stosownych decyzji  { ref. prezes Stencel },
19)    Rozważenie zorganizowania, rodzaju i terminu imprezy integracyjnej w 2010 r,
20)    inne 
 Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Sekretarz Ryszard Zarzyński odczytał protokół Z - 04/05/2009 - przyjęto bez uwag.

Ad.2  Sprawozdania z działalności OT w okresie I-III kw. 2009
- OT1: Sprawozdanie z działalności oddziału koszalińskiego przedstawił prezes oddziału kol. Stencel:
            W okresie sprawozdawczym działalność oddziału zdominowały sprawy związane z eksploatacją i obsługą samochodów szkoleniowych marki Peugeot 207, które od kwietnia 2009 są wykorzystywane do egzaminowania w ZORD K-lin.
 Przypomniał, że zarząd OT1 wynegocjował i doprowadził do podpisania wiele korzystnych umów z rabatowymi, atrakcyjnymi cenami i warunkami na zakup: paliw, ogumienia, oraz badań technicznych pojazdów.
Poinformował o zaawansowanej organizacji w Łazach dnia 28.11.2009 uroczystości wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych instruktorów w ZORD K-lin za okres poprzedzających 13 m-cy oraz balu instruktora, na który zaprasza przedstawicieli wszystkich OT OIGOSK.

   - OT2: Sprawozdanie z działalności oddziału toruńskiego przedstawił prezes oddziału kol. Zarzyński
               W okresie sprawozdawczym złożono skargę na działalność Dyrektora WORD w Toruniu. Skargę podpisał również prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia OSK i Instruktorów Nauki Jazdy kol. Jerzy Marks.  W ostatnim dniu ustawowego terminu odpowiedzi otrzymano arogancką odpowiedź urzędnika Marszałka kwestionującą zasadność wszelkich zarzutów. Treść skargi opublikowano na stronie OIGOSK.
Miesięcznik Szkoła Jazdy zamieścił obszerne fragmenty skargi i udzielonej odpowiedzi. 
Prezes oddziału uczestniczył w pertraktacjach z dealerem Toyoty, których efektem było uzyskanie upustów przy zakupie nowych pojazdów szkoleniowych ich dodatkowego wyposażenia i opon zimowych dla członków naszego oddziału. 
 Członkowie naszego oddziału kol. Cichacki, Berent, Pietrzak i Zarzyński udzielali wywiadów w prasie lokalnej i telewizji TVN24 na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i szkoleniem kierowców. W trakcie zebrań interpretowano przepisy ruchu drogowego i instrukcję egzaminowania.
     
    - OT3: Sprawozdanie z działalności oddziału łódzkiego przedstawił prezes oddziału kol. Popławski
                Działalność oddziału w okresie sprawozdawczym skupiła się na analizowaniu zdawalności egzaminów w WORD Łódź, wyjaśnianiu i kwestionowaniu nieracjonalnych propozycji dyr. WORD w Łodzi kierowanych do Ministerstwa Infrastruktury dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców, co spowodowało niechęć Łódzkiego oddziału do dyrektora WORD i współpracy z nim. Zapytania, dyskusje i niepokój wzbudziła sprawa planowanego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej obciążenia OSK podatkiem VAT począwszy od 2010.

     - OT5: W sprawozdaniu prezesa Jerzego Wojtanowicza z działalności w okresie sprawozdawczym oddziału krakowskiego przewijała się wyjątkowo dobra współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie. 
Liczebność oddziału wzrosła o czterech członków. 
Członkowie oczekują zdecydowanych działań OIGOSK w sprawie przetargów organizowanych przez Wordy na pojazdy do egzaminowania. Członkowie oburzeni są faktem, że przetarg na pojazdy do egzaminowania ogłoszony został tylko na dwa lata. Zaniepokojenie członków oddziału krakowskiego wywołuje też fakt przejmowania coraz większej ilości szkoleń przez WORD-y, które powołane zostały do egzaminowania.

     - OT6: Wobec spóźnienia się prezesa Kubisiaka  pisemne sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym oddziału gdańskiego dołączono do protokołu
   
     - OT7: Pod nieobecność prezesa oddziału sprawozdanie z działalności oddziału zielonogórskiego przedstawił członek oddziału kol. Pietraszewski
Działalność oddziału to dobra współpraca z WORD. Co miesiąc przedstawiciele oddziału spotykają się z dyrektorem WORD obecności 2 egzaminatorów i są bardzo pozytywne efekty tych spotkań! 
W WORD Zielona Góra do egzaminowania kandydatów na kierowców kat. „B” wykorzystuje się dwie marki samochodów. Niestety nie udaje się zorganizować zbiorowego zakupu paliwa po obniżonych cenach do pojazdów szkoleniowych.

Ad.3  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
1. Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa                adres                                               status                 oddział
1    Ewa Balazs de Borbatviz   58-310 Szczawno-Zdrój  wspier OT 7 Zielona G
2    Jan Ozga                  78-132 Grzybowo          wspierający OT 1    Koszalin
3    Paweł Kijewski        72-300 Trzebiatów       wspierający  OT 1    Koszalin
4    NJ Jacek Izydorek    75-451 Koszalin                zwyczajny OT 1    Koszalin
5    "RA-KA" Rafał Świętoń    75-611 Koszalin        zwyczajny OT 1    Koszalin
6    NDiJ Sebastian Świętoń    75-611 Koszalin     zwyczajny OT 1    Koszalin
7    OSK Mieczysław Żołnierek    78-300 Świdwin  zwyczajny OT 1    Koszalin
8    Nauka Jazd Artur Ostrowski  75-333 Koszalin zwyczajny OT 1    Koszalin
9    Piotr Tarasewicz                      78-200 Białogard zwyczajny OT 1    Koszalin

2. W oparciu o wniosek zainteresowanego, po sprawdzeniu spełniania wymogów / przedsiębiorca / z dniem 01.08.2009 przekształca się dotychczasowy status kol. Grzegorza Ganiszewskiego na członka zwyczajnego.

Ad.4  Informacja o liczebności członków OIGOSK i  składach zarządów  OT

1.    Kol. Prezes Stencel zaprezentował graficzną dynamikę wzrostu ilości członków OIGOSK, która stopniowo maleje. 
    Zaapelowano do zarządów OT o wzmożenie wysiłków celem zahamowania tendencji spadkowej, a przede wszystkim uzyskania wzrostu liczebności członków.
  
wzz     Oddział            członków
57    Oddział KOSZALIN     108
16    Oddział TORUŃ           39
17    Oddział ŁÓDŹ               32
6      Oddział ZIELONA G     26
12    Oddział KRAKÓW        19
7      Oddział GDAŃSK         19
4      Oddział SŁUPSK         17
1      Oddział SIEDLCE        14
126    OGÓŁEM :                274
    Uwaga! Nie uwzględniono dzisiejszych przyjęć w poczet członków OIGOSK

2.    Przeanalizowano też aktualne składy zarządów oddziałów terenowych:
•    OT1 Koszalin: prezes - Stencel, wiceprezes - Rynio,  skarbnik - Bunowicz [vacat: sekretarz]
•    OT2 Toruń: prezes - Zarzyński, wiceprezes - Pietrzak sekretarz - Wypij, skarbnik - Cichacki 
•    OT3 Łódź: prezes - Popławski, wiceprezes -  Gryglas, sekretarz -  Zasada , skarbnik - Kostulski
•    OT4 Słupsk: wiceprezes - Komajda, sekretarz - Brozis, skarbnik – Cichowlas [vacat: prezes]
•    OT5 Kraków: prezes – Wojtanowicz, wiceprezes – Bronowski, sekretarz - Tadel, skarbnik -Witek 
•    OT6 Gdańsk: prezes – Kubisiak, wiceprezes – Biernacka, sekretarz - Nowak, skarbnik -Musalewski
•    OT7 Zielona Góra: prezes -  Kubis, wiceprezes – Pietsch, skarbnik – Mańko [vacat: sekretarz]
•    OT8 Siedlce: prezes – Próchnicki, wiceprezes – Seliga, sekretarz – Płudowski St, skarbnik –Bieniawski P
Zobowiązano zarządy OT1, OT4, OT7, do jak najpilniejszego wyeliminowania vacatów, poprzez dokooptowania lub wybory – tak aby najpóźniej do 28.02.2010 zarządy działały w składach statutowych 

Ad.5 Wg. Stanu na dzień 11.10.2009 dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2009R wynosi 73,94% przy wymaganej 83,33%
    
W przypadku 3 osób nadal występują zaległości za 2008r  :
         
Celem poprawy dyscypliny opłacania składek zobowiązano skarbnika Jagielskiego oraz zarządy OT do wzmożenia skutecznych działań w tym zakresie.
 Stan składek na dzień 10.10.2009. W poszczególnych oddziałach przedstawił skarbnik OIGOSK kol. Ryszard Jagielski. Każdy prezes oddziału otrzymał dokładny wykaz stanu opłacenia składek w swoim oddziale.
W 2009 R skarbnik OIGOSK wysłał 85 wezwań do zapłaty na sumaryczną kwotę ok., 10.000 z czego do dnia dzisiejszego wpłacono ok. 6.000 zł.

Ad.6  Wobec stwierdzenia znacznych zaległości albo uporczywego uchylania się od obowiązku opłacania składek, mimo wielokrotnych wezwań - 
    zdecydowano o wezwaniu n/w 16 osób do dobrowolnej zapłaty wierzytelności OIGOSK w zakreślonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu Grodzkiego w Koszalinie.
    
Ad.7  Rozliczenia plakietek z logo OIGOSK
•    OT1 Koszalin  rozliczył się z plakietek
•    OT2 Toruń nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie na następnym posiedzeniu
•    OT3 Łódź nie rozliczony/ jest oświadczenie prezesa Popławskiego o wydaniu 136 plakietek
•    OT4 Słupsk nie rozliczony z plakietek
•    OT5 Kraków nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie na następnym posiedzeniu
•    OT6 Gdańsk nie rozliczony/ przedstawi rozliczenie na następnym posiedzeniu 
•    OT7 Zielona Góra nie rozliczony/ przedstawi rozliczenia na następnym posiedzeniu
•    OT8 Siedlce  nie rozliczony z plakietek

Ad.8  Rozliczenia certyfikatów potwierdzających członkostwo w OIGOSK
•    OT1 Koszalin  rozliczył się z certyfikatów
•    OT2 Toruń nie rozliczony/ przedstawi rozliczenia na następnym posiedzeniu
•    OT3 Łódź rozliczył się z certyfikatów
•    OT4 Słupsk rozliczył się z certyfikatów
•    OT5 Kraków rozliczył się z certyfikatów częściowo/ brak rozlicz: Piątkowski, Sala, Kasprzycki
•    OT6 Gdańsk rozliczył się z certyfikatów
•    OT7 Zielona Góra nie rozliczony/ przedstawi rozliczenia na następnym posiedzeniu
•    OT8 Siedlce  nie rozliczony/ przedstawi rozliczenia na następnym posiedzeniu

AD.9 Informacja i uzyskane efekty odnośnie kursów dokształcających kierowców

Wg. stanu na dzień dzisiejszy sumarycznie wydano XXXX zaświadczeń ukończenia kursów kierowców wykonujących transport drogowy organizowanych pod nadzorem OIGOSK. 
Do końca roku 2009 liczba ta wzrośnie, ale już nie w takim jak dotychczas tempie. Z tytułu prowadzenia tych szkoleń uzyskano tylko za III kwartały 2009R dochód ok. XXX tys. zł.  

Ad.10  prezes Stencel przeprowadził kontrole w zakresie kursów  dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy  realizowanych w OSK wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w ad.9 tj. sumarycznie:
Liczba Umów    L. Kontroli    L. Re kontroli
32                            18                          2
 
Problematyką kontroli kursów dokształcających przeprowadzonych przed 27.05.2009 zarząd zajmował się na posiedzeniu 27.05.2009, ....

Przeanalizowano szczegółowo protokoły i ustalenia kontroli przeprowadzonych w  II pół. 2009R:
lp.    Data umowy    OSK                                                               kontrola        
1    29-10-2007    OSK "AutoSTER" D. Szwed Toruń               2009-06-18 
2    24-01-2009    PZMot. Zakład 7 Inowrocław                         2009-06-18   
3    04-09-2008   SJ "Auto - Best" Wł. Noworacki Chełmża    2009-06-20 
4    05-06-2009   "A-Z Serwis" Zd. Krix  Bydgoszcz                   2009-06-21 
5    03-12-2007    OSK " NOWA SZKOŁA" sc  Chełmno          2009-07-29  
6    24-01-2009    PZMot Zakład 4 Włocławek (Re kontr)        2009-07-29  
7    15-11-2007    AUTO-SZKOŁA  Z. Wota Łódź (Re kontr)   2009-08-11 
8    24-01-2009    PZMot. Zakład 5 Toruń                                  2009-08-11
9    24-01-2009    PZMot CSK Bydgoszcz                                  2009-09-17 

Kontrole wykazały, że wręcz wzorcowo są prowadzone kursy w PHU „SAMPOL” Janusz Trzebowski Grudziądz.
Jednostki kontrolowane w większości ustosunkowały się na piśmie do ustaleń kontroli, z wyjątkiem jednej, która takich wyjaśnień nie złożyła.

Po otrzymaniu podpisanego protokołu przez przedstawicieli kontrolowanej jednostki oraz uwzględniając złożone wyjaśnienia, wobec stwierdzenia rażących uchybień obowiązkom umownym – zastosowano określone w umowie kary umowne w wysokości wyszczególnionej w powyższej tabeli.
Najwięcej mankamentów i uchybień  stwierdzono w 3 n/w OSK:

Zarząd zaakceptował decyzje prezesa Stencla o wysokości kar umownych.
Prezes Stencel ponadto wskazał, że niewymiernym, aczkolwiek istotnym efektem kontroli jest znaczna poprawa dyscypliny przestrzegania terminów współpracujących OSK oraz zmniejszająca się liczba uchybień.
W konsekwencji mimo 50% przyrostu liczby zaświadczeń w stosunku do 2008R, OIGOSK terminowo wywiązuje się z obowiązków umownych wobec OSK – bez zwiększania liczby osób zatrudnionych do obsługiwania kursów dokształcających.

Zarząd rozpatrzył dwa odwołania od decyzji prezesa Stencla o nałożeniu kar umownych:
1.    PZ Mot. Zakład 4 Włocławek z 03.09.2009 – pozytywnie,
2.    Auto Szkoła WOTA Łódź  z 09.10.2009 ( doręczone wiceprezesowi Popławskiemu dopiero w dniu 15.10.20009 ) –negatywnie
    
Ad.11  Zarząd zaakceptował uzgodnienia korespondencyjne ( e-mail) dotyczące podwyżki czynszu za lokal siedziby  do kwoty XXX zł /  netto począwszy od miesiąca sierpnia 2009 włącznie.

Ad.12  Zarząd zaakceptował uzgodnienia korespondencyjne ( e-mail) dotyczące zakupu upominków z okazji10-lecia RSWłOSK w Bydgoszczy w kwocie do XXX zł / ... /. Uroczystość jubileuszu odbyła się 18.09.2009 w Pieczyskach k. Koronowa, której przebieg prezes Stencel zrelacjonował prezentując fotografie.

Ad.13  Zarząd, stosownie do wcześniej udzielonego pełnomocnictwa zapoznał się z informacją i zaakceptował decyzje prezesa o n/w lokatach terminowych:
        
 LOKATY        zapadalność                                                    %
2009-06-19    2009-12-19    lokata    GBW SA            2506,85
2009-06-23    2010-06-22    lokata    NOBLE BANK  13000,00
2009-09-22    2009-11-23    lokata    BO? SA            4283,95
2009-10-08    2009-10-21    lokata    SGB 24            75,18

Ad.14  W konsekwencji zmian statutu ( likwidacja prezydium zarządu ) uchwalonych na II ZD 28.02.2009 w Ciechocinku, które Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z 23-03-2009 wpisał do Rejestru stowarzyszeń… oraz uwzględniając i oceniając doświadczenia z ich dotychczasowego funkcjonowania zachodzi potrzeba modyfikacji oraz dostosowania niektórych uchwał zarządu podjętych przed w/w zmianami statutu, a mianowicie:
1.    w uchwale zarządu Nr  Z – 01/III/2007 z 31.03.2007 wprowadza się następujące zmiany:
a)    w zdaniu wstępu ust.13 zastępuje się ust.12,
b)    w § 3 ust.3 wyrazy „prezydium zarządu” zastępuje się wyrazem zarząd,
c)    w § 4 ust.3 wyrazy „prezydium zarządu” zastępuje się wyrazem zarząd,
Tekst jednolity uchwały Z – 01/III/2007, uwzględniający w/w zmiany stanowi załącznik do protokołu.

2.    w uchwale zarządu Nr  Z – 02/III/2007 z 31.03.2007 wprowadza się następujące zmiany:    
Tekst jednolity uchwały Z – 02/III/2007, uwzględniający w/w zmiany stanowi załącznik do protokołu.

3.    w uchwale zarządu Nr  Z – 03/III/2007 z 31.03.2007 wprowadza się następujące zmiany:    
Tekst jednolity uchwały Z – 03/III/2007, uwzględniający w/w zmiany stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15  Zarząd po analizie przychodów i rozchodów zdecydował o uaktualnieniu preliminarza finansowego na 2010R jak niżej      

Ad.16  Zarząd rozpatrzył wniosek z 20.07.2009 P. Mirosława Nowaka z OT Gdańsk 

Ad.17  Z braku czasu problematykę inwestowania środków OIGOSK odłożono na następne posiedzenie.

Ad.18  Lista wykładowców OIGOSK
Wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK 
1)    Na podstawie przepisu § 4 uchwały zarządu Z – 05/VI/2008 w oparciu o analizę złożonych i udokumentowanych wniosków, n/w osoby wpisano na listę wykładowców OIGOSK:

lp.    poz.    data wniosku    Nazwisko imię    adres                    zaświadczenie
1    120    2009-09-29    Tafelski Piotr    75-057 Koszalin         109 /10/2009
2    121    2009-09-29    Talar Tomasz    08-400 Garwolin        110 /10/2009
3    122    2009-10-10    Chmielarz Ryszard 75-581 Koszalin   111 /10/2009
4    123    2009-10-10    Gryglas Zbigniew    94-056 Łódź          112 /10/2009

Lista wykładowców OIGOSK - skreślenia
2)    Na podstawie przepisu § 4 ust.9 lit. a) uchwały zarządu Z – 05/VI/2008, wobec stwierdzenia niespełniania wymogu określonego w ust. 3 ( uczestnictwo w seminariach szkoleniowych ) – zdecydowano o skreśleniu n/w osób z listy wykładowców OIGOSK:

Lp.    data wpł wniosku    Nazwisko imię    zaświadcz nr    data zaświadcz
1    2008-06-10    Bronowski Edward    087/06/2008    2008-06-30
2    2008-01-02    Jóźwik Hubert             029/01/2008    2008-01-30
3    2008-02-25    Makowski Bartosz     063/03/2008    2008-03-02
4    2008-03-01    Mały Tomasz              064/03/2008    2008-03-02
5    2007-12-31    Niekało Krzysztof       027/01/2008    2008-01-30
6    2007-12-31    Warycha Andrzej        026/01/2008    2008-01-30
7    2007-12-31    Wota Adam                 025/01/2008    2008-01-30
8    2007-12-31    Wota Zygmunt            024/01/2008    2008-01-30
9    2007-12-22    Woźniak Jacek           007/01/2008    2008-01-30
10   2008-01-02   Wójcik Przemysław   030/01/2008    2008-01-30

AD.19  Z uwagi na brak czasu dyskusję i decyzję o organizacji imprezy integracyjnej odłożono na następne posiedzenie.

AD.20  Inne
I.    Prezes Stencel zapoznał z projektem umowy współpracy OIGOSK z WINFOR sp z oo Szczecin, która między innymi:
Zarząd po dyskusji zaaprobował treść umowy i upoważnił prezesa Stencla do jej podpisania.
Jednocześnie zarząd na następnym posiedzeniu rozważy propozycje stosownych zmian w uchwale w sprawie wpisowego i składek członkowskich, rekompensujących i właściwie zabezpieczających wydatek z funduszy OIGOSK na roczną prenumeratę miesięcznika „Szkoła Jazdy”.

II.    Ustalono, że Prezes Stencel będzie monitorował działania rządu związane z wprowadzeniem podatku VAT w OSK oraz zadba o uczestnictwo w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na których będzie procedowany stosowny projekt ustawy.

III.    Kol. Kubisiak przywołał art. 22 Konstytucji RP, jako podstawę do kwestionowania procedury przetargowej na wyłanianie pojazdu dla WORD do egzaminowania na prawo Jazdy. Postanowiono skierować do RPO i UOKiK wniosek w tej sprawie zredagowany przez R. Kubisiaka w konsultacji z prezesem Stenclem.

Protokołował 
Ryszard Zarzyński
Sekretarz
Sporządzono 27.12.2009 R