2009-01-13 Toruń: Protokół z posiedzenia Zarządu OIGOSK

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:

1. Roman Stencel

- prezes,
 

2. Zbigniew Popławski

- wiceprezes,

 

3. Waldemar Pietraszewski

- wiceprezes,

 

4. Ryszard Zarzyński

- sekretarz
 

5. Ryszard Jagielski

- skarbnik,

 

Ponadto obradom Zarządu przysłuchiwali się :

1.    Tomasz Mróz – przewodniczący KR
2.    Piotr Berent – członek KR
3.    Marzena Biernacka - reprezentująca Sąd Koleżeński 
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Tematyka obrad
1)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 07.09.2008 nr  Z - 04/09/2008 oraz protokołu z 19-10-2008 nr. Z(U)- 05/10/2008 [ uzgodnienia korespondencyjne ] {ref. sekretarz Zarzyński }, 
2)    przyjęcia w poczet członków { ref. prezes Stencel }, 
3)    informacja o sytuacji członkowskiej, składzie zarządu w OT VII Zielona G, w kontekście rezygnacji oraz przyjętych 10 nowych członków z Głogowa {ref. wiceprezes Pietraszewski },
4)    informacja o siedzibie, składzie zarządu OT III Łódź, w kontekście rezygnacji Pani Wiśniewskiej {ref. wiceprezes Popławski },
5)    sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
6)    podjęcie decyzji odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek { ref. skarbnik Jagielski },
7)    Informacja statystyczna oraz uzyskane efekty w zakresie kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy { ref. prezes Stencel },
8)    podjęcie decyzji o zasadach, rodzaju i wysokości nagród dla współpracujących OSK, które uzyskały najlepsze efekty w zakresie kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy {ref. prezes Stencel},
9)    uchwała w sprawie wysokości kary umownej stosowanej w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie współpracy w zakresie kursów dokształcających oraz wysokości opłaty za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu. { ref. prezes Stencel },
10)    analiza i podpisanie sprawozdania finansowego za 2008 [ BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, INFORMACJA DODATKOWA ] { ref. prezes Stencel } 
11)    analiza wykonania preliminarza za 2008 R i przyjęcie preliminarza finansowego na 2009 r i określenie wysokości w 2009 r wskaźnika limitu wydatków oddziałów terenowych,
 o którym mowa w § 2 ust.1 uchwały Z-03/III/2007 z 31.03.2007 w sprawie limitów wydatków i rozliczeń finansowych… 
12)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu Regulaminu pracy ( działania ) zarządu OIGOSK { ref. prezes Stencel },
13)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego OIGOSK { ref. prezes Stencel },
14)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu uchwały II ZD w sprawie zmian statutu { ref. prezes Stencel },
15)    zaprezentowanie zmian i przyjęcie projektu uchwały II ZD w zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008R { ref. prezes Stencel },
16)    ustalenie i przyjęcie projektu porządku obrad II ZD 28.02.2008 { ref. prezes Stencel },
17)    Informacja o zainteresowaniu wycieczką integracyjno- szkoleniową do Petersburga 04-10 lipca 2009 R {ref. prezes Stencel},
18)    zdecydowanie o zorganizowaniu, rodzaju i terminie imprezy integracyjnej w 2009 r,
19)    Informacja o kolejnym V seminarium szkoleniowym w Ciechocinku w marcu 2009 w zakresie doskonalenia kadry na kursach dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy {ref. prezes Stencel},
20)    inne :

  •     organizacja szkoleń w zakresie nowych wymogów ochrony p.poż.w związku ze zmianami  w kodeksie pracy,
  •   Apel kol Pietrzaka o przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą „

Porządek zebrania zatwierdzono przez aklamacje

Ad.1
Sekretarz Ryszard Zarzyński odczytał protokóły Z - 04/09/2008 i Z(U)- 05/10/2008 protokóły przyjęto bez uwag

Ad.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
1)    Ośrodek Szkolenia Kierowców Olgierd Krzywda    58-316 Wałbrzych
2)    Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-SZKOŁA "STOP-KA" Tomasz Talar    08-400 Garwolin
3)    Nauka i Doskonalenie Jazdy "EXPRESS" Adam Kos     76-024 ?wieszyno
4)   Nauka i Doskonalenie Jazdy Piotr Buzała    75-453 Koszalin 
5)    Grzegorz Kupka     75-847 Koszalin - wspierający
6)    Mariusz Adam Markowski    84-200 Wejherowo - wspierający
7)    Ireneusz Jakub Kohnke    84-240 Reda - wspierający
8)    Grzegorz Ganiszewski     78-125 Rymań     Wspierający  

Ad. 3
Sytuacja w Oddziale  OT VII w Zielonej Górze w związku z 2  rezygnacjami przyjęciem 10 nowych członków z Głogowa. Po wysłuchaniu relacji kol. Stencla i Pietraszewskiego
Zarząd stwierdził że kol. Pietraszewki proponuje i obiecuje podjąć właściwe działania w celu uporządkowania sytuacji w OT VII

Ad.4
Kol. Popławski przedstawił sytuację w OT3 w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji i członkostwa kol. Wiśniewskiej w której lokalu zlokalizowana była siedziba oddziału. Zarząd Oddziału zdecydował o przeniesieniu siedziby do OSK kol. Popławskiego w Łodzi ul . Piotrkowska 88 i wybraniu w najbliższej przyszłości nowego sekretarza zarządu oddziału Nr 3. Kol. Popławski zawrze z OIGOSK umowę o użyczeniu lokalu na siedzibę oddziału OT3 i prześle do OIGOSK z/s w Koszalinie

Ad.5 
Skarbnik kol. Jagielski przedstawił i szczegółowo omówił zestawienie zbiorcze opłacania składek w poszczególnych oddziałach.

Skarbnik Jagielski zaprezentował osoby posiadające znaczne zadłużenie w opłacaniu składek członkowskich.

Ad.6  Na podstawie przepisu § 3 ust.1 uchwały ZDI – 05/III/2008 z dnia  29.03.2008 postanowiono co następuje:
OT1 Koszalin:

  •    Potecki Tomasz – decyzja o wezwaniu pisemnym do uregulowania zaległości a w wypadku braku reakcji skierowanie ozwu do sądu w Koszalinie
  • Siwek Robert -  decyzja o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich i wyegzekwowaniu składek poprzez skierowanie pozwu do sądu w Koszalinie.
  • Oktawiec – Cwaklińska Aleksandra – decyzja o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich i wyegzekwowaniu składek poprzez skierowanie pozwu do sądu w Koszalinie celem uzyskania nakazu zapłaty.


OT2 Toruń:

  •   Grzegorzewicz Rafał – zarząd pod wpływem zapewnień wiceprezesa OT2 kol Pietrzaka, że składki zostaną zapłacone zdecydował o wstrzymaniu procedury egzekwowania składek do końca stycznia 2009
  •   Tomaszewski Tomasz - j/w
  •    Łyczbiński Paweł - decyzja o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich i wyegzekwowaniu składek poprzez skierowanie pozwu do sądu w Koszalinie.


AD.7 Prezes Stencel szczegółowo zreferował dane statystyczno-wartościowe dot. Kursów dokształcających Kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wg. stanu na 31.12.2008 narastająco wydano   zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego, ich ilość stale wrasta. W 2008 R dochód z organizowania kursów dokształcających stanowi kwotę  943,84  zł

Ad.8 Celem uhonorowania OSK osiągających najlepsze wyniki finansowe oraz zmobilizowania ich do dalszej aktywności w dziedzinie organizacji kursów dokształcających Kierowców. Zarząd zdecydował o ustanowieniu niżej wyszczególnionych nagród w sumarycznej kwocie 14 000 zł / czternaście tysięcy / tj. 6,10% dochodu. Kwoty nagród mogą być wydatkowane po konsultacji z prezesem Stenclem - do końca 2009 R przy czym wydatek musi być zgodny z celami statutowymi OIGOSK:
4500 zł    OSK "J. GAWLIK" Wrocław
3000 zł    OSK SOT-AS Wejherowo
2500 zł     OSK "WAŁOWA" Siedlce
2000 zł    AS " Z. WOTA" Łódź
2000 zł    SJ "J. MIARKA" Koszalin

Ad.9 Po zaprezentowaniu przez prezesa Stencla i uzasadnieniu konieczności takich regulacji jednogłośnie podjęto uchwałę Z-07/I/2009 zmieniającą uchwałę Z-05/VI/2008 z 29.06.2008 w sprawie kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy. Uchwała w załączeniu.

Ad.10 Z bilansu wynika że różnica przychodów i wydatków daje kwotę dodatnią w wysokości  .276,88 Zarząd jednogłośnie  zaakceptował sprawozdanie finansowe za rok 2008r. Sprawozdanie w załączeniu

Ad.11 Przyjęto preliminarz wydatków na rok 2009 oraz pozytywnie oceniono realizację preliminarza za rok 2008. Preliminarze w załączeniu. Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na rok 2009 określono na 0,40.

Ad.12 konsekwencją zmiany statutu w marcu 2008 R jest to, że  wszędzie tam gdzie występowało pojęcie prezydium zarządu wprowadza się pojęcie  zarząd OIGOSK. Przyjęto do zarekomendowania projekt Regulaminu pracy ( działania ) zarządu OIGOSK [ w załączeniu ]

Ad.13 konsekwencją zmiany statutu w marcu 2008 R jest to, że  wszędzie tam gdzie występowało pojęcie prezydium zarządu wprowadza się pojęcie  zarząd OIGOSK. Przyjęto do zarekomendowania projekt Regulaminu Sądu Koleżeńskiego OIGOSK [ w załączeniu ]

Ad 14. Przyjęto projekt uchwały nr  ZDII- 08/II/2009  w sprawie zmian statutu [ w załączeniu ]

Ad 15 Przyjęto projekt uchwały nr  ZDII- 10/II/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2008 r [ w załączeniu ]

Ad. 16 zaakceptowano projekt porządku obrad II ZD w Ciechocinku 28.02.2008 [ w załączeniu ]

Ad.17 Aktualnie na Wycieczkę do Petersburga  zgłosiło się tylko ok. 12 osób. Koszt razem ok.2000,- dopł. Z funduszy OIGOSK max 500 zł, ale nie więcej jak 50% wpłaconych składek członkowskich.  Prezes zaapelował o rozpropagowaniu informacji o tym wyjeździe zawodowo- turystycznym.

Ad.18 Rozważano zorganizowanie we współpracy z PEUGEOT Polska wycieczkę celem zwiedzenia fabryki PEUGEOT np. w Słowacji połączonej z pobytem w wodach termalnych.

Ad.19 Prezes Stencel poinformował, że planuje zorganizowanie kolejnego, V-go seminarium szkoleniowego w Ciechocinku w marcu br. o tematyce kursów dokształcających. Prezes Stencel przygotuje wykaz osób zagrożonych skreśleniem z listy wykładowców OIGOSK z powodu nie uczestniczenia w szkoleniach.

Ad. 20 Pozostałe
1) 18 stycznia 2009 znowelizowany kodeks pracy mówi o ochronie przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz o udzielaniu pierwszej pomocy. Wiceprezes Popławski szczegółowo zreferował te zagadnienia i realne konsekwencje nie stosowania się do tej nowelizacji. Zdecydowano rozpoznać możliwość udziału izby przy organizacji wymaganych szkoleń. 
2) Kol. Stanisław Pietrzak przedstawił nieszczęście jaki dotknęło jego rodzinę ( wady wrodzone i kosztowne leczenie córki syna Karolinki ur. 28.09.2008 ). Przekazał stosowną ulotkę z prośbą o przekazanie darowizny 1% podatku dochodowego za 2008 R. Postanowiono rozpropagować ulotkę wśród członków za pomocą poczty e-mail.
3) Na wniosek prezesa Stencla uzasadniany koniecznością mobilnego dostępu do Internetu, zabezpieczenia możliwości prezentacji na posiedzeniach władz izby oraz wobec zawodności aktualnie użytkowanego leciwego już laptopa COMPAQ Evo N610c ( rb. 2000 ) – zdecydowano o zakupie nowego Laptopa za kwotę max. 4000 zł / cztery tysiące /


Protokołował 
Ryszard Zarzyński
sekretarz