2008-01-13 Toruń: Protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

 

PROTOKÓŁ nr Z/ 01/01/2008
z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu 13-01-2008

W dniu 13.01.2008r w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu OIGOSK:
1.    Roman Stencel
2.    Waldemar Pietraszewski
3.    Zbigniew Popławski
4.    Ryszard Zarzyński
5.    Wiesław Kociak
6.    Ryszard Kubisiak
7.    Stanisław Pietrzak
oraz Prezesi Oddziałów Terenowych :
1.    Tadeusz Szewczyk – Kraków
2.    Eugeniusz Kubiś – Zielona Góra
Ponadto obradom Zarządu przysłuchiwali się członkowie Komisji Rewizyjnej :
1.    Tomasz Mróz
2.    Jadwiga Hardek-Szylak
3.    Ryszard Jagielski
oraz Pan Witold Bachorz z miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy.
[ Lista obecności stanowi załącznik nr.1 ]
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel
 
Kol. Roman Stencel otworzył zebranie, i krótko omówił nieobecność dwóch członków Zarządu, Małgorzaty Mandryk i Marka Rynio.
Kol. Mandryk swoją nieobecność tłumaczyła koniecznością pozostania w Gliwicach, ponieważ zlecono jej poprowadzenie WOŚP, o czym poinformowała Prezesa sms-em w dniu 8.01.2008r.
Należy podkreślić, że data 13.01.2008 została wcześniej z nią uzgodniona.
Kol. Rynio swoją nieobecność tłumaczył zbyt późnym poinformowaniem go o dacie zebrania, choć zgodnie ze Statutem został poinformowany tak jak wszyscy pozostali 14 dni przed zebraniem.
Po tych wyjaśnieniach kol. Stencel odczytał proponowany porządek zebrania i poprosił o jego przyjęcie:
1)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 15.09.2007 { sekretarz Mandryk }, 
2)    sprawozdanie z prac i decyzje prezydium zarządu w okresie IX-XII.2007 { ref. wiceprezes Pietraszewski }, 
3)    przyjęcia w poczet członków { ref. prezes Stencel }, 
4)    decyzje o wpisie na listę wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel } 
5)    uchwała w sprawie wysokości ryczałtu za prowadzenie dokumentacji kursów dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy w 2008 r 
6)    sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  {ref. skarbnik Zarzyński} 
7)    decyzje w sprawie członków uporczywie uchylających się od opłacania składek członkowskich, 
8)    sprawozdania pisemne prezesów oddziałów terenowych z działalności w 2007 r { ref. Prezesi OT } 
9)    analiza i podpisanie sprawozdania finansowego za 2007 [ BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, INFORMACJA DODATKOWA ] { ref. skarbnik Zarzyński } 
10)    podjęcie decyzji odnośnie wyboru banku prowadzącego r-ki OIGOSK { ref. prezes Stencel } 
11)    przyjęcie preliminarza finansowego na 2008 r i określenie wysokości w 2008 r wskaźnika limitu wydatków oddziałów terenowych, o którym mowa w § 2 ust.1 uchwały Z-03/III/2007 z 31.03.2007 w sprawie limitów wydatków i rozliczeń finansowych… 
12)    decyzja o terminie i miejscu I WZD { Walnego Zebrania Delegatów } 
13)    ustalenie i przyjęcie projektu porządku I WZD 
14)    rozważenie organizacji w regionach seminariów szkoleniowych odnośnie problematyki inżynierii ruchu, zmian w przepisach dot  szkolenia i egzaminowania - inicjatywa prezesa Szewczyka { ref. prezes Szewczyk } 
15)    zdecydowanie o zorganizowaniu, rodzaju i terminie imprezy integracyjnej w 2008 r 
16)    uchwała w sprawie przejęcia dokumentacji PFOSK i I K-lin oraz samoograniczenia Zarządu OIGOSK do dysponowania funduszami przekazanymi przez PFOSK i I K-lin 
17)    zorganizowanie kolejnego seminarium szkoleniowego w Ciechocinku 01-02.03.2008 w zakresie doskonalenia kadry na kursach dokształcających Kierowców wykonujących transport drogowy 
18)    inne 

Żadnych uwag ani też dodatkowych punktów do proponowanego porządku nie zgłoszono.
Porządek zebrania Zarządu przyjęto przez aklamację.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
I. Odczytanie protokołu z zebrania Zarządu odbytego 15.09.2007r w Łodzi – ref. R. Kubisiak
-    W.Pietraszewski zgłosił wniosek, aby protokołu nie czytać ze względu na napięty porządek obrad, jednak prezes Stencel zuważył, że były wtedy rozpatrywane ważne sprawy i należy przypomnieć wszystkim przebieg tamtego zebrania.
-    W związku z powyższym protokół z zebrania z 15.09.2007r odczytano
II. Sprawozdanie z prac Prezydium Zarządu w okresie od IX do XII 2007r – ref. W. Pietraszewski
-    Prezes Stencel wyjaśnił sprawę zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, po konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium Zarządu dokonał zakupu urządzenia za kwotę ok.900,-zł oszczędzając tym samym w stosunku do zaplanowanej kwotę ok. 300,-zł
-    Prezes Stencel przedstawił wynik negocjacji przeprowadzonych z WINFOR dot. prowizji dla OIGOSK za sprzedawane pomoce szkoleniowe oraz dalsze warunki współpracy z WINFOR w Szczecinie.
III. Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa                        adres                status                oddział
1    Ośrodek Szkolenia Kierowców  Andrzej Przytuła    80-707 Gdańsk    Pastoriusza 1    Zwyczajny    Gdańsk
2    Ośrodek Szkolenia Kierowców  Stanisław Błoszyk    83-140 Gniew    27 stycznia 25    Zwyczajny    Gdańsk
3    Zespół Szkół Nauki Jazdy "ANULA" Anna Kwolek    75-701 Koszalin    Wojska Polskiego 11/5    Zwyczajny    Koszalin
4    Auto- Szkoła "SPEED" Mirosław Pawlicki    78-132 Grzybowo    Szkolna 15    Zwyczajny    Koszalin
5    Nauka Jazdy  Paweł Iwanicki    78-230 Karlino    Szymanowskiego 4/30    Zwyczajny    Koszalin
6    Ośrodek Szkolenia Kierowców "START" Aleksandra Oktawiec-Cwaklińska    78-133 Drzonowo    Drzonowo 1A/4    Zwyczajny    Koszalin
7    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ANTARES" Andrzej Pisera    75-350 Koszalin    Władysława IV go 137/37    Zwyczajny    Koszalin
8    AUTO CENTRUM „JACEX” Sp. Jawna R. E. Kozłowscy Ryszard Kozłowski    78-100 Kołobrzeg     Bałtycka 17     Wspierający    Koszalin
9    Krzysztof Kot     78-100 Kołobrzeg     Bajeczna 4    Wspierający    Koszalin
10    Robert Damian Bartniczak    86-300 Grudziądz     Bora-Komorowskiego 9/75    Wspierający    Toruń
11    Rafał Jerzy Rydyger    86-300 Grudziądz     Głowackiego 8/57    Wspierający    Toruń


W oparciu o złożone wnioski, deklaracje - przekształcono STATUS członkowski n/w osób:
1. od 01.01.2008: OSK "ROMERO" Roman Przychódzko 78-100 Kołobrzeg ul. Orłowskiego 44 { OT Koszalin } z wspierającego na zwyczajnego,
2.  od 01.02.2008: Janusz Szambelan 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 23/3 { OT4 Słupsk } ze zwyczajnego na wspierającego,

IV. Decyzje o wpisie na listę wykładowców OIGOSK na kursach dokształcających kierowców –ref. R. Stencel
-    na dzień 13.01.2008r zarejestrowano 46 wykładowców [ Lista WYKŁADOWCÓW  stanowi załącznik nr.2 do protokołu ], z powodu nie spełnienia wymogu posiadania uprawnień instruktora odpowiedniej kategorii, nie wpisano na listę wykładowców trzy osoby, które posiadają uprawnienia kat B:Niekało Izabela – ?ary, Stolarek Łukasz – Łódź, Biernacka Marzena – Wejherowo.
-    Jednocześnie zobowiązano kol. Stencla, aby poinformował w/w, że w przypadku uzyskania uprawnień kat.C albo udokumentowania doświadczenia zawodowego i kompetencji w innych dziedzinach spójnych z materiałem nauczania na kursach dokształcających – wnioski o wpis zostaną rozpatrzone ponownie.
V. Wysokość ryczałtu za prowadzenie dokumentacji dot. kursów dokształcających dla kierowców –ref. R. Stencel
-    zgodnie z ustaleniem z zebrania Zarządu z dnia 15.09.2007r, na pierwszym zebraniu w roku 2008 Zarząd miał ponownie przeanalizować i ustalić kwotę ryczałtu dla R. Stencla za prowadzenie dokumentacji dot. kursów dokształcających.
-    R. Stencel w tej sprawie zgłosił wniosek, aby kwotę tego ryczałtu pozostawić na dotychczasowym poziomie tj. 10% netto od należności OIGOSK z tego tytułu.
Wobec braku sprzeciwu wniosek został przyjęty przez aklamację

VI. Sprawozdanie skarbnika OIGOSK – ref. R. Zarzyński
-    punkt ten połączono z punktem dot. analizy sprawozdania finansowego i bilansu przeprowadzonego przez biegłego księgowego. R.Stencel podkreślił, że wykonanie sprawozdań w tak krótkim terminie możliwe było jedynie dzięki temu, że wszystkie operacje finansowe OIGOSK były przeprowadzane przez r-k bankowy OIGOSK, tak więc podkreśla się jednocześnie trafność decyzji Zarządu dot. rozliczeń pomiędzy Oddziałami Terenowymi i tzw.centralą (brak kas w oddziałach)
Sprawozdania zostały przyjęte przez aklamację. 

VII. Podjęcie decyzji w sprawie członków uchylających się od opłacania składek – ref. R.Stencel
-    wniosek Prezesa OT Kraków o wykreślenie p.Jarosława Wojtyłko z listy członków OIGOSK, z powodu nieopłacania składek za 10 m-cy.
-    R.Kubisiak wnioskuje o zastosowanie abolicji w stosunku do zalegających ze składkami motywując to tym, że jesteśmy „młodą” organizacją i takie drastyczne kroki podejmowane w stosunku do dłużników mogą spotkać się ze złą opinią dla OIGOSK
-    E.Kubiś wnioskuje, aby wcześniej podejmować decyzje o wykluczeniu osób zalegających ze składkami (np.po drugim miesiącu nieopłacenia składek)
-    R.Stencel podkreśla, że procedura upominania dłużników jest czasochłonna i kosztowna, a więc nie można przechodzić nad tym problemem do porządku dziennego. Ponadto zapisy statutowe zobowiązują nas do bezwzględnego egzekwowania należności Izby.
Zarząd podjął ostatecznie decyzję o wykreśleniu z listy członków OIGOSK Pana Jarosława Wojtyłko z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową tj. sporządzenia pozwu o zapłatę do Sądu Grodzkiego w Koszalinie.
-    W.Pietraszewski zobowiązuje się do 15.01.2008r przeprowadzić ostateczną rozmowę z p. Andrzejem Szada w sprawie uregulowania zaległości w składkach, oraz podejmie decyzję i złoży ewentualnie wniosek w sprawie w/w w dniu 15.01.2008r
-    R. Stencel składa wniosek o wykreślenie p. Janusza Siek z powodu nieopłacania składek od od.m-ca VIII 2007r
-    R.Kubisiak składa wniosek o wykreślenie p. Stanisława Chrzustek z powodu nieopłacania składek od VII 2007r oraz braku wpłaty wpisowego
-    Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków OIGOSK p.p. Janusz Siek i Stanisław Chrzustek z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości pod rygorem wystąpienia z pozwem o zapłatę do Sądu Grodzkiego w Koszalinie.
-    Z. Popławski wnioskuje, aby Prezesi OT poinformowali swoich członków o decyzjach Zarządu podjętych w stosunku do osób uchylających się od opłacania składek członkowskich
-    R. Stencel składa gratulacje na ręce Prezesa OT Łódź dla członków Oddziału za 100% dyscyplinę w opłacaniu składek członkowskich w roku 2007

VIII. Sprawozdania Prezesów OT z działalności w roku 2007
-    sprawozdania w załączeniu do protokołu

IX. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru banku prowadzącego r-k OIGOSK – ref. R. Stencel
-    R. Stencel po dogłębnej analizie ofert kilku Banków, wnioskuje, aby Zarząd wybrał ofertę Banku SGB GBW S.A., który przedstawia najkorzystniejszą z punktu widzenia i oczekiwań OIGOSK ofertę
Zarząd po wysłuchaniu uzasadnień i wyliczeń R. Stencla podjął decyzję o zawarciu umowy z w/w Bankiem na prowadzenie r-ku bankowego OIGOSK i upoważnia Prezesa Stencla do podpisania umowy rachunku bankowego z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Bałtycki Oddział Regionalny w Koszalinie.

Symulacja kosztów prowadzenia rachunków bankowych        
        Wspólny Cel    SGB24
        PKO BP    GBW SA
1    Prowadzenie r-ku bieżącego [m-c]    14,00    9,00
2    Prowadzenie r-ku pomocniczego [m-c]    40,00    7,00
3    dostęp do bankowości elektronicznej [m-c]    2,00    1,66
4    opłata za przelew elektroniczny     0,50    0,50
5    prowizja za wpłaty gotówkowe     5,00    0,00
6    prowizja za wypłaty gotówkowe     0,00    0,00
    ROCZNY koszt operacji finansowych i utrzymania rachunków        
    przy założeniu:        
    liczba przelewów    200    
    liczba wpłat gotówkowych    500    
    liczba wypłat gotówkowych    30    
            
    za prowadzenie rachunków    648,00    192,00
    dostęp do bankowości elektronicznej    24,00    19,92
    opłata za przelewy elektroniczne    100,00    100,00
    prowizja za wpłaty gotówkowe     2500,00    0,00
    prowizja za wypłaty gotówkowe     0,00    0,00
    OGÓŁEM za ROK:    3272,00    311,92

X. Przyjęcie preliminarza finansowego OIGOSK na rok 2008 i określenie wskaźnika limitu wydatków OT – ref. R.Stencel
Preliminarz został przez Zarząd przyjęty [ załącznik nr.3 do protokołu ]
-    W sprawie wskaźnika limitu wydatków OT R. Stencel przypomniał, że Zarząd miał się zastanowić w roku 2008 nad jego podwyższeniem a biorąc pod uwagę dobry stan finansów OIGOSK, co świadczy o dobrym gospodarowaniu tak Zarządów OT jak i Prezydium Zarządu OIGOSK wnioskuje, aby wskaźnik podwyższyć do 35%
Wniosek o zwiększenie wskaźnika został przez Zarząd przyjęty   

XI. Podjęcie decyzji o terminie i miejscu Zebrania Delegatów OIGOSK – ref. R.Stencel
-    R Stencel proponuje, aby ZD odbyło się 29.03.2008r w Ciechocinku w Hotelu.”AMAZONKA” ul. Traugutta 5
Propozycję przyjęto

XII. Ustalenie porządku obrad ZD – ref. R. Stencel
-    R.Stencel przedstawił Zarządowi projekt porządku obrad ZD podkreślając jednocześnie statutowy termin ( 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania ) na wniesienie dodatkowych punktów do porządku obrad ZD. Uzasadnił konieczność zmian statutu oraz regulaminu wyborów i głosowań. Z uwagi na wymaganą mobilność, sprawność działania zarządu oraz potrzebę obniżenia kosztów związanych z cyklicznymi obradami zarządu należy skład zarządu ograniczyć do konkretnej liczby osób niezależnej od liczebności oddziałów terenowych. Aby zapewnić prezesom oddziałów terenowych realny, bieżący wpływ na prace zarządu w projekcie statutu zaproponuje się nowe gremium tzw. Kolegium Doradcze Zarządu.
Zarząd proponowany porządek obrad ZD przyjął [ załącznik nr.4 do protokołu ]

XIII. Zastanawiano się i rozważano kwestię zorganizowania w 2008 r atrakcyjnej imprezy integracyjnej dla członków OIGOSK. Zdecydowano, że prezydium zarządu poczyni stosowne rozeznania i dokona właściwego wyboru, informując o nim członków.

XIV. Rozważenie zorganizowania Seminariów Szkoleniowych w regionach – ref. T Szewczyk
-    T. Szewczyk prześle do Prezesa OIGOSK szczegółowy program szkoleń. Prezes roześle do OT informacje i wspólnie zostaną podjęte decyzje o organizacji Seminariów Szkoleniowych 

XV. Uchwała w sprawie przejęcia dokumentacji i funduszy PFOSK i I z/s w Koszalinie, oraz w sprawie samoograniczenia się Zarządu OIGOSK w dysponowaniu tymi funduszami - ref. R. Stencel
-    po przedstawieniu Uchwały PFOSKiI i burzliwej dyskusji członków Zarządu OIGOSK w tej sprawie Prezes Stencel zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w Uchwał Zarządu OIGOSK.
W wyniku głosowania przy 5 głosach za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się Uchwałę nr        Z – 04/I/2008 Zarząd przyjął [ załącznik nr.5 do protokołu ]

XVI. Organizacja seminarium szkoleniowego dla wykładowców na kursach dokształcających dla kierowców – ref. R Stencel
-    zarząd wyraża zgodę na cykliczne organizowanie seminariów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia na kursach dokształcających. Jednocześnie upoważnia się prezydium zarządu do każdorazowego określania stopnia zaangażowania funduszy OIGOSK na realizację tych przedsięwzięć szkoleniowych. 

XVII. Inne
-    W związku z rezygnacją kol. Janusza Szambelana z funkcji prezesa OT 4 Słupsk z powodu podjęcia obowiązków egzaminatora w WORD Słupsk. Zdecydowano uhonorować dotychczasową działalność społeczną poprzez zakup i wręczenie upominku o wartości do 250 zł oraz dyplomu uznania.

-    W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK. 

Na tym zebranie zakończono. Prezes R. Stencel podziękował wszystkim za przybycie i zrealizowanie w całości założonego porządku obrad.

Protokołował
Zbigniew Popławski