2008-03-29 Ciechocinek: Protokół z I ZEBRANIA DELEGATOW 29.03.2008 w Ciechocinku

Protokół I  Zebrania Delegatów OIGOSK z/s w Koszalinie

Ciechocinek dn. 29.03.2008r.

I.    Powitanie uczestników przez Prezesa Romana Stencla.

II.    Wybór Prezydium Zebrania Delegatów
Zgłoszono kandydatury:
Janina Wiśniewska 
Marian Wypij
Janusz Trzebowski
Wiesław Szynkiewicz
Prezydium Zebrania zostało przyjęte przez aklamację

Po ukonstytuowaniu się Prezydium Zebrania jego przewodniczącą została Janina Wiśniewska, Wiesław Szynkiewicz – v-ce przewodniczący,

 Marian Wypij i Janusz Trzebowski – sekretarze Prezydium Zebrania.

III.    Wybory Komisji Wyborczej
Kandydatury:
•    Jan Papierski
•    Tomasz Bechler
•    Jarosław Bubnowicz
•    Krzysztof Ciechacki
•    Włodzimierz Noworacki

Powołano Komisję Wyborczą przez aklamację. Po ukonstytuowaniu się Komisji Wyborczej jej przewodniczącym został Jarosław Bubnowicz, sekretarzem Tomasz Bechler, członkami - Krzysztof Ciechacki, Włodzimierz Noworacki i Jan Papierski. Komisja Wyborcza po weryfikacji dokumentów delegatów rozdała mandaty oraz karty do głosowania.

IV.    Przedstawienie porządku obrad, który został zaakceptowany przez Delegatów poprzez aklamację
V.    Przedstawienie propozycji zmian statutu – zgłoszono wnioski:
- w art. 34 ust. 7 o uzupełnienie treści o słowa „pod warunkiem potwierdzenia odbioru”  - w głosowaniu wniosek przyjęto
- w art. 17 pkt. 3 o zmianę zamiast „5 członków”  na „9 członków” – w głosowaniu wniosek odrzucono.
- w art. 34 ust. 7 o skreślenie słowa „wezwanie” - ”  - w głosowaniu wniosek przyjęto
VI.    Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu – w głosowaniu jawnym przyjęto projekt uchwały.
VII.    Wystąpienie Brokera ubezpieczeniowego i przedstawienie przez niego propozycji ubezpieczeń.
VIII.    Przedstawienie propozycji zmian Regulaminu Głosowań i Wyborów.
Po głosowaniu Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IX.    Propozycja zmian Uchwały z  03.02.2007r. w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności. Po głosowaniu Uchwałę przyjęto.
X.    Przedstawienie sprawozdań:
Z działalności Zarządu – przedstawił W. Pietraszewski
Skarbnika o stanie Finansów i Bilansie Finansowym OIGOSK za rok 2007r. – przedstawił R. Zarzyński
Komisji Rewizyjnej – przedstawił T. Mróz
Sądu Koleżeńskiego – przedstawiła J. Wiśniewska
XI.    Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego – w wyniku głosowania sprawozdanie przyjęto
XII.    Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium Zarządowi OIGOSK – W jego wyniku Absolutorium zostało udzielone.
XIII.    Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium poszczególnym członkom Zarządu – W wyniku odrębnych głosowań Absolutorium zostało udzielone.
XIV.    Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki Finansowej uzyskanej w 2007r. – w wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
XV.    Głosowanie nad odwołaniem z funkcji członka Zarządu: M. Rynio, W. Kociak, R. Kubisiak, St. Pietrzak. – W wyniku głosowania członkowie zostali odwołani.
XVI.    Wybory uzupełniające do zarządu OIGOSK – zgłoszono kandydatury:
Ryszard Jagielski
Ryszard Kubisiak
Marek Rynio

W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu został Ryszard Jagielski.

XVII.    Wybory do Komisji Rewizyjnej – zgłoszono kandydatury:
Zdzisław Małecki, Jacek Jeżak, Piotr Berent, Wiesław Kociak.
W tajnym głosowaniu do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Zdzisława Małeckiego, Piotra Berenta i Wiesława Kociaka.

XVIII.    Wybory do Sądu Koleżeńskiego – zgłoszono kandydatury:
Jerzy Styrcz, Andrzej Haziak, Marian Wypij, Edward Bronowski.
W tajnym głosowaniu do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Mariana Wypij i Edwarda Bronowskiego.

XIX.    Przedstawienie protokołów z ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
XX.    Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków działania OIGOSK w roku 2008r.
Na wniosek Prezesa R. Stencla poddano pod głosowanie akceptację dla działań zarządu w przedmiocie zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jako formy inwestowania kapitału OIGOSK i związanego z tym ryzyka – wniosek przyjęto.
XXI.    Zamknięcie obrad.PODPISY

TRZEBOWSKI  JANUSZ                  WIŚNIEWSKA JANINA
WYPIJ  MARIAN                            SZYNKIEWICZ  WIESŁAW
- - - - - - - - - - - -                            - - - - - - - - - - - -
Sekretarze ZD I                            przewodniczący ZD I=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =


Ciechocinek, dn. 29.03.2008 r.

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI WYBORCZEJ I ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK


Komisja wyborcza ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący:    Jarosław Bubnowicz
Sekretarz:        Tomasz Bechler
Członkowie:        Włodzimierz Noworacki
            Jan Papierski
            Krzysztof Cichacki.

Komisja sprawdziła upoważnienie delegatów do brania udziału w głosowaniach. W wyniku wyborów przeprowadzonych w Oddziałach Terenowych ustalono liczbę delegatów na Zebranie Delegatów na poziomie 56 osób. Zgodnie z postanowieniami statutu wymagane dla ważności głosowania quorum wynosi 28 osób. Po sprawdzeniu zgodności listy obecności Zebrania Delegatów z protokołami z zebrań Oddziałów Terenowych Komisja Wyborcza stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 52 delegatów. Do komisji wpłynęło 5 pełnomocnictw. 

Przebieg głosowań:

1.    Głosowanie nad porządkiem obrad Zebrania Delegatów.
Porządek obrad przyjęto przez aklamację.

2.    Głosowanie nad propozycją zmiany brzmienia art. 34 ust. 7 (wniosek zgłoszony przez p. Kubisiaka). Wynik głosowania: udział w głosowaniu wzięło 48 delegatów, w tym: za przyjęciem wniosku 41, przeciw 7, nie odnotowano głosów wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

3.    Głosowanie nad propozycją zmiany brzmienia art. 17 ust. 3 (wniosek zgłoszony przez p. Pietrzaka – zwiększenie liczby członków Zarządu do 9 osób). Wynik głosowania: udział w głosowaniu wzięło 49 delegatów, w tym: za przyjęciem wniosku 10, przeciw 37, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Wniosek został odrzucony.

4.    Głosowanie nad propozycją zmiany brzmienia art. 34 ust. 7 (wniosek zgłoszony przez p. Jagielskiego – wykreślenie z treści ustępu słowa „wezwania”). Wynik głosowania: udział w głosowaniu wzięło 47 delegatów, w tym: za przyjęciem wniosku 26, przeciw 15, 6 osób wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty.

5.    Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w statucie OIGOSK wraz z uchwalonymi wcześniej poprawkami. Udział w głosowaniu wzięło 46 delegatów. Za przyjęciem statutu w zmienionej formie opowiedziało się 44 delegatów, przeciw 1 osoba, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. W wyniku głosowania przyjęto zaproponowane zmiany w statucie OIGOSK.

6.    Głosowanie w sprawie dokonania zmian w regulaminie wyborów i głosowań. W głosowaniu udział wzięło 51 delegatów. Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się 50 osób, głosów sprzeciwu nie odnotowano, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. W wyniku głosowania przyjęto zmiany w regulaminie wyborów i głosowań.

7.    Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności. Udział w głosowaniu wzięło 47 delegatów. Za przyjęciem uchwały głosowało 47 osób, nie odnotowano głosów sprzeciwu oraz osób wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.

8.    Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 rok. W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów. Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego opowiedziało się 46 osób, nie odnotowano głosów sprzeciwu oraz osób wstrzymujących się od głosowania. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

9.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi  OIGOSK. W głosowaniu wzięło udział 48 delegatów. Za udzieleniem Zarządowi absolutorium opowiedziało się 45 osób, nie odnotowano głosów sprzeciwu, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. W wyniku głosowania delegaci zdecydowali o udzieleniu Zarządowi OIGOSK absolutorium.

10.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi OIGOSK – Romanowi Stencel. W glosowaniu udział wzięło 45 delegatów. Za udzieleniem absolutorium Prezesowi opowiedziało się 45 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu oraz osób wstrzymujących się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu Prezesowi absolutorium.

11.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi OIGOSK – Waldemarowi Pietraszewskiemu. W glosowaniu udział wzięło 48 delegatów. Za udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi opowiedziało się 47 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu Wiceprezesowi absolutorium.

12.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu OIGOSK – Zbigniewowi Popławskiemu. W glosowaniu udział wzięło 48 delegatów. Za udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi opowiedziało się 46 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu kol. Popławskiemu absolutorium.

13.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Skarbnikowi OIGOSK – Ryszardowi Zarzyńskiemu. W głosowaniu udział wzięło 47 delegatów. Za udzieleniem absolutorium Skarbnikowi opowiedziało się 46 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu Skarbnikowi absolutorium.

14.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu OIGOSK – Wiesławowi Kociakowi. W glosowaniu udział wzięło 48 delegatów. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 47 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu kol. Kociakowi absolutorium.

15.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu OIGOSK – Ryszardowi  Kubisiakowi. W glosowaniu udział wzięło 49 delegatów. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 48 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu kol. Kubisiakowi absolutorium.

16.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu OIGOSK – Stanisławowi Pietrzakowi. W glosowaniu udział wzięło 49 delegatów. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 48 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu kol. Pietrzakowi absolutorium.

17.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu OIGOSK – Markowi Rynio. W glosowaniu udział wzięło 45 delegatów. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 37 delegatów. nie odnotowano głosów sprzeciwu, 8 osób wstrzymało się od głosowania. Delegaci w wyniku głosowania zdecydowali o udzieleniu kol. Rynio absolutorium.

18.    Głosowanie nad przyjęciem uchwały o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej z 2007 roku. W głosowaniu wzięło udział 48 delegatów. Za przeznaczeniem nadwyżki finansowej na cele statutowe Izby opowiedziało się 48 delegatów. Nie odnotowano głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta.

19.    Głosowanie nad odwołaniem z funkcji członka Zarządu kol. M. Rynio, R. Kociak, R. Kubisiak oraz        S. Pietrzak. W głosowaniu wzięło udział 48 delegatów. Za odwołaniem członków Zarządu głosowało 37 osób, nie odnotowano głosów sprzeciwu, 11 osób wstrzymało się od głosowania. Członkowie Zarządu zostali odwołani.

20.    Wybory uzupełniające do Zarządu OIGOSK. Do wyborów zgłoszono trzy kandydatury, które uzyskały następujące ilości głosów: 
a.    Ryszard Jagielski – 23 głosy,
b.    Ryszard Kubisiak – 20 głosów,
c.    Marek Rynio – 5 głosów.
Wybory uzupełniające przeprowadzono w trybie głosowania tajnego. 
W głosowaniu wzięło udział 48 delegatów. Do Zarządu wszedł kol. Ryszard Jagielski. 

21.    Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej OIGOSK. Do wyborów zgłoszono 4 kandydatury, które uzyskały następujące ilości głosów:
a.    Zdzisław Małecki      – 10 głosów,
b.    Piotr Berent         – 12 głosów,
c.    Wiesław Kociak     – 19 głosów,
d.    Jacek Jeżak         – 9 głosów. 
Wybory uzupełniające przeprowadzono w trybie głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 52 delegatów, przy czym Komisja Wyborcza stwierdziła wpłynięcie 2 głosów nieważnych. Do Komisji Rewizyjnej weszli kol. Wiesław Kociak, Piotr Berent oraz Zdzisław Małecki.

22.    Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego. Do wyborów zgłoszono 4 kandydatury, które uzyskały następujące ilości głosów:
a.    Andrzej Haziak        – 10 głosów,
b.    Jerzy Styrcz         – 12 głosów,
c.    Marian Wypij        – 12 głosów,
d.    Edward Bronowski     – 17 głosów.
Wybory uzupełniające przeprowadzono w trybie głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 52 delegatów, przy czym Komisja Wyborcza stwierdziła wpłynięcie 1 głosu nieważnego. Do Sądu Koleżeńskiego wszedł kol. Edward Bronowski. W związku z tym, że zaistniała konieczność wprowadzenia dwóch osób do składu Sądu Koleżeńskiego oraz w związku z wynikiem remisowym kol. Styrcza oraz kol. Wypija nie nastąpiło rozstrzygnięcie. Zarządzono przeprowadzenie dodatkowego głosowania w celu wyłonienia drugiej osoby do składu Sądu Koleżeńskiego.

23.    Głosowanie dodatkowe w celu uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego. W wyniku nierozstrzygniętego poprzedniego głosowania zaistniała konieczność przeprowadzenia wyboru jednego z niżej wymienionych kandydatów:
a.    Jerzy Styrcz
b.    Marian Wypij.
Wybory przeprowadzono w trybie głosowania tajnego. Wymienieni wyżej kandydaci uzyskali następujące ilości głosów: Jerzy Styrcz – 25 głosów, Marian Wypij – 26 głosów. Komisja Wyborcza stwierdziła wpłynięcie jednego głosu nieważnego. W wyborach wzięło udział 52 delegatów. W wyniku głosowania do Sądu Koleżeńskiego wszedł kol. Marian Wypij.

24.    Głosowanie nad propozycją podjęcia ryzyka zainwestowania środków finansowych OIGOSK w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów. Za podjęciem ryzyka inwestowania środków OIGOSK opowiedziało się 46 osób, nie odnotowano głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się. 

Wobec nie zgłoszenia zastrzeżeń do przebiegu głosowań w trybie tajnym Przewodniczący Komisji Wyborczej podjął decyzję o zniszczeniu kart do głosowania, którą zaakceptowała przewodnicząca prezydium zebrania.

Podpisy członków Komisji Wyborczej:
 
Przewodniczący:    Jarosław Bubnowicz ..............................................
Sekretarz:        Tomasz Bechler    ..............................................
Członkowie:    Włodzimierz Noworacki    ..............................................
        Jan Papierski        ..............................................
        Krzysztof Cichacki        ..............................................