2008-03-28 Ciechocinek: Protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK (2)

PROTOKÓŁ nr Z/ 02/03/2008

z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Ciechocinku 28-03-2008 w składzie:

 
1. Roman   Stencel
- prezes,
 
2. Zbigniew Popławski 
-   wiceprezes,
 
3.   Waldemar Pietraszewski
-   wiceprezes,
 
4. Ryszard   Zarzyński
-   skarbnik,
 
5. Marek   Rynio
- członek,
 
6. Wiesław   Kociak 
- członek,
 
7.   Stanisław Pietrzak
- członek,
 
8. Ryszard   Kubisiak
- członek,
 
           

               W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej ( T. Mróz; J. Hardek-Szylak; R. Jagielski ), przewodnicząca SK J. Wiśniewska oraz prezesi OT Marek Święcicki ( OT 4 Słupsk ); Eugeniusz Kubiś ( OT 7 Zielona G )

 

I.   ZEBRANIE OTWORZYŁ Prezes OIGOSK kol. Roman Stencel. Zapoznał zebranych z programem oraz porządkiem zebrania. Poddano porządek zebrania pod głosowanie. Zebrani przyjęli porządek bez uwag.

II.    Wiceprezes Popławski odczytał protokół Z/ 01/01/2008 z poprzedniego posiedzenia zarządu w dniu 13-01-2008.

III.    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel

Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

 
 

Lp.

Nazwa

adres

status

oddział

1

Ośrodek Szkolenia Kierowców "OSP"
 Edyta Elżbieta Wojtkowska

82-100 Nowy Dwór Gdański

Dworcowa 4

Zwyczajny

Gdańsk

2

Mirosław Wojtkiewicz

82-103 Stegna

Stobiec 35

Wspierający

Gdańsk

3

Bogdan Mehring

84-200 Wejherowo

oś. Staszica 3/34

Wspierający

Gdańsk

4

Krzysztof Niekało

68-200 ?ary

Huculska 4

Wspierający

Zielona Góra

5

Szkoła Jazdy Edward Bernecki

75-433 Koszalin

Oskara Lange 37D/3

Zwyczajny

Koszalin

6

Nauka Jazdy Waldemar Zdrowowicz

78-230 Karlino

Koszalińska 4

Zwyczajny

Koszalin

 

IV.      Prezes Stencel zreferował problem zadłużenia składkowego Pana Andrzeja Choiny z Wołowa ewidencyjnie przypisanego do OT VII w Zielonej G. Pan Choina od VIII.2007 nie opłaca składek członkowskich. Już dwukrotnie wysłano wezwania do zapłaty, na które w ogóle nie zareagował. Z wykazu członków publikowanego na stronie internetowej wynika, że jest również członkiem PIGOSK we współpracy z którą prowadzi kursy dokształcające kierowców, o czym informuje na swojej stroniehttp://choina.pl/index . Zdecydowano wysłać kolejne wezwanie, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu sporządzić pozew o zapłatę do Sądu Grodzkiego w Koszalinie.

 

V.     zaproszenie na WZD OIGOSK przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury – ref. R. Stencel

- Prezes poinformował zebranych, że wystosował oficjalne zaproszenie ale otrzymał odpowiedź odmowną od przedstawiciela DTD MI  p. Piętki ze względu na zbyt krótki termin i wiele zaplanowanych wcześniej spotkań. Jednocześnie R. Stencel uzyskał zapewnienie że jeżeli DTD otrzyma zaproszenie z większym wyprzedzeniem czasowym przedstawiciel DTD MI stawi się na spotkanie z OIGOSK.

- R.Stencel przedstawił informację o przygotowanych nowych aktach prawnych, która udało mu się uzyskać od p. Piętki (Ustawa o kierujących pojazdami, O Ośrodkach DTJ, O Instruktorach DTJ, O kwalifikacji wstępnej i okresowej Kierowców wykonujących transport drogowy)

VI.     informacja nt. uzgodnień z p. Piotrem Grzybowskim  z GM Poland w sprawie organizacji imprezy szkoleniowo integracyjnej dla członków OIGOSK – ref. R. Stencel

VII.     projekt Certyfikatu Członkostwa OIGOSK - ref. R. Stencel

-po  zgłoszeniu uwag i przeprowadzeniu dyskusji w głosowaniu stos. głosów 5:2 przyjęto zmiany do projektu  polegające na tym, że dane OIGOSK umieszczone zostaną na dole certyfikatu a klauzula o odpowiedzialności za używanie certyfikatu będzie umieszczona np. na liście potwierdzającej odbiór certyfikatu

- postanowiono o zamówieniu wykonania certyfikatów w ilości 500 szt.(koszt ok.600,-zł)

- certyfikaty będą uroczyście wręczane w OT lub przy okazji zebrań OIGOSK

VIII.     znaczki OIGOSK – ref. R. Stencel

-wykonanie znaczków i  zlecenie będą zrealizowane do końca pierwszego półrocza b.r.

IX.     wykup Jednostek uczestnictwa w funduszu Inwestycyjnym „OPERA” - ref.R. Stencel

- po dyskusji ustalono że wniosek w tej sprawie Prezes Stencel przedstawi na WZD w dniu 29.03.2008r do zaakceptowania lub nie przez Delegatów

X.                 ocena działalności OT – ref. R. Stencel

- Prezes złożył gratulacje przedstawicielom OT Toruń a szczególnie kol. S. Pietrzakowi za działania na rzecz zwiększenia ilości członków

-Prezes zaapelował do zebranych aby zwiększyć starania w tym zakresie poprzez ukierunkowanie działań na pozyskiwanie nowych członków (zebrania, integracja, szkolenia, pozyskiwanie zniżek dla członków OIGOSK itp.)      

- R. Stencel przedstawił informację nt. umowy na dystrybucję wydawnictw WINFOR

XI.      informacja nt. realizacji składek członkowskich – ref. R. Stencel

- realizacja składek na poziomie 24.66% w stosunku do należnych za cały 2008 R.

XII.    projekty uchwał Zebrania Delegatów – ref. R. Stencel

- największe wątpliwości wzbudził projekt Regulamin Wyborów. Dyskutowano nad zgłoszonymi poprawkami przez członków Zarządu (Zarzyński, Kubisiak, Kubiś), po dyskusji przyjęto poprawkę o brzmieniu: kandydatów do Zarządu zgłasza w pierwszej kolejności wybrany Prezes OIGOSK a następnie przyjmuje się zgłoszenia kandydatur z sali.

- uzgodnione przez zebranych projekty uchwał  zostaną zgłoszone na ZD 29.03.2008r

XIII.     projekt sprawozdania Zarządu OIGOSK – ref. W. Pietraszewski

- R. Stencel zgłosił uwagę że sprawozdanie jest spłycone w zakresie pracy i dotychczasowych osiągnięć Zarządów OT

- po przeprowadzeniu dyskusji i wobec braku wniosków projekt sprawozdania został przyjęty i zostanie zaprezentowany na ZD 29.03.2008r

XIV.           informacja nt. sprawozdania KR OIGOSK – ref. T. Mróz

XV.             informacja nt. sprawozdania Sądu Koleżeńskiego -ref. J. Wiśniewska

- przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego dotarła na zebranie Zarządu ok.16.00

XVI.           sprawy organizacyjne dot. przebiegu ZD 29.03.2008r

XVII.         rozliczenie naklejek z logo OIGOSK

- podjęto decyzję że na najbliższym zebraniu Zarządu OIGOSK dokona się dokładnego rozliczenia wydanych naklejek

XVIII.       Zakończenie zebrania – Prezes R. Stencel

 
Protokołował

Zbigniew Popławski

wiceprezes