2007-09-15 Łódź: Protokół z posiedzenia Zarządu OIGOSK

PROTOKÓŁ nr Z/ 02/09/2007
Z posiedzenia Zarządu 
OIGOSK w dniu 15.09.2007r. w Łodzi w składzie:

 1. Roman Stencel

 - prezes,

 2. Zbigniew Popławski

 - wiceprezes,

 3. Waldemar Pietraszewski

 - wiceprezes,

 4 Małgorzata Mandryk

 - sekretarz,

 5. Ryszard Zarzyński

 - skarbnik,

 6. Marek Rynio

 - członek,

 7. Wiesław Kociak

 - członek,

 8. Stanisław Pietrzak

 - członek,

 9. Ryszard Kubisiak

 - członek,

 W posiedzeniu uczestniczyli również:

1.        Tadeusz Szewczyk   prezes OT5 Kraków,

2.        Edward Bronowski  wiceprezes OT5 Kraków,

3.        Adam Próchnicki     prezes OT8 Siedlce,

4.        Sławomir Poborski członek OT1 Koszalin

 

I.             ZEBRANIE OTWORZYŁ Prezes OIGOSK kol. Roman Stencel. Zapoznał zebranych z programem oraz porządkiem zebrania. Poddano porządek zebrania pod głosowanie. Zebrani przyjęli porządek bez uwag.

II.       Realizacja porządku obrad:

A/ referat kol. Zbigniewa Popławskiego na temat projektu ustawy o kierujących pojazdami. W swoim wystąpieniu poruszył między innymi takie zagadnienia jak:

- dalsze procesowanie nad projektem w związku z samorozwiązaniem Sejmu RP,

- lokalizacje OSK i ich bazy techniczno biurowej,

- pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania,

- doradztwo pedagogiczne w OSK,

- powołanie szkół doskonalenia techniki jazdy.

Do dyskusji włączyli się: kol. kol. Waldemar Pietraszewski, Roman Stencel oraz Ryszard Zarzyński.

Dalsze procedowanie nad projektem jest uzależnione od wyborów do Sejmu RP.

B/ Sprawozdanie skarbnika OIGOSK kol. Ryszarda Zarzyńskiego. Przedstawiono preliminarz przychodów i wydatków. Omówiono poszczególne pozycje sprawozdania.  Wywiązała się dyskusja, szczególnie w zakresie sponsoringu.


C
/ Sprawozdanie z prac Zarządu przedstawił kol. Waldemar Pietraszewski. Omówiono przebieg spotkań zarządu, podjęte decyzje.


D
/ przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań. Głosowało 8 członków zarządu. Za przyjęciem było 7 głosów przy jednym wstrzymującym się.


E
/ sprawozdania prezesów oddziałów z działalności oddziałów od dnia powołania do dnia 15.09.2007:

1.        OT Koszalin: dwa posiedzenia zarządu, na którym omawiano głownie sprawy bieżące,

2.        OT Toruń: cztery zebrania. Głównie omawiano kwestie pozyskania nowych członków ponadto omawiano projekty przepisów ruchu drogowego, sprawy niesprawiedliwych rankingów OSK prowadzonych przez urząd i WORD,

3.        OT Łódź: działalność zarządu skupiona jest głównie na sprawach bieżących członków, pozyskanie zniżek na paliwo, części samochodowe, podręczniki dla kursantów, przy zakupie samochodów szkoleniowych,

4.        OT Kraków: głównie sprawy bieżące członków, interwencje w WORD, szkolenia, uczestnictwo w pracach RBD, konkursy,

5.        OT Gdańsk: dwa zebrania głównie skupiono się nad problemem odzyskania prestiżu organizacji (zaszłości po Stowarzyszeniu) oraz pozyskania nowych członków,

6.        OT Zielona Góra: kol. Waldemar Pietraszewski czyni starania o zorganizowanie zebrania celem wyłonienia zarządu OT,

7.        OT Siedlce: działania oddziału skupiają się głównie na potrzebach członków.


F
/ omówienie problematyki kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. Zagadnienie omówił Prezes Roman Stencel. Do rozstrzygnięcia jest sprawa wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji, są trzy propozycje:

1-       umowa o pracę,

2-       wynagrodzenie prowizyjne,

3-       wynagrodzenie jednostkowe (za jedno „zaświadczenie”).

Po burzliwej dyskusji wypracowano kompromis i wybrano wynagrodzenie wg. zasady określonej w pkt. 2, oraz na zasadzie zwiększenia limitu wydatków dla Prezesa. Ustalono jako wynagrodzenie zwiększenie limitu wydatków Prezesa o ...zł za jedno wystawione zaświadczenie.. Taki sposób wynagrodzenia ustalono do końca 2007 roku.

W dalszej części dyskusji mówiono o transparentności podejmowanych działań przez Prezesa OIGOSK. Padło pytanie czy zasadne jest by Prezes zajmował się wszystkim osobiście. Zebrani podali kilka rozwiązań, lecz mało umotywowanych merytorycznie. W trakcie dyskusji ponownie padł wniosek o przegłosowanie innej propozycji wynagrodzenia dla Prezesa OIGOSK za przygotowanie dokumentacji kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy, mianowicie ...% netto należności OIGOSK za kursy dokształcające:

za przyjęciem tej propozycji głosowało 7 członków zarządu jeden się wstrzymał. – zasadę utrzymano do końca 2007 roku.

Zatem ryczałt dla Prezesa będzie się składał z dwóch części:

· pierwsza stała,

· druga zmienna rekompensująca nakład pracy, przy sporządzaniu dokumentacji i kontroli szkoleń na kursach dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.


G
/ sprawy inne:

1. Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

 

Lp.

Nazwa / Imię nazwisko

adres

status

oddział

1

 Auto-Szkoła "SUKCES"Magdalena Maria Kusińska

93-162 Łódź

Broniewskiego 2 paw 24

Zwyczajny

Łódź

2

Iwona Diug

76-200 Słupsk

Poznańska 74

Wspierający

Słupsk

3

Mariusz Czarnowski

76-200 Słupsk

Szafranka

Wspierający

Słupsk

                

OGÓŁEM 215 członków

2.       – zarząd zobowiązuje do podjęcia skutecznych działań dyscyplinujących członków do regularnego płacenia składek członkowskich – co najmniej 80% należnych składek w okresie wymagalności – jako wykonawców tego zadania wyznaczono zarządy oddziałów terenowych, w szczególności prezesów oddziałów, którzy złożą stosowne sprawozdania na następnym posiedzeniu zarządu,

3.        - ustalono, że na konferencję „Niepełnosprawni kierowca i pasażer” reprezentantem OIGOSK będzie Prezes Roman Stencel lub osoba przez niego wyznaczona,

4.        - Prezes OIGOSK odczytał list kol. Stanisława Pietrzaka, w którym uzasadnia rezygnację z członkostwa wOIGOSK z powodu insynuacji oraz atmosfery wytworzonej przez kol. X.. Powoduje ona niezdrową sytuację w zarządzie. Odniósł się do wypowiedzi kol. X.., które ten przeprowadził telefonicznie i prosił o wyjaśnienie wszystkich zarzutów, jakie kol. X.. ma do Prezesa i do innych kolegów.

Kolega X.. odniósł się do zarzutów stwierdzając, że chodziło mu głównie o sposób prowadzenia negocjacji dotyczących wynagrodzenia dla OIGOSK za prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. Uważa, bowiem, że korespondencja drogą elektroniczną nie daje gwarancji, że wszyscy się wypowiedzą. W tej sprawie zabrał również głos kol. Szewczyk Tadeusz, Waldemar Pietraszewski oraz Ryszard Kubisiak i odbiorca zarzutów kol. Roman Stencel.

Uzgodniono, że konsultacje drogą elektroniczną są zgodne ze statutem!

Na koniec kol. Stanisław Pierzak poprosił kol. X.. o odpowiedź na stawiane zarzuty. Kol. Marek Rynio usprawiedliwiał się że został niedokładnie zrozumiany.

Na koniec Prezes Roman Stencel powiedział, że kol. X.. w sposób celowy utrudnia i złośliwie interpretuje działania Prezesa, oraz z pełną premedytacją dezawuuje działania Prezesa.

Kol. Zbigniew Popławski zgłosił wniosek o potępienie działań kol. X... Wniosek nie został przyjęty.

Zarząd oczekuje, że takie sytuacje dzisiaj wywołane postawą kol. X.. w przyszłości nie będą miały miejsca.

 

Protokółował
Ryszard Kubisiak