2008-09-07 Łódź: Protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

Łódź   07.09.2008r.                                                                       


Protokół Nr Z - 04/09/2008 z zebrania 
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie połączonego z zebraniem Kolegium 
Doradczego Zarządu
1. Roman Stencel    - prezes,    
2. Zbigniew Popławski     - wiceprezes,    
3. Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,    
4. Ryszard Zarzyński    - sekretarz    
5. Ryszard Jagielski    - skarbnik,    
W zebraniu uczestniczyli również:

  •  Pan Tomasz Mróz - przewodniczący KR i w drugiej części Pani Janina Wiśniewska - przewodnicząca SK
  • Marek Rynio                   - OT1
  • Stanisław Pietrzak        - OT2
  • Zbigniew Gryglas        - OT3
  • Wiesław Komajda        - OT4
  • Edward Bronowski        - OT5
  • Ryszard Kubisiak        - OT6
  • Adam Próchnicki        - OT7


      Zebranych powitał kol. prezes Stencel.
Kol. Bronowski Edward przedstawił upoważnienie do reprezentowania Oddziału Terenowego Nr 5 w Krakowie podpisane przez prezesa tego oddziału kol. Szewczyka Tadeusza. Pełnomocnictwo do reprezentowania oddziału Nr 1 przedstawił kol. Marek Rynio .Pełnomocnictwo podpisał prezes Roman Stencel.

Porządek zebrania
1.    Sprawozdanie z działalności zarządu za okres I-VIII 2008 referuje wiceprezes Pietraszewski
2.    Sprawozdanie skarbnika za okres I-VIII 2008 referuje skarbnik. Kol. Ryszard Jagielski
3.    Sprawozdanie z działalności zarządów OT za okres I-VIII 2008 referują prezesi oddziałów /pisemne sprawozdania złożyć do akt/
4.    Sprawy członkowskie /liczebność, przyjęcia /
5.    Informacja o szkoleniu kandydatów na instruktorów techniki jazdy referuje prezes Stencel
6.    Zaprezentowanie projektu ustawy o kierujących pojazdami ref. prezes Stencel
7.    Sprawozdanie ze spotkania z dyr. Bogdanowiczem w dniu 04.09.2008
8.    Dyskusja nad projektem i przyjęcie tez na spotkanie zarządów organizacji środowiskowych w WORD d w dniu 08.09.2008
9.    Alkogogle
10.    Inne
                      Porządek przyjęto przez aklamację. Zebrani postanowili rozpocząć od punktu 7, a następne realizować porządek chronologicznie

  Ad.7 Kol. prezes Stencel złoży obszerną i szczegółową informację ze spotkania z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Infrastruktury panem Bogdanowiczem. Na spotkaniu tym prezes Stencel zaprezentował poprawki do projektu uzgodnione z członkami OIGOSK z/s w Koszalinie. W trakcie relacji prezes poinformował o stanowisku innych organizacji zrzeszających środowisko OSK uczestniczących w tym spotkaniu. Przedstawiciele PFSSK oraz PIGOSK i OIGOSK zobowiązali się wymienić między sobą wersje elektroniczne proponowanych zmian w projekcie ustawy.

Ad.1 Kol. Wiceprezes Pietraszewski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu OIGiOSK z/s w Koszalinie za okres I-VIII 2008r. /sprawozdanie w załączeniu/.

Ad.2  Skarbnik Ryszard Jagielski przeprowadził analizę płacenia składek członkowskich w poszczególnych oddziałach powołując się przy tym na regulamin opłacania składek. Po analizie stanu opłacenia składek skarbnik wręczył przedstawicielom oddziałów wykazy imienne stanu opłacania składek w poszczególnych oddziałach z apelem do prezesów i skarbników oddziałów o wyegzekwowanie zaległości.
Sprawozdanie skarbnika w załączeniu.


Ad.3 Sprawozdanie z działalności zarządów oddziałów rozpoczął 
•    Kol. Rynio Marek sprawozdaniem oddziału OT1 oddz. Koszalin /sprawozdanie w załączeniu/.
•    Następne sprawozdanie przedstawił kol. Zarzyński Ryszard OT2 oddz.Toruń /sprawozdanie w załączeniu,
•    Kolejne kolega Popławski Zbigniew OT3 Łódź ustnie, /bez sprawozdania pisemnego, którego brak wytłumaczył dopiero, co zakończoną podróżą zagraniczną/.
•    Kolejne sprawozdanie przedstawił kol. Komajda Wiesław OT4 Słupsk ze względu na trudności z wyborem prezesa w Słupsku bez sprawozdania pisemnego - obiecał dostarczyć wersję pisemną,
•    Kol. Bronowski Edward zaprezentował sprawozdanie OT5 Kraków /wersja pisemna w załączeniu/,
•    Kol. Kubisiak Ryszard przedstawił sprawozdanie oddz. OT6 Gdańsk /sprawozdanie w załączeniu/.
•    Kol. Próchnicki Adam zaprezentował sprawozdanie OT7 Siedlce bez wersji pisemnej.
•    Kol. Pietraszewski Waldemar przedstawił sprawozdanie OT8 Zielona Góra /sprawozdanie zostanie przesłane do siedziby OIGiOSK drogą elektroniczną/.

Ad.4 Prezes Stencel przypomniał zebranym, że chcemy być organizacją masową i duże znaczenie przykładamy do systematycznego zwiększania liczebności członków. 

1. Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa    adres    status    oddział
1    Nauka Jazdy "Darek" sc Dariusz Kluska i Irena Kluska    67-200 Głogów    Zwyczajny    OT7
2    Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTO-SZKOŁA" Andrzej Ruebenbauer     67-200 Głogów    Zwyczajny    OT7
3    Kursy Nauki Jazdy Remigiusz Zarzycki    67-200 Głogów        Zwyczajny    OT7
4    Ośrodek Szkolenia Motorowego Edmund Zarzycki     67-200 Głogów    Zwyczajny    OT7
5    "U Wojtka" Szkoła Jazdy Wojciech Osuch    67-200 Głogów                  Zwyczajny    OT7
6    Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Jarosław Hładczuk    67-200 Głogów    Zwyczajny    OT7
7    Nauka Jazdy "DUET" sc Krzysztof  Maruńczak, Edmund Wojciechowski    67-200 Głogów    Zwyczajny    OT7
8    Nauka Jazdy "SŁAWEK" Sławomir Piaskowski    67-200 Głogów        Zwyczajny    OT7
9    Prywatna Szkoła Jazdy  "OSK"  Wojciech Pastwa 75-452 Koszalin        Zwyczajny    OT1
10    Krzysztof Karczewski         82-100 Nowy Dwór Gdański        Wspierający    OT6
11    Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSTER”  Leszek Szwed 87-100 Toruń     Wspierający    OT2


2. Pozytywnie rozpatrzono prośbę kol. Arkadiusza Burak ( pismo z 28-07-2008 )  i z dniem 01 sierpnia 2008 przekształcono status członkowski na członka wspierającego.

Ad.5 W aktualnie obowiązujących przepisach określone są wymogi dla instruktorów doskonalenia techniki jazdy, oraz wymogi dla ODTJ. Na sygnał, że OIGOSK będzie organizować kurs dla instruktorów doskonalenia techniki jazdy zgłosiło się 50 członków izby. Prezes Stencel rozpoczął poszukiwanie podmiotów, które podjęłyby się przeprowadzenia takiego szkolenia. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma podmiotów, które mogłyby spełnić warunki określone w rozporządzeniu i szkolić kandydatów na instruktorów doskonalenia techniki jazdy. W związku z powyższym pozostaje oczekiwać na powstanie, ODTJ które spełniałyby warunki określone przepisami.

Ad.6 W stosunku do projektu ustawy z 2006r. różnica polega na usunięciu z treści projektu zapisu o doradcy pedagogicznym, nie ma również zapisu o egzaminowaniu poza obszarem zabudowanym, który może regulować rozporządzenie. Usunięto też zapis o komisjach społecznych działających przy staroście.

Ad.8 W związku z tym, że spotkanie zaplanowane w dniu 08.09.2008R. w Łodzi nie dojdzie do skutku niniejszy punkt jest bezprzedmiotowy.

Ad.9 PZU zaakceptowało projekt wykorzystania funduszy PZU przekazanych OIGOSK na zakup alkogoogli, które mają być wykorzystane przez OSK w poszczególnych oddziałach. Prezes oddziału powinien prowadzić ewidencję wypożyczeń w/w alkogoogli. Zarządy oddziałów ustalą szczegóły w w/w sprawie. Alkogoogle przekazano za pokwitowaniem przedstawicielom poszczególnych oddziałów.

Ad.10 Inne
1. Kol. Bronowski w imieniu oddziału krakowskiego zaprosił członków zarządu OIGOSK na spotkanie z Toyotą w salonie organizowane przez w/w oddział. 
Kol. Zarzyński powiadomił KDZ o sukcesie OSK kol. Pietrzaka, który w rankingu gazety „Nowości” na najpopularniejszy OSK w Grudziądzu zdystansował rywali i wygrał konkurs na najpopularniejszy OSK, a jego instruktor nasz członek kol. Komorowski został wybrany najpopularniejszym instruktorem w Grudziądzu. 

2. Prezes Stencel szczegółowo zapoznał z postanowieniem sądu rejestrowego w Koszalinie z 02.07.2008 ( doręczonego 09.07.2008 ) oddalającego wniosek z 09.06.2008 o ujawnienie w rejestrze stowarzyszeń… KRS zmian statutu wprowadzonych uchwałą ZD (koresp ) – 07/V/2008 z 26.05.2008 uchwaloną w trybie korespondencyjnym tj. art. 13 ust.11 statutu. Odmowę sąd uzasadnił sprzecznością pomiędzy przepisami art. 3 ust.10 i art. 13 ust.11 statutu i stwierdził, że nie jest możliwe podejmowanie uchwał władz w trybie korespondencyjnym. W tej sytuacji celem ujawnienia w rejestrze zmian statutu uchwalonych na II ZD 29.03.2008 (Uchwała ZDI-03/III/2008) należałoby zwołać Nadzwyczajne Zebranie Delegatów OIGOSK, które wiązałoby się z wydatkowaniem z funduszy izby kwoty ok.10 000 zł oraz mitręgą i angażowaniem czasu, nakładów Delegatów. W trosce o racjonalne gospodarowanie funduszami OIGOSK zarząd uznał, że nie ma rzeczywistej potrzeby zwoływania nadzwyczajnego zebrania lecz należy w jak najkrótszym terminie zwołać II Zwyczajne Zebranie Delegatów, na którym zaproponuje się podjęcie uchwały w sprawie zm. statutu eliminującej błędy i uwzględniającej sugestie sądu.

     Na tym zebranie zakończono.
                                                                        Protokółował

                                                                    Ryszard Zarzyński