2009-02-27 Ciechocinek: Protokół z posiedzenia KDZ i Zarządu OIGOSK

Protokół Nr Z- 02/02/2009
z posiedzenia Zarządu i KDZ OIGOSK z/s w Koszalinie które odbyło się dnia 27.02.2009r. w Ciechocinku
 
            Zebranych przywitał prezes OIGOSK kol. Stencel.
Stwierdzono nieobecność prezesa oddziału z  Siedlec.
Następnie przedstawiono porządek obrad, który zebrani zatwierdzili  przez aklamację.

Tematyka obrad:
1.  sprawozdania z działalności OT w 2008R [ ref. Prezesi OT ] Stosownie do wcześniejszej prośby sprawozdania należało wyprzedzająco przesłać e-mail celem zredagowania zbiorczego sprawozdania
do zaprezentowania Delegatom II ZD.
2.  rozliczenie plakietek z LOGO ( skan pokwitowania w załączniku ) [ ref. Prezesi OT ]. Jest to już trzecie podejście do rozliczenia przekazanych plakietek. Brak pisemnego rozliczenia wydania, będzie skutkował obowiązkiem zapłaty należnej kwoty.
3.  rozliczenie wręczonych certyfikatów członkostwa OIGOSK [ ref. Prezesi OT ]
4.   sprawozdanie pisemne z wykorzystania ALKOGOOGLI [ ref. Prezesi OT ]
5.  zapoznanie z ze SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OIGOSK  za 2000 R [ ref. Skarbnik Jagielski ]
6.  zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu OIGOSK za 2008 R  [ ref. wiceprezes Pietraszewski ]
7.  zapoznanie i dyskusja nad projektami uchwał II ZD  [ ref. Stencel ]
8.  zapoznanie ze sprawozdaniem KR [ ref. Mróz Tomasz ]
9.  zapoznanie ze sprawozdaniem SK [ ref. Biernacka Marzena]
10. propozycja tez, celów do zrealizowania w 2009 R
11. przyjęcia w poczet członków OIGOSK
12.  inne

I.    Sprawozdanie z działalności OT zaprezentowali prezesi OT
OT1 Koszalin prezes OT1 kol. Stencel
OT2 Toruń prezes OT2 kol. Zarzyński
OT3 Łódź prezes OT3 kol. Popławski
OT4  Słupsk wiceprezes OT4 kol. Komajda
OT5  Kraków prezes OT5  kol. Wojtanowicz
OT6  Gdańsk prezes OT6 kol. Kubisiak
OT7  Zielona Góra prezes OT7 kol. Kubiś
OT8  Siedlce przedstawiciel nieobecny
Sprawozdania w załączeniu.

II.    Rozliczenie plakietek z logo OIGOSK
OT1 złożono
OT2 złoży skarbnik Cichacki 28.02.09
OT3 prezes Popławski złożył pisemne rozliczenie
bez pokwitowań imiennych zostaną one złożone przy najbliższym zebraniu zarządu OIGOSK
OT4 brak rozliczenia 60 plakietek z logo będzie przedstawione na najbliższym posiedzeniu zarządu deklaruje wiceprezes Komajda
OT5 nowo wybrany prezes kol. Wojtanowicz przedstawi na najbliższym posiedzeniu zarządu
OT6 prezes Kubisiak przedstawi rozliczenie na zebraniu zarządu
OT7 wiceprezes Pietraszewski przygotuje rozliczenie na piśmie
OT8 nie rozliczono - przedstawiciel nieobecny

III.    Rozliczenie wydanych certyfikatów członkostwa w OIGOSK
OT1 przedstawiono
OT2 prezes Zarzyński zobowiązał się sporządzić rozliczenie
OT3 rozliczono
OT4 rozliczono
OT5 rozliczono
OT6 rozliczono
OT7 kol. Pietraszewski rozliczy na najbliższym zebraniu zarządu
OT8 nie rozliczono -brak przedstawiciela

IV.    Przedstawiciele oddziałów złożyli ustne relacje z wykorzystania alkogoogli, z relacji tych wynika że wykorzystanie alkogoogli jest zadowalające.

V.    Sprawozdanie finansowe  OIGOSK za 2008r przedstawił skarbnik izby kol. Jagielski.
Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali szczegółowe tabele składek z poszczególnych OT.
Kol.  Jagielski omówił szczegółowo poszczególne pozycje sprawozdania.
Komentarz do sprawozdania przedstawił również prezes Stencel , który omówił niektóre pozycje sprawozdania.
Największą dyscypliną w płaceniu składek wykazały się  oddziały Gdańsk, Koszalin i Kraków.
Sprawozdanie w załączeniu.
Główną pozycję w sprawozdaniu stanowiły przychody i wydatki na kursy dokształcające kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy .
Wynik finansowy  OIGOSK za 2008r. TTT 276 ,88 zł.                   
Po dyskusji sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez zarząd OIGOSK

VI.    Sprawozdanie zarządu OIGOSK za 2008r. przedstawił wiceprezes  Pietraszewski. Sprawozdanie w załączeniu.                                             
Po dyskusji Zarząd zdecydował o przedstawieniu sprawozdania na IIZD

VII.    Projekty uchwał II ZD zaprezentował Prezes Stencel.
W sprawie zmian statutu
projekt uchwały Nr IIZD-08/II/2009 z dnia 28.02.09.
W sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu i Sądu Koleżeńskiego Nr ZDII-09/II/2009 z dnia 28.02.2009.
Projekty uchwał, oraz regulaminy pracy zarządu i sądu koleżeńskiego w załączeniu.
Po dyskusji projekty uchwał oraz regulaminy pracy Zarządu i Sądu Koleżeńskiego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd.

VIII.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący kol. Mróz.

IX.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Komajda

X.    Propozycje tez, celów do zrealizowania w 2009r.  zostaną przedstawione przez delegatów IIZD OIGOSK

XI.    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
Lp. Nazwa    adres   status  oddział
1 OSK "DROGOWSKAZ"     Wiesław Heba 84-200 Wejherowo  Zwyczajny Gdańsk
2 "LUZ" OSK Marzena Brzuchala  75-736 Koszalin  Zwyczajny Koszalin
3 Nauka Jazdy "MAGNET" Aleksandra  Winiarska 71-154 Szczecin  Zwyczajny Koszalin
4 Nauka Jazdy "SPEED" Zdzisław Czerwiński 78-100 Kołobrzeg  Zwyczajny Koszalin
 
Aktualna liczba członków: 264 w tym zwyczajnych 215, wspierających 49

XII.    Inne

1. Relacja kol. Prezesa Stencla z rozmowy telefonicznej z głównym specjalistą MI panem Tomaszem Piętką. Prezes w najbliższym czasie zwróci się do pana Piętki o przesłanie  projektu rozporządzenia i zredaguje protest OIGOSK w stosunku do zakazu opuszczania przez osobę zdającą egzamin samochodu ciężarowego podczas cofania.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek..., aby zwolnić z opłat pobytowych osobę, która pomaga i wkłada wiele wysiłku dla właściwego zabezpieczania logistycznego organizowanych seminariów, zebrań itp.

3. Zarząd negatywnie rozpatrzył wnioski byłego prezesa OT 5 Kraków kol. T. Szewczyka dotyczące:
- zlecenia wykonania proporczyków z logo OIGOSK,
- zamieszczenia na stronie internetowej i bieżącego aktualizowania informacji o rodzajach pojazdów do egzaminowania kat. B wykorzystywanych w poszczególnych WORD-ach,
-utworzenia subkonta bankowego dla OT 5 Kraków
 
Protokołował
Ryszard Zarzyński
sekretarz

Fotografie z posiedzenia
autor fotografii: Ryszard Kubisiak prezes OT 6 Gdańsk