2009-05-27 Warszawa: Protokół z posiedzeniazarządu OIGOSK

Warszawa  27.05.2009 R

Protokół Nr Z- 04/05/2009 z posiedzenia Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:
1. Roman Stencel    - prezes,    
2. Zbigniew Popławski ( nieobecny – usprawiedliwiony )    - wiceprezes,    
3. Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
4. Ryszard Zarzyński    - sekretarz    
5. Ryszard Jagielski    - skarbnik,    

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1.    Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu
2.    Omówienie tez, wystąpień na spotkaniu z inicjatywy PIGOSK 28.05.2009,
3.    Sprawozdanie z przebiegu spotkań z inicjatywy KSD WORD:  ( Stencel )
4.    Sprawozdanie skarbnika o aktualnej dyscyplinie opłacania składek członkowskich i efektach działań dyscyplinujących ( Jagielski ),
5.    Sprawozdanie z kontroli OSK współpracujących z OIGOSK w zakresie kursów dokształcających kierowców wyk transport drogowy i konsekwencje wobec stwierdzonych nieprawidłowości ( Stencel),
6.    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK ( Stencel )
7.    Rozpatrzenie wniosków o wpis na listę wykładowców
8.    Rozważenie decyzja o wpisaniu OIGOSK do Rejestru Przedsiębiorców KRS
9.    Zaprezentowanie i uzasadnienie wystąpień do DTD MI w sprawie zakresu badań technicznych oraz do MG w sprawie zasad kontroli OSK
10.    inne
Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1 Sekretarz Ryszard Zarzyński odczytał protokół Z - 03/04/2009 - przyjęto bez uwag.

Ad.2  Z ogólnikowych informacji wynika, że inicjatywa PIGOSK ma na celu uzyskanie wsparcia tezy „ zawłaszczania przez WORD-y różnorodnych szkoleń”, w tym szczególnie w ramach kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych. Należy dążyć do wyartykułowania wspólnego stanowiska jednak tylko w oparciu o niepodważalne dowody, okoliczności.

Ad.3  Dotychczas odbyły się 2 spotkania konsultacyjne ( 07 i 23.04.2009 ). Na jutro ( 28.05.2009 ) zaplanowano kolejne trzecie spotkanie. Przedstawiciele KSD WORD z determinacją poszukują alternatywnej formuły dla postulatu organizacji OSK, aby była ustawowa możliwość wskazywania pojazdu przez osobę egzaminowaną. Na ostatnim spotkaniu zaproponowano aby przetargi na zakup samochodów dla WORD, były organizowane przez KONSORCJUM w skład którego wejdą przedsiębiorcy prowadzący OSK, a w komisji przetargowej będą reprezentowani przez przedstawicieli organizacji społecznych. Jutro mają być przedstawione szczegółowe uwarunkowania prawne. Uzgodniono że będziemy konsekwentnie dążyć, aby zapisy ustawowe zapewniały możliwość wyboru osobie egzaminowanej  pojazdu egzaminacyjnego. Propozycja KSD WORD dot. wyłaniania samochodów do egzaminowania w formie tworzenia konsorcjum z udziałem organizacji reprezentujących OSK  pozostaje otwarta a OIGOSK wyrazi swoją opinię po przedstawieniu konkretnych propozycji

Ad.4 Na dzień 10.05.2009 dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych wynosi 86,11%
Informacje  o stanie wpłat w oddziałach przesłano prezesom oddziałów  szczegółowe dane w załączniku.
Występują zaległości za 2008r  z osobami posiadającymi zaległości są prowadzone rozmowy na temat zlikwidowania zaległości
1.    Siwek Robert – I-XII 2008 360,- XII 2007 – 30,-
2.    Czarnowski Mariusz - XI-XII 2008     30,-
3.    Sosnowski Wojciech - XI,XII2008      30,-
4.    Bartniczak Robert - VIII –XII 2008     75,-
5.    Lubowiecki Marcin - VI –XII 2008     105,-
6.    Kuźmin Grzegorz - VI-VIII2008     80,-
Zobowiązano skarbnika Jagielskiego, aby po 10 lipca br wysłał przesyłkami poleconymi wezwania do osób, które zalegają z opłatą składek członkowskich za okres równy lub większy jak 3 m-ce

Ad.5 Wg. Stanu na dzień dzisiejszy prezes Stencel przeprowadził kontrolę w następujących OSK w zakresie kursów  dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy  na podst. umowy cywilno- prawnej
1.    Auto Szkoła Zygmunt Wota – Łódź, protokół z 5.09.2008r 
Wobec stwierdzenia istotnych mankamentów zarząd zdecydował o przeprowadzeniu re kontroli.
2.    AutoSzkoła Mariola Bajon Łódź protokół z 6.09.2008. nie stwierdzono istotnych uchybień.
3.    Szkoła Jazdy Lech Różycki Tuchola Prot. z 27.04.2009r. nie stwierdzono istotnych uchybień
4.    PHU „SAMPOL” Janusz Trzebowski Grudziądz  prot z 15.05.2009. nie stwierdzono istotnych uchybień. 
5.    PZMot Zakład nr. 2  Grudziądz prot z 15.05.2009. nie stwierdzono istotnych uchybień. 
6.    OSK „TALAR” Tomasz Talar Miętne – prot. 16.05.2009 – wobec stwierdzenia rażących uchybień zdecydowano o zastosowaniu kary umownej  przewidzianej w umowie  współpracy

Ad.6  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.           Nazwa                adres                     status                  oddział
1    Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTO-SZKOŁA" Andrzej Piątkowski    32-090 Słomniki    Krakowska 62E    Zwyczajny    Kraków
2    Ryszard Piskorz     72-600 Świnoujście    Matejki 4c/3    Wspierający    Koszalin
3    Auto Szkoła "EMILIA" Emilia Nowak    78-100 Kołobrzeg    Gryfitów  2/2    Zwyczajny    Koszalin
4    Ośrodek Szkolenia Kierowców "TANSPORTER" Patrycja  Błocińska    75-393 Koszalin    Sudecka 4    Zwyczajny    Koszalin
5    Ośrodek Szkolenia Kierowców "DAKAR" sc Teresa Mackiewicz, Tomasz Kołodziej    66-620 Gubin    Obrońców Pokoju 1    Zwyczajny    Zielona G
6    OLIWKOWY DOMEK Stanisław Tarczoń    78-113 Dygowo    Kolejowa 15C    Zwyczajny    Koszalin

Ad.7  Wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK 
1)    Na podstawie przepisu § 4 uchwały zarządu Z – 05/VI/2008 w oparciu o analizę złożonych i udokumentowanych wniosków, n/w osoby wpisano na listę wykładowców OIGOSK:

lp.    poz.    data wniosku    Nazwisko imię    adres    zaświadczenie
1    118    2009-05-26    Witek Henryk    31-324 Kraków  ul. Różyckiego 6/115    108 /04/2009

2)    Na podstawie przepisu § 4 uchwały zarządu Z – 05/VI/2008 w oparciu o analizę złożonych wniosków oraz stwierdzając nie spełnianie wymogów określonych w ust. 4 – wnioski n/w osób o wpis na listę wykładowców OIGOSK rozpatrzono negatywnie, odmawiając wpisu:

lp.    poz.    data wniosku    Nazwisko imię                 adres
1    119    2009-05-26    Witek Monika    31-324 Kraków ul. Różyckiego 6/115

AD.8  Upoważniono Prezesa Stencla do sporządzenia i wysłania ewentualnego wniosku o wpisanie OIGOSK do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

AD.9  Prezes Stencel szczegółowo i obszernie omówił pisemne wystąpienia / w załączeniu / do DTD MI w sprawie rozporządzenia o badaniach technicznych oraz do MG w kwestii kontroli OSK.

AD.10 Zarząd na posiedzeniu 13.01.2009 w preliminarzu na 2009 założył że na koniec roku 2009 liczebność członków wyniesie  300 członków wg stanu na dzień dzisiejszy liczebność wynosi 270 członków. Uwzględniając upływ 5 m-cy realizacja w/w założenia jest zagrożona. Zarząd postanowił zobowiązać Zarządy Oddz. Terenowych do zintensyfikowania działań w tym zakresie.


Protokołował 
Ryszard Zarzyński
sekretarz